Vytrhnutie skazených

AKÝM SPÔSOBOM SA KRISTUS VRÁTI?

Doktrína vytrhnutia pochádzala od španielskeho jezuitu menom Ribera, z roku cca 1580 AD. Ten bol prvý, ktorý tvrdil, že Kristus sa vráti a tajne vychváti cirkev pred veľkým sedemročným súžením, kedy bude svetu vládnuť „Antikrist”. Táto FUTURISTICKÁ interpretácia knihy Zjavenia, spolus s BUDÚCIM príchodom Antikrista, bola navrhnutá tak, aby odobrala tlak z pápeža, ktorý bol študentami Reformácie všeobecne považovaný za naplnenie vcelku nelichotivých proroctiev. Po uliciach Európy ešte stále tiekla krv vtedy novozrodeného protestantského hnutia, ktoré explodovalo do tváre katolíckej cirkvi.

Ďalších 250 rokov bol protestantský svet ohľadom tejto otázky zajedno. V ich mysliach nebolo pochýb, kto je Antikrist, rozširujúci svoju vládu po celom civilizovanom svete, ktorý sa staval na miesto Boha. Stále mohli cítiť rany bičom na svojich chrbtoch, stále počuli výkriky svojich susedov, horiacich na hraniciach, stále videli rieky krvi miliónov svojich bratov (pozri THE RAPTURE OF THE SAINTS od McDougalla)

Potom, okolo roku 1830, škótska dievčina menom Margaret McDonald začala tvrdiť, že mala víziu. Uviedla, že jej toto zjavenie oznámilo, že pred veľkým BUDÚCIM súžením, počas ktorého sa mal na scéne objaviť „Antikrist”, nastane tajné vychvátanie svätých. Darby túto víziu akceptoval ako nové zjavenie od Boha a cirkev Bratov (Brethren Church) čoskoro túto doktrínu oficiálne akceptovala (pozri THE INCREDIBLE COVER-UP, Logos Publishers)
Napriek tomu sa táto doktrína začala akceptovať až o storočie neskôr.

SVÄTÍ V SÚŽENÍ

Futuristi radi rozprávajú o tom, že rôzne „šelmy” (teda, „stvorenia”), o ktorých sa rozpráva v knihe Zjavenia, predstavujú „Antikrista”. Antikrist, tvrdia, bude počas budúceho súženia vládnuť svetu.

No Danielove zjavenia jasne identifikujú šelmy ako predstaviteľov národov, ktoré sa dostanú k moci. Tieto šelmy už vládli svetu v postupnosti ríš viac ako 2500 rokov. Súženie svätých trvalo už 2500, počas ktorých milióny veriacich prišli o život pre svoju vieru.

Predstava, že kresťania nebudú musieť podstúpiť súženie, je Písmu cudzia. Fantastická doktrína vychvátenia pred súžením je pokusom uniknúť zodpovednosti, ktorú dal svätým Boh. Nejde iba o bezvýznamnú chybu v interpretácii, ale o satanský podvod určený na spacifikovanie a odzbrojenie svätých pre ich vlastné otroctvo.

Biblia rozpráva o šelmách a antikristoch, ktorí mali „zviesť aj vyvolených”. (Matúš 24:24) Daniel pozoroval „malý roh” bojujúci proti svätým, ktorý „získaval nad nimi prevahu” (Daniel 7:21), dokiaľ nenastal pre svätých čas, aby od neho vzali Kráľovstvo.

Daniel 7:25-27 hovorí:

A bude hovoriť dokonca slová proti Najvyššiemu a bude stále bojovať proti svätým Najvyššieho. A bude mať v úmysle zmeniť časy a zákon, a budú mu vydaní do ruky na čas a časy a pol času. A zasadol Súd a nakoniec mu odobrali jeho panovanie, aby ho vyhladili a úplne ho zničili. A kráľovstvo a panovanie a nádhera kráľovstiev pod všetkými nebesami boli dané ľudu, ktorým sú svätí Najvyššieho…

Je našou povinnosťou a OSUDOM zvíťaziť nad svetským Kráľovstvom antikrista. Zvíťazíme skrze poslušnosť Slovu Božiemu, Jeho Božskému Zákonu. Nebudeme unikať, ale s Jeho mocou dobýjať.

KDE JE KRÁĽOVSTVO?

Kráľovstvo Božie je na zemi. Ježiš vyučoval mnoho podobenstiev, ktoré sa venujú Kráľovstvu Božiemu. Definovať toto Kráľovstvo je presahuje rámec tejto limitovanej štúdie. Veríme však, že je to skutočné Kráľovstvo na zemi, nazývané Danielom „Kamenným Kráľovstvom”.

Pozeral si sa ďalej a bol vsekaný kameň, nie rukami, a udrel obraz do jeho chodidiel zo železa a z tvarovanej hliny a rozdrvil ich. Vtedy boli rozdrvené železo, tvarovaná hlina, meď, striebro a zlato, všetko spolu, a stali sa podobné plevám z letného mlatu a odniesol ich vietor, aby sa po nich nenašla nijaká stopa. A z kameňa, ktorý udrel do obrazu, z toho sa stal veľký vrch a naplnil celú zem. (Daniel 2:34-35)

Danielovo vysvetlenie bolo takéto:

A za dní tých kráľov zriadi nebeský Boh kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené. A kráľovstvo nebude prenesené na nijaký iný ľud. Rozdrví aukončí všetky tieto kráľovstvá a ono samo bude stáť až na neurčité časy (Daniel 2:44)

Ježiš to taktiež spomínal v Matúšovi 21:43-44:

Preto vám hovorím: Božie kráľovstvo vám bude odňaté a bude dané národu, ktorý prináša jeho ovocie (kresťanskému národu). A kto spadne na ten kameň, doláme sa. Na koho spadne, toho rozdrví na prach.

Ježiš vo svojej kázni na vrchu citoval Dávida (Žalm 37:11):

Ale mierni, tí budú vlastniť zem… (Matúš 5:5)

Sú takí, ktorí rozvíjajú síce peknú (no falošnú) útechu vo vere, že je nám určené naveky žiť v nebi. No Ježiš sa modlil: „Príď Kráľovstvo Tvoje”, aby bola Božia vôľa vykonávaná NA ZEMI tak, ako je vykonávaná v nebesiach. Táto planéta nie je odsúdená k zničeniu, bude otrasená a očistená, aby Boh mohol svojmu ľudu dať dobré a nádherné dedičstvo. To sám Boh prisľúbil počas Mojžišových dní:

…akože žijem, celá zem bude naplnená Pánovou slávou (Numeri 14:21)

Táto životná pravda má svojich „dvoch alebo troch svedkov”, požadovaných na jej potvrdenie. Toto Mojžišovo vyjadrenie citovali ďalší dvaja proroci – Izaiáš (11:9) a Habakuk (2:14)

Tí, ktorí budú vládnuť s Kristom v Kráľovstve, budú rovnako tak NA ZEMI:

A urobil si z nich kráľovstvo a kňazov (iné znenie: kráľovstvo kňazov) nášmu Bohu a budú vládnuť ako králi nad zemou. (Zjavenie 5:10)

Odmenou kresťanom je to, že ich Boh príde, aby prebýval s nimi – NIE, ŽE KRESŤANIA PÔJDU BÝVAŤ S BOHOM. Keď Ján opisoval Nový Jeruzalem, jasne uviedol, že toto Mesto príde z nebies na zem (Zjavenie 21:2):

Nato som počul silný hlas hovoriť z trónu: „Hľa, Boží stan je s ľudstvom a bude býávať s nimi a oni budú jeho ľudom. A sám Boh bude s nimi. (Zjavenie 21:3)

Mnoho kresťanov taktiež nechápe Jána 14:1-3. Táto pasáž neprotirečí Zjaveniu 21. Kristus odišiel, aby pripravil Kráľovstvo pre nás zo svojej zvrchovanej a mocnej pozície v nebesiach. Toto Kráľovstvo očisťuje, čo ako človek na zemi nemohol učiniť. Je nutné, aby Ježiš odišiel a bol znovuustanovený ako Kráľ-Kňaz, a Orodovník za svätých.

Ak teda pôjdem (Kristus) a pripravím vám miesto, PRÍDEM OPÄŤ (na zem) a prijmem vás k sebe, aby ste boli aj vy tam, KDE SOM JA (to jest, v Kráľovstve na zemi, do ktorého sa vrátil). (Ján 14:3)

PRE SVOJICH SVÄTÝCH A SO SVOJIMI SVÄTÝMI

Lebo sám Pán zostúpi z neba s prikazujúcim zvolaním, s hlasom archanjela a s Božou trúbkou, a tí, čo sú mŕtvi v spojení s Kristom, vstanú prví. Potom my žijúci, ktorí prežijeme, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakom, aby sme sa stretli s Pánom vo vzduchu a tak budeme navždy s Pánom. (1. Tesaloničanom 4:16-17)

Prívrženci „vychvátenia” taktiež tvrdia, že Kristus najprv príde PRE svojich svätých, vezmúc ich vo vychvátení do nebies, a potom – neskôr – príde SO svojimi svätými späť na zem. No ako si čitateľ môže všimnúť, táto pasáž nehovorí nič o tom, že Kristus príde PRE svojich svätých (v zmysle vezmúc ich do nebies). Táto pasáž vraví iba „aby sme sa stretli s Pánom vo vzduchu”.

Ak pôjdem na letisko stretnúť sa s bratom, človek by predpoklad, že privediem brata so sebou domov. Nik by určite nečakal, že sadnem na lietadlo a odletím s ním k nemu domov! Rovnako, keď pôjdeme stretnúť sa s Kristom, privedieme ho k nám na zem.

Niet vôbec žiadneho dôvodu veriť, že pôjdeme do nebies s Kristom po jeho návrate. Písma nám nehovoria, že Kristus príde PO svojich svätých.

Druhou pasážou, ktorou priaznivci vychvátenia argumentujú, je Júda 14 a 15. Ako tvrdia, táto pasáž učí, že Kristus príde SO svojimi svätými (to jest s tými, ktorí boli predtým vychvátení):

Enoch, siedmy muž od Adama, o nich prorokoval, povediac: „Hľa, Pán prišiel so svojimi svätými myriadami, aby vykonal súd proti všetkým …

Júda nás informuje, že na tomto mieste cituje Enocha. Enochovo vyjadrenie v kontexte sa nachádza v prvej kapitole Knihy Enochovej. Aj keď táto kniha nie je časťou našej Biblie v jej súčasnej forme, Júda zjreme súhlasil s jej učením ohľadom tejto otázky. Citujme teda časť prvej kapitoly Knihy Enochovej a dovoľme kontextu interpretovať Júdov citát z tejto knihy:

Slová požehnaní Enochových, s ktorými požehnal vyvolených a spravodlivých, KTORÍ BUDÚ ŽIŤ V DNI SÚŽENIA, keď všetci skazení a bezbožní budú odstránení…

Enoch, spravodlivý muž, ktorého oči boli Bohom otvorené, videl zjavenie Svätého v nebesiach, ktoré mi ukázali anjeli…a od nich som porozumel tomu, čo som videl, no nie pre toto pokolenie, ale pre vzdialené, ktoré má prísť…

Najsvätejší príde zo svojho príbytku, a večný Boh bude kráčať po zemi, po HORE SINAJ…

A hľa, prichádza s desaťtisícmi svojich svätých, aby vykonalsúd proti všetkým a zničil všetkých bezbožných.

K tomuto skutočne došlo NA HORE SINAJ, ako uvádza Mojžiš v Deut. 33:2:

A povedal: „Pán prišiel zo Sinaja a zablysol sa na nich (Izrael) zo Seiru. Zažiaril z hornatého kraja Páran a s ním boli sväté myriady.

Tak môžeme z Písma vidieť, že Kristus „prišiel s desaťtisícmi svätých” na horu Sinaj a podobným spôsobom príde opäť. Armáda SVÄTÝCH neodkazuje na vychvátených kresťanov, ale na anjelov v nebesiach.

Enoch jasne uvádza, že kresťania „budú žiť v dni súženia”. Doktrína vycvhátenia pred súžením je cudzia nielen Písmu, ale dokonca pre Enocha, ktorého Júda cituje ako autoritu.

Kto potom predstavuje armádu „svätých”?

ARMÁDA SVÄTÝCH

Zjavenie 19:14 hovorí o armádach v nebesiach, ktoré prídu s Kristom zničiť skazených. Pavol opisuje tieto armády v 2. Tesaloničanom 1:7:

Ale vám, ktorí znášate súženie, úľavu spolu s nami pri zjavení Pána Ježiša z neba s jeho mocnými anjelmi.

Môžeme učiniť záver, že výraz „svätý” môže označovať veci alebo bytosti iné, ako sú kresťania.

Dobrá konkordancia ozhaľuje, že tomu tak i je. Grécky výraz „hagios” sa často prekladá ako „svätý” (podstatné meno, ako osoba), ale ešte častejšie sa prekladá ako „svätý/á/é” (prídavné meno). Hagios podľa Strong’s Concordance doslova znamená „posvätný”.

Tento grécky výraz sa nepoužíva len na označenie kresťanského ľudu. Je to taktiež výraz použítý v nasledujúcich príkladoch: SVÄTÝ Duch (vždy), SVÄTÉ mesto (Matúš 27:53) SVÄTÁ zmluva (Lukáš 1:72) a SVÄTÍ anjeli.

Môžeme teda s konečnou platnosťou povedať, že tento výraz jednoducho znamená SVÄTÍ, niečo čo je posvätné alebo posvätené. Môže označovať kresťanov, ale používa sa i na označenie mnohých iných posvätných vecí, VRÁTANE ANJELOV.

Dochádzame teda k záveru, že SVÄTÍ, s ktorými Kristus príde, budú Boží anjeli, ako je popísané Pavlom v 2. Tesalončianom 1:7 (citované vyššie). Niet absolútne ŽIADNEHO VERŠA v Písme, ktorý hovorí, že Kristus príde so SVOJIMI VYCHVÁTENÝMI KRESŤANMI.

1. Tesaloničanom 4:16-17 a Júda 14-15 sa preto nedajú použiť na podoporu teórie vychvátenia pred súžením. Pasáž v 1. Tesaloničanom ale nekončí s kapitolou 4. Aby sme získali plný kontext pasáže, musíme pokračovať v čítaní.

DEŇ PÁNOV

1. Tesaloničanom 5:1-4 uvádza:

Bratia, čo sa týka časov a období, netreba vám nič písať. Veď sami dobre viete, že Páno deň prichádza prene tak ako zlodej v noci. Keď povedia: „Mier a bezpečie!” vtedy ihneď príde na nich náhle zničenie ako tiesnivé bolesti na ťarchavú ženu, a určite neuniknú. Bratia, vy však nie ste v tme, aby vás ten deň zastihol, ako by (zastihol) zlodejov.

Väčšina kresťanov si dnes pri čítaní tejto pasáže okamžite predstaví Krista ako nejakého vlamača o polnoci, ktorí kradne niečo hodnotné, a nikto o tom nevie až do ďalšieho rána. No jednoduchý pohľad na Pavlov opis by mal primäť ľudí k začudovaniu sa nad takouto predstavou.

V našej neznalosti historických záležitostí ako kresťania často zabúdame, že tento opis mohol v Pavlových dňoch znamenať niečo úplne iné, než v dnešnej dobe. Na niektoré udalosti nemôžeme nazerať cez okuliare 20. storočia.

Pred 2000 rokmi „zlodeja v noci” predstavoval vodca lupičov so svojou bandou, vrhajúci sa uprostred noci na nechránenú dedinu. Presne tak, ako sa ľudia usadili s predstavou „mieru a bezpečia”, bandita vtrhol do mesta, vytrhnúc všetkých z postele, olúpiac ich o hodnotný majetok a zabijúc každého, kto mu stál v ceste. Staré východné príbehy poskytujú správnu predstavu zlodeja v noci (viď Ali Baba a 40 zbojníkov)

Táto predstava je v Starom Testamente poskytovaná opäť a znova, všade tam, kde proroci rozprávajli o „dni Pána”. Joel napríklad uvádza:

Beda tomu dňu, lebo Páno deň je blízko, a príde ako plienenie od Všemohúceho! … Nech sa všetci obyvatelia zeme znepokoja, lebo Páno deň prichádza, veď je blízko! Je to deň tmy a zatmenia, deň mrakov a hsutej temnoty, ako svetlo úsvitu rozprestreté na vrchoch… (Joel 1:15. 2:1-2)

I Peter svedčí o strašnom zničení v Pánovom dni v 2. Petra 3:10:

A Pánov deň príde ako zlodej, v ňom pominú nebesia so sykotom a prvky sa pre žeravú horúčavu rozplynú a zem a diela na nej budú odkryté.

OČISTENIE KRÁĽOVSTVA

Deň Pánov nie je deň, keby budeme všetci vzatí do neba. Bude to doba, kedy Boh otrasie nebesami i zemou a iba princípy, doktríny a ľud Kráľovstva ostane pevne stáť. Izaiáš nám hovorí:

Hľa, prichádza Páno deň, krutý, so zúrivosťou a s horiacim hnevom, aby urobil z tejto krajiny predmet úžasu a aby Z NEJ VYHLADIL JEJ HRIEŠNIKOV… Preto spôsobím, že sa nebo znepokojí azem sa vyhupne zo svojho miesta pre zúrivosť Pána vojsk a v deň jeho horiaceho hnevu. (Izaiáš 13:9, 13)

Tejto téme sa taktiež venuje novotestamentný autor listu Hebrejom:

Vtedy otriasol jeho hlas zemou, ale teraz sľúbil a povedal: Ešte raz uvediem do pohybu nielen zem, ale aj nebo.” Výraz „ešte raz” teda naznačuje, že budú odstránené veci, ktoré sa otriasli, totiž veci, ktoré boli urobené, aby zostali veci, ktorými nie je otrasené. Teda keď vidíme, že máme dostať kráľovstvo, ktoré nemôže byť otrasené, majme naďalej nezaslúženú láskavosť, ktorou môžeme preukazovať Bohu priajteľnú svätú službu so zbožnou bázňou a posvätnou úctou. (Hebrejom 12:26-28)

V protiklade k poplárnej kresťanskej predstave je cieľom Pánovho dňa otriasať zrnom, až kým nie sú odstránené všetky plevy. Keď sú plevy odstránené, všetko, čo zostane, je zrno – veci, ktorými nie je otrasené. Pánov deň očistí Kráľovstvo Božie tu na zemi.

No proces očisťovania bude i pre kresťanov dobou veľkých problémov. Aby sa oddelilo zrno od pliev, OBE musia byť vážne otrasené. Kristus neprichádza na nedeľný školský piknik. Prichádza s hnevom a veľkou mocou zdokonaľovať ľud a odstrániť páchateľov zla zo svojho Kráľovstva.

Beda tým, ktorí túžia po Pánovom dni! Čo teda bude Pánov deň pre vás znamenať? Bude to tma, a žiadne svetlo… (Ámos 5:18)

ODDELENIE KÚKOĽA OD PŠENICE

Ježiš o tomto podobenstve hovoril v Matúšovi 13:24 , jeho interpretáciu podobenstva nachádzame vo veršoch 37-43. Zobrazuje Boha (Krista) sejúceho dobré semeno („deti Kráľovstva”) na svojom poli („svet”). No v noci nepriateľ („diabol”) zasial kúkoľ („deti diabla”) medzi pšenicu.

Zdá sa, že nikto o kúkoli nevedel, až do času žatvy, a to preto, že kúkoľ je burina, ktorá vyzerá podobne ako pšnica, akurát nemá žiadne plody. Preto až v čase žatvy sa dá rozlíšiť medzi týmito dvoma rastlinami – podľa plodov.

Týchto teda skutočne poznáte podľa ich ovocia. (Matúš 7:20)

Z tohto a ďalších podobenstiev o Kráľovstve je taktiež zjavné, že Kráľovstvo nebeské nie sú samotné nebesá. V nebesách by len ťažko mohli byť skazení ľudia.

S týmto na pamäti prichádzame k Božiemu riešeniu situácie, ako sa týka teórie vychvátenia. Ak by vychvátenie pred súžením bolo skutočne pravdivou doktrínou, mali by sme očakávať, že Ježišovým riešením bude polnočná žatva pšenice, nasledovaná spálením poľa s kúkoľom. Ale k čomu v skutočnosti dôjde?

Nech oboje rastie spolu až do žatvy, a v čase žatby poviem žencom: Zozbierajte najprv burinu a zviažte ju do snopkov na spálenie, potom choďte a zhromaždite pšenicu do mojej sýpky. (Matúš 13:30)

Ježišova interpretácia je takáto:

Syn človeka vyšle svojich anjelov a tí zozbierajú z jeho kráľovstva všetko, čo spôsobuje potkýnanie, a tých, čo konajú nezákonnosť, a hodí ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy budú spravodliví žiariť jasne ako slnko v kráľovstve svojho Otca. (Matúš 13:41-43)

Môžeme teda vidieť, že v čase „žatvy”, čo je koniec veku, budeme vidieť odstránenie skazených. Keď títo budú odstránení, potom spravodliví budú žiariť jasne ako slnko V KRÁĽOVSTVE (pozri taktiež Malachiáš 3:18- 4:3).

ODDELENIE ZLÝCH RÝB OD DOBRÝCH

Ježiš v Matúšovi 13:47-50 rozprával iné podobenstvo s rovnakou myšlienkou. Kráľovstvo je ako rybár, ktorý loví ryby sieťou. Zozbiera rôzne druhy rýb, dobré i zlé. Keď sú všetky pozbierané a začína zber rýb, potom:

Vyjdú anjeli a oddeleia zlých od spravodlivých. (Matúš 13:49b)

Rybár neoddeľuje dobré ryby od zlých, skôr zlé spomedzi dobrých. Dochádzame teda k záveru, že ak by vôbec nejaké vychvátenie malo byť, môžeme očakávať, že to bude VYCHVÁTENIE SKAZENÝCH, nie spravodlivých.

ODDELENIE SKAZENÝCH OD SPRAVODLIVÝCH

Matúš 24:36-42 je klasickým príkladom toho, ako prívrženci doktríny o vychvátenií prekrúcajú verše Písma tak, že nakoniec znamenajú opak toho, čo hovoria. Táto pasáž je porovnaním Kristovho druhého príchodu a dní Noacha vedúcim k potope, hovoriaca o skazených ľuďoch v dňoch Noacha, ktorí žili normálnym, no skazeným životom, absolútne si neuvedomujúc nadchádzajúcu katastrofu:

A nevšimli si, kým neprišla potopa a všetkých ich nezmietla, taká bude prítomnosť Syna človeka. Vtedy budú dvaja na poli: jeden ude vzatý a durhý zanechaný, dve budú mlieť na ručnom mlyne: jedna bude vzatá a druhá zanechaná. (Matúš 24:39-41)

V Noachových dňoch potopa VZALA PREČ SKAZENÝCH. Rovnakým spôsobom bude príchod Syna človeka svedkom odstránenia SKAZENÉHO KÚKOĽA, a spravodliví budú ponechaní, aby žiarili v Kráľovstve svojho Otca.
Vyznavači „vychvátenia” túto pasáž prekrúcajú, tvrdiac, že spravodliví budú odnesení do nebies a skazení zostanú na zemi počas súženia. Biblia vraví, že skazení budú odstránení. Spravodliví zostanú, aby zdedili očistené kráľovstvo. Stretneme sa s kristom vo vzduchu, keď sa vráti, no Biblia nikdy nehovorí, že budeme unesení do nebies. V Skutočnosti bola Ježišova modlitba k Bohu:

Neprosím ťa, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si nad nimi bdel kvôli tomu zlému…Neprosím len za nich, ale aj za tých, ktorí uveria vo mňa prostredníctvom ich slova… (Ján 17:15. 20)

Posolstvo je jasné. Ježiš veril a modlil sa za to, aby učeníci a kresťania zostali tu na zemi. Kráľovstvo Božie na zemi je naším dedičstvom.

Nebesia, nebesia patria Pánovi, ale zem dal ľudským synom. (Žalm 115:16)

Šalamún taktiež poznal osud priamy v protiklade s osudom skazených, keď hovorí:

Lebo priami, tí budú bývať na zemi, a beúhonní budú na nej ponechaní. Zlí, tí budú zo zeme odrezaní, a zradní, tí budú z nej vytrhnutí…. Nebudeš sa musieť bár nejakej náhlej desivej veci ani búrky nad zlými, pretože prichádza. Lebo sám Pán sa istotne preukáže ako tvoja dôvera a určite zachová tvoju nohu pred zajatím. (Príslovia 2:21-22 a 3:25-26)

Ako sa blížime ku konečným dňom, pozbierajme odvahu, pretože vieme, že zem je Pánova. Boh čoskoro zničí antikristov kúkoľ, ktorý je dnes medzi nami. Boh otriasa zemou a čoskoro budú odviate ako „plevy, ktoré rozháňa vietor.” (Žalm 1:4)

Nerozpaľuj sa kvôli zločincom. Nezáviď tým, ktorí konajú nespravodlivosť… Dôveruj Pánovi a konaj dobro, bývaj na zemi a počínaj si s vernosťou…Veď zločinci bdú odrezaní, ale tí, ktorí dúfajú v Pána, budú vlastniť zem. A ešte chvíľku a zlého už nebude, a určite sa pozrieš na jeho miesto, a jeho nebude. Ale mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja….Lebo tí, ktorých žehná, budú vlastniť zem, ale tí, na ktorých zvoláva zlo, budú odrezaní…. Dúfaj v Pána a zachovávaj jeho cestu, a on ťa vyvýši, aby si zaujal do vlastníctva zem. Keď budú odrezaní zlí, uvidíš to. (Žalm 37: 1, 3, 9-11, 22, 34)

Vtedy budú spravodliví žiariť jasne ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva. (Matúš 13:43)

Potom Jozua povedal ľudu: „Nie ste schopní slúžiť Pánovi, lebo on je svätý Boh, je Boh vyžadujúcivýlučnú oddanosť. Neprepáči vašu vzburu a vaše hriechy. Ak opustíte Pána a budete slúžiť cudzím bohom, aj on sa odvráti a uškodí vám a vyhlad vás po tom, čo vám vykonal dobro.” Ľud zasa povedal Jozuovi: „Nie, ale budeme slúžiť Pánovi!” A tak Jozua povedal ľudu: „Ste svedkami proti sebe, že ste si sami od seba vyvolili Pána, aby ste mu slúžili.” Tak povedali: „Sme svedkami. (Jozua 24:19-22)

BARÁNKOVA SVADOBNÁ VEČERA

Takmer všetci prívrženci doktríny o „vychvátení” učia, že po vychvátení sa po pár rokov všetci zúčastníme „Baránkovej svadobnej večere”, zatiaľčo na zemi bude zúriť veľké súženie. Táto predstava nemá žiaden základ v Písme.

V dávnych dobách bola svadobná večera udalosť, ktorej sa zúčastňoval iba ženích a jeho priatelia. Nevesta sa tejto hostiny nikdy nezúčastňovala. Táto hostina sa konala vtedy, keď bola nevesta ešte doma, pripravujúca sa na samotný svadobný obrad. Keď bola nevesta pripravená a svadobná večera skončená, až vtedy šiel ženích po nevestu. Pozri napr. 14. kapitolu Sudcov týkajúcu sa Samsonovej svadby.

Nesmieme pozerať na túto svadobnú scénu modernými okuliarmi, aby sme úplne neprekrútili celé porovnanie.

Zjavenie 19 je jedinou úplnou pasážou, ktorá opisuje svadobnú večeru. Verše 7-8 opisujú prípravu Nevesty, zatiaľčo zvyšok kapitoly opisuje samotnú hostinu.

A hovorí mi: „Píš: Šťastní sú tí, ktorí sú pozvaní na svadobnú večeru Baránka. A hovorí mi: „To sú pravidvé Božie slová. (Zjavenie 19:9)

Nasleduje opis Kristovho príchodu, „Pánovho dňa”, ktorý videli a presne popísali všetci proroci. Je to scéna krvavá, tiahnuca sa rovnakou základnou líniou, ktorú prorokoval Izaiáš (66:15-16) Oheň a meč údrú národy, „a šliape aj lis vína hnevu rozhorčenia Boha”. (Zjavenie 19:15)

Reklamy

2 Comments

  1. Martin
    Posted 4. februára 2010 at 09:42 | Permalink

    Je to nespravny vyklad

  2. Frederick
    Posted 4. februára 2010 at 10:33 | Permalink

    Martin: Povedat “Je to nespravny vyklad” je asi to najlahsie. Ze Ti nevyhovuje? je to mozne. V com je tento vyklad nespravny? V tom, ze tzv. Vytrhnutie sa objavilo prvykrat s jezuitom Riberou niekedy v 16. storoci (plus Manuel Lacunza) a nikto o nom dovtedy nepocul? Podme sa o tom pobavit, nie je problem

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: