Clifton Emahiser – Daniel prorokoval o rímsko-katolíckej cirkvi

Toto nie je pojednanie odsudzujúce niekoho, kto sa narodil a vyrastal v katolicizme. Hneď na začiatku chcem povedať, že niektorí z katolíkov, ktorých som poznal, sú jedni z najpracovitejších, najmorálnejších a najčestnejších ľudí, akých som stretol. Nielen to, ale existuje i pár rímskych katolíkov, ktorí odhalili veľké „židovské“ sprisahanie, ako bol William Guy Carr, Charles E. Coughlin a ďalší konzervatívni katolíci, ktorí sa nebáli prehovoriť a postaviť sa za spravodlivosť, a voči ktorým mám najväčší rešpekt. Nie je to ani elaborát na ospravedlňovanie protestantizmu, pretože protestantizmus nie je nič viac než neohriaty katolicizmus. Na tieto náboženské systémy nazerám ako na stupne, ktorými sme prešli pri našom zaslúženom izraelskom treste 7-ich časov, teda 2520 rokov od zajatia v Asýrii. Táto téma je stručným pokusom určiť, ako sme sa dostali tam, kde teraz sme.

Daniel prorokoval v Danielovi 7:24-25: “ 24 A pokiaľ ide o desať rohov, z tohto kráľovstva povstane desať kráľov, a po nich povstane ešte iný a sám sa bude líšiť od prvých a poníži troch kráľov. 25 A bude hovoriť dokonca slová proti Najvyššiemu a bude stále bojovať proti svätým Najvyššieho. A bude mať v úmysle zmeniť časy a zákon, a budú mu vydaní do ruky na čas a časy a pol času.”

Všimnete si, že táto zemská moc mala trvať „čas a časy a pol času“. „Čas“ v Písme je 360 rokov, takže dohromady to predstavuje 360+720+180 čiže 1260 years, nie 3 a pol kalendárneho roka, ako tvrdia poniektorí. Keďže toto časové obdobia presahuje dobu života človeka, nehovorí sa tu o jednom človeku, ale o viacerých kľúčových ľuďoch..

Dve ďalšie nápovedy v tejto pasáži sú: „poníži troch kráľov“ … „a bude mať v úmysle zmeniť časy a zákon“. V celej histórii od Daniela existuje iba jeden človek, na ktorého sa hodí toto označenie, a tým je Justinián I, cisár východorímskej ríše. Budem teraz citovať z The World Book Encyclopedia , zväzok 11, strana 168 to get further insight on this subject:

„JUSTINIÁN I , (A.D. 482-565) bol od roku A.D. 527 do svojej smrti byzantským (východorímskym) cisárom. Zjednotil rímske zákony do jedného zákonníka Corpus Juris Civilis (Systém občianskeho práva). Tento zákonník, známy i ako Justiniánov zákonník, je dnes základom právnych systémov mnohcýh národov … Justinián bol nazývaný Veľkým. Od barbarov znovu získal mnoho častí niekdajšieho západorímskeho impéria. Budoval pevnosti, prístavy, kláštory a slávny chrám Sv. Sofie v dnešnom tureckom Istanbule.

„Justinián sa narodil v časti Macedónie (dnešná časť Juhoslávie). Jeho strýko, Justín I, ho v roku 527 učinil spoluvládcom. Justín zomrel o pár mesiacov neskôr a Justinián sa stál jediným cisárom. Počas Justiniánovej vlády sa jeho politiku snažila ovplyvňovať jeho žena Theodora … Justinián bol ortodoxným kresťanom a snažil sa zjednotiť svoju ríšu pod jednu kresťanskú vieru. Prenasledoval kresťanských heretikov (tých, ktorí oponovali cirkevným učeniam), Židov a pohanov (nekresťanov). V roku 529 nechal zavrieť školy filozófie v gréckych Aténach, pretože mal dojem, že vyučujú pohanské náuky.

„Začiatkom 30. rokov 6. storočia sa Justinián pustil do série vojen proti Vandalom , Ostrogótom a Vizigótom , ktorí si v 5. storočí podrobili väčšinu západorímskej ríše. V polovici 6. storočia sa jeho armády zmocnili severnej Afriky, Itálie a častí Španielska…“ Justinián skutočne „zmenil časy a zákon“ a „ponížil troch kráľov“.

Z poznámky číslo 22 Williama Fincka ku Comparetovej 9. prednáške týkajúcej sa Knihy Zjavenia : „Daniel v 7:23 popisuje Rím. Justinián bol jedenástym cisárom východnej ríše v Konštantinopole (7:24) a znovudobyl pre Východ časti západného impéria, ktoré padli do rúk germánskych kmeňov v Itálii, Španielsku a severnej Afrike (taktiež Dan. 7:24). Justinián kodifikoval rímsky zákon, Codex Justinianus, dokončený v roku 529 A .D., ktorý bol hlavným právnym textom celej stredovekej Európy (s výnimkou Anglicka) a ktorý dodnes ovplyvňuje európske zákony (Dan. 7:25). Justinián ako prvý ustanovil pozemskú moc pápežstva a neskorší pápež, Gregor XIII nám dal Gregoriánsky kalendár (7:25). Daniel, nie Ján, datuje druhú šelmu na 1260 rokov, ‘čas, časy a pol času’ Daniela 7:25.“

V roku 508 bol Arthur, kráľ Anglicka, zvolený britským monarchom. Rímska stolica sa v tom období nachádzala v nezvyčajných pomeroch. Symmachus, konvertita z pohanstva, sa krvilačnosťou zmocnil pápežského trónu a vládol do roku A.D. 514. Bol velebený ako následný, či druhý, sv. Peter. Jeho pochlebovači začali tvrdiť, že bol formálne stanovený ako sudca na mieste Božom, a spoluvládca s Najvyšším. Vo všetkých častiach ríše existovali silné pápežské skupiny, podporované rovnako Východom i Západom. V roku 508, hlavné mesto Východorímskej ríše zachvátila občianska vojna, ktorú Gibbon zaznamenáva v rokoch 508-518, hovoriac o otrase v Konštantinopli ( Decline And Fall , zv. 4, s. 526.)

Okolo roku 508, sa pohanstvo a rímska“cirkev” zlúčila a stala sa katolíckou, získala moc a začala úspešný boj proti občianskym autoritám ríše a „cirkvi“ Východu, ktorá sa pridržiavala doktríny monofyzicizmu. Výsledkom bolo vyhladenie okolo 65 tisíc tzv. heretikov. Medzi podporovateľmi pohanstva bol Clovis, no zanedlho sa podrobil katolíckej viere a stal sa jej šampiónom. To bola prípravná fáza na ustanovenie pápežstva, čo bola oddelená a nasledujúca udalosť, ku ktorej nás vedie prorocké rozprávanie::

Malému rohu, ktorý mal oči ako oči človeka [Dan. 7:8], netrvalo dlho, aby zistil, že sa otvára cesta pre jeho postup a vyvýšenie. Od roku 508 bol jeho postup k univerzálnej nadvláde bez obdoby. V roku 533 sa Justinián vybral do náročnej vojny proti Vandalom. Týmto si chcel zabezpečiť vplyv rímskeho biskupa, ktorý získal vážnu pozíciu vo veľkej časti kresťanstva. Aby to dosiahol, sám Justinián vytvoril precedens voči rímskej stolici, učniac ju hlavou celej cirkvi v impériu. Justinián v liste z 25. marca 533 oznámil mnohé pocty pre tzv. „apoštolskú stolicu“. Odpovedajúc v roku 534, pápež komentoval, že medzi mnohými Justiniánovými cnosťami „svieti jedna ako hviezda“ – pretože jeho úcta k „apoštolskej stolici“, ktorej sa Justinián podrobil a pod ktorou zjednotil všetky „cirkvi“ ako k skutočne „hlave všetkých“. „Novella“ Justiniánovho zákonníka podávajú nepopierateľný dôkaz autentickosti svojho názvu. 131. bod kapitoly 2 hlása: „Rozhodujeme preto, že najsvätejší pápež staršieho Ríma je prvým z kňazstva, a že najpožehnanejší arcibiskup Konštantinopolu, nového Ríma, zaujíma druhé miesto po svätej „apoštolskej stolici“ staršieho Ríma.“

Rímska stolica pokračovala vo svojom zápase za autentickosť Justiniánovho dekrétu, no jeho predpisy sa nedali plne uskutočniť, pretože Rím a Itália boli pod nadvládou Ostrogótov, ktorí boli Ariánmi, vo viere silne proti náboženstvu Justiniána a pápeža. Kvôli tomu, aby mohol pápež uplatňovať svoju moc, bolo rozhodnuté, že Ostrogóti musia byť z Ríma vytlačení. Na dosiahnutie tohto cieľa bola v roku 534 rozpútaná italská vojna. Vojvodcom ťaženia bol osvedčený Belisarius. Priblížiac sa k Rímu, niektoré gótske mestá sa pridali k armádam katolíckeho cisára. Kvôli tomu sa Góti rozhodli pozdržať svoju ofenzívu do jary, umožniac tak Belisariovi bezproblémový vstup do Ríma, kde sa mu dostalo veľkolepého prijatia 10. decembra 536.

No boj s Gótmi neskončil. Pozbierajúc svoje sily sa títo v marci 537 rozhodli získať mesto obliehaním. Kvôli obavám ľudu zo zrady bol niekoľko senátorov, vrátane pápeža Sylveria, poslaných – kvôli podozreniu zo zrady, do exilu a cisár nariadil duchovenstvu zvoliť nového biskupa. Po slávnostnom vzývaní Svätého Ducha, hovorí Gibbon, zvolili diakona Vigilia, ktorý si úplatkom 200 libier zlata, zakúpil túto poctu.

Zhromaždiac sa pri Ríme kvôli obliehaniu, počty Ostrogótov sa znižovali pod častými ťažkými a krvavými bojmi po obdobie 1 roku a 9 dní trvania obliehania, čo znamenalo zničenie takmer celého ostrogótskeho národa. Počas marca 538, počas hrozby z iných oblastí, zanechali obliehania, spálili stany a v zmätku odtiahli v počte akurát postačujúcom na ich identifikovanie ako národa.

Gótsky roh (posledný z troch) bol takto ponížený pred malým rohom Daniela 7. Teraz už nič pápežovi nestálo v ceste uplatňovať moc, zverenú mu Justiniánom päť rokov predtým. Proroctvo Daniela 7:24-26 bolo naplnené, spúšťajúc 1260 rokov, kedy moc Pápeža (666) pokračovala ako navyššia, ako zvrchovaná. Ku koncu 6. storočia Ján Konštantinopolský odmietol rímsku nadvládu a privlastnil si pre seba titul katolíckeho biskupa. Hneď na to Gregor Veľký rozhorčene Jána odsúdil, označiac ho za „Antikrista“. V roku 606, sa Fokas pridal na stranu rímskeho biskupa. [Predchádzajúcich šesť odstavcov o dejinách tohto obdobia som prevzal z knihy Uriaha Smitha Daniel and the Revelation , vydanej v roku 1897. Kiež by bolo naším cieľom byť tak usilovným bádateľom histórie, ako bol on!]

Fakt, že úrad pápeža reprezentuje číslo 666, je evidentný z pohľadu na jeho mitru (na kópii fotografie, ktorú mám, jasne vidno tieto tri slová umiestnené pod sebou. Navrchu je „VICARIVS“; stredný riadok „FILII“ a na spodnom riadku „DEI“). William Finck uvádza: „Tu, s porozumením frázy Vicarivs Filii Dei , nemalo by viac byť diskusie ohľadom identity druhej šelmy [zo Zjavenia. 13], a to z nasledujúcich dôvodov:

• Je to titul, ku ktorému sa hlásili a ktorý používali samotní pápeži.

• Je v latinčine, oficiálnom jazyku katolíckej „cirkvi“, v jazyku, ktorý väčšina pápežov ovládala a sústavne používala.

• Súčet jej písmen v rímskom (latinskom) číslovaní je zhodný s číslom, daným nám na rozoznanie tejto šelmy, v Zjavení 13:18, teda „šesťstošesťdesiatšesť“.

• Zatiaľčo existovalo mnoho pokusov identifikovať „666“ tejto pasáže ako ľudí, kráľovstvá a rôzne entity, žiadna nie je tak jasná a úplná ako táto. Pápežstvo, každý pápež v poradí, je jasne druhou šelmou Zjavenia 13.

Z knihy Study in Daniel autora Howarda B. Randa, s. 182 a 183: „Objaviac identitu štyroch šeliem, všimnime si význam malého rohu, ktorý videl Daniel rásť spomedzi desiatich rohov štvrtej šelmy. Desať rohov predstavovalo rozdelenie v rímskej ríši:

„Malý roh, ktorý vyrástol spomedzi desiatich, ktorý bol odlišný od nich a ponížil tri, nie je nikto iný ako Justinián na čele východnej (rímskej) ríše v Konštantinopole. História odhaľuje, že pokoril tri z desiatich kráľovstiev, ktoré boli založené v rímskej ríši po páde imperiálneho Ríma. Boli to Vandali , ktorých kráľovstvo ležalo v severnej Afrike, Ostrogóti , ktorí založili svoje kráľovstvo v Itálii a alemanské [sic v izigótske ] kráľovstvo … V očiach a ústach, ktoré sa v tomto malom rohu objavujú, máme novú moc spojenú s vládou malého rohu. Naozaj, táto moc sa stala očami a ústami občianskych a ekonomických aktivít vlády reprezentovanej v malom rohu. Justinián, ako hlava civilnej vlády, a pápež, ako hlava Cirkvi, zjednotili svoje záujmy a Cirkev a Štát sa stali jedno. Pápež sa nakoniec stal rozhodujúcim predstaviteľom Cirkvi i Štátu a vládol ako veľký politicko-cirkevný vladár. Človek musí iba prečítať vyjadrenia niekdajších pápežov, aby rozoznal naplnenie o hovorení „slov proti Najvyššiemu“ ako prorokoval Daniel.“ [zdôraznenie – Clifton Emahiser] Rand si zrejme ohľadom „Alemánov“ (čo je výraz niekedy používaný na označenie všetkých germánskych kmeňov) splietol Justiniána I s cisárom Juliánom, pozri Ency. Britannica 9. vydanie., zv. 1, strana 422, heslo „Alemanni“.

KATOLICIZMUS SA SÁM DOKAZUJE AKO FALOŠNÝ

Opäť z Daniela, „malý roh“ Daniela 8:9 bol Mohammed. Iný „malý roh“ v Danielovi 7:8 reprezentoval pápežstvo. Mohammed, polovičný žid, zakladateľ islamu, sa narodil v Mekke 20. augusta 570 AD. Vo veku 40 rokov údajne obdržal zjavenie od Gabriela a vytvoril hybridné náboženstvo. Získajúc priaznivcov a armádu, zanedlho pokoril celú Arábiu a vyzval Perziu, Abesíniu a Konštantinopol, aby jeho náboženstvo prijali za svoje, no zomrel pred ťažením do Malej Ázie a na rímsku ríšu. Po jeho smrti jeho fanatickí nasledovníci vyvíjali nátlak na Egypt, Palestínu, Perziu a Sýriu a o 50 rokov sa presunuli do severnej Afriky a Španielska, dávajúc pokoreným ultimátom konvertovania alebo smrť, pri ťažení znásilňujúc ženy. Po prechode do Španielska zlomili v roku 711 vládu Vizigótov, privádzajúc so sebou Berberov z Afriky, ich centrom vlády sa stala Cordoba. V španielskej histórii sa termín „Maur“ používa ako synonymum pre výraz „Arab“ alebo „Saracén“. Maurské sily neskôr napadli Francúzsko, no boli porazené v roku 732 pri Tours Charlesom Martelom (Karol Martel), čo predstavovalo hlavný bod zvratu v dejinách.

Postup mohamedánov na sver pokračoval až na vzdialenosť tisíc míľ od Gibraltaru, a ka by neboli zastavení, Polmesiac by sa určite šíril k hraniciam Poľska a škótskych vysočín. Rozvážny Gibbon sa domnieva, že Korán by bol používaný ako hlavná učebnica na University of Oxford.

Osud mal iný plán. Bojová sekera, Charles (zvaný „kladivo“) Martel, neumožnil ďalší postup Maurov. Frankský bojovník bol zocelený 25 rokmi služby. S veľkým nebezpečenstvom hroziacim kráľovstvu Charlesovou taktikou bolo nechať sa arabský prúd rozplýnuť, predtým ako sa mu postaví do cesty. Európa tu stála proti Ázii a Afrike, Kríž proti Polmesiacu, Kristus proti Mohammedovi. 6 dní sa zdalo, že víťazstvo pripadne islamu, no na siedmy deň zúriví Germáni povstali so svojimi bojovými sekerami pred ľahšie odenými vojakmi z juhu. Za úsvitu Európa zvíťazila, pretože Abdalrahman bol zabitý. V zmätku temnoti maurskí bojovníci stáli proti sebe až do úsvitu, keď pár prežijúcich ustúpilo na juh.

Človek by si pomyslel, že sa Charlesovi Martelovi dostalo najvyšších pôct, aké môže kresťanský svet udeliť! No po víťazstve došlo k pravému opaku. Martel bol kvôli zabezpečeniu svojej armády nútený zhabať poklady niekoľkých kostolov a nevďačné duchovenstvo mu to nikdy neodpustilo, ale odsúdilo ho na pekelný oheň. Pokiaľ šlo o cirkev, hrdina z Poitiers sa mohol škvariť v plameni očistca. [Prevzaté čiastočne z Cyclopadia of Universal History , autor John Clark Ridpath, zväzok II, strany 150-152.]

To by malo bezpochyby demonštrovať, že rímsko-katolícka cirkev nemá žiadu úctu k rasovej čistote, ako je učená v Písme, a jej univerzalistický postoj posielania misionárov do pohanských krajín ako je Mexikov či srdce Afriky, nie je inšpirovaný Jahvem! To isté platí o protestantizme. Rímsko-katolícka cirkev z doby Justiniána I je veľmi vzdialená cirkvi, ktorú poznal Pavol,, to sa nedá ani porovnať! Mnohí z tých, ktorí nezahynuli v rímsko-katolíckych prenasledovaniach od Nera po Diokleciána, utiekli do hôr severnej Itálie a boli nazývaní Vaudois (ľud údolí). Pôvodne boli nazývaní „Vallenses“, V v latinskom jazyku predstavujúc „U“ a v stredoveku pridaným k abecede „W“, predstavujúce naše „vv“ či „uu“ a jedno z „l“ zmeneným na „d“ sa z tohto mena stalo „Waldenses“, pričom jeho význam bol stále „ľud údolí“, a nikdy, vôbec nikdy, nemal tento výraz nič do činenia s menom Petra Walda (Peter Waldo).

Clifton A. Emahiser’s Teaching Ministries

1012 N. Vine Street, Fostoria, Ohio 44830

Phone (419)435-2836, Fax (419)435-7571

E-mail caemahiser@sbcglobal.net

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: