Frederick Forkrist – Ježišovi súrodenci: Bratia či bratranci?

Na vyvrátenie katolíckej doktríny sa dá poukázať na množstvo rôznych doktrinálnych omylov, no najjednoduchšie vyvrátiteľným je katolícke tvrdenie, že Ježiš nemal žiadnych fyzických bratov a sestry – inak povedané, že Mária nemala po narodení Ježiša s Jozefom žiadnych ďalších potomkov. Katechizmus katolíckej cirkvi o tom uvádza nasledovné:

„499. Prehĺbenie viery v panenské materstvo priviedlo Cirkev k vyznávaniu skutočného a trvalého Máriinho panenstva aj pri pôrode Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Veď Kristovo narodenie „nezmenšilo, ale posvätilo jej panenskú neporušenosť“. Liturgia Cirkvi oslavuje Máriu ako „vždy pannu“ (grécky aeiparthenon).“

„500. Niekedy sa proti tomu namieta, že Písmo sa zmieňuje o Ježišových bratoch a sestrách. Cirkev vždy chápala tieto miesta v tom zmysle, že neoznačujú ďalšie deti Panny Márie. A skutočne Jakub a Jozef, „Ježišovi bratia“ (Matúš 13:55), sú synovia istej Márie, ktorá sprevádzala Ježiša a zreteľne sa označuje ako „iná Mária“ (Matúš 28:1) Ide o Ježišových blízkych príbuzných podľa známeho vyjadrovania Starého zákona.“

Než sa dostaneme k našej téme, je potrebné uviesť, že Písmo o „inej Márii“ hovorí nie kvôli odlíšeniu od Márie, matky Ježiša, ale od Márie Magdalény. Pozrime sa na zmienený verš, Matúš 28:1:

Keď sa pominul sabat, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.“

V Novej Zmluve sa však spomína 6 žien s menom Mária:

1. Mária, Ježišova matka

2. Mária, „iná Mária“, Klopášova žena (Ján 19:25), matka Jakoba Menšieho a Jozesa (Matúš 27:56, Marek 15:40)

3. Mária, sestra Marty. Ona pomazala Ježišove nohy (Ján 12:3)

4. Mária Magdaléna (Matúš 27:56, Marek 16:1 atď)

5. Mária, matka Jána Marka (Skutky 12:12)

6. Mária, Pavlova pomocníčka (Rimanom 16:6)

Poznajúc rozdiel medzi týmito jednotlivými Máriami nám umožňuje rozhodne vyhlásiť, že Mária, Ježišova matka, mala minimálne sedem detí. Ježiša, Jakuba, Jozesa (Jozefa), Šimona, Júdáša a prinajmenšom 2 dcéry:

Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ (Matúš 13:55-56)

Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?” A pohoršovali sa na ňom.“ (Marek 6:3)

Práve kvôli týmto dvom veršom sa Katechizmus katolíckej cirkvi snaží zahlievať túto otázku spomenutím „inej Márie“, pretože i tá mala synov Jakuba a Jozesa (Jozefa). V Novej Zmluve sa však spomínajú 4 rôzni Jakubovia:

1. Jakub, syn Zebedea a Salome, brat apoštola Jána

2. Jakub, Alfaeov syn. To je Jakub Menší, syn „inej Márie“ a brat Jozesa.

3. Jakub, brat Ježiša a syn Márie

4. Jakub, otec apoštola Judáša (nie Judáša Iškariotského).

Podrobné štúdium týchto štyroch Jakubov v Novej Zmluve bez akýchkoľvek pochýb potvrdzuje tvrdenie, že Ježišova matka Mária mala syna menom Jakub, rovnako ako „iná Mária“. Nešlo však o toho istého Jakuba. Syn „inej Márie“ je Jakub Menší a syn Márie, brat Ježiša, je stále identifikovaný presne týmto výrazom, napríklad:

Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata.“ (Galaťanom 1:19)

Rovnako tak niet pochýb ani u Jozesa (Jozefa). Preto spomenutie „inej Márie“ v definícii KKC nie je ničím iným, než zahmlievaním témy.

Ďalším obľúbeným argumentom katolíkov u veršov, ktoré hovoria o Ježišových bratoch a sestrách, je to, že ide o bratov a sestry vo viere, nakoľko sa výraz bratia v Novej Zmluve používa často a neodkazuje na biologických bratov a sestry. V rámci kontextu Písma však ide o absurdnú argumentáciu, viď verš Galaťanom 1:19 uvedený vyššie. Nemali by sme snáď predpokladať, že apoštol bol niekto, kto bol zároveň Ježišovým „bratom vo viere“? označenie Jakuba ako „Pánovho brata“ v spomínanom verši slúži na jeho odlíšenie od Jakuba Menšieho alebo Zebedeovho syna. Na toto rozlišovanie dbá Pavol a starostlivo ich takto označuje. Ale ak „Pánov brat“ označuje iba brata vo viere, potom medzi týmito Jakubmi rozdiel nie je, pretože Ježišovými bratmi vo viere boli všetci traja.

Toto tvrdenie je evidentné v nasledujúcej pasáži:

Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.““ (Marek 3:31-35)

Tvrdiť, že fráza „tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry“ nie je odkaz na biologickú matku a súrodencov, je absurdné. Ak by nešlo o biologických blízkych príbuzných, stratila by sa vlastne i pointa Ježišovho učenia v tejto pasáži. Preto sa vynašiel lingvistický argument – tvrdenie, že „bratia a sestry“ tuná spomínané nie sú skutočnými súrodencami Ježiša, ale ide o bratrancov a sesternice či iných príbuzných.

Katolícka New American Bible uvádza v poznámke k Markovi 6:3 nasledovné:

v semitskom využití výrazy „brat“, „sestra“ nie sú aplikované len na deti rovnakých rodičov, ale taktiež na synovcov, netere, bratrancov, sesternice, nevlastných bratov či nevlastné sestry … Otázka významu by nevyvstala, nebyť viery cirkvi vo večné panenstvo Márie.“

Katolíci tuná pripúšťajú, že nebyť vymyslenej doktríny o večnom panenstve Márie, takýto absurdný argument by nevymýšľali. Je však bez diskusie, že nikde v Novej Zmluve sa neuvádza, že by Mária nemala žiadne iné deti alebo že by bola vždy pannou – nič také nie je prorokované ani v Starej Zmluve v proroctvách týkajúcich sa narodenia Mesiáša a panenstva Márie. Proroctvo uvádza, že matka Mesiáša bude PANNOU V ČASE JEHO NARODENIA. No pôrodom dochádza k pretrhnutiu hymenu – a navyše, v súlade s poznaním snahy Hebrejov o zachovanie svojej rodovej línie a s predpovedaným údelom Ježiša, je absurdné predpokladať, že by Jozef s Máriou nemal žiadnych ďalších potomkov. To dokladá aj Matúš 1:25 „Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.“ (Z čoho jednoznačne vyplýva, že ju skutočne „poznal“ po pôrode). Takže nebyť vymyslenej doktríny, nikto by existenciu skutočných biologických súrodencov Ježiša nespochybňoval.

Lingvistický argument o „bratoch/bratrancoch“ má dve verzie. Prvá verzia uvádza, že aramejčina a hebrejčina nemala odlišný výraz pre bratranca a tak výraz brat nahrádzal oba významy. Toto tvrdenie sa nedá dokázať, dá sa však dokázať, že neexistoval výraz pre bratranca zo strany matky či otca. Hebrejský Masoretský text a sýrske preklady však odkazujú na bratrancov ako na „strýkových synov“ – aramejsky hovoriaci ľudia v žiadnom prípade neboli neschopní presne popísať bratranca.

Bez ohľad na hebrejčinu či aramejčinu – Nová Zmluva bola napísaná v gréckom jazyku, rodnom jazyku Pavla, Marka či Lukáša – osôb s gréckymi menami, ktorí mali v popise Ježišových bratov a sestier na výber z rôznych gréckych slov.

Výraz „brat“ v týchto pasážach je gréckym výrazom άδελφός (adelfos) a neznamená nič iné, ako „brat“. V gréckej literatúre sa tento výraz nikdy pre iného príbuzného nepoužíval. Ak by chcel grécky hovoriaci rímsky občan Pavol grécky hovoriacim Galaťanom, ktorí nemali žiadnu predstavu o semitských idiómach, napísať, že Jakub bol Ježišovým bratrancom, nie bratom, použil by grécky výraz άνεψτιός (anepsios), ako napr. v Kolosanom 4:1:

Môj spoluväzeň Aristarchus vám posiela pozdravy, a tiež Marek, Barnabášov bratranec, o ktorom ste dostali pokyny, aby ste ho privítali, keby k vám niekedy prišiel“

Význam tohto výrazu je výslovne „bratranec“ a ako taký je použitý i v gréckej Septuaginte v Numeri 36:11.

Tento grécky výraz je dôležitý, nakoľko mnohí katolícki kňazi svojim veriacim vykladajú, že grécky jazyk nemal výraz na označenie bratranca a preto musel byť nahradený výrazom brat. Ide však o nevedomosť alebo klamstvo: ak by Pavol či Marek chceli uviesť, že Jakub a Jozes boli len Ježišovými príbuznými, nie nutne bratrancami či bratmi, použili by grécky výraz συγγενής (sungenes), s významom „príbuzný“, ako je použitý v Markovi 6:4 a Rimanom 9:3.

Podobne je to i u vlastného prekladu katolíkov, latinskej Vulgáty. V Galaťanom 1:19 je napríklad použitý výraz frater, s významom „brat“. Ak by šlo o bratranca, použtý by bol výraz nepos, ale nie je tomu tak.

Niet teda žiadnych pochybností, že Ježiš mal prinajmenšom 4 bratov a najmenej 2 sestry, biologických potokmov Márie. Táto jediná doktrína postačuje na vyvrátenie autority katolíckej cirkvi – keď nie sú natoľko úprimní, aby priznali, že Mária mala minimálne 7 detí, nedá sa im veriť v ničom.

Reklamy

2 Comments

  1. Jan
    Posted 6. septembra 2011 at 08:24 | Permalink

    Vďaka za vzácny článok!

  2. memil
    Posted 1. apríla 2017 at 19:57 | Permalink

    Somarina jak traky!!! prečítaj si podrobne http://www.christ-net.sk/node/2070 !!!

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: