Dosahovanie božského štandardu

Je to Božím DUCHOVNÝM POŽEHNANÍM bielej rasy, ktoré ju motivuje k veľkolepým úspechom, a nie iba rasové, fyzické či duševné atribúty v človeku. Rasová HRDOSŤ musí byť vyčlenená zo subjektívneho postoja: „ĽUDSKY sme dosiahli všetky tieto veci len preto, že nás Boh učinil lepších než iné rasy.“ Je pravdou, že existujú rôzne fyziologické odlišnosti mezdi rasami, ktoré je nemožné ignroovať. Sú však oveľa menej dôležitejšie než to, že NÁS BOH DUCHOVNE POŽEHNAL ako požehnal našich patriarchov, ktorí demonštrovali duchovnú vieru a konali v súlade s jeho nariadeniami, neustále nasledujúc Boží Zákon! Toto je naplnenie vzťahu DUCHOVNEJ VIERY.

Biela/Adamická rasa bola posvätená (oddelená, povolaná) Bohom, aby boli SLUŽOBNÍKMI v jeho zámere obnovenie tejto zeme, aby boli jeho bojovou sekerou a zbraňami vojny na pokorenie jeho nepriateľov, či staviteľmi civilizácií s vysokou životnou úrovňou. Božia vôľa pripraviť svet pre svoje Kráľovstvo na zemi vždy mala pod kontrolou všetky záležitosti v dejinách. Satan a jeho potomstvo v tomto svete sú prekážkovou dráhou, cez ktorú musíme bežať, s prekážkami, pretože máme slobodnú vôľu. Táto naša slobodná vôľa nám umožňuje byť obnovení ako SYNOVIA a DCÉRY s Bohom ALEBO padnúť so Satanom. S Bom môeme všetci získať slávu v Jeho Kráľovstve! So Satanom máme fyzický svetový poriadok s hrubým fyzickým potešením a bolesťou, čo je sám o sebe koniec PLUS perspektíva SÚDU a TRESTU zo strany Krista v budúcnosti. Ak sú ľudia za Boha, budú ho poslúchať. Ak ľudia sú za sebecké zisky a uznanie sveta, slúžia Pánovi tohto sveta, Satanovi.

Kresťania boli najprv nazývaní „Nasledovatelia Cesty“, CESTY OBNOVIŤ TÚTO ZEM V BOŽSKOM ŠTANDARDE ŽIVOTA (nie niekde v nebesiach). Kristus nám dal iba jednu modlitbu. V nej povedal: „… príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i NA ZEMI…“ Jeho jediná dobrá zvesť, evanjelium, bola „dobrá zvesť o Kráľovstve“ NA ZEMI a našich povinnostiach toho sa týkajúcich. Prišiel aby naplnil úlohu nášho príkladu dokonalej poslušnosti voči Božiemu BOŽSKÉMU ŠTANDARDU. Ježiš povedal: „Nemyslite si, že som prišiel zničiť Zákon a Prorokov. Neprišiel som zničiť, ale naplniť,lebo pravdivo vám hovorím, že skôr by sa pominulo nebo a zem, ako by sa pominulo najmenšie písmeno alebo časť písmena zo Zákona a nestalo sa všetko.“ (Matúš 5:17-18) Navyše v Matúšovi 5:19 Ježiš hovorí: „Preto ktokoľvek zruší jedno z týchto najmenších prikázaní a učí ľudí v tom zmysle, bude nazvaný NAJMENŠÍ V NEBESKOM KRÁĽOVSTVE. Ktokoľve ich dodržiava a vyučuje, ten bude nazvaný „veľký“ v Kráľovstve nebeskom.“

Ježiš a jeho nasledovníci nikdy nehlásali, že SPÁSA/VYKÚPENIE je v protiklade s Božím Božským zákonom. Pavol, ktorý sa mnohým ZDÁ v konflikte záujmov, v skutočnosti pri mnohých príležitostiach odsudzoval babylonsko-judaistickú korupciu farizejov, saducejov atď. Títo popierali Ježiša a svojou vlastnou aplikáciou obchádzali ľudský záujem a starostlivosť, ktoré sú zhrnuté v Božom Zákone! Keď ho vyzvali, aby uviedol, ktoré je najdôležitejšie prikázanie, Ježiš odvetil: „Budeš milovať Jahveho, svojho Boha, celý svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Druhé, jemu podobné, je toto: „Budeš milovať svojho blížneho ako sám seba.““ BOŽSKÝ ZÁKON: prikázania, predpisy a rozsudky (nie rituály náboženských predpisov) sa skutočne vo všetkých ohľadoch zaoberajú naším blahobytom. V niektorých oblastiach sa môže zdať striktný, v porovnaní s modernými libarálnymi štandardami (Satan je otcom liberálnosti, viď pokúšanie Evy v záhrade Eden). BOŽSKÝ ZÁKON je však vo svojej dokonalosti nekonečný. Bude fungovať dnes rovnako tak, ako fungoval pred tísckami rokov za vlády kráľa Šalamúna, keď bol Izrael jedným národom pod vedením Božím, prosperujúcim, mocným, spravodlivým! Kráľovstvo Božie „ … na zemi, ako je v nebi…“ bude TEOKRATICKOU VLÁDOU vedenou v súlade s BOŽSKÝM ZÁKONOM – tým istým – s Ježišom Kristom ako Kráľom. Celá zem bude jeho podnožkou. Jeho verní vyvolení budú v tomto Kráľovstve správcami, pomáhajúc v obnovení zeme, aby každý na kolenách svedčil o tom, že Ježiš je Pán, Kráľ kráľov!

Zmierenie (iný výraz pre obnovenie) je výraz, ktorý sa používa prevažne vo väčšine protestanských cirkví, no domnievam sa, že je nesprávne chápaný. The Reader ‘s Digest Encyclopedic Dictionary definuje výraz RECONCILE (zmieriť (sa)) ako: „1. Znovu sa spriateliť po odcudzení sa, a 2. priviesť k podriadenosti etc.“ Obe tieto definície odrážajú myšlienku zmluvného vzťahu, ktorý existoval v minulosti, bol rozdelený a teraz opäť obnovuje svoj pôvodný zmluvný vzťah. Stará Zmluva, založená na BOŽSKOM ZÁKONE, je NAPLNENÁ v Ježišovi Kristovi a Ježišom Kristom v Novej Zmluve pre Izrael. Výraz „naplniť“ znamená „naplniť záväzok/zmluvu“ A to Ježiš uskutočnil! Stal sa naplnením všetkých tých generácií obetuúcich obete za svoje hriechy, ako predobraz Jeho obete na kríži. Jeho ŽIVÝ ĽUDSKÝ PRÍKLAD, stále v poslušnosti voči BOŽSKÉMU ZÁKONU, bol taktiež NAPLNENÍM tohto ZÁKONA! Jeho KONEČNÉ naplnenie BOŽSKÉHO ZÁKONA nastane, keď ho bude aplikovať a presadzovať na celej zemi, aby si ju podrobil a ZMIERIL sa s ňou! Niet inej cesty!

Moderná kresťanská cirkev, ktorá popiera BOŽSKÝ ZÁKON ako časť kresťanskej VIERY, popiera kresťanskému hnutiu ZÁKLADNÉ INŠTRUKCIE, KTORÉ TOTO KRÁĽOVSTVO BUDUJÚ! Ako môžu kresťania OKUPOVAŤ (viesť) túto zem, než príde, ak nerobíme viac, než sa kvôli zlým podmienkam modlíme a zostávame mlčať? „Tí, ktorí opúšťajú zákon, chvália skazeného, ale tí, ktorí zákon zachovávajú, sa roznecujú proti nim… KTO ODVRACIA UCHO, ABY NEPOČUL ZÁKON – I JEHO MODLITBA JE NIEČÍM ODPORNÝM.“ Príslovia 4, 9.

Ježiš prišiel, aby priniesol SPRAVODLIVOSŤ (a zničil dielo Diabla), nie filozofiu. Prečítajte si 1. list Jána 3:9-24 a Lukáša 19:11-27. Pavol napísal vo svojom liste svätým v Ríme: „Ale podľa svojej tvrdohlavosti a nekajúcneho srdca si hromadíš henv na deň henvu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. On odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, ktorí hľadajú slávu a česť a neporušiteľnosť vytrvalosťou v dobrom diele, ale na tých, ktorí sú svárliví a neposlúchajú PRAVDU, ale poslúchajú NESPRAVODLIVOSŤ, príde hnev a zlosť…LEBO U BOHA NIET PREDPOJATOSTI. Veď všetci, ktorí hrešili bez zákona, bez zákona tiež zahynú, ale všetci ktorí hrešili pod zákonom, zákonom budú súdení. LEBO PRED BOHOM NIE SÚ SPRAVODLIVÍ POSLUCHÁČI ZÁKONA, ALE ZA SPRAVODLIVÝCH BUDÚ VYHLÁSENÍ TÍ, KTORÍ UPLATŇUJÚ ZÁKON.“ (Rimanom 2:5-8, 11, 12-13). Filozofia existuje iba ako postoj ľudí a nevyžaduje si žiaden záväzok konať. Spravodlivosť, na druhej strane, si vyžaduje záväzok byť príkladom. Je to činnosť, skutky, fyzická obeť, ktorá vyúsťuje do zmeny (pokánia)! Kristus nepriniesol svetu len ďalšiu filozofiu, ako tvrdia vodcovia viery Bahai. Nebol iba ďalším prorokom! Bol a je Synom Božím. Bude vládnuť na tejto zemi v moci a sláve! Spravodlivosť a mier nastanú na celej zemi. Všetci apoštoli, vrátane Pavla, poznali a vyučovali SPRAVODLIVOSŤ, ktorá sa dala nastoliť iba prostredníctvom VIERY so skutkami. Jakub bol v tomto najotvorenejší: „Aký je z toho úžitok, moji bratia, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Veď taká viera ho nemôže zachrániť.“ Jakub 2:14.

Je jasné, že SPRAVODLIVOSŤ ZLYHÁVA a ZLO DOSAHUJE ÚSPECH keď DOBRÍ muži a ženy (kresťania) nečinia nič pre svoju krajinu, ktorá je časťou Kráľovstva Božieho, ktoré máme zodpovednosť zastávať! Ó, koľko kresťanských pastorov, starších, diakonov – teda kresťanských vodcov prejavuje záujem na blahobyte svojho stáda, no ignorujú, alebo sú nevedomí SPÔSOBU, akým Kristus chce, aby prosperovali, a to skrze poslušnosti voči Bohu! Fakt, že prejavujeme osobnú vieru v ukončené dielo Ježiša Krista, je priznaním, že Prikázania, Predpisy a Rozsudky stále platia, pretože: „z hriechu nie je nikto obviňovaný, keď nieto zákona.“ (Rimanom 5:13).

Prevažná väčšina kresťanských cirkví smeruje väčšiu časť svojej pozornosti „získavaniu duší“, čiže evanjelizačnej činnosti. Bez ohľadu na základný motív, zrejmým výsledkom je zväčšenie kongregácie, bankového účtu a pastorovho platu. Charles Spurgeon vo svojej knihe „The Soul Winner“ upozorňuje takto: „Nemyslite si teda, že získavanie duší je – alebo sa môže – zaistiť mnohonásobnými krstami a zväčšovaním vašej cirkvi…Som uťahaný z tohoto verejného vychvaľovania sa, tohto počítania nevyliahnutých kureniec, tejto exhibície pochybných ziskov…priviesť do cirkvi NEKONVERTOVANÚ osobu znamená oslabovať a degradovať ju, a zjavný zisk sa týmto môže ukázať ako skutočná strata.“

Tu, v slovách jedného z najväčších evanjelizujúcich kazateľov Ameriky, vidíme, že získavanie duší je viac než jednoduché vyznanie viery. Úlohou Cirkvi je vyživovať, privádzať k zrelosti a pripravovať novo získané duše na KONVERZIU na SPRAVODLIVÉ osoby. Boží ZÁKON/ŠTANDARD v Kristovi je CESTOU, od chvíle, kedy je vyjadrené odovzdanie sa Kristovi. Spurgeon má pravdu! Nekonvertovaní kresťania oslabujú a degradujú celé telo Kristovej cirkvi a ak odpadnú od cirkvi, príliš ďaleko k svetským záležitostiam, môžu stratiť svoj status s Kristom, Jeho Kráľovstvom a nesmrteľnosť. Aká hrozná cena za neschopnosť kresťanských vodcov. Takýchto vodcov sa bojíme.

V Matúšovi 18:1-7 čítame: „V tú hodinu sa priblížili učeníci k Ježišovi a povedali: „Teda kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?“ Zavolal k sebe malé dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Pravdivo vám hovorím: Ak sa neobrátite a nestanete sa ako malé deti, určite neprídete do nebeského kráľovstva. Preto, kto sa pokorí ako toto malé dieťa (pred Bohom v poslušnosti voči jeho BOŽSKEJ VÔLI, Jeho ZÁKONU, Jeho ŠTANDARDU), je najväčším v nebeskom kráľovstve, a kto prijíma jedno také malé dieťa na základe môjho mena, prijíma mňa. Kto však privádza k potknutiu jedného z týchto maličkých (vyhýbaním sa KRESŤANSKEJ VÝCHOVE týkajúcej sa Božieho ZÁKONA), ktorí veria vo mňa, pre toho je užitočnejšie, keď mu zavesia na krk mlynský kameň, akým otáča osol, a potopia ho do šíreho, otvoreného mora. Beda svetu pre dôvody na potknutie! Pravda, dôvody na potknutie musia nevyhnutne prísť, ale beda človeku, od ktorého prichádza dôvod na podtknutie!““

Majte sa na pozore, kresťanskí vodcovia! Žiaden zákon sa sám od seba nepresadí a Prikázania sú len o čosi viac než výsmech, ak nie sú spoločnosťou uplatňované doprevádzajúce Súdy. Predpisy udávajú pravidlá pre správanie človeka v spoločnosti, Súdy udávajú trest za porušenie týchto pravidiel. … KTO ODVRACIA UCHO, ABY NEPOČUL ZÁKON – I JEHO MODLITBA JE NIEČÍM ODPORNÝM. (Príslovia 28:9)

Otázka: Ak dobrí ľudia nepočúvajú a nepracujú v poslušnosti voči Božím ZÁKONOM, ale ako výlučný prostriedok na boj so zlom používajú iba modlitbu…aký účinok má ich modlitba? Používame slovo „boj“, pretože sa nachádzame v skutočnej vojne, dlhej vojne medzi ľuďmi a silami Božími proti ľudu a silám Satana. V tejto vojne niet potreby pre pasívnych zásadových pozorovateľov. Nenechajte sa oklamať volaním „MIER, MIER!“, keď niet MIERU!

ZLYHANIE ĽUDSKÝCH ZÁKONOV

Po krajine sa rozlieha volanie po „zákone a poriadku“. Ľudia sú unavení z teroru (obávajúc sa kráčať nočnými ulicami), z vrážd, znásilnení, lúpeží, drog atď…a úplatkárstva a korupcie na vysokých miestach. Ľudia sú unavení z rozmaznávania našich nepriateľov dokonca až tak, že im posielame naše potraviny, zatiaľčo my platíme za naše jedlo stále vyššie ceny a pomaly sa blížime k ich nedostatku. Ľudia sú unavení z inflácie, vysokých výdavkov na sociálne dávky, stále sa zvyšujúcich daní, spoločného cestovania detí školskými autobusmi na uspokojenie miešateľov rás a nákladných vládnych programov, ktoré len zriedka uľahčujú životné podmienky, naopak, skôr ich zhoršujú.

Mestá, okresy, štáty a federálna vláda, nič z toho neuspelo vo svojom úsilí kontrolovať zločin a zaviesť stabilné ekonomické podmienky. Američania však nemajú žiadne právo sťažovať sa, pretože v republike ľudia môžu nanútiť zákonodarcom svoju vôľu (vidíme, že menšiny tak často robia).

ZABUDNUTÝ ZÁKON

Kópie spravodlivých, logických a osvedčených zákonov a zásad ležia, ignorované, takmer v dosahu každého, kto má dostatočný záujem na spravodlivosti a prosperite. Tieto zákony sú tak uskutočniteľné a tak záväzné dnes, ako boli vtedy, keď boli dané na hore Sinaj, ale prevažná väčšina Američanov o nich nikdy nepočula, aj keď takmer všetci ich vo svojich domácnostiach vlastnia. Sú to Božie zákony, a všetky sa nachádzajú v Biblii. Tieto zákony sú spravodlivé a logické a stavané na zdravom základe. Sú založené na prírodnom zákone a fungujú na princípe príčiny a následku.

Známym porekadlom je: „Neznalosť zákona neospravedlňuje“, a platí to rovnako pevne na Boží Zákon, ako na ktorýkoľvek zákon človeka.

CEZ PRASAČÍ CHLIEV

Jedno z z najobľúbenejších ciest útoku na Božie predpisy je skrze prasačí chliev. Domnievam sa, že to vychádza z apetítu tela. Mnoho kresťanských vodcov preberá Pavlove inštrukcie o bratskej láske (Rimanom, 14. kapitola) a ignoruje podmienky, ktoré podnietili ich napísanie, prekrúcajú, prepínajú a naťahujú ich na nepoznanie v úsilí, aby mohli povedať, že Božie slovo hovorí, že nákazami hýriace bravčové mäso je dnes na ľudskú spotrebu vhodné. V takomto konaní zvyčajne prehliadajú prvých 13 veršov kapitoly a spočívajú na jej zvyšku, ktorý je v skutočnosti podrobnou diskusiou jedného z bodov nachádzajúceho sa v prvej časti kapitoly.

Rimanom 14:13 hovorí: „Preto už nesúďme jeden druhého, ale radšej sa rozhodnite, že nebudete dávať bratovi dôvod na potknutie, alebo príčinu na zakopnutie.“ Pavol potom pokračuje poukázaním, že kráľovstvo Božie nie je o jedle a pití, alebo o tom, že by sme sa mali zdržiavať jedla a pitia, ale že je to skôr spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Inými slovami, že naša spása nespočíva na tom, čo jeme a pijeme, alebo aby sme sa jedla a pitia zdržiavali, ale na viere v Ježiša Krista. Táto pasáž je často citovaná tými, ktorí sa chcú sami pred sebou obhajovať v jedení bravčoviny a iných jedál, ktoré Boh vyhlásil za nečisté. Iste, človek nestratí svoju spásu jedením bravčoviny, morského raka, psa, hada či supa – konzumuje ich len v neprospech svojho fyzického zdravia. No to nie sú jedlá, na ktoré odkazuje Pavol. V liste Korinťanom sa tejto téme venuje podrobnejšie.

PROBLÉM MODIEL

1. list Korinťanom 8:4 nám hovorí: „Čo sa týka jedenia jedla obetovaného modlám, vieme, že modla nie je vo svete nič, a že nie je Boha okrem jedného.“

Verš 7 nás privádza ku koreňu problému: „Jednako všetci nemajú toto poznanie, ale niektorí, pretože sú až doteraz zvyknutí na modlu, jedia jedlo ako niečo obetované modle, a ich svedomie sa poškrňuje, pretože je slabé.“ V tých dňoch existovalo mnoho modiel a mnoho chrámov pre mne. Niektorí z kresťanov boli konvertovaní z modloslužobníkov, a mali „svedomie moldy“. Pre nich bolo jedenie jedla, ktoré bolo ponúknuté v obete modle de facto uznaním tejto modly, zatiaľčo pre Júdejca alebo galilejského kresťana, ktorí nikdy žiadnu modlu neuctievali, bola modla nič, a kľudne mohli jesť jedlo, ktoré bolo nejakej modle obetované, bez porušenia svojho svedomia, pretože, ako hovorí verš 8: „Ale jedlo nás neodporučí Bohu, ak nejeme, o nič neprichádzame, a ak jeme, nemáme pre seba žiadnu zásluhu.“ Všimnime si, že ako v Rimanom 14, tak i v 1. Korinťanom 8 je výraz „jedlo“ preložené z výrazu „broma“, takže tieto pasáže nehovoria nutne o mäse.

Verš 10 vysvetľuje, že ak silný kresťan, pre ktorého modla nič neznamená, je jedlo v chráme modly, môže ho zazrieť niekdajší modloslužobník, ktorí si stále môže myslieť, že modla je „bohom“. Nato sa môže rozhodnúť, že i on môže toto jedlo jesť, no týmto porušuje svoje vlastné svedomie. Silný kresťan týmto hreší voči svojmu slabému bratovi a voči Kristovi.

Tomuto sa opäť venuje v 1. Korinťanom 10:27-29, nielen voči slabému kresťanovi, ale taktiež v súvislosti s neveriacim: „Ak vás pozve niekto z neveriacich a vy chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a nedopytujte sa kvôli svojmu svedomiu. Ale keby vám niekto povedal: „To je niečo preložené ako obeť“, nejedzte kvôli tomu, ktorý to odhalil, a kvôli svedomiu. Nehovorím tvoje vlastné svedomie, ale toho druhého. Veď prečo by mala byť moja sloboda súdená svedomím niekoho iného?“ Tu čítame o situácii v Amerike nepoznanej, ktorá však bola veľmi pravdepodobná v čase, v ktorom Pavol svoje listy písal. Dnes však existujú iné záležitosti, na ktoré je tento princíp aplikovateľný.

ĽUDIA ČI OŠÍPANÉ

Zmeniac, pre svoje vlastné uspokojenie, „jedlo ponúknuté ako obeť modle“ na „pokrm“ zakázaný Jahvem, obhajcovia kresťanskej neposlušnosti pokračujú k Petrovmu zjaveniu na streche domu (Skutky 10:9-16), obzvlášť zdôrazňujúc verš 15: „Prestaň nazývať poškvrneným to, čo Boh očistil.“ A potom obyčajne necitujú verš 28, ktorý hovorí: „Dobre viete, že je pre Júdejca nezákonné (prečo si Peter robil starosti nad nezákonnosťou konania, ak bol zákon zrušený), aby sa pripojil alebo priblížil k niekomu z iného národa. A predsa mi Boh ukázal, že nemám nijakého človeka (nie prasa) nazývať poškvrneným alebo nečistým.“ Nenachádzam žiaden záznam, že by Peter zabil a zjedol nejaké zo zvierat, ktoré videl vo videní.

Nezákonní mnohokrát citujú Rimanom 14:14, ale – samozrejme – mimo kontext. Tento verš znie: „Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že nič nie je poškvrnené samo o sebe, len keď niekto považuje niečo za poškvrnené, je to preňho poškvrnené.“ Toto prečítajú a povedia: „Tu! To dokazuje, že ošípané sú už vhodné na konzumáciu, a že Boží zákon už neplatí. Stačí veriť, že nečisté je čisté.“ Fakt, že ľudia kedysi verili, že svet je plochá doska, neznamená, že ňou skutočne je.

Grécky výraz, prekladaný ako „nečistý“ v Rimanom 14:14 je „koinos“, čo znamená, doslova, „obyčajný, poškrvnený, znečistený.“

Ako sme poukázali predtým, apoštol nepísal o pokrmoch zakázaných Božím slovom, ,ale o jedlách, ktoré boli ponúkané ako obeť modlám. V mysliach niektorých by to bolo nečisté, takže by to kresťan nemohol jesť, ale nemalo to nič do činenia s Božími zdravotnými zákonmi.

PRIKÁZANÁ DISKRIMINÁCIA

Ďalším favoritom tých, ktorí „rušia Božie prikázania a učia ľudí v tom zmysle“ (Matúš 5:19) je 1. Timotejovi 4:3-5: „ktorí… prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré stvoril Boh, aby ich s vďakou užívali tí, čo majú vieru a presne poznajú pravdu.“ Pokrmy, ktoré Boh stvoril a ktoré majú byť tými, ktorí poznajú pravdu, prijímané, sú uvedené v Leviticus 11, a ošípaná je celkom iste z toho vylúčená, pretože Boh vraví, že nestvoril ošípanú pre pokrm.

Pokračujme v 1. Timotejovi 4:4-5: „Lebo každé Božie stvorenie je znamenité a nič sa nemá odmietnuť, ak sa to prijíma s vďakou, lebo je to posvätené Božím slovom a modlitbou.“ Pavlov argument je tu namierený voči tým, ktorí prikazujú zdržiavať sa VŠETKÝCH jedál, pretože pokračuje tvrdením, že pokrmy posvätené Bohom by sa nemali odmietnuť. Ošípaná tu nepatrí,, pretože táto NEBOLA posvätená ako potrava slovom Božím. Je oddelená ako NEčistá, a NEvhodná ako potrava, pretože ošípaná, podobne ako sup, je zdochlinár, živiaci sa odpadom. Jedli by ste supa?

PREKRÚCANIE PÍSEM

Samozrejme, duchovne hovoriac, je to tak, ako je to uvedené v 1. Korinťanom 8:8: „Ale jedlo nás neodporučí Bohu, ak nejeme, o nič neprichádzame, a ak jeme, nemáme na tom žiadnu zásluhu.“ A v Rimanom 14:17: „Lebo Božie kráľovstvo neznamená jedenie a pitie, ale spravodlivosť a pokoj a radosť so Svätým Duchom.“ Človek nepríde o spásu konzumáciou bravčoviny – zákon proti tomu bol daný preto, že Boh chce zdravý ľud, a prasa je známe ako nositeľ rôznych nákaz. Zdá sa teda trošku nekonzistentné dať bravčovinu do chrámu Božieho, 1. Korinťanom 3:16-19.

Rimanom 14:13 – 15:3 a 1. Korinťanom 8:1-8 sú lekciami o kresťanskej láske a nehovoria nám,že sa Boh rozhodol, že spravil chybu, keď povedal, že ošípaná nie je vhodná na ľudskú konzumáciu. Ani v Biblii sa nikde nenachádza, že Ježiš vykúpil, posvätil či inak očistil ošípanú, aj keď do jedného stáda poslal mnohých démonov. Ak by ošípanú očistil, prečo naďalej trpíme následkom hriechu jej konzumácie, ako je trichinóza, ktorá je najznámejšia z nákaz, ktorú ošípaná prenáša? Tento spôsob útoku – cez prasačí chliev – je zaiste veľmi transparentným pokusom „prekrúcať Písma“, čo je, ako je nám povedané, zničením tých, ktorí tak činia – a toto zničenie môže kľudne prísť i prostredníctvom trichinózy.

ZÁKON PROTIREČÍ HRIECHU

1. Timotejovi 1:9-11 hovorí: „s poznaním skutočnosti, že zákon nie je vyhlásený pre spravodlivého, ale pre nezákonných a nepoddajných, bezbožných a hriešnikov, pre tých, ktorým chýba milujúca láskavosť a pre znesvätených, vrahov otcov a vrahov matiek, zabijakov, smilníkov, mužov, ktorí ležia s mužmi, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre všetko iné, čo odporuje zdravému učeniu, podľa slávneho dobrého posolstva šťastného Boha, ktoré mi bolo zverené.“ To neponecháva na spravodlivých, aby zákonu oponovali. TÍ, ktorí si nachádzajú dôvod na opnovanie zákonu sú tí, ktorí páchajú, alebo páchať chcú, hriechy tela.

No väčšina kazateľov vyučuje, že zákon JE proti nim, hovoriac, že dodržiavanie Božieho zákona je odpadnutie od milosti. Keď vaše dieťa nasleduje vaše pravidlá či inštrukcie (zákony), odpadáva od vašej priazne? Privádza jeho poslušnosť naňho váš hnev? Samozrejm, že nie!

ROZDELENIE ZÁKONA

Samozrejme, takéto učenie vyplýva z nevedomosti, alebo – ako povedal Ježiš: „Mýlite sa, lebo nepoznáte ani Písma, ani Božiu moc.“ (Matúš 22:29) Už len bežná štúdia zákona by mala človeku odhaliť, že zákon je rozdelený do štyroch skupín: prikázania, predpisy, súdy a rituály.

Prikázania sú pravidlá pre osobné správanie, no sú taktiež základom pre predpisy.

Prepisy sú zákony pre organizáciu vlády, ekonomické zákony, t.j. regulácie pre podnikanie, poľnohospodárstvo a obchod, zahraničné vzťahy, kontrolu zločinnosti, zdravie, sociálne obmedzenia atď, atď. Inými slovami, národné, občianske, trestné a politické právo.

Súdy (rozsudky) sú v rôznych formách, väčšinou ako tresty. Boh vyžaduje, aby štát ukladal tieto tresty zločincom. Sú to rozsudky za porušenie prírodných zákono, ktoré sú – samozrejme- taktiež Božími zákonmi. Jedným z najjednoduchších, aj keď tento sa s Biblii nenachádza, je ten, že fyzický kontakt s ohňom vyúsťuje v bolestivé popálenie. Toto sa všeobecne označuje za zákon príčiny a následkku. Podrobná štúdia odhalí, žen tento princíp je aplikovaní v celom Božom Zákone. Potom sa tu nachádzajú situácie, v ktorých Jahveh súdi príčinu a udáva trest priamym Božským zásahom, ako je uvedené v Levitikus 26:3-4, 14, 20: „Ak budete ďalej chodiť v mojich ustanoveniach a dodržiaať moje pirkázania a naozaj ich budete uplatňovať, istotne vám dám daťďové prehánky v ich pravý čas a krajiná dá svoj výnos a poľný strom dá svoje ovocie…Ak ma však nebudete počúvať ani nebudete uplatňovať všetky tieto prikázania… a vaša sila sa bude vynakladať nadarmo, keďže zem nedá svoj výnos a strom zeme nedá svoje ovocie.“

Náboženské rituály BOLI náboženskými zákonmi – zákony obetí, darov a ceremoniálne zákony, a na tieto odkazoval Pavol v Rimanom 10:4 ako na „zákon pre spravodlivosť“ a v Kolosanom 2:14: „…a vymazal ručne písaný doklad proti nám ktorý pozostával z nariadení, a ktorý bol proti nám, a odstránil ho z cesty tým, že ho pribil na kôl (kríž).“ Tieto boli zákonom, „pripojeným, aby zjavil priestupky“ (Galaťanom 3:19). Tieto sú „zákonom“, o ktorom písal Pavol všade tam, kde písal o spravodlivosti „bez zákona“.

OD POČIATKU

Prikázania, predpisy a zákony neboli dané po prvýkrát na hore Sinaj, ale mali účinnosť od stvorenia. Museli byť, keďže väčšou časťou Božieho Zákona sú prírodné zákony. Preto sú – a nasledujúce súdy – ľahko pochopiteľné. Genesis 26:5 hovorí: „preto, že Abrahám počúval môj hlas a dodržiaval svoje záväzky voči mne, moje príkazy, moje ustanovenia a moje zákony.“ To ukazuje, že prikázania a predpisy oveľa predčili kodifikáciu zákona na hore Sinaj. Zákon rituálov, ktorý bol daný 430 rokov potom, čo Abrahám počúval Božie prikázania, prepisy a zákony, bol pridaný pretože nie všetok izrael bol poslušný tak ako Abrahám. Galaťanom 3:17-19 poukazuje na to, že rituály (zvieracie obete) nemohli anulovať Pomazanie a Vykúpenie prinesené Mesiášom, Ježišom Kristom, ktorý, keď prišiel ako anti-typ, naplnil zákony obetí raz a navždy. Vrátenie sa k rituálom zákonom zvieracích obetí, je skutočne „odpadnutím od milosti“ a podupanie Syna Božieho, a zaobchádzanie s krvou zmluvy, ktorou sme posvätení, ako s nečistou vecou (Hebrejom 10:29). Dnes je to nemysliteľné, ale v čase napísania tých slov to bola zreteľná možnosť.

DEFINÍCIE NOVEJ ZMLUVY

1. Jána 3:4 nám dáva definície hriechu: „Každý, kto hreší, koná aj nezákonnosť, a tak je hriech NEZÁKONNOSŤ.“ (zdôraznenie autorovo). To zahŕňa národný i osobný hriech, a dnes predstavuje infláciu, dlh a zločinnosť v našej krajine.

Na osobnej úrovni zvášte taktiež 1. Jána 5:2-3: „Tak poznávame, že milujeme Božie, deti, keď milujeme Boha a konáme podľa jeho prikázaní. Lebo v tom spočíva láska k Bohu, že zachovávame jeho prikázania: a jeho prikázanie nie sú bremenom.“ V tomto svetle, ako môže niekto zmieriť bezbožnosť s láskou Božou? Poznáte lepšiu cestu dokazovania svojej lásky, než poslušnosťou? Ako presvedčivé je povedať Všemohúcemu: „Milujem Ťa, ale NEBUDEM nasledovať Tvoje zákony.“ A demonštruje človek svoju lásku voči svojmu blížnemu jeho okrádaním, klamaním ho, či podvádzaním s jeho ženou? Mýlil sa azda Jakub, keď napísal „Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem svoju vieru skutkami“?

NA ZÁKLADE PRÍKÁZANIA

Podľa kazateľov bezzákonnosti boli zákony Božie odstránené. No v Rimanom 4:15 sa hovorí: „..kde niet zákona, niet ani prestúpenia.“ Ak je zákon odstránený, anulovaný, ako tvrdia kazatelia nezákonnosti, potom máme dovolené ČOKOĽVEK. Ak je hriech prestúpením zákona (1. Jána 3:4), a zákon viac neexistuje, potom presetal existovať i hriech (Rimanom 7:8), a nič také ako hriech teda neexistuje. No Pavol nám vraví: „aby sa stal hriech ešte omnoho hriešnejším na základe prikázania (to jest, podľa zákona)“ (Rimanom 7:13)

MALÁ POMOC

Grécky výraz „nomos“, znamenajúci „zákon“, má rôzne formy, ktoré sa používajú v pôvodných textoch. Tieto formy slova majú rôzny význam, odkazujúc na rôzne fázy, rozdelenia či apolikácie zákona. Prekladatelia prekladu kráľa Jakuba ignorovali vo väčšine prípadov tieto rôzny formy a prekladali ich jednoducho ako „zákon“. To vyúsťuje do zdanlivých protirečení, nielen u jednotlivých autorov, ale taktiež v každej z kníh. Dokonca i v v preklade kráľa Jakuba môžete nájsť mnohé z rozdielov z kontextu. Starostlivým čítaním sa potom dá ľahko vidieť, kde autori Novej Zmluvy píšu proti zákonu s odkazom na obete a ceremónie, a kde upevňujú a vyzdvihujú zákon, v odkaze na prikázania, predpisy a súdy. Všetky tieto zdanlivé protirečenia zmiznú a celok sa stane porozumiteľným, logickým a zmysluplnejším.

PRIKÁZANIA VERSUS RITUÁLY

Rimanom 3:20-21: „Preto zo skutkov zákona nebude pred ním žiadne telo vyhlásené za spravodlivé, lebo pomocou zákona je presné poznanie hriechu. Ale teraz sa stala Božia spravodlivosť zjavnou bez zákona, ako o nej svedčí Zákon a a Proroci.“ Porovnajte taktiež Riamnom 3:27-28, 31: „Kde je teda vychvaľovanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. Lebo máme zato, že človek je vyhlásený za spravodlivého vierou nezávisle od skutkov zákona. … Rušíme teda svojou vierou zákon? Nech sa to nikdy nestane! Naopak, upevňujeme zákon.“

Všimnite si jasnosť týchto veršov, keď „zákon, ktorý bol pridaný kvôli tomu, aby zjavil priestupky“, a ktorý bol naplnený obeťou krvi Ježiša Krista, použitím správnych výrazov, je oddelený od zákona prikázaní, predpisov a súdov, z ktorých „nepominie ani čiaročka“, kým nepominú nebesá a zem.

Pamätajte, v čase, kedy boli tieto slová napísané, pár rokov pred zničením chrámu, a koncom obetí a rituálov, uctievanie Jahveho bez rituálov bola nová a veľmi neortodoxná záležitosť. Apoštoli museli dôrazne vysvetľovať, že po obeti Ježiša Krista odpustenie, spása a uctievanie bolo skrze Ježiša Krista, a nie pomocou zvieracích obetí, t.j. skutkov zákona.

Galaťanom 3:21 hovorí: „Veď keby bol daný zákon, ktorý by mohol dať život, spravodlivosť by bola skutočne zo zákona.“ Pozrite taktiež Galaťanom 2:16: „vieme, že človek nie je vyhlásený za spravodlivého zo skutkov zákona, ale iba prostredníctvom viery v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli vyhlásení za spravodlivých vierou v Krista a nie zo skutkov zákona, lebo skutkami zákona nebude vyhlásené za spravodlivé žiadne telo.“

Tieto verše sa zdajú rovnako aplikovateľné, či niekto považuje „skutky zákona“ za obete a ceremónie, či poslušnosť voči Božím prikázaniam, predpisom a súdom. No preklad Ferrara Fentona v Galaťanom 2:16 jasne rozlišuje medzi ritualizmom a zákonom. Odtiaľ sa dá vidieť, že obyčajné „skutky zákona“ odkazujú na obete a ceremiónie vykonávané na odčinenie hriechy, a neoznačujú poslušnosť voči prikázaniam, predpisom a súdom.

APLIKOVANIE

Pouvažujme teraz nad pár veršami, použijúc namiesto výrazu „hriech“ definíciu hriechu podľa Novej Zmluvy, ako sa nachádza v 1. Jána 3:4, ktorý uvádza: „hriech je nezákonnosť“. Posúďme 1. Korinťanom 15:3: „…že Kristus podľa Písma zomrel za našu nezákonnosť.“ A 1. Jána 3:9: „Nikto, kto sa narodil z Boha, nekoná nezákonosť…“ Marek 1:5: „…a otvorene vyznávali svoje nezákonnosti.“ Pokúste sa použiť túto definíciu hriechu z Novej Zmluvy všade tam, kde v Biblii nájdete výraz „hriech“. Je to skutočne veľmi poučné.

Zvážte taktiež Rimanom 6:15: „Čo z toho vyplýva? Máme prestupovať prikázania, predpisy a súdy, lebo nie sme pod zákonom obetí a ceremónií, ale pod nezaslúženou láskavosťou? Nech sa to nikdy nestane!“ Samozrejme, ak máme toto poznanie, môžeme to prečítať jednoducho: „Čo z toho vyplýva? Máme prestupovať zákon, lebo nie sme pod zákonom, ale pod nezaslúženou láskavosťou? Nech sa to nikdy nestane!“

ZNEUŽITIE MILOSTI

Pozrime sa taktiež na Galaťanom 2:17: „Keby smem boli teraz nájdení ako hriešnici my, ktorí sa snažíme o to, aby sme boli vyhlásení za spravodlivých prostredníctvom Krista, či je v skutočnosti Kristus služobníkom hriechu (nezákonnosti)? Nech sa to nikdy nestane!“ Tu je nám povedané, že ak porušujeme zákon, pretože sme ospravedlnení v Kristovi, činíme Krista akoby služobníkom hriechu. Vravím „akoby“, pretože skutky nezákonnosti človeka nikdy nemôžu skutočne ubrať z dokončnej práce Ježiša Mesiáša. No kedykoľvek akýkoľvek človek prehlási, že KVÔLI TOMU, že je ospravedlnený v Kristovi, môže prestupovať zákon, alebo ho ignorovať, takto sám činí Krista služobníkom hriechu.

Nečudo, že Ježiš povedal: „Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane“, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto koná vôľu môljho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v onen deň: „Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a nevyháňali démonov v tvojom mene a nekonali mnoho mocných skutkov v tvojom mene?“ A predsa i m potom vyznám: „Nikdy som vás nepoznal! Odstúpte odo mňa, páchatelia nezákonnosti!“ (Matúš 7:21-23) Každé prestúpenie zákona kresťanmi potupuje Ježiša Krista, pretože ho ukazuje ako služobníka hriechu.

SPASENÝ MILOSŤOU

Ak je človek vo federálnom väzení, čakajúc na trest smrti, a prezident mu udelí amnestiu (odpustí mu), je slobodný a nikdy viac sa nebude zodpovedať za zločin, ktorý spácha. Bol očistený od hriechu, pred zákonom, a bol mu daný život priazňou (milosťou) prezidenta. Je teraz tento človek nad zákonom, môže beztrestne porušovať akýkoľvek zákon? Môže kradnúť, znásilňovať zabíjať, predávať drogy alebo nepozorne jazdiť autom, bez strachu z trestu? Iste nie! Aj keď bol zachránený (spasený) milosťou (amnestiou prezidenta), zákon stále platí a stále sa naňho vzťahuje, a akékoľvek porušenie zákona mu zase prinesie obvinenie ako zločinca.

Rozdiel, ak túto alegóriu aplikujeme na Boží zákon a milosť, je vyjadrený v 1. Jána 2:1-2: „Moje dieťatká, píšem vám toto, aby ste nezhrešili. Ak niekto predsa zhreší, máme u Otca pomocníka, Ježiša Krista, spravodlivého. A on je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale ja hriechy celého sveta.“ Toto je jediný dôvod, pre ktorý môže človek byť v Božej priazni, pretože i s pomocou Ducha Svätého, ktorého On dáva tým, ktorí ho nasledujú, sa niekedy nachádzame v situácii, že potrebujeme u Otca pomocníka. Toto opatrenie učinil kvôli tomu, že ako je spravodlivý, je taktiež milosrdný.

SÚDY

Ak je zákon zrušený, prečo sme stále súdení ako hriešnici, keď ignorujeme prikázania, predpisy a súdy, to jest, prečo trpíme následkami prestúpenia zákona, ak zákon neexistuje? Vo všetkej slušnosti, ak Ježiš Kristus ostránil zákon, musel taktiež ostrániť tresty, no tieto tresty stále existujú, na osobnej i národnej úrovni.

Príklad: prikázanie vraví: „Nepokradneš“. Súd vraví: „V prípade, že by nejaký muž urkadol býka alebo ovcu a zabije ju alebo ju predá, má nahradiť býka piatimi zo stáda dobytka a ovcu štyrmi zo stáda drobného dobytka.Keby sa v jeho ruke našlo živé to, čo bolo ukradnuté, od býka po osla a po ovcu, má dať dvojnásobnú náhradu. Ak nič nemá, bude predaný za veci, ktoré ukradol.“ (Exodus 22: 1-4)

Ak by tieto zákony o náhrade bolu uplatnené v dnešnej Amerike, nezredukovalo by to kradnutie na minimum? Náhrada veci, čo i len minimálnej hodnoty, je tak zriedka vyžadovaná, že spoločnosť a podnikatelia trpia stratami miliónov dolárov ročne kvôli krádežiam. Jednotlivci kradnú – všetci sme potrestaní, pretože štát taktiež prestupuje zákon nepresadzovaním Božích predpisov a súdov.

Zákon vraví: „Nezosmilníš“. Ak tento zákon viac neplatí, prečo sexuálna promiskuita naďalej vyúsťuje v deti narodené mimo manželstva, v sexuálne choroby s následnou artritídou, slepotou, vrodeným defektami, mentálnou retardáciou a šialenstvom, dokonca siahajúcou až do tretieho-štvrtého pokolenia? Zrušil by spravodlivý Boh zákon a ponechal tak hrozné tresty? Kazatelia nezákonnosti tvrdia, že áno.

Zákon hovorí: „Keby si požičal peniaze môjmu ľudu, utrápenému vedľa teba, nebudeš voči nemu ako úžerník. Nestanovíš mu nijaký úrok.“ (Exodus 22:25) Tento zákon je – s výnimkou pár jednotlivcov – v Amerike všeobecne porušovaný, až do takej miery, že úžerníctvo sa v dnešnej Amerike stalo jedným z najväčších podnikaní. Následkami sú: hypotéky a vyvlastnenia, zdvojnásobené ceny domov, miliardy dolárov v dlžobách jednotlivcov, ešte väčší objem dlhov miest, okresov a štátov, národný dlh, s viac než 20 miliardami dolárov každoročného úroku, rozšírená chudoba a obrovský objem sociálnych dávok uprostred bohatstva a blahobytu, inflácia, kontrola miezd a cien, deficity národného obchodu, vysoké dane, nestabilná mena, recesie a depresie, nezamestnanosť, vojny, choroby a trápenie. Tieto škodlivé podmienky by v našej krajine neexistovali, ak by sme sa ako národ pridržiavali a uplatňovali Božie zákony voči úžere. Opäť tá istá otázka – zrušil by spravodlivý Boh zákon, no uplatňoval by tresty za porušenie už nejestvujúceho zákona? Kazatelia nezákonnosti tvrdia, že áno. Nečiní to z Krista služobníka hriechu a trápenia? „Nech sa to nikdy nestane! Ale Boh nech je nájdený ako pravdivý, aj keby bol každý človek nájdený ako luhár.“ (Rimanom 3:4) To nás núti k záveru, že každá osoba, ktorá „porušuje i to najmenšie prikázanie, a učí tak ľudí“, je luhár a sám služobníkom hriechu. Bože, pomáhaj nám!

KOMU BUDETE VERIŤ?

Ježiš povedal, že neprišiel zrušiť zákon. Príliš mnoho kazateľov hovorí, že prišiel zákon zrušiť. Ježiš povedal, že tie rozdelenia zákona, nenaplnené obeťou Jeho vlastnej krvi budú platiť, v nezmenenej podobe, kým neprestane fungovať zem a nebesá. Tí, ktorí vyučujú proti zákonu, tvrdia opak. Ježiš o nich hovoril v Matúšovi 24:5: „Pretože mnohí prídu na základe môjho mena a povedia: Ja som Kristus“ a zvedú mnohých.“ Naozaj, títo kazatelia prichádzajú v Ježišovom mene, hovoria, že Ježiš je Kristus, ale kážu klamstvo. Komu budete veriť – Ježišovi alebo klamárom?

PODĽA DUCHA

Ak prikázania, predpisy a súdy platia i po ukrižovaní, preto bolo pre Ježiša nutné, aby zomrel na kríži? Za prvé, aby nás oslobodil od zákonov rituálov, t.j. zákonov obetí, o ktorých Jahveh vyhlásil v Žalme 40:6-8, že v nich nenachádza potešenie. Hebrejom 10:1-12 jasne vysvetľuje, že Ježiš Kristus naplnil tento zákon, aby mohol byť ustanovený zákon ospravedlnenia vierou. Ježiš nám taktiež povedal, že dokiaľ neodíde, nepríde Duch Svätý, Ján 16:7.

Rimanom 7 vysvetľuje márnosť snahy nasledovať zákon (prikázania a predpisy) v našej vlastnej sile, kvôli slabosti tela. Rimanom 8:1-4 vysvetľuje, že Duch Svätý teraz posilňuje veriacich, aby mohli zákon dodržiavať: „aby sa splnila SPRAVODLIVÁ POŽIADAVKA ZÁKONA na nás, ktorí nechodíme v súlade s telom, ale v súlade s duchom. “ Ako môže spravodlivosť zákona byť naplnená v niekom, kto ho ignoruje alebo ho prestupuje – či už je naplnený Duchom alebo nie?
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: