Bertrand L. Comparet – Rút bola Izraelitkou

Je nešťastím, že mnoho kazateľov vo svojej nevedomosti vyučuje tak mnoho falošných náuk. Jednou takouto falošnou náukou je tvrdenie, že Jahšua nebol čistého izraelského pôvodu, pretože, ako tvrdia, jedným z jeho predkov bola Rút, Moábčanka. Z tohto výrazu odvodzujú, že bola rasovo, nie len geograficky, Moábčankou, v čom sa veľmi mýlia..

Územie Moábu sa pôvodne nachádzalo východne a severovýchodne od Mŕtveho mora. Rozprestieralo sa od rieky Arnon ja juhu po rieku Jabbok na severe. Od Mŕtveho mora a rieky Jordán na západe sa ich územie tiahlo k planinám a úpätiam kopcov a pohorí na východe. Podľa ľudu, ktorý na tomto území žil, sa krajina nazývala Moábom. Tento názov si uchovala i mnoho stáročí potom, ako z nej všetci Moábčania zmizli..

Keď Izraeliti vstúpili do Zasľúbenej zeme, po svojom 40ročnom putovaní počas exodu, krajina Moáb bola prvá, ktorú dobyli. Jahveh prikázal Izraelu obyvateľov krajín, kde sa mali usadiť, úplne vyhladiť, a v Moábe tak i učinili.

V tom čase, okolo roku 1450 pred Kristom, Sehon, kráľ Amorejcov, dobyl a okupoval kráľovstvo Moábu, vládol tam v čase príchodu Izraelitov. V Numeri 21:26 a 29 čítame: “Hesebon bolo mesto amorejského kráľa Sehona. On predtým viedol vojnu s predchádzajúcim moabským kráľom a vyrval mu z rúk celú krajinu až po Arnon. Beda ti, Moabsko! Stratený si, Kamošov ľud! Opustil svojich synov na úteku a svoje dcéry v zajatí amorejského kráľa Sehona.”

Izraeliti dobyli moábsku krajinu, pozabíjajúc tam všetkých tam nachádzajúcich sa ľudí. V Deuteronomiu 2:32-34 čítame: “Keď Sehon vytiahol so všetkým svojím ľudom do boja proti nám pri Jase, Jahveh, náš Boh, nám ho vydal napospas a porazili sme ho i jeho synov a všetok jeho ľud. A v tom čase sme zaujali všetky jeho mestá a rozšírili sme kliatbu záhuby na všetky mestá, na mužov, ženy a deti. Nenechali sme nikoho.”

Odtiaľ Izraeliti postupovali na sever do krajiny Ammónu, čo opisuje Numeri 21:33-35. “Nato sa obrátili a tiahli smerom k Bášanu. Tu pri Edrei vytiahol proti nim do boja so všetkým svojím vojskom bášanský kráľ Og. Jahveh však povedal Mojžišovi: “Neboj sa ho! Dám ti ho do rúk so všetkým jeho vojskom a s celou jeho krajinou a ty s ním naložíš, ako si urobil s amorejským kráľom Sehonom, ktorý sídlil v Hesebone!” Zabili ho teda, aj jeho synov a všetko jeho vojsko, takže mu neostal nik, čo by bol utiekol, a jeho krajinu zaujali.”

Celá táto oblasť okolo rieky Jordán bola po pozabíjaní a vyhnaní pôvodných obyvateľov, Moábčanov a Ammónčanov, osídlená kmeňmi Rúben, Gad a polovicou kmeňa Manaše. In Deuteronomy 3:12-16 Moses tells us, “Túto krajinu sme v tom čase zaujali od Aroeru, ktorý je na brehu rieky Arnon. Polovicu Galaádskej vysočiny s jej mestami som dal Rubenovmu a Gadovmu kmeňu. Ostatok Galaádu a celý Bášan, panstvo Oga, som dal polovici Manassesovho kmeňa – celý kraj Argob. Celý Bášan sa volá krajinou Refaim. Manassesov syn Jair sa zmocnil celého kraja Argobu až po územie Gesurcov a Maáchovcov a podľa svojho mena pomenoval Bášan Havot-Jair, až po dnešné časy. Machirovi som dal Galaád. Aj Rubenovi a Gadovi som dal (časť) z Galaádu až po rieku Arnon – stred riečišťa je hranicou – a až po údolie Jaboka na hraniciach Amončanov.”

Všetko to bolo dosiahnuté okolo roku 1450 pred Kristom, od tejto doby to bolo čisto izraelské územie. To obzvlášť platilo v krajine na západ od rieky Jordán, pretože v starých končinách Moábu a Ammónu nebol nik ponechaný nažive. Dnes sa Anglosasi, ktorí žijú v Kalifornii, nazývajú Kalifornčanmi, no toto pomenovanie a bydlisko na niekdajšom mexickom území z nich nerobí Mexičanov. Podobne, Izraeliti čístého pôvodu, žijúci v starej krajine Moábu, boli často nazývaní Moábčanmi, tak ako boli obyvatelia Galiley nazývaní Galilejčanmi.

O 300 rokov neskôr, okolo roku 1143 pred Kristom, nachádzame dôkazy, že izraelská okupácia krajín Moábu a Ammónu bola ešte stále neporušená. V Sudcoch 11:12-26 čítame: “Potom Jefte vyslal poslov s odkazom: “Čo chceš odo mňa, že si vytiahol proti mne, aby si bojoval v mojej krajine?!” Amonský kráľ odpovedal Jefteho poslom: “Keď Izrael vystupoval z Egypta, zabral moje územie od Arnona až po Jabok a až k Jordánu. Preto mi ho teraz dobrovoľne vráť!” Jefte však vyslal znova poslov k amonskému kráľovi a odkázal mu: “Toto vraví Jefte: Izrael nevzal moabskú ani amonskú krajinu. Ale keď vyšiel Izrael z Egypta, tiahol cez púšť až k Červenému moru a dostal sa až do Kádeša. Izrael vyslal poslov k edomskému kráľovi s odkazom: “Chcel by som prejsť cez tvoju krajinu.” Ale edomský kráľ nechcel o tom ani počuť. Takisto poslal poslov aj k moabskému kráľovi. Ale ani on nechcel. Tak zostali Izraeliti v Kádeši. Potom putovali po púšti, obišli Edomsko a Moabsko a tiahli do krajiny východne od Moabska. Utáborili sa na druhej strane Arnona, ale na moabské územie nevošli, lebo Arnon je moabskou hranicou. Potom vyslali Izraeliti poslov k amorejskému kráľovi Sehonovi, kráľovi v Hesebone, a Izraeliti mu odkázali: “Chceli by sme prejsť cez tvoju krajinu až na svoje stanovište.” Sehon však neveril Izraelitom, že chcú iba prejsť cez jeho územie. Ale Sehon zvolal všetok svoj ľud, zriadili tábor v Jase a bojoval proti Izraelitom. Lenže Pán, Izraelov Boh, dal Sehona a všetok jeho ľud do ruky Izraelitov. Porazili ich a Izrael zaujal celú krajinu Amorejčanov, ktorí v tej krajine bývali. Opanovali teda celé územie Amorejčanov od Arnona až po Jabok a od púšte až po Jordán. Pán, Izraelov Boh, vyhnal predsa Amorejčanov kvôli svojmu izraelskému ľudu; a ty sa teraz chceš zmocniť jeho krajiny?! Keď vyženie niekoho kvôli tebe tvoj boh Kamoš, neprivlastníš si jeho majetok? Tak máme aj my nárok na vlastníctvo každého, koho vyženie kvôli nám Pán, náš Boh. A teraz: si ty azda lepší ako moabský kráľ, Seforov syn Balak? Mal on s Izraelom spor, alebo s ním viedol vojnu? Keď býval Izrael tristo rokov v Hesebone a jeho dedinách, v Aroere a jeho dedinách a vo všetkých mestách, ktoré ležia na brehoch Arnona, prečo ste si ich nevydobili späť za ten čas?!” Celú tú dobu vlastnili krajinu Moáb a Ammón Izraeliti.

Priamo uprostred tohto obdobia, cca 1322 pre Kristom, čiže 130 rokov po začiatku okupácie krajiny Moáb kmeňmi Rúbena a Gáda, Elimelech, júdsky muž, so svojou ženou Naomi a svojimi dvoma synmi kvôli hladomoru opustili územie Júdu. Rút 1:1 zaznamenáva, že “v čase, keď úradovali sudcovia, nastal v krajine hlad. Istý človek sa vysťahoval z júdskeho Betlehema, aby ako cudzinec žil na moabských rovinách so svojou manželkou a dvoma synmi.” Všimnite si presnosť tohto vyjadrenie, nehovorí, medzi ľuďmi Moábu, ale na moábskych rovinách, ktoré okupovali výlučne Izraeliti. Elimelechovi synovia sa oženili so ženami tej krajiny, jednou z nich bola Rút, ktorá sa stala predkom Dávida a skrze Dávida predkom Jahšuu. Nemohla byť inej rasy, pretože tam nikto iný ako Izrael nežil.

Naozaj, nemohlo to byť inak, pretože od samého počiatku Jahveh veľmi silno Moábčanov a Ammónčanov odsudzoval. V Deuteronomiu 23:3 Jahveh prikázal: “Amončania a Moabčania nikdy, ani po desiatom pokolení, nesmú vstúpiť do Pánovho zhromaždenia.” V desiatom pokolení by stále bolo v človeku 1/1056tina moábskej krvi. A i s jednou tisícinou moábskej krvi nemohol človek vstúpiť nikdy do Jahveho spoločenstva.

Jahveh bol v tom vždy konzistentný, rovnako ako aj v iných záležitostiach. V Sofoniášovi 2:9 čítame: “Preto ako žijem – hovorí Pán zástupov, Boh Izraelov – Moab bude ako Sodoma a Amončania ako Gomora.” Jeremiáš 48. kapitola, celá kapitola je odsúdením ľudu Moábu. V prorokovaní triumfálneho návratu Jahšuu Izaiáš 25:10 nám hovorí: “Lebo Pánova ruka spočinie na tomto vrchu.” Potom bude Moab zmlátený na mieste, ako je zmlátená slama v hnojnici. .” Jahveh celkom iste nevezme z ľudu, ktorý odsudzuje ako Sodomu, ženu, aby sa stala predkom Jahšuu.

Nech vám nikto nikdy nerozpráva, že Jahšua bol iba miešancom, s krvou iných rás vo svojich žilách. Jahveh na tom tak nástojil, že dokonca ešte i posledný roľník medzi Jeho ľudom, Izraelom, musel dbať na čistotu svojho rodokmeňa, pod trestom vyhnania spomedzi Jeho ľudu za porušenie tohto zákona. Jahšua v Matúšovi 5:17 povedal: “Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.”

Máme najjasnejší dôkaz, že ako Boh Otec, tak i Boh Syn, Jahveh bol neustále verný svojim vlastným prikázaniam. Rút bola čistou Izraelitkou, z krajiny Moáb, no NIE z rasy Moábu.

Kritická poznámka Cliftona Emahisera: Môžem iba reprodukovať zopár odstavcov, z mojich rôznych článkov, kde som uviedol nasledovné:

Než začneme naše skúmanie Daniela a Zjavenia, mali by sme zvážiť, ako vlastne falošné názory vznikli, ako napríklad chybný záver väčšiny ľudí, že Rút bola pôvodom Moábčankou. Dnes sa tento nepravdivý koncept používa v nominálnom cirkevníctve na podporu multikulturalizmu. Ak sa človek začíta do práce Bertranda L. Compareta Rút bola Izraelitkou, zistí, že Izraeliti vyhnali Moábčanov z krajiny Moáb stovky rokov pred narodením Rút. Rút teda bola Moábčankou iba geograficky, nie geneticky…

Aby som vám dal príklad toho, o čom títo takzvaní “biblickí experti” vedia málo, budem citovať prípad, na ktorom stroskotáva takmer každý radoby znalec Písma. Týmto prípadom je príbeh o Rút. Títo chybne tvrdia, že Rút bola “neizraelskou Moábčankou”, ktorá sa stala predkom Jahšuu Krista. Každý, kto niečo také tvrdí, má len majú, prípadne žiadnu predstavu o tom, čo Biblia skutočne uvádza.

To nie je vôbec to, čo Biblia učí. Počas doby Jozuu Izraeliti pozabíjali a nahradili obyvateľov celej krajiny Moáb, a túto krajinu okupovali po 300 rokov. Pozrite si, prosím, nasledujúce verše: Numeri 21:25, 29, 31; 33-35; Deuteronomium 2:32-34; Deuteronomium 3:12-16; 23:3; Sudcov 11:12-26; Sofoniáš 2:9; Izaiáš 25:10. Ak zo začiatku nechápete spojitosť, znovu a znovu si tieto verše čítajte, až kým ich nepochopíte. Rút bola iba Izraelčankou, ktorá v krajine Moáb žila. Rút bola Moábčankou iba podľa zemepisnej polohy, nie pôvodom (geneticky). Kristus bol čistého pôvodu až k Adamovi. Taktiež Rachab bola Izraelitkou.

Rút nikdy nepovedala Naomi: “Tvoj Boh bude mojím Bohom”, bez ohľadu na tvrdenia prekladateľov. Výraz “Boh” pochádza z hebrejského elohim, a znamená mocný/mocní. Môže označovať pohanských bohov, rovnako ako Všemohúceho. Taktiež sa dá preložiť ako “anjeli” či “sudcovia”, a Rút žila počas obdobia Sudcov. Rút v podstate Naomi povedala: “Opustím jurisdikciu svojho sudcu a tvoj sudca sa stane mojím sudcom.”

Na pochopenie chronologického poradia udalostí človek musí pochopiť, že najprv krajinu Moáb dobyl a okupoval Sehon, kráľ Amorejcov. Následne, po absorbovaní Moábčanov Sehonom, Izrael zničil Amorejcov i Moábčanov, ktorých dobyl a podrobil pod svoju vládu Sehon. Aké absurdné je potom falošné tvrdenie nekompetentných radoby učiteľov Biblie, že Rút bola rasovou Moábčankou!

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: