Arnold Kennedy – Zneužitie slov “všetci”, “každý”, “ktokoľvek”, etc.

ÚVOD
Kazatelia dávajú veľký dôraz na slová „všetci“, „každý“ a „ktokoľvek“ („celý“, „všetko“… – pozn. prekl.) vo veršoch ako „Choďte do celého sveta“, „Kážte evanjelium každému stvoreniu“ atď. Tieto predstavujú falošné aplikovanie Písma z jednoduchého dôvoduakennedy –  tieto slová a frázy sú nesprávne používané. Zneužitie týchto slov sa musí zvážiť.
Táto falošná aplikácia protirečí Ježišovmu vyjadreniu a inštrukciám pre Jeho učeníkov:

Matúš. 15:24: „Nebol som vyslaný k nikomu inému, iba k strateným ovciam domu Izraela.“, a
Matúš 10:5-6: „Nevchádzajte na cestu národov a nevstupujte do samaritánskeho mesta, ale namiesto toho stále choďte k strateným ovciam domu Izraela.“

Kvôli tejto kontradikcii musíme zistiť, prečo je to tak, a prečo obľúbená interpretácia o chodení k všetkým rasám protirečí tomuto vyjadreniu a príkazu Ježiša.
V hebrejčine a gréčtine existujú odlišné slová pre „všetko“, „každý“ atď, a preto musíme preskúmať tie, ktoré sú zneužívané k propagácii univerzalizmu. V Novej Zmluve sa používa grécky výraz holos ako „celok“, zatiaľčo častejšie slovo pas sa používa na označenie „časti“ ako celku
väčšiej či menšej časti. Chybu spôsobuje snaha učiniť z významu slova pas význam slova holos. Tam, kde prekladatelia často prekladali pas ako „všetci“, „každý“, „ktokoľvek“, znamená „všetci z tej časti“, alebo „každý z tej časti“, alebo „ktokoľvek z tej časti“. Výraz „ktokoľvek“ je často prekladaný zo slova pas, ktoré je zároveň prekladané ako „všetci“. Uvidíme, že ktokoľvek hovorí, „Tam, kde moja Biblia hovorí, „ktokoľvek môže prísť“, znamená to „ktokoľvek z akejkoľvek rasy“, táto osoba je buď neznalá veci alebo zvedená k omylu.

Musíme teda zodpovedať hlavnú otázku: znamená „všetko“ („všetci“, „celý“) zvyčajne „všetko zo všetkého“, alebo „všetko z časti, o ktorej sa hovorí“?. Znamená „celý svet“ ľudí celej planétu, alebo len časti planéty, o ktorej sa hovorí? Uvidíme, že existuje váha Písma, ktorá dokazuje, že výrazy ako „všetko“/“všetci“ sú striktne obmedzené na kontext každého takéhoto výskytu slova. V jednoduchých vyjadreniach, „celý svet“ by bolo lepšie uviesť ako „celý ten svet“, takto vylučujúc každý iný svet = kosmos.
Výraz pre „všetci“, „každý“, „ktokoľvek“ atď. sú často jednotného čísla, NIE množného.
Odkazujú teda na:

„celok“ [skupina],
alebo „celok“ triedy,
alebo „celkovú“ triedu.
Na pochopenie tohto špecifického „celku“ v gréčtine a hebrejčine zvážte:

Deuteronomium 28:10: „A VŠETKY národy zeme budú musieť vidieť, že sa nad tebou vzýva Jahveho meno, a skutočne sa ťa budú báť.“

Tuná „všetky národy zeme“ NEzahŕňajú Izrael. Podobne „choďte do celého sveta“ NEZAHŔŇA všetky rasy. Neschopnosť to pochopiť je zdrojom omylu v modernom populárnom evanjelizačnom učení. Kvôli dôležitosti tejto otázky môže skúmajúci nazrieť do konkordancie (Youngova konkordancia je najľahšia), na zistenie správneho použitia tohto výrazu pas, ktorý sa prekladá ako „všetci“ etc.. Ďalej podám pár príkladov, ako tak učiniť.
Ježiš hovorí, že nie je pre každého, aby počúval alebo porozumel. Hovoriac k svojim učeníkom o edómskom vedení júdejského národa povedal: „Vám je dané rozumieť svätým tajomstvám nebeského kráľovstva, ale im to nie je dané.“ [Matúš 13:11]. Akonáhle máme jednu výnimku
podobnú tejto, potom „každý“ a „všetci“ nemôžu túto, alebo ďalšie výnimky, obsahovať. Ak sa táto výnimka týka Edomčanov, ktorí nemôžu dôjsť k pokániu, alebo tých, ktorí sa narodili ako kúkoľ, o ktorých Ježiš riekol, „nechajte ich osamote“, potom títo nemôžu byť časťou „všetkých“, o ktorých sa hovorí. Ako sme videli, Ježiš istým ľuďom nekázal. Ježiš povedal, že je poslaný k Izraelu, a aby zachránil „svoj ľud“ z ich hriechov. Budeme múdrejší než Ježiš?
Keď zvážime objem Písem podrobne uvádzajúc výlučnosť Izraela, ak nemáme predpojatosť, budeme musieť súhlasiť s nasledovným:

1. Sú to konzistentné tvrdenia faktu [nie interferencie].
2. Týkajú sa iba Izraela, ako rasy, nezahŕňajúc žiadnu inú rasu.
3. Len Izrael je Božím dedičstvom, ako je uvedené.
4. Niet konfliktu v aplikácii vykúpenia len na Izrael.
5. Že isté zmluvy a sľuby, na ktoré sa odkazuje, boli učinené a dané len s Izraelom.
6. Že Izrael je svätá, t. j. oddelená, rasa [všeobecne nazývaná Vyvolená Rasa].
7. Že Štatúty [choq] a Rozsudky [mišpat] boli dané iba Izraelu ako národu služobníkov.
8. Že výraz „Židia“ sa nenachádza v žiadnom z týchto Písem.
9. Že existujú odlišné „semená“ (potomstvá) a že Abrahámovo semeno (potomstvo) je genetické.
10. Že žiadne z týchto Písem sa nedá „spiritualizovať“.

Ak dôjdeme k tomuto záveru o rasovo unikátnom Izraeli, okamžite vyvstáva dilema medzi:

[a] Čo Písmo učí v priamych vyjadreniach dokazujúcich exkluzivitu Izraela v oboch Zmluvách.
[b] Čo je odvodené z nepriamych veršov, ako ich využívajú univerzalisti. Tí využívajú to, čo sa môže zdať ako priame vyjadrenie, ale istým slovám dávajú nový význam alebo časovanie. Niekedy sa výrazom dávajú úplne nesprávne a klamlivé významy,a niektoré z týchto boli akceptované ako moderné učenia. Aby zapadali do interpretácie, týmto vyfabrikovaným významov slov sa pridávajú rôzne „typy“. Jedná sa o bežný spôsob učenia, no nie je to učenie založené na Základnom Kameni či danom základe Zákona, Žalmov a Prorokov (Efezanom 2:20).
[c] Č si myslíme, že vidíme zjavené vo výrazoch kresťanského zážitku v iných rasách – tuná je aplikovateľná psychológia a záchrana pred démonickou aktivitou, a ochrana, kým sú iné rasy medzi Izraelom. No vykúpenie sa dá aplikovať len na Izrael.

Teraz sa môžeme pozrieť na pár jednotlivých veršov a výrazov v nich.

„KAŽDÉ STVORENIE“

Ako bolo uvedené vyššie, Marek 16:15 je zneužívaný vo význame, ako by znel, že Evanjelium je určené každej rase. Do akého „sveta“ boli učeníci poslaní? To je oprávnená otázka. Keď boli učeníci poslaní k stratenej ovci domu Izraela, ku komu a do akého „sveta“ boli poslaní? Keď Ježiš v Matúšovi 15:24 povedal: „Nebol som vyslaný k nikomu inému, iba k strateným ovciam domu Izraela.“, k akej rase bol poslaný? Chceme povedať, že sa Ježiš mýlil a bol poslaný ku každej rase? Chceme povedať, že sa Ježiš mýlil, keď posielal učeníkov len k Izraelitom? Ak boli poslaní, aby šli do celého sveta, prečo nešli k černochom, Číňanom alebo Indiánom? Prečo si zvolili iba jeden smer a vykročili tam, kde boli Deti Izraela? Poloha Domu Izraela v tom čase sa dá historicky ľahko stanoviť.

Matúš 11:1: „… odišial odtiaľ, aby vyučoval v ich mestách [mestách učeníkov].“
Matúš 10:5-7: „Nevchádzajte na cestu národov a nevstupujte do samaritánskeho mesta, ale namiesto toho stále choďte k strateným ovciam domu Izraela. Keď pôjdete, kážte a hovorte: Nebeské kráľovstvo sa priblížilo.““

Učeníci boli špecificky inštruovaní, aby k istým ľuďom nešli. Ježišovi učeníci šli z Galiley vediac presne, kde túto „stratené“ ovce nájdu. Neboli tak „stratené“, aby sa nedali nájsť!

„VŠETCI“, „KAŽDÝ“, „KTOKOĽVEK“, ETC.

Posúďte opäť tieto dva verše:

Ján 3:16: Boh tak miloval svet …
Marek 16:15: Choďte do celého sveta …

Takéto verše sú základom myslenia, že „choďte a kážte evanjelium každému stvoreniu“ Mareka 16:15 odkazuje na každú osobu každej rasy na zemi. Zvážme niektoré slová v týchto veršoch.
Kázať (kerusso) znamená prehlasovať, alebo oznamovať dobré správy ako mestský hlásnik. Neznamená to „činiť učeníkov“ alebo „evanjelizovať“, ako učia mnohí. No kde mali vydávať svoje prehlásenia? Malo to byť každému z každej rasy? Pozrime sa na každé stvorenie. Grécky výraz ktisis je uvádzaný nasledovne:

Strong G2936-7 ako “pôvodný útvar, budova, stvorenie a nariadenie”.
Vine’s Dictionary of New Testament Words:Ktizo je medzi Grékmi používané s významom základu miesta, mesta či kolónie … Ide o významené potvrdenie Rimanom 1:20-21, že v celej nie kresťanskej gréckej literatúre tieto výrazy (ktizo a jeho deriváty) nie sú nikdy Grékmi používané na
vyjadrenie predstavy Stvoriteľa alebo tvorivého činu nejakého z ich bohov. Tieto výrazy sú nimi obmezdené na činy ľudských bytostí.

Ide o stvorenie Marka 16:15. Výraz ktisis je v gréčtine používaný na označenie výsledku ľudského budovania či formovania. V tomto kontexte odkazuje na dedinu, alebo miesto, kde žijú ľudia. Ktisis je vystavané človekom, nie Bohom. Učeníci mali ísť výlučne na miesta alebo do dedín,
kde žili Izraeliti.

Matúš 10:23 „Určite neobídete všetky izraelské mestá, kým nepríde Syn človeka.“
Nemôžeme učiniť, aby „izraelské mestá“ predstavovali mestá každej rasy. Všimnite si, že Ježiš tuná hovorí o čase konca.
Aká je oblasť prehlásenia? Nie je to celý svet Izraela?
Čo proklamovali? Nebolo to Evanjelium o Kráľovstve?
Kráľovstvo je to, čo prišli hlásať Ježiš a Ján Krstiteľ – kajajte sa, pretože sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Kto niečo z toho dnes hlása? Je nemožné veriť a učiť zároveň moderné univerzalistické evanjelium pre všetky rasy a exkluzívne Kráľovstvo božie. Ježiš obmedzuje celý svet na mestá Izraela! Inými slovami, toto sa má hlásať v usadlostiach alebo miestach, kde Izraeliti žijú pred koncom veku.

SÚ „VŠETCI“ A „KAŽDÝ“ LIMITUJÚJIMI VYJADRENIAMI?

Znamená „všetko/celý“ zvyčajne „všetko zo všetkého“ alebo „všetko z časti, o ktorej sa hovorí“? Znamená celý svet celú planétu, alebo len časť planéty, o ktorej sa hovorí? Pohľad do Young’s Analytical Concordance použitie týchto slov objasní. Dá nám znamenie bez toho, aby sme sa museli uchýliť ku gréčtine. Byť si v tejto téme istí je hodné času stráveného skúmaním lexikonov pre určenie správnych významov použitých slov.
Na pochopenie používania výrazu „všetci/celý“ v gréčtine a hebrejčine, posúďte Deuteronomium 28:10: „a všetky národy zeme budú musieť vidieť, že sa nad tebou vzýva Jahveho meno, a skutočne sa ťa budú báť.“
Všetky národy zeme tu NEZAHŔŇAJÚ Izrael. Podobne vyjadrenie „choďte do celého sveta“ NEZAHŔŇA všetky rasy. Neschopnosť tomuto porozumieť je zdrojom omylu v modernom populárnom učení. Ježiš riekol, že nie je každému dané počuť či porozumieť. Bezprostredne ako
máme čo i len jednu výnimku, „každý“ a „všetky“ túto výnimku (ani žiadne iné) nemôžu zahŕňať.
Ak sa výnimka týka Edomčanov, ktorí nemôžu nájsť pokánie, alebo tých, o ktorých Ježiš riekol, aby sme ich nechali osamote, potom títo nemôžu byť časťou „všetkých“, o ktorých je táto zmienka.
Ježiš istým ľuďom, ako sme videli, nekázal. Ježiš riekol, že je poslaný k Izraelu, aby zachránil svoj ľuď z hriechov. Budeme múdrejší než Ježiš?

„VŠETKY KONČINY ZEME“

Izaiáš 45:22: „Obráťte sa ku mne a buďte zachránení, všetci na koncoch zeme…“

Na prvý pohľad to má univerzalistický význam. Výraz, prekladaný ako „zem“ je hebrejský výraz „erets“, ktorý sa väčšinou prekladá ako „krajina“ či „zem“ v zmysle lokalizovanej oblasti, alebo zeme, ktorá patrí nejakému ľudu [napr. krajina, či zem, Izraela]. V kontexte je celá táto kapitola len o Izraeli a o nikom inom. S určitosťou sa nepoužíva v zovšeobecnenom význam, ako ho používajú univerzalisti, snažiaci sa dokázať, že toto vyjadrenie o koncoch zeme znamená každú rasu či miesto na zemi.

„V TEBE BUDÚ VŠETKY NÁRODY POŽEHNANÉ“

Galaťanom 3:7-9: „Istotne viete, že práve tí, čo sa prdŕžajú viery, sú Abrahámovými synmi. Písmo, ktoré videlo vopred, že Boh vyhlási ľudí z národov za spravodlivých vierou, oznámilo Abrahámovi vopred dobré posolstvo totiž: „Prostredníctvom teba budú požehnané všetky národy.“ Preto tí , čo sa pridržiavajú viery, sú požehnaní spolu s verným Abrahámom.“

Tieto verše spolu s nižšie uvednými veršami, sú obľúbenými veršami univerzalistov, pretože sa zdá, že prezentujú univerzalistické evanjelium pre všetky rasy. „Národy“ sa niekedy emotívne prekladajú ako „pohania“, v snahe pridať váhu univerzalistickému argumentu. Pre pochopenie
akejkoľvek pasáže v Písme je nutné na ňu nazerať ako na celok, z pohľadu proroctva týkajúceho sa jej, aby sme videli, čo sa napĺňa.

[a] Abrahámovi:

Genesis 12:2-3: „A urobím z teba veľký národ a požehnám ťa a urobím veľkým tvoje meno, a ukáž sa ako požehnanie. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a toho, kto na teba zvoláva zlo, prekľajem, a všetky rody zeme budú sa istotne žehnať prostredníctvom teba.“

Gen 18:18: „Veď Abrahám sa istotne stane veľkým a mocným národom, a a všetky národy zeme sa budú žehnať jeho prostredníctvom.“

Gen 22:18: „A prostredníctvom tvojho semena sa budú určite žehnať všetky národy zeme preto, že si počúval môj hlas.“

[b] Izákovi:

Gen 26:3: „Bývaj v tej krajine ako cudzí usadlík a naďalej budem s tebou a požehnám ti, lebo tebe a tvojmu semenu dám všetky tieto krajiny a vykonám prísažné vyhlásenie, čo som odprisahal tvojmu otcovi Abrahámovi.“

[c] Jakobovi:

Genesis 28:14: „A tvojho semena bude istotne ako prachových zrniečok zeme a istotne sa rozšíriš ďalej na západ a na východ a na sever a na juh a tvojím prostredníctvom a prostredníctvom tvojho semena sa budú žehnať všetky rodiny zeme.“

[d] Jakobovi/Izraelovi v Žalmoch:

Žalm 22:27: „Všetky končiny zeme si spomenú a obrátia sa k Jahvemu. A všetky rody národov sa budú pred tebou sklánať.“

Toto je šesť dôležitých veršov, ktoré sa používajú na podporu doktríny o univerzálnej rasovej spáse. Naozaj, pri povrchnom pohľade sa zdá, že poskytujú platnú podporu. Hovoria však skutočne to, čo sa ich náboženskí prekladatelia snažia prinútiť tvrdiť? Nachádza sa tuná ten problém? Poďme sa na to pozrieť.

„RODINY ZEME“ POŽEHNANÉ V ABRAHÁMOVI

Hlavným zdrojom omylu v týchto pasážach o požehnaní je to, čo sa určitými výrazmi myslí. Máme rôzne výrazy prekladané ako „zem“ a „pôda“, krajiny a zem, a taktiež pre národy, rodiny (rody) a kmene. Hoci rozsiahly technický výklad hebrejského jazyka je mimo rozsah tejto štúdie, na niektoré veci poukázať treba.
Pôvodne bolo Abrahámovi povedané, aby odišiel z domu svojho otca do „erets“ (eretz), ktorú mu Boh zjaví. Ak je „erets“ celá Zem, potom sa musel Abrahám odobrať na inú planétu!
Abrahámovi bolo povedané, že „celú zem, ktorú vidíš, ti dám“. Bolo mu povedané, aby vstal a prešiel po zemi. Prešiel vari celou zemeguľou? Musíme sa teda spýtať, či táto „zem“ je celá planéta alebo iba Zasľúbená zem (krajina). Nie je to „erets“ všetkých rás na zemi. Abrahámovi bolo
povedané, aby šiel zo svojej aktuálnej zeme a šiel do inej zeme. Nachádzame mnoho odkazov potvrdzujúcich, že význam „zem“ nezahŕňa celú planétu, ale iba časť patriacu k určite oblasti alebo osobe, o ktorej je reč.
V protiklade k obľúbenej prezentácii, musíme si povšimnúť, že v Genesis 12:3, „tých“ vo vyjadrení „požehnám tých“ je v množnom čísle, kým „toho“ v „prekľajem toho“ je v jednotnom čísle. Hebrejčina umožňuje dva možné preklady „byť požehnaný“, menovite:

[1] „môžu byť požehaní v tebe, alebo v spojení s tebou“ a
[2] „môžu byť sami požehnaní“ [ako uvádza poznámka pod čiarou v Revised Standard Version].

Ak „všetky národy“ majú znamenať „každú rasu na zemi“, môžeme si položiť pár nepríjemných otázok:

1. Ak sú prekliati tí, ktorí prekľajú Abraháma, ako môžu byť takto prekliati časťou všetkých národov, ktoré majú byť požehnané?
2. Boli Egypťania požehnaní alebo prekliati skrze prítomnosť Izraela počas ich zajatia a taktiež počas Exodu?
3. Keď potomkovia Izraela vstúpili do Zasľúbenej Zeme, bolo im nariadené vyhladiť všetky kanaánske národy. Nebol to nezvyklý spôsob požehnania Kanaancov? Koniec koncov, údajne sú časťou všetkých národov. Podobne vyhladený mal byť i Amalek.
4. V Deuteronomium 23:6 Boh Izraelu prikázal, aby nikdy nepracovali pre pokoj a blahobyt Amónčanov a Moábčaov. Ezdráš 9:12 naznačuje podobné zaobchádzanie s ne-Izraelitmi v krajine. To je asi ťažko požehnanie, však?
5. Keď Dom Júdu bol v babylonskom zajatí, nachádzame nejaké dôkazy o Izraeli ako požehnaní pre Babylon?
6. Keď bol Dom Izraela v asýrskom zajatí, pomohlo to Asýrii v rozkvete?
7. V proroctve, prečo sa všetky predpovede týkajúce sa ne-izraelských národov detailne zmieňujú o nich ako o služobníkoch Izraela, a ak tento osud odmietnu, čaká ich zničenie? Tak tomu je až do konca veku.

Sľub Abrahámovi bol pre „VŠETKY“ národy bez výnimky. „Všetky“ nemôže zahŕňať tie, ktoré sú prekliate a o ktorých sa Boh vyjadruje, že ich nenávidí. „Všetky“ teda znamená všetky národy Izraela.
V Písme nachádzame, že Izrael mal prebývať osamote a nebyť počítaný medzi národmi [Numeri 23:9]. Proroctvo to podopiera až do konca.

Daniel 7:27: „A kráľovstvo a panovanie a nádhera kráľovstiev pod všetkými nebesami boli dané ľudu, ktorým sú svätí Najvyššieho. Ich kráľovstvo je kráľovstvo trvajúce na neurčitý čas a všetky panstvá budú slúžiť im a budú ich poslúchať.“

Izaiáš 60:12: „Lebo ktorýkoľvek národ a ktorékoľvek kráľovstvo, ktoré ti nebude slúžiť, zahynie, a národy budú určite spustošené.“

Zechariáš 14:16-17: „A čo sa týka každého, kto zostane zo všetkých národov, ktoré prichádzajú proti Jeruzalemu, stane sa, že budú tiež rok čo rok chodiť sa klaňať sa Kráľovi, Jahvemu vojsk, a sláviť sviatok prístreškov. A stane sa, pokiaľ ide o kohokoľvek z rodov zeme, kto nepríde do
Jeruzalema, aby sa poklonil Kráľovi, Jahvemu vojsk, že na nich nepríde lejak.“

Izrael a Júda boli rozptýlení medzi všetkými národmi, ale majú byť tieto iné národy požehnané? Jeremiáš nesúhlasí.

Jeremiáš 30:11: „ … ale spôsobím vyhubenie medzi všetkými národmi, do ktorých som ťa rozptýlil. U teba však nebudem hubiť.“

Jeremiáš toto opakuje v 46:28, adresujúc to Jakobovi. Vo všetkých týchto Písmach vidíme unikátne miesto Izraela medzi ostatnými národmi. To bude pokračovať i po Ježišovom návrate a Izrael bude vládnuť s Bohom nad ostatnými národmi. Nakoniec nebude viac existovať smrť. Aké to požehnanie! Požehnanie je dané buď týmto potomstvom, alebo Božím skutkom.
Citujúc Lloyda Palmera (USA) k týmto výrazom:

„Ktokoľvek“ je objektívne zámeno (objective pronoun). Podľa Oxford English Dictionary, “objective” znamená: „zapodievajúce sa vonkajšími vecami či expozícii faktov nepoznačených pocitmi či názormi, nie subjektívne“ Ako prídavné meno, „ktokoľvek“ sa používa na modifikovanie
a vyjadrenie „poctivý, nestranný, rovnocenný, neutrálny, s otvorenou mysľou, nepredpojatý“ vo význame k podstatnému menu.
Na rozdiel od toho, subjektívne zámeno, podľa Oxfordu, znamená: (v umení, literatúre, zapísanej histórii, v názore osoby atď.) “vychádzajúci z osobnej idiosynkracie či individuality, nie nestranný či doslovný.” Nuž, keď sme preskúmali rozdiely v „objektívnom“ a „subjektívnom“,
ktoré z týchto dvoch je v súlade s Písmom?
Ježiš svojim učeníkom povedal: „Vy ste si nevyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, ustanovil som vás…“ (Ján 15:16). Ide o subjektívne vyjadrenie, nie o objektívne. Stáva sa to predmetom doktríny. Pridržiavate sa náuky „ľudia si volia Boha“, alebo doktríny Písma o „ľuďoch zvolených Bohom“? Vaša odpoveď určí, či výraz „ktokoľvek“ aplikujete na každého, kto vyzná Krista (ľudia voliaci si Boha), alebo či zastávate zjavenú doktrínu o „ľuďoch zvolených Bohom“.
Dovoľte mi položiť túto otázku: Ak všetko, čo človek musí vykonať, je „vyznať“ Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa, čo je doktrínou väčšiny judeo-kresťanských cirkví, prečo potom Ježiš vyriekol tieto slová:

„Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane“, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v onen deň: „Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a nevyháňali démonov v tvojom mene a nekonali mnoho mocných
skutkov v tvojom mene?“ A predsa im potom vyznám: „Nikdy som vás nepoznal! Odstúpte odo mňa, páchatelia nezákonnosti.“
(Matúš 7:21-23)

Sú to silné slová, ale odhaľujú, že nie každý, kto „vyznáva“ Krista, bude spasený! Univerzalisti radi citujú Jána 3:15-16 v tvrdení, že „ktokoľvek“, ako je tento výraz v týchto veršoch použitý, sa týka všetkých etnických skupín. Keď sa však pozrieme na grécky výraz, z ktorého je „ktokoľvek“ preložený, objavíme niečo nezvyčajné. v Strong’s Greek Dictionary je to výraz pod číslom 3588 a v gréčtine ide vlastne o tri slová: “ho, he, to, vo všetkých svojich pádoch; určitý člen (niekedy musí byť pridaný, niekde v idióme vypustený): ten, toto, tamto, to, on, ona, ono, atď.” V zozname nachádzame všetky zámená, žiadne sa nedá považovať za prívlastok.
Inými slovami, „on“, „ona“ a „ono“ sú vlastné zámená. Tieto sú výlučné. Preto výraz „ktokoľvek“ je sám o sebe zavádzajúci, pretože úplne mení skloňovanie.
Miesto použitia výrazu „ktokoľvek“ navrhujem použiť opravenú frázu. Výraz „ten, ktorý“ neporušuje biblickú doktrínu o „ľuďoch vyvolených Bohom“. Vymažme napríklad „ktokoľvek“ a nahraďme ho „ten, ktorý“ v týchto dvoch veršoch, Ján 3:15-16:

„Aby ten, ktorý verí v neho, mal večný život. Lebo tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby ten, ktorý v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život.“

Takto sa toto vyjadrenie v správnom preklade stáva komplexnejším a odstraňuje predstavu, že Ježiš hovorí všeobecne, ako by mnohí radi videli. Preto, keď budete nabudúce čítať Písmo a prídete k výrazu „ktokoľvek, každý,kto…“ skúste ho nahradiť výrazom „ten, ktorý“ a pozrite sa, či lepšie nezapadá do biblickej exegézy. Keď pochopíte doktrínu o „ľudoch vyvolených Bohom“, taktiež pochopíte, prečo voľba našich prekladateľov bola voľbou zlou, vedúcou k mylnému predpokladu univerzalistov, že Ježiš hovoril ku všetkým skupinám na rovnakom základe.“
(Koniec citátu.)

PRÍKLADY, KDE NACHÁDZAME VÝRAZ „VŠETKO“, NEZAHŔŇAJÚCI VŠETKO

Matúš 2:3-4: „Keď to počul kráľ Herodes, znepokojil sa a s ním CELÝ Jeruzalem, a keď zhromaždil VŠETKÝCH hlavných kňazov a znalcov Písma z ľudu, vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Kristus.“

V tejto pasáži nachádzame dvakrát výraz, prekladaný ako „celý/všetkých“, a „celý Jeruzalem“ má kontext „všetkých hlavných kňazov a znalcov Písma“. Kráľ Herod by sa o narodení Krista nepýtal tehotnej ženy, a rovnako tú by táto otázka netrápila. Preto výraz „celý“ zjavne nezahŕňa
iných obyvateľov mesta, a tvrdiť, že každá osoba v každej situácii by sa nad týmto trápila, by bolo očividne nepravdivé.

Matúš 3:5: „Vtedy vychádzal k nemu Jeruzalem a CELÁ Judea a CELÉ okolie Jordána, a krstil ľudí v rieke Jordán a otvorene vyznávali svoje hriechy.“

Opäť sa tu dvakrát objavuje výraz, prekladaný ako „celá/celý“. Je jasné, že Ján Krstiteľ nepokrstil každú osobu v Jeruzaleme, či skutočne každého človeka v „celej Judei“. Teda „všetci/celý/celá“ odkazuje na časť tých, ktorí prišli z týchto miest, a nie na tých, ktorí ostali doma.
Taktiež medzi nich nepatril veľkňaz a rímska posádka.

Matúš 27:24: „Keď Pilát videl, že to nevedie k ničomu dobrému, ale že skôr vzrastá pobúrenie, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a povedal: „Nenesiem vinu za krv tohto človeka. Je to vaša vlastná vec.“ Na to VŠETOK ľud odpovedajúc riekol: „Jeho krv nech príde na nás a na naše deti.“”

Očividne „všetok ľud“ znamená časť ľudí, ktorí boli prítomní pred Pilátom, a nik iný.

Marek 7:14: „Znovu si k sebe zavolal zástup a povedal im: VŠETCI ma počúvajte a pochopte.““

Tuná výraz „všetci“ nezahŕňa zákonníkov a farizejov, ku ktorým Ježiš bezprostredne predtým hovoril, a „všetci“ má význam prítomných, ako i „každý z vás“.

Skutky 3:9-11: „A VŠETOK ĽUD ho zbadal, ako chodí a chváli Boha. Spoznali, že je to ten, ktorý sedával kvôli darom milosrdenstva pri Krásnej bráne chrámu, a boli naplnení úžasom a nadšením nad tým, čo sa stalo. Keďže sa pridržiaval Petra a Jána, VŠETOK ĽUD, prekvapením celkom bez seba, sa zbiehal k nim namiesto nazývané Šalamúnovo stĺporadie.“

Opäť, „všetok ľud“, ktorý sa nachádza dvakrát v tejto pasáži, odkazuje iba na časť „všetkého ľudu“, ktorá bola prítomná.
V Zjavení 13:7 nachádzame verš, ktorý je braný úplne mimo kontext, a používaný mnohými kazateľmi na zavádzanie ľudstva, a navodenia u nich strachu. Tento verš hovorí (zmieňujúc sa o anti-Kristovi): „A bolo mu dané viesť vojnu so svätými a zvíťaziť nad nimi a bola mu daná
právomoc nad KAŽDÝM KMEŇOM, ĽUDOM, JAZYKOM A NÁRODOM.“

A hneď nasledujúci verš uvádza: „A VŠETCI bývajúci na zemi ho budú uctievať, od založenia sveta nie je zapísané meno niktorého z nich vo zvitku života Baránka, ktorý bol zabitý.“
„Všetky kmene“ teda nezahŕňajú tých, ktorých mená sú zapísané vo zvitku života. Falošní kazatelia poukazujú na výraz „každý“ vo verši 7, a opäť vo verši 8, bez zváženia samotného kontextu. V Biblii sa mnohokrát používa výraz „všetci“ pre „časť“, dokonca i rovnakým spôsobom,
ako ho používame v bežnom dnešnom živote. Často používame výrazy ako „všetci z mesta boli na mítingu“, alebo „všade bola voda“ atď.
V Genesis 6, keď Boh hovorí o privedení potopy na Zem v verši 13, hovorí: „Koniec KAŽDÉHO tela prišiel predo mňa.“ Potom, vo verši 17, Boh uvádza: „A ja privádzam potopu vôd na zem, aby som skazil KAŽDÉ TELO pod nebesami, v ktorom je činná životná sila. VŠETKO, čo je na zemi, skoná.“, vieme, že Noach nezomrel ako časť „každého tela“. Opäť, „každý/é“ bolo použité s významom „časti“, resp. „väčšej časti“.
V Jozuouvi 6:21: „A ostrím meča oddali zničeniu VŠETKO, ČO BOLO V MESTE, od muža po ženu, od mladého muža po starca a po býka a ovcu a osla.“, vieme, že Rahab nebola časťou „všetkého“, čo v tom meste bolo zničené.
V 1. Kráľov 11:16-17: „(Joáb a celý Izrael tam totiž zostal šesť mesiacov, kým neodrezal v Edome KAŽDÉHO MUŽSKÉHO RODU.) A Hadad utiekol, on a s ním niektorí edomskí muži zo sluhov jeho otca, aby vošli do Egypta, kým bol Hadad ešte mladý chlapec.“, zahŕňal „každý
mužského rodu“ malých chlapcov? Zahŕňal „každý mužského rodu“ tých Edomčanov, ktorí utiekli? Ak celká edómska mužská populácia na zemi bola pozabíjaná, ako sa potom mohli nejakí Edomčania objaviť?
V Lukášovi 2:1: „V tých dňoch vyšlo od cézara Augusta nariadenie, aby bola spísaná CELÁ OBÝVANÁ ZEM. (Tento súpis sa konal, keď bol sýrskym miestodržiteľom Cyrénius.) A VŠETCI ĽUDIA cestovali, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta.“, môžeme pozorovať, že „celá
obývaná zem“ má význam „celá tá obývaná zem“. Takýto je význam výrazu „celý svet“ i v „Choďte do celého (toho) sveta a hlásajte evanjelium.“
V Rimanom 1:8: „Predovšetkým vzdávam vďaku svojmu Bohu prostredníctvom Ježiša Krista za vás všetkých, lebo sa o vašej viere hovorí PO CELOM SVETE.“ Veríme, že „celý svet“ zahŕňal Čínu, Maorov a Aztékov?
V Rimanom 10:18: „Avšak pýtam sa: „Či azda nepočuli?“ Veď v skutočnosti „ich zvuk sa rozniesol PO CELEJ ZEMI a ich výroky do NAJVZDIALENEJŠÍCH KONČÍN ZEME.“ Preto sa pýtam: „Či azda Izrael nepoznal?““. Opäť, zahŕňa „celá zem“ a „najvzdialenejšie končiny zeme“
trebárs Austráliu, alebo sú tieto výrazy obmedzené „tým svetom“ kontextu, Izraela?
V Kolosanom 1:23: „Pravdaže za predpokladu, že ostanete vo viere, pevne založení a stáli a nebduete odvlečení od nádeje toho dobrého posolstva, ktoré ste počuli a ktoré bolo zvestované V CELOM STVORENÍ, KTORÉ JE POD NEBOM.“ Mohlo by byť „celé stvorenie pod nebom“ vzťahované i mimo tých, ktorým Pavol kázal?
Toto je len pár veršov, ktoré dokazujú, ako Písmo používa frázy, a ak ich používame inak, musíme dospieť k nesprávnym záverom. Takéto nesprávne závery vedú k nesprávnej evanjelizcii a taktiež k nesprávnej interpretácii proroctva. Zvážme niektoré z nich.
Ak tí kazatelia, ktorí nám hovoria, že anti-Krist bude vládnuť všetkým národom a kmeňom na Zemi, ak nešíria strach, prečo nedávajú rovnaký dôraz na Daniela 11:41, v ktorom sa hovorí o anti-Kristovi v plnej moci a sláve
Tuná sa uvádza, že anti-Krist zvrhne mnoho krajín, a potom nachádzame: „Ale títo uniknú z jeho ruky: Edom a Moáb a prevažná časť synov Ammóna.“ Ak tí istí ľudia obývajú rovnaké územie, v okolí moderného Jordánu a blízko neho, musíme sa pýtať – ak anti-Krist má v tom čase mať svoj trón v Jeruzaleme, a nebude schopný kontrolovať Jordán, čo je hneď za rohom, a priľahlé územie, prečo by sme mali veriť, že bude vládnuť celej Zemi? No ak nejde o súčasnú aplikáciu, „všetky národy“ nezahŕňajú tých, ktorí utekajú.
Taktiež v Matúšovi 24, v odpovedi na jednu z troch otázok, ktoré boli Ježišovi položené, Ježiš hovoril o budúcnosti, keď bude anti-Krist v výsosti svojej slávy, ovládajúci to, čo bude schopný ovládať. A ak nebude na Zemi miesta, ktoré by anti-Krist neovládal, prečo potom Ježiš hovorí: „Potom tí, ktorí sú v Judei, nech utekajú na vrchy.“, vo verši 16? Prečo utekať niekam, keď niet kam? A prečo by sa Ježiš snažil nahovoriť ľudí na útek, ak by anti-Krist ovládal každú piaď zeme? V takomto prípade by nebolo kam utiecť.
Taktiež prorok Izaiáš sa dotýka tejto témy, a potvrdzuje Písmo v Danielovi 11:41. V Izaiášovi 16:1-4 sa uvádza, že tí z unikajúcich Izraelitov, spomínaných v Matúšovi 24:16, pôjdu do Moábu, a budú tam ukrytí až do konca veku, keď príde Ježiš Kristus a anti-Krist bude odstránený. Nie je teda oprávnené pýtať sa, keďže unikajúci Izraeliti budú v Moábe chránení pred silami anti-Krista, nie je teda oprávneným predpokladom, že anti-Krist nebude vládnuť Moábu, a obzvlášť ak to tvrdí Písmo?
V knihe Daniela, kapitola 2, tento prorok hovorí k Nabuchodonozorovi, ktorý v tom čase vládol v Babylone, a Daniel mu vo verši 38 hovorí: „A do ruky ktorého dal všade, kde bývajú ľudskí synovia, poľné zvieratá a okrídlené nebeské tvory a ktorého urobil panovníkom nad nimi všetkými…“ Musíme sa teda spýtať – vládol Nabuchodonozor Amerike? Vládol Japonsku? A zvyšku sveta? Odpoveď znie – nie. Vládol iba na Strednom Východe, a predsa sa o ňom hovorí ako o „vládcovi nad nimi všetkými“.
Nato Daniel 2:39 hovorí o treťom kráľovstve, kráľovstve medi (ktorým bola grécka ríša), a uvádza: “ktoré bude panovať nad celou zemou”. Tak znova, vládla grécka ríša nad celou zemou, ako ju dnes poznáme, alebo iba nad Stredným Východom? Ak odpovedáte, že nad Stredným Východom, máte pravdu. No rovnaký výraz použitý u tohto kráľovstva v Danielovi 2:39 je použitý i u anti-Krista v Zjavení 13:7-8. Žiaden z nich teda nevládol, a nebude vládnuť, nad každým národom zeme.
Ak niekto bude čítať tieto prorocké pasáže, a snažiť sa aplikovať rovnaké pravidlo, ktoré sa snažia niektorí aplikovať na Zjavenie 13:7-8, dočkáme sa veľkého, preveľkého zmätku a Biblia bude plná protirečení.

ZÁVER

Ako bolo už poukázané, Ježiš hovorí, že nie je každému dané počuť či porozumieť. Hovoriac k svojim učeníkom o edómskom vedení júdejského národa Ježiš povedal: „Vám je dané rozumieť svätým tajomstvám nebeského kráľovstva, ale im to nie je dané.“ [Matúš 13:11].
Ako by nás potom mohol Ježiš posielať k ľuďom, ktorí nemôžu „počuť“? Ako môžu byť konvertovaní, keď – ako nám tvrdia – „viera prichádza počutím“? Okamžite mám len jednu výnimku ako je táto, potom „každý“, „všetci“ a „ktokoľvek“ nemôžu zahŕňať túto alebo ďalšie výnimky. Ak sa výnimka týka Edomčanov, ktorí nemôžu učiniť pokánie, alebo tých, ktorí sa narodili ako kúkoľ, o ktorých Ježiš povedal „nechajte ich osamote“, potom títo nemôžu byť „všetkými“, o ktorých sa hovorí. Ako sme videli, Ježiš svoje slová istým ľuďom neadresoval. Ježiš uviedol, že je poslaný k Izraelu, spasiť „svoj ľud“ z ich hriechov. To jest, boli „jeho ľudom“ predtým, než boli spasení. Preto príkaz: „Choďte do celého sveta“, odkazuje na tú časť sveta, ktorá môže počuť a má schopnosť porozumieť tajomstvám nebeského Kráľovstva. Takto môžeme vidieť, že:

Matúš. 15:24: „Nebol som vyslaný k nikomu inému, iba k strateným ovciam domu Izraela.“, a

Matúš 10:5-6: „Nevchádzajte na cestu národov a nevstupujte do samaritánskeho mesta, ale namiesto toho stále choďte k strateným ovciam domu Izraela.“

….obmedzené len na istý určitý ľud.
Obľúbené zneužívanie slov „všetci“, „každý“ a „ktokoľvek“ nepropaguje Evanjelium o Kráľovstve nebeskom nad Izraelom, ktoré je skutočným „Veľkým poverením“!

Matúš 4:17: „Od toho času začal kázať a hovoriť: Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
Matúš 10:6: „Ale namiesto toho stále choďte k strateným ovciam domu Izraela. Keď pôjdete kážte a hovorte: „Nebeské kráľovstvo sa priblížilo.“

Akýkoľvek iný koncept vychádzania niekam inam je falošnou doktrínou!

Pre pôvodné články Arnolda Kennedyho navštívte, prosím:
http://www.arnoldkennedy.com
prípadne
www.israelect.com/reference/ArnoldKennedy

Translation © 2008 pastor Frederick Forkrist pre United Church of YHWH
Všetky práva vyhradené.

Save

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: