Clifton Emahiser – O proroctvách Daniela a Antikristovi

Ako som už vysveľoval u Daniela 9:27, to, čo patrí nášmu Vykupiteľov, futuristi aplikujú na Satana. To je veľmi vážna vec, pretože väčšia chyba sa spraviť nedá. Ako uvidíme, je to doktrína pochádzajúca priamo z univerzálnej rímsko-katolíckej cirkvi.

Pre náhľad, odkiaľ toto učenie pochádza, budem citovať knihu s názvom History Of Antichrist, autor Rev. P. Huchedé. Túto knihu vydáva a predáva vydavateľstvo Tan Books And Publishers, Inc., P.O. Box 424, Rockford, IL 61105. Ide o pretlač anglického vydania z roku 1884, Nicholas Bray, NY., s ďalšími vydaniami v rokoch 1969, 1971, 1973 a 1976. Toto anglické vydanie z roku 1884 je evidentne prekladom predošlej francúzskej verzie, súdiac podľa strany 5. V predhovore vydavateľa sa uvádza uvádza toto tvrdenie: „Zakladajúc svoj komentár na Svätom Písme a na Otcoch, Doktoroch a Svätých Katolíckej Cirkvi … tradícia týkajúca sa Antikrista podporuje stanovisko, že príde, bude to jedna osoba, vládnuca celému svetu … založená na pevných základoch Biblie a dokumentoch najväčších mysliteľov Cirkvi.“ Veľký problém s týmto názorom je fakt, že pre takéhoto tzv. budúceho „Antikrista“ neexistuje žiaden prorocký časový rámec. Propagátori tohto absurdného názoru kradnú sedem rokov z Danielových 70 týždňov siedmych rokov a premietajú ich 2000 rokov do budúcnosti. Ďalej, na strane 10 čítame: „Satan bude mať chvíľu vládu nad všetkými národmi. Svätá Katolícka Cirkev, ktorá 18 storočí bojovala v Kristových zápasoch, musí prejsť prenasledovaním, v porovnaní s ktorým je to, čo si musela vytrpieť doteraz, bezvýznamné.“ Na strane 26 sa nachádza táto poznámka: „Potom z rozkazu tyrana bude zrušená neustála obeť (Dan. 9:27). Svätá obeť Omše nebude viac obetovaná verejne na oltároch.“

Než pôjdeme ďalej, prečítajme si spomínaný verš: „A pre mnohých bude (on) udržiavať zmluvu v platnosti jeden týždeň, a v polovici týždňa spôsoobí, že prestane obeť a obetný dar. A na krídle ohavnosti bude ten, čo pôsobí spustošenie a až do vyhubenia sa práve to, o čom je rozhodnuté, bude vylievať aj na toho, ktorý je spustošený.“Všetko v tomto verši sa krúti okolo toho, kto je „on“. Tí, ktorí vnímajú proroctvo z historického pohľadu, zaň pokladajú Mesiáša a dokladajú to nasledujúcimi pasážami: Izaiáš 42:6; 53:11; 55:3; Jeremiáš 31:31-34; 32:40-42; Ezechiel 16:60-63; Matúš 26:28; Rimanom 5:15, 19; 15:8-9; Galaťanom 3:13-17; Hebrejom 6:13-18; 8:8-13; 9:15-20, 28; 10:16-18 a 13:20-21. Futuristi odkazujú na „vodcu, ktorý prichádza“ (Dan. 9:26), tvrdiac to na tom základe, že gramatický odkaz je bližší, a preto, že môžu tvrdiť, že to, čo sa ďalej uvádza vo verši 27, neopisuje Mesiáša, ale Antikrista. Odkazujú na Daniela 7:8, 23-24; 8:23-25; 9:26; 11:21-24; 36-45; Izaiáša 28:18; Jeremiáša 19:7 a 1. Jána 2:18. Tvrdia, že v žiadnom prípade sa nemôže táto zmluva chápať ako zmluva uzatvorená Mesiášom, pretože, ako ďalej tvrdia, nachádza sa v nesprávnom časovom rámci, v 70. týždni Danielovho proroctva. Pravdou je: neexistuje žiaden časový rámec pre budúceho tzv. „Antikrista“ Iným dôvodom, tvrdia futuristi, je to, že „Kristus“ neuzavrel žiadne sedemročné zmluvy, ktoré by boli po tri a pol roku porušené. Nato opäť tvrdia, že ide o sedemročnú zmluvu Antikrista s židovským nároodm, ktorú tento super Antikrist poruší v polovici toho, čo nazývajú „súžením“. Je to úplný nezmysel – prečo by tento fiktívny tzv. „Antikrist“ chcel uzatvárať zmluvu s „anti-kresťanskými Židmi“, ktorí v žiadnom prípade nie sú pravými Izraelitmi? Iste, ak by bol nejaký budúci tzv. Antikrist na obzore – a to nie je – prečo by neuzavrel zmluvu s pravými Anglosasmi a príbuznými Izraelitmi? Tretí názor uvádza ako „on“ v Danielovi 9:27 Antiocha Epifana, a som si istý, že to vyhovuje falošnej teórii katolíckych preteristov.

Nuž, vysmiali sme sa stanoviskám futuristov i preteristov ohľadom proroctva, poďme sa pozrieť na podporné verše historického stanoviska:

Izaiáš 42:6: „Ja, Jahveh, som ťa [Izrael] povolal v spravodlivosti, a potom som ťa uchopil za ruku. A budem ťa starostlivo strážiť a dám ťa ako zmluvu ľudu, ako svetlo [izraelským] národom.“

Izaiáš 53:11: „Pre ťažkosti svojej duše uvidí, nasýti sa. Svojím poznaním ten spravodlivý, môj sluha, prinesie spravodlivé postavenie mnohým ľuďom a ich previnenia ponesie sám [previnenia Izraela].“

Izaiáš 55:3: „A nech cudzinec [Izrael], ktorý sa pripojil k Jahvemu, nehovorí: „Jahveh ma nepochybne oddelí od svojho ľudu.“ Ani eunuch nech nehovorí: „Hľa, som suchý strom.““

Jeremiáš 31:31-34: „31 „Hľa, prichádzajú dni,“ je Jahveho výrok, „a ja uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu 32 Nie takú, akou bola zmluva, ktorú som uzavrel s ich predkami v deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny, moja zmluva, ktorú oni zrušili, hoci som ich mal v manželskom vlastníctve,“ je Jahveho výrok 33 „Veď toto je tá zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch,“ je Jahveho výrok. „Ja vložím svoj zákon do nich a napíšem im ho do srdca. A ja sa stanem ich Bohom a oni sa stanú mojím ľudom.“ 34 „A už nebudú učiť každý svojho druha a každý svojho brata, hovoriac: „Poznajte Jahveho!“, lebo ma budú poznať všetci od najmenšieho z nich až po najväčšieho z nich,“ je Jahveho výrok. „Odpustím totiž ich previnenie a na ich hriech už viac nebudem spomínať.“

Jeremiáš 32:40-42: „40 A ja s nimi [Izraelom] uzavriem zmluvu trvajúcu na neurčito, že sa spoza nich neodvrátim, aby som im nekonal dobro, a vložím im do srdca bázeň predo mnou, aby neodbočili odo mňa. 41 A ja budem nad nimi plesať, aby som im robil dobro, a zasadím ich v tejto krajine v pravdivosti celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 42 „Lebo toto povedal Jahveh: „Ako som na tento ľud uviedol všetko to veľké nešťastie, tak na nich uvediem všetko dobro, o ktorom ohľadom nich hovorím.“

Ezechiel 16:60-63: „60 A ja, ja sám si spomeniem na svoju zmluvu s tebou v dňoch tvojej mladosti a ustanovím pre teba zmluvu trvajúcu na neurčito. 61 A istotne si spomenieš na svoje cesty a budeš sa cítiť ponížená, keď prijmeš svoje sestry, tie, ktoré sú staršie ako ty, i tie, ktoré sú mladšie ako ty, a istotne ti ich dám za dcéry, ale nie vďaka tvojej zmluve 62 „A ja, ja sám uzavriem s tebou zmluvu, a budeš musieť poznať, že som Jahveh,“ 63 „aby si si zapamätala a naozaj sa zahanbila a aby si nemala viackrát dôvod otvoriť ústa pre svoje poníženie, keď vykonám pre teba zmierenie za všetko, čo si vykonala,“ je výrok Zvrchovaného Pána Jahveho.“

Matúš 26:28: „Lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá má byť vyliata za mnohých za odpustenie hriechov.“ [Všimnite si, „za mnohých“, nie „za všetkých]

Rimanom 5:15,19: „Ale s darom to nie je tak, ako to bolo s priestupkom. Lebo ak priestupkom jedného človeka mnohí zomreli, prostredníctvom jedného človeka, Ježiša Krista, sa omnoho viac rozhojnila Božia nezaslúžená láskavosť … 19 Lebo ak sa neposlušnosťou jedného človeka stali mnohí hriešnikmi, tak sa aj poslušnosťou jedného stanú mnohí spravodlivými [skrze Novú Zmluvu].”

Rimanom 15:8-9: „8 Preto hovorím, že sa Kristus v záujme Božej pravdivosti skutočne stal služobníkom tých, ktorí sú obrezaní, aby potvrdil sľuby [zmluvy], ktoré dal ich predkom: 9 A aby [izraelské] národy oslavovali Boha za jeho milosrdenstvo, ako je písané: „Preto ťa budem otvorene uznávať medzi [izraelskými] národmi a tvojmu menu budem hrať melódie.“

Galaťanom 3:13-17: „13 Kristus nás [Izraelitov] vykúpením oslobodil z kliatby Zákona tým, že sa stal kliatbou namiesto nás, lebo je napísané: „Prekliaty je každý, kto je povesený na kôl/strom.“ 14 Tak malo Abrahámovo požehnanie prísť [izraelským] národom prostredníctvom Ježiša Krista, aby sme vierou prijali sľúbeného Ducha. 15 Bratia [Izraeliti], hovorím znázornenie z ľudského života: Právpolatnú zmluvu, hoci je ľudská, nikto neodstraňuje, ani k nej nepridáva dodatky. 16 Sľuby [zmluvy] boli vyrieknuté Abrahámovi a jeho semenu. Nehovorí: „A semenám, akoby mnohým, ale akoby jednému: „A tvojmu semenu“, ktorým je Kristus. 17 Ďalej hovorím: Čo sa týka zmluvy, ktorú Boh skôr uviedol do platnosti, Zákon, ktorý začal existovať o štyristotridsať rokov neskôr, ju nerobí neplatnou, aby zrušil sľub [zmluvu].“

Hebrejom 6:13-18: „13 Lebo keď dával Jahveh svoj sľub [zmluvu] Abrahámovi, prisahal sám na seba, pretože nemohol prisahať na nikoho väčšieho, 14 a povedal: „Istotne ťa požehnám požehnaním a rozmnožím rozmnožením.“ 15 A tak keď prejavil trpezlivosť, dostal tento sľub. 16 Lebo ľudia prisahajú na toho, kto je väčší, a ich prísahou sa skončí každý spor, lebo je pre nich právnou zárukou. 17 Tak Boh, keď chcel dedičom sľubu hojnejšie prejaviť nezmeniteľnosť svojej rady, vystúpil s prísahou, 18 aby dvoma nezmeniteľnými vecami, v ktorých je nemožné, aby Boh luhal, sme boli my, čo sme utiekli do útočisťa, silne povzbudení a chopili sa predloženej nádeje.“

Hebrejom 8:8-13: [Viď vyššie uvedený Jeremiáš 31:31-34, keďže je zopakovaný takmer doslovne.]

Hebrejom 9:15-20,28: „15 Preto je sprostredkovateľom novej zmluvy, aby tí, ktorí boli povolaní, mohli dostať sľub večného dedičstva. Lebo smrť nastala, aby boli výkupným oslobodení od priestupkov pd skoršou zmluvou. 16 Teda kde je zmluva, tam musí nastať smrť účastníka zmluvy. 17 Zmluva je totiž platná nad mŕtvymi, lebo nikdy nie je účinná, kým žije účastník zmluvy 18 Preto ani predošlá zmluva nebol zasvätená bez krvi. 19 Lebo keď Mojžiš oznámil všetkému ľudu každé prikázanie podľa Zákona, vzal krv mladých býkov a capov s vodou a šarlátovou vlnou a yzopom, pokropil knihu a všetok ľud 20 a povedal: „Toto je krv zmluvy, ktorú vám Boh uložil ako príkaz.“ … 28 tak bol aj Kristus obetovaný raz navždy, aby niesol hriechy mnohých, a keď sa zjaví po druhý raz, nebude to pre hriech, ale na záchranu tých, ktorí ho vrúcne očakávajú.“

Hebrejom 10:16-18: „16 To je zmluva, ktorú s nimi [Izraelom] uzavriem po tých dňoch,“ vraví Jahveh. „Vložím svoje zákony do ich srdca a napíšem ich do ich mysle.“ 17 „A určite si už nikdy nebudem pripomínať ich hriechy a ich nezákonné skutky. 18 A kde je odpustenie tohto, tam už niet obete za hriech.““

Hebrejom 13:20-21: „20 Elohim pokoja, ktorý vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, s krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša 21 nech vás vyzbrojí všetkým dobrým, aby ste konali jeho vôľu, a nech to, čo je príjemné v jeho očiach, vykoná v nás prostredníctvom Ježiša Krista, ktorému nech je sláva po celú večnosť. Amen.“ VŠETKO TO JE „ZMLUVA“ SPOMÍNANÁ V DANIELOVI 9:27!!!

Všetko, čo futurizmus prostredníctvom falošných prorokov dneška propaguje, nie je nič viac, než prekrúcanie Slova Všemohúceho k nepoznaniu. Keď Antikristovi [Satanovi] pripisujú to, čo patrí nášmu Vykupiteľovi, je to veľmi vážna vec. A ak by sme ich rétoriku preberali a opakovali, stávame sa časťou ich lží. Ich predstava je falošná od začiatku do konca, napriek tomu títo ľudia predávajú milióny kníh, audio a video kaziet!

Neviem, ako je na tom vaša Biblia, no krížový odkaz v mojej, ohľadom Daniela 9:27, ma privádza k Izaiášovi 42:6 a Matúšovi 26:28! Ferrar Fenton uvádza zaujímavé znenie Daniela 9:27:

„Ale Zmluva bude mnohými chránená jeden týždeň, a uprostred týždňa, (On) učiní, že prestane obeť a obetný dar, a Odporná Beštia bude ničiť do krajnosti – ale nakoniec Ničiteľom bude uštedrené zranenie.“ Podľa tohto prekladu sa zdá, že „ničitelia“ môžu byť tí falošní Júdejci, známi ako „Židia“, ktorí sú z potomstva Hada, a „zranením“ rozšliapnutie Jeho hlavy, ako sa uvádza v Genesis 3:15 a Rimanom 16:20: „A Elohim pokoja zakrátko rozdrví Satana pod vašimi nohami…” Výraz „zranenie“ použíte Fentonom môže taktiež týchto „Židov“ identifikovať ako „ohavnosť spustošenia“. Ak je to tak, „ohavnosť spustošenia“ sa navrátila do Jeruzalema. Výraz „Odporná Beštia“ taktiež môže identifikovať práve týchto hadích „Židov“. Toto vyjadrenie celkom určite nereprezentuje rímsku armádu, pretože tú tvorilo mnoho izraelských vojakov. Ak vlastníte 11. vydanie Encyclopedia Britannica, zväzok 10, strana 455, uvidíte, že jedna z rímskych štandárd niesla označenie ruky symbolizujúc Zerach-Júdu.

HISTÓRIA A KNIHA DANIEL SÚ NADOVŠETKO DÔLEŽITÉ

Bez prinajmenšom základnej znalosti perzskej histórie je zbytočné knihu Daniel študovať. Ak má niekto v tejto oblasti nedostatky, mal by sa skôr vzdelávať, než učiť iných. Inými slovami, ak chcete učiť, pridržte sa oblasti, ktorú poznáte a zdokonaľujte svoje poznaie. Ak sa v niektorej téme nevyznáte, študujte všetko o nej, až kým ju nepochopíte. A treba pamätať na to, že všetky informácie nie sú vždy dobrými informáciami, preto musí byč človek veľmi selektívny. To všetko uvádzam preto, že vám takýto prípad uvediem.

V knihe Revelation Unveiled, autora Tima LaHayea, na strane 135, ohľadom „Troch rozdelení 70tich týždňov rokov“:

„… Štúdium židovskej histórie odhaľuje, že od vydania Kýrovho dekrétu, trvalo Židom pod vedením Ezdráša a Nehemiáša štyridsaťdeväť rokov, než ukončili vybudovaniemúrov mesta Jeruzalem. Takto máme predpovedanú prvú časť.

“2. Šesťdesiatdva sedmíc (resp. „týždňov“, v starších prekladoch) rokov predstavuje 434 rokov.Týchto ďalších 434 rokov, opísaných ako 62 heptád, bolo predpovedaných ako „časy trápenia“, acelkom iste ide o správne označenie. Bolo to obdobie Božieho ticha, až kým sa na scéne nezjavilJán Krstiteľ. Bolo to obdobie slabosti Izraela, kulminujúce v rímskej nadvláde v čase Krista. Koniectohto obdobia bol predovedaný na dobu, keď „Pomazaný bude odrezaný a nezostane mu nič“.Vidíme teda, že sa toto druhé časové obdobie tiahne od znovuvybudovania Chrámu po ukrižovanieKrista, celkovo 434 rokov.

„Overenie presných dátumov je nemožné, pretože Medo-Peržania boli všeobecne známi akochabí historici …“

Toto posledné tvrdenie o Medo-Peržanoch ako o chabých historikoch by malo spustiť poplach,keďže sa autor pripravuje podvádzať s dátumami. Až do toho bodu si počínal veľmi dobre. Inýmislovami, stavia nám do cesty pascu. Všetko, čo potrebuje, je stanoviť nesprávny základ, a taktoparalyzovať našu schopnosť argumentovať. Pravidlo číslo 1: vždy preskúmať základý predpoklad.

Stavajúc na predpoklade, že „Medo-Peržania boli všeobecne známi ako chabí historici“, môžemanipulovať s dátami a bez problémov z toho vyviaznuť. Kde je dôkaz jeho tvrdenia? Prečo necituje aspoň jeden príklad?

Akonáhle padneme do tejto jamy, vedie nás autor k ďalšej prekážke, strana 135-136:

„Najlepšie dôkazy, ktoré máme, je naplnené proroctvo. Keďže všetky ostatné proroctvá o Kristovi bolinaplnené bez najmenšej odchýlky, môžeme taktiež predpokladať naplnenie i tohto proroctva.Majstrovsky napísaná kniha Sira Roberta Andersona, The Coming Prince, dokazuje, že Kristovvstup do Jeruzalema v nedeľu pred Jeho ukrižovaním nastal presne v správnom roku. Pokiaľ viem,tvrdenia v jeho knihe neboli nikdy vyvrátené.

„3. Jeden týždeň sa rovná siedmim rokom. Daniel 9:27 predpovedá, že On („vládca, ktorýprichádza“, čiže Antikrist, ktorý bude zjavne Rimano, pretože bude z ľudu, ktorý ničí Jeruzalem)uzatvorí zmluvu s Izraelom [sic. nie s domom Izraela!] na jeden týždeň. [Pozor, pasca!] Tátozmluva, trvajúca sedem rokov, nebola od ukrižovania Krista uzavretá, ale je zmluvou, ktorá budeuzavretá v dňoch Antikrista. Aj keď túto zmluvu v polovici siedmich rokov poruší, stále to budečasť doby, o ktorej Gabriel predpovedal, že je „určená tvojmu ľudu a tvojmu svätému mestu“(9:24) … [Opäť pozor!] Naplnené boli teda všetky týždne, okrem jedného týždňa z prorockyurčenej histórie Izraela [sic. nie domu Izraela!]. Posledné časové obdobie bude takým historickýmobdobím, v ktorom je ľud Boží označený za „spustošený“.“

Všimnite si, že pán Tim LaHaye vo vyššie uvedenom citáte z jeho knihy používa výrazy „Žid“ a„Izrael“ ako synonymá. To dokazuje, že nerozumie histórii, tak ako je uvedená v Biblii, anisekulárnym dejinám. Označujem ho ako „pána“, pretože ho neuznávam ako duchovného či nejakúbiblickú autoritu. Okrem toho, ak by poslednú vetu aplikoval na „Žida“ než na „ľud Boží“, v čase,keď Rimania pod Títovým vedením obliehali Jeruzalem, než na nejaké budúce obdobie, akonaznačuje, mal by pravdu. Nielen, že na podporu svojej falošnej tézy ignorantsky vytrháva Písmo zkontextu, ale porušuje prvé princípy prorockého výkladu, aplikujúc prorocký rok 360 dní naskutočný rok, než na 360 prorockých rokov. Inými slovami, „čas, časy a polovica času“; „1260 dní“a „42 mesiacov“ predstavujú 1260 prorockých rokov. „Sedem rokov súženia“, ktoré sa snažiaodtrhnúť od Danielových 70 týždňov proroctva a preniesť ich 2000 rokov do budúcnosti, nie je to isté ako prorockých 1260 dní, 42 mesiacov či čas, časy a polovica času nachádzajúcich sa vZjavení. Skutočný rok má ešte vždy 365 a ¼ dňa, a prorocký rok = 360 rokov. Je zarážajúce, ženiektorí v Izraelskej Identite pri kalkulácii proroctva stále používajú túto falošnú metódu. Akonáhlestanovíme pravý systém proroctva, eliminujeme množstvo falošných doktrín. Ako sa dá jasnevidieť, pravý systém vylučuje akýchkoľvek „sedem rokov súženia“.

POTREBUJEME CELÝ DANIELOV PRÍBEH

Mnohí si nemusia byť toho vedomí, no Daniela sa týka viac, než máme v našich súčasných Bibliách. Ferrar Fenton správne poukazuje na to, že dnešnú knihu Daniel v našich Bibliách tvoria tri odlišné knihy Daniel. Fenton Daniel 1:1 po 4:33 označuje ako prvú knihu, Daniel 5:1 po 6:29 ako druhé a Daniel 7:1 po 12:13 ako tretiu knihu. Okrem tohto rozdelenia existujú dôkazy, že kniha Zuzana, nachádzajúca sa v Apokryfe, by mala byť umiestnená na začiatok knihy Daniel, a že Daniel, v tejto knihe spomínaný, je rovnakým Danielom, ako ten v našich Bibliách. Ako je možné, že kazatelia futurizmu sa o tom nikdy nezmieňujú? Keďže Daniel je v knihe Zuzana úplne mladý, môže sa táto kniha umiestniť iba na začiatok knihy Daniel.

Na demonštráciu toho, ako to všetko do seba zapadá, budem citovať najprv z The Interpreter’s Dictionary of the Bible, zväzok R-Z, strana 467: „Zuzana … [Σωσάννα] . Prídavok ku knihe Daniel, kde prorok prejavuje svoju múdrosť. Tento príbeh je tak dobre napísaný, s pár postavami a tak úchvatnými záležitosťami, že sa všeobecne považuje za jeden z najväčších diel literatúry, za „prvú detektívku“.

„Zuzana bola obvinená z cudzoložstva dvoma staršími, ktorých návrhy odmietla. Trvala na svojej nevine, no keď bolo jej svedectvo posudzované spoločenstvom, tí ju chceli uznať za vinnú. Daniel volal po skutočnej spravodlivosti a bolo mu umožnené vykonať krížový výsluch starších. Každého zo starších sa osamote spýtal, pod ktorým stromom bol tento hriech spáchaný. Starší menovali odlišné stromy, navzájom si protirečiac. Zuzana bola oslobodená a starší popravení v súlade s biblickým zákonom: „Urobíte mu potom tak, ako úkladne plánoval urobiť svojmu bratovi.“ (Deut. 19:18-21) …

„Príbeh procesu naznačuje hodnotu vyšetrovania svedkov. Ako je uvedené, príbeh je v priamom protiklade k farizejskej praxi a zákonu, ,že falošní svedkovia môžu byť usmrtení len na základe alibi – t.j., ak iní svedkovia dokážu, že predchádzajúci svedkovia boli v čase spáchania zločinu s nimi, a nie na mieste zločinu, podávajúc takto falošné svedectvo. Kniha Zuzana takto vykresľuje iba protiklad „svedkov vo fakte“ a nie „ohľadom času“. Kvôli tomuto protirečeniu voči farizejskému prijatému zákonu, kniha nebola zahrnutá do [židovského] kánonu [v Jamnii, 100 A.D.] …“

Na opis obsahu knihy Zuzana, ako sa nachádza v Apokryfe, použijemThe Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, zväzok Q-Z, strana 546: „Príbeh pojednáva o Zuzane, zbožnej a krásnej žene, žijúcej so svojim bohatým manželom Joakimom v Babylone. Vedľa svojho domu mal Joakim veľkú záhradu, kde sa Zuzana rada cez deň prechádzala, keď starší (sudcovia) a súdiace sa strany, zúčastňujúce sa súdov v Joakimovom dome, odišli. Dvaja z týchto starších však tajne zahoreli túžbou po Zuzane, a jedného parného dňa sa jednotlivo vkradli do záhrady, kde – prekvapiac jeden druhého – boli nútení priznať svoje vzájomné predstavy. Po tom, čo Zuzana poslala preč sluhov, chystajúc sa kúpať, starší ju konfrontovali s alternatívou podrobenia sa ich túžbam alebo odhaleniu, že bola prichytená s mladým mužom. Zuzana si vybrala radšej byť nespravodlivo obvinená, než „zhrešiť v Pánovom zraku“. V procese nasledujúceho dňa muži podali svoje falošné svedectvo. No odvádzajúc Zuzanu na popravu, mladý Daniel bol pohnutý Pánom (v odpovedi na Zuzaninu modlitbu) k protestu voči unáhlenému činu. Na výzvu si Daniel prisadol k sudcom v obnovenom skúmaní dôkazov. Chytro vypočul mužov osobitne, pýtajúc sa, pod ktorým stromom v záhrade bola Zuzana a jej údajný milenec prichytení. Protirečivé odpovede na túto otázku odhalili podvod zo strany starších, ktorým sa následne dostalo potrestania, pôvodne úrčeného Zuzane. Obhájená bola Zuzanina nevina a príbeh končí vyjadrením, že od tej doby bola Danielova povesť medzi ľudom potvrdená.“

Aj keď je toto zhrnutie excelentné, vynecháva identifikáciu týchto dvoch mužov, čo je pre tento príbeh veľmi dôležité. Táto identifikácia sa nachádza vo veršoch 56-57: „56 [Daniel] ho postavil bokom a prikázal, aby priviedli druhého, povediac mu: „Ó, ty semeno Kanaanu, ani nie Júdu, krása ťa podviedla, a túžba zviedla tvoje srdce. 57 Takto si činil dcéram Izraela, a zo strachu s s tebou spolčili, no dcéry Júdunezostanú v tvojej skazenosti.“

Z tohto môžete vidieť, že Daniel rozumel rozdielu medzi Júdejcom a Kanaancom snažiacim sa predstierať, že pochádza z kmeňa Júdu. To je podobné tomu, čo sa títo podvodníci snažia činiť v dnešnej Palestíne, nazývajúc sa Izrealcami, ale v skutočnosti sú Kanaancami. A futuristi im v ich úsilí pomáhajú. A čo je najškodlivejšie, používajú Danielovo proroctvo mimo kontext na podporu tohto kanaánskeho druhu „Židov“. Mali by sme byť dnes rovnako múdri ako Daniel a mať intuíciu, aby sme tento rozdiel rozpoznávali i my. Zopakujme, čo Daniel týmto podvodníkom povedal: „Ó, ty semeno Kanaanu, ani nie Júdu.“ Niet divu, že „Židia“ v Jamnii knihu Zuzana z Písma vyňali. Ak sa vrátite a znovu si tieto verše prečítate, všimnete si, že to nebolo po prvýkrát, čo sa Kanaanec pokúsil zviesť izraelskú či júdejskú dámu. Je to Genesis 3 stále znova a znova. Všimnite si, ako Daniel odhaľuje ich používanie strachu, aby získali, čo chcú („zo strachu pred Židmi“, Ján 7:13; 19:38; Ján 20:19). Je zrejmé, že ak by Zuzana bola prvou časťou Daniela v našej Biblii, mali by sme dnes lepšiu predstavu o tom, čo je vlastne tento kanaansky druh „Žida“ zač (t.j., Kanaanec tvrdiaci, že je z kmeňa Júdu). A čo máme dnes? Kopu ľudí, tvrdiacich, že Kanaanci sú „Božím vyvoleným ľudom“. Poznamenať treba i to, že apokryfná kniha Bel a Drak je taktiež časťou Daniela, ale tomu sa teraz venovať nebudeme.

KNIHA DANIEL POD PAĽBOU

Podľa svojich vlastných záznamov bol autorom tejto knhy (9:2; 10:2). Uznávaný je nikým menším, ako naším Vykupiteľom (Matúš 24:15). Daniel bol odvedený do babylonského zajatia v treťom roku vlády Jehoiakima, približne v roku 605 pred Kristom (1:1). Vznešeného pôvodu, Daniel bol vybraný a vzdelávaný, aby sa stal dvoranom kráľa v cudzej krajine. Bol to sám Všemohúci, ktorý si Daniela vyvolil za svojho hovorcu v Babylone. Počas tohto zajatia Daniel slúžil Nabuchodonozorovi (Nebuchadnezzar), Belšazárovi (Belšazzar) a Dáriovi Médskemu. Jeho kniha zaznamenáva jeho službu od roku 600 pred Kristom, do roku 536 pred Kristom, čo bol tretí rok vlády Kýra Perzského. Jeho kniha musela byť evidentne daná dohromady po dobytí Babylonu, a taktiež po prvej migrácii späť do Judey. Jeho zápisy zaznamenávajú odovzdanie autority z Babylonu do Perzie.

Ako som už uviedol, existuje viac ako jedno rozdelenie knihy Daniel. Prvých 6 kapitol je napísaných v tretej osobe. Kapitoly 7-12 pozostávajú výlučne s videní a snov, a sú zapísané v prvej osobe. Musíme byť teda schopní oddeliť historické fakty od symboliky užitej v týchto snoch. Je veľmi dôležité, aby sme tieto videnia aplikovali správne na rôzne kráľovstvá, ktoré predstavujú v zápase Jahveho Kráľovstva proti kráľovstvu Satana a jeho ľudu. Mali by sme byť povzbudení tým, že nakoniec Mesiášovo Kráľovstvo nad nepriateľom zvíťazí.

Danielove proroctvá pozostávali z videní počas obdobia 70 rokov, kým v rovnakom čase, ako sa zdá, väčšia časť Júdu a celého Izraela zmizla z tváre zeme. Po zničení Jeruzalema zostal iba nepatrný zvyšok. Toto obdobie izolácie prinútilo ľud obnoviť svoje puto so Všemohúcim a hľadať Jeho milosť a priazeň. V tejto atmosfére Jahveh pozdvihol Daniela. Mnohí sa dopúšťajú omylu mysliac, že Danielovo proroctvo bolo určené iba tomuto malému zvyšku. Nič nemôže byť ďalej od pravdy, keďže Danielovo proroctvo sa z dlhodobého hľadiska týka všetkých 12 kmeňov Izraela. V našej dobe môžeme hľadieť na Danielove proroctvá ako účinné svedectvo istoty ich naplnenia, pri ich správnom pochopení.

No Danielove proroctvá boli počas vekov pod značnou paľbou. Autorstvo Daniela bolo spochybňované od doby Porfyra, filozofa z 3. storočia A.D. Porfyrus bol pohan, ktorý nenávidel kresťanstvo a bol znepokojený jeho rýchlym rastom. Študoval teda Písma, aby našiel akékoľvek zdanlivé rozpory, aby kresťanov priviedol späť k pohanstvu. Uvádza sa, že diskreditovaniu knihy Daniel venoval celú knihu, snažiac sa dokázať, že nepochádza z dávnej minulosti, ale je iba židovskou kompiláciou z obdobia makabejských vojen, a ako proroctvo teda nemá žiadnu váhu Téme Porfyra sa venujeme iba nepatrne. I keď Porfyrus je dávno mŕtvy, existovali stovky „Porfyrov“ uplatňujúcich rovnaký druh argumentu. Ak niekto nie je s Porfyrom oboznámený, môže si zapísať, že za domácu úlohu má naštudovanie tejto témy.

Po rokoch temnoty z Jahveho zapísaného Slova, a po vynájdení kníhtlače, Biblia sa stala v dobe reformátorov otvorenou knihou, a anti-kresťanský náboženský systém známy ako „rímska cirkev“ spolu so svojím pápežom, sa dostal pod paľbu. Rím sa ocitol v trápnej situácii a musel sa brániť.

Zničením Reformácie boli poverení jezuiti pod vedením Loyolu. Španielsky jezuitský kňaz menom Alcazar propagoval myšlienku, že apoštol Ján nemohol predpovedať budúce udalosti mimo svojej vlastnej doby. Úlohu Antikrista preto prisúdil cisárovi Neronovi resp. niektorému inému z ranných prenasledovateľov kresťanov. Táto teória prežíva dodnes a je známa ako preterizmus, a našla si svoju cestu i do Izraelskej Identity. Na Danielove zápisy sa teda zase útočí, predošetkým na Daniela 7:8.

V rovnakom čase iný španielsky jezuita, menom Ribera, šiel do opačného extrému a propagoval teóriu, že celá kniha Zjavenie sa týka udalostí, ktoré nastanú pri Druhom Príchode Jahšuu, a je teda ešte stále budúcnosťou, a že superdiktátor Antikrist sa objaví v budúcnosti. Svoju teóriu futurizmu Ribera publikoval priamo po bartolomejskej masakre, ktorá bola podnietená práve jezuitmi.

Riberovu teóriu dnes šíria tisíce duchovných. Cca 250 rokov, od 1580 do 1830 bola falošná doktrína o individuálnom, osobnom budúcom Antikristovi uznávaným učením rímskej cirkvi. Na druhej strane, protestantskí reformátori hlásali, že vláda Antikrista sa tiahla počas obdobia temného stredoveku, od 4. storočia do Reformáciu. Po vyhnaní jezuitov z mnohých národov sa na severe Talianska usadil čílsky španielsky jezuita Lacunza, ktorý tam napísal knihu Príchod Mesiáša v Sláve a Majestátnosti. Bol nasiaknutý vtedy aktuálnym jezuitským futuristickým učením, ku ktorému pridal pár svojich vlastných predstáv. Od tej doby dodnes sa toto učenie stalo obrovskou snehovou guľou, naberajúcou rýchlosť a zotrvačnosť, rútiacou sa na nás. Ribera a Lacunza, vo svojom útoku na reformátorov, napádali taktiež knihu Zjavenie i knihu Daniel.

Je vašou povinnosťou upozorniť týchto hlásateľov falošných doktrín v Izrealskej Identite, či už listom alebo telefonátom, a dať im najavo, že ich falošné stanovisko neuznávate, a ak odmietnu vypočuť vás a nezačnú vyučovať pravdu, dať im najavo, že ich úsilie viac nebudete podporovať.

Nastal čas, aby sme sa postavili proti tomuto démonskému, jezuitskému, babylonskému náboženskému systému. Rímsko-katolícka cirkev je dnes pod paľbou kvôli pohlavnému zneužívaniu. Zdá sa, že časom sa tento falošný náboženský systém môže zrútiť pod svojou vlastnou váhou. Taktiež sa zdá, že nastal príhodný čas na šírenie posolstva o pravom Izraeli podvedeným z našej rasy.

Pôvodný materiál z produkcie

Clifton A. Emahiser’s Teaching Ministries

1012 N. Vine Street, Fostoria, Ohio 44830

Phone (419)435-2836, Fax (419)435-7571

E-mail caemahiser@sbcglobal.net

Slovenský preklad a distribúcia:

United Church of Yahweh

Reklamy

One Comment

  1. negro
    Posted 4. novembra 2010 at 16:10 | Permalink

    ze si inteligentny a scitany o tom niet pochyb ale daj si pozor aby si sa prave koli tomu nestal pysnym pretoze Boh takych ludi necha zbludit vo svojom chytracstve. neprecital som sice uplne vsetko ale nevsimol som si ze by si tam niekde spomenul nejake rannokrestanske spisi ci uz od priamich ziakov apostolov alebo apologetov mistikov cirkevnych otcov ktori svoju vieru a vernost dosvetcili sv. zivotom i mucenickou smrtou Kristovi. Prave tieto najvetsie svetla cirkvi vela pisali i o antikristovi a odporucam ti aby si si to nastudoval s nepredpojatou myslou a nielen ich diela ale i ich zivoti. verim ze potom zmenis nazor

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: