Clifton Emahiser – Smrtiaca doktrína univerzalizmu

V tejto lekcii preskúmame nebiblickú doktrínu „univerzalizmu“. Začneme skúmaním pasáže Písma, na ktorú mnohí poukazujú ako na autorizáciu tejto doktríny. Táto pasáž sa nachádza v Izaiášovi 56:4-8:

4 Lebo toto povedal Jahveh eunuchom, ktorí zachovávajú moje sabaty a ktorí si vyvolili to , v čom mám potešenie, a ktorí sa pridŕžajú mojej zmluvy: 5 „Dám im dokonca vo svojom dome a vnútri svojich múrov pamätník a meno, niečo lepšie ako synov a dcéry. Dám im meno na neurčitý čas, také, ktoré nebude odrezané. 6 A cudzincov, ktorí sa pripojili k Jahvemu, aby mu slúžili a milovali Jahveho meno, aby sa stali jeho sluhami, všetkých, ktorí dodržiavajú sabat, aby ho neznesväcovali a  pridržiavajú sa mojej zmluvy , 7 aj tých ja privediem k svojmu svätému vrchu a dám im radovať sa vnútri môjho domu modlitby. Ich úplné zápalné obetné dary a ich obete budú prijaté na mojom oltári. Lebo môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy. 8 Výrok Zvrchovaného Pána Jahveho, ktorý zhromažďuje rozhohnaných z Izraela, je: „Zhromaždím k nemu iných vedľa tých jeho, čo sú už zhromaždení.“


Okrem podčiarknutej klauzuly „pridržiavajú sa mojej zmluvy“ by sa z tejto pasáže zdalo, prinajmenšom na povrchu, že Jahveh nejakým spôsobom chce do svojho Domu uctievania priviesť každého bez ohľadu na rasu. Preložené ako „lebo môj dom sa bude maývať domom modlitby pre všetky národy“ , zdalo by sa, že to je podstata či základ vysloveného. Predtým, než skočíme k nejakému záveru, pozrime sa lepšie na slovo „všetci“. Než ho budeme posudzovať, preskúmajme jeden komentár, ktorý naznačuje, že ide o pozvanie pre všetky ostatné rasy pridať sa k Izraelitom. Believer ‘s Bible Commentary autora Williama MacDonalda uvádza na strane 982 o tomto verši nasledovné:

Chrám potom bude domom modlitby pre všetky národy. Boh okrem domu Izraela zhromaždí do svojho stáda národy (pohanov).

Neviem, ako u vás, ale mne to znie ako univerzalizmus. Univerzalizmus sa dnes vyučuje takmer v každej cirkvi, katolíckej i protestantských rovnako. Vráťme sa k teraz k slovu „všetky“. V Strong ‘s Concordance ide o výraz #3605 . Zdá sa, že výraz „všetky/všetko“ neznamená v hebrejskom jazyku vždy, v každom prípade „všetky/všetko“. Gesenius’ Hebrew -Chaldee Lexicon to the Old Testament na strane 396 uvádza:

…Anglicky všetky a celý …V západných jazykoch musí byť vyjadrený prídavnými menami … V angličtine to musí byť vyjadrené buď výrazom whole (celý), pred ktorým musí byť určitý člen , alebo výrazom all za ktorým nasleduje určitý člen , alebo inak výrazom the whole of … the whole earth, all the earth, Genesis 9:19, 11:1, … the whole people, Genesis 19:4, … the whole flock, Genesis 31:8, … the whole circuit of Jordan, Genesis 13:10, … all my people, Genesis 41:40, … all of him, Genesis 25:25, … the whole vision, Izaiáš 29:11, … ale the wicked, Žalm 145:20, … all those who fall, Žalm 145:14 …

Inými slovami, ak táto pasáž mala znamenať všetkých ľudí bez ohľadu na rasu, mala by byť prezentovaná ako „dom modlitby pre všetky (v angličtine all the people) národy (alebo the whole people). #3605 je to isté Strongovo číslo, nachádzajúce sa v Genesis 3:20, kde sa uvádza:

Potom dal Adam svojej manželke meno Eva, lebo sa mala stať matkou všetkých živých. (the mother of all living)

Ak bol tento verš vo význame, že Eva mala byť matkou všetkých rás, tento verš by mal znieť „the mother of all [the] living“. V Izraelskej Identite, z presvedčivých, dlho zbieraných dôkazov vieme, že Eva nebola matkou všetkých rás. Jediné dieťa, ktoré Eva porodila mimo adamickej rasy, bol Kain, ktorého otcom bol Satan. Vieme teda s istotou, že Jahveh nechcel priviesť do svojho „domu modlitby“ všetky ostatné rasy. Rozlúštili sme výraz „všetky“, zvážme teraz výraz „ľud“ (národ) vo verši: „môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy .“ Výraz „národy“ je výrazom #5971 v Strong ‘s Concordance, ktorá uvádza:

5971 … ‘am , am, z #6004 , ľud (ako zhromaždený celok), obzvlášť kmeň (ako kmeň Izraela), odtiaľ (kolektívne) jednotky alebo účastníci, obrazne stádo – ľud, ľudia, národ.

Z tejto definície hebrejského výrazu # 5971 je zrejmé, že fráza „všetky národy“ neznamená ani „všetky“, ani len tak kadejaký druh „národa“ (ľudu). Výraz „národ“ v tomto verši hovorí o určitom druhu ľudí, o „ľude“, „zhromaždenom celku“, „zvláštnom ľude“, „izraelskom ľude“, „jednotkách, ako zhromaždeniu určitého ľudu“, „stáde, ako o skupine sebe podobných.“ Jasne a neomylne, fráza „všetky národy“ neznamená to isté v angličtine ako v hebrejčine! Preklad Ferrara Fentona uvádza Izaáša 56:7 nasledovne:

Lebo môj Dom, Domom modlitby bude nazývaný pre každý kmeň.

To je vcelku protiklad k Prekladu kráľa Jakuba (KJV), ktorý uvádza: „lebo môj dom bude nazývaný domom modlitby pre všetky národy.“ Prirodzene, Izrael bol rozdelený na kmene, a teda „môj dom bude nazývaný domom modlitby pre všetky kmene Izraela.“ Nehovorí sa tu o privádzaní pohanov do Jahveho Domu!

JAHVEH NEPRISĽÚBIL ZHROMAŽĎOVAŤ „INÝCH“

Ďalší verš, ktorý v tejto pasáži zvážime, je verš 8 (Izaiáš 56:8), ktorý uvádza:

Výrok Zvrchovaného Pána Jahveho, ktorý zhromažďuje rozhohnaných z Izraela, je: „Zhromaždím k nemu iných vedľa tých jeho, čo sú už zhromaždení.“

Prvou dôležitou vecou, ktorú si v tomto verši treba všimnúť je to, že výraz „iných“ nie je v texte, kedže je takto označený (v našom texte hrubým písmom, v Písme kurzívou – pozn. prekl.) Bol do textu vložený prekladateľmi! Títo boli evidentne náchylní k falošnej doktríne univerzalizmu, inak by tam toto slovo nevložili. Najlepšie znenie tohto verša, aké som našiel, sa nachádza v The New English Bible with The Apocrypha . Podľa informácii uvedených na obale „ The New English Bible je novým a autoritatívnym prekladom Biblie do modernej angličtiny. Je to úplný preklad z pôvodných jazykov, obohatený najnovším biblickým výskumom a oživený plynulým literárnym štýlom, ktorý je jasný, živý a často majestátny. Táto práca začala pred viac ako 20 rokmi (20 rokmi pred rokom 1970) a bola vykonávaná s autoritou spoločného výboru, v ktorom sa nachádzajú predstavitelia hlavných protestantských cirkví na britských ostrovoch. V neskorších fázach sa k Výboru pridali pozorovatelia predstavujúci rímsko-katolícku cirkev.“

Tento preklad bol plánovaný a riadení predstaviteľmi The Baptist Union of Great Britain and Ireland, The Church of England, The Church of Scotland, The Congregational Church in England and Wales, The Council of Churches for Wales, The Irish Council of Churches, The London Yearly Meeting and the Society of Friends, The Methodist Church of Great Britain, The Presbyterian Church of England, The British and Foreign Bible Society a The National Bible Society of Scotland. S týmto osadenstvom si môžete byť istí, že každá frakcia pozorovala ostatné, či v prípade Písma nerobia nejaké čachry-machry. Verím, že to, ako preložili Izaiáša 56:8, je nadmieru zaujímavé:

Toto je samotné slovo Zvrchovaného Pána Jahveho, ktorý privádza domov rozhohnaných z Izraela: „Zhromaždím k sebe ešte všetkých tých, ktorí majú byť privedení.“

Takto preložený verš len ťažko necháva nejaký priestor pre „iných“, okrem Izraela, ktorý má byť „zhromaždený“ ( # 6908, vziať, uchopiť rukou). Nehovorí sa tu o privádzaní „iných“ okrem Izraela, hovorí sa tu o privádzaní Izraelitov, a iba Izraelitov, až kým nie sú privedení a zhromaždení všetci. Niet tu miesta pre žiaden univerzalizmus! Verím, že môj výtlačok The New English Bible uložím vedľa môjho výtlačku Ferrar Fenton !

Dosť prekvapivé je, že mám iný moderný preklad, ktorý občas konzultujem, nazvaný God ‘s Word , Today ‘s Bible translation that says what it means . Som si istý, že v tomto preklade je mnoho pasáží, ktorým sa nedá veriť, no hádajte, ako preložili Izaiáša 56:8? Pozrime sa:

Všemohúci Pán, ktorý zhromažďuje rozptýlený ľud Izraela, vyhlasuje: “Ešte zhromaždím iných okrem tých, ktorých som už zhromaždil.”

Odôvodneným záverom je to, že Jahveh zhromaždí ešte viac Izraelitov okrem tých, ktorých už zhromaždil. Berúc do úvahy kontext a časové obdobie tohto verša, bol adresovaný zvyšku Domu Júdu, ktorý bol ešte vždy s Ním zhromaždený v Jeruzaleme, kým Dom Izraela, spolu so zvyškom Domu Júdu, zajatým Sennacheribom, bol už rozptýlený v Asýrii. Tento verš jednoducho hovorí o znovuzhromaždení týchto rozptýlených Izraelitov, a nie ozblášť k Jeruzalemu. Nehovorí o pohanoch!

ČASOVÝ RÁMEC

Je stále dobré všimnúť si približný dátum, kedy je čo napísané. Ak máte dobrý preklad s stredovými odkazmi, zvyčajne sa tam uvádza dátum pre každú kapitolu z Písma (hoci niektoré tento údaj obsahujú, iné nie). Niekdy majú Biblie uvedené dáta na každej strane každej kapitoly. Preto je fajn mať viac ako iba jednu Bibliu. Preklad kráľa Jakuba (KJV), ktorý používam najčastejšie, bola vydaná u The World Publishing Company v polovici 50. rokov 20. storočia a má správne stredové odkazy na podporu Dvoch línií potomstva a taktiež dáta na každej strane každej kapitoly. Mám taktiež Southwestern Bible v tlači veľkým písmom, ktorá je rovnaká ako moja World Bible. V týchto mojich dvoch KJV prekaldoch je každá kapitola od kapitoly 38 po kapitolu 56 (vrátane) datovaná 712 pred Kristom. To je celkovo 19 kapitol a približný dátum ich napísania. Aj keď čas napísania je 712 pred Kristom, naplnenie proroctva môže byť datované na mnoho rokov (desiatky, stovky, tisíce rokov) neskôr. Napríklad Cýrus (Kýros), kráľ Perzie, o ktorom sa hovorí v Izaiášovi 4:28 (datované 712 pred Kristom) začal vládnuť približne v roku 560/559 pred Kristom, čiže približne 153 rokov po Izaiášovom zápise. U kapitoly z Izaiáša, ktorou sa zaoberáme – Izaiáš 56 – sa jedná o dobu návratu júdskych zajatcov z Babylonu, ku ktorému došlo približne v rokoch 538-529 pred Kristom. Keď porozumieme týmto dátumom, sú zodpovedné za niektoré z mnohých zdanlivých nezrovnalostí, ktoré v tejto konkrétnej kapitole nachádzame.

Stačí sa napríklad vrátiť len k veršu 3 Izaiáša 56, aby sme videli pár žiarivých nezrovnalostí. Tento verš uvádza:

A nech cudzinec, ktorý sa pripojil k Jahvemu, nehovorí: „Jahveh ma nepochybne oddelí od svojho ľudu“ Ani eunuch nech nehovorí: „Hľa, som suchý strom.“

U „eunucha“ by to bola zrejmé protirečenie voči Levitikus 21:18-21 a Deuteronomium 23:1, ktoré uvádzajú:

Levitikus 21:18-21

18 Ak je nejaký muž, na ktorom je chyba, nesmie sa priblížiť: muž slepý alebo chromý alebo s rozštiepeným nosom alebo s jedným údom príliš dlhým, 19 alebo muž, ktorý má zlomeninu nohy alebo zlomeninu ruky, 20 alebo (je) hrbatý alebo útly alebo (má) očnú chrobu alebo chrasty alebo má lišaj alebo má porušené semenníky . 21 Žiaden muž zo semena kňaza Árona, na ktorom je chyba, sa nesmie priblížiť, aby predkladal Jahveho obete ohňom. Je na ňom chyba. Nesmie sa priblížiť, aby predkladal chlieb svojho Boha.

Deuteronomium 23:1

Žiaden muž, ktorý je vykastrovaný rozdrvením semenníkov alebo odrezaním svojho mužského údu, nesmie vojsť do Jahveho zboru.

Keď premýšľame nad týmito pasážami, ktoré sú zdanlivo v konflikte s Izaiášom 56:3, musíme zvážiť i časový rámec a podmienky, za ktorých boli napísané. Je takmer isté, že Daniel bol eunuch, prinajmenšom podľa Herodota. Niet pochýb, že všetci Danielovi hebrejskí spoločníci vo vysokých úradoch Nabuchodonozora boli eunuchovia. To by vysvetľovalo zmenu v postoji voči eunuchovi v tej dobe. Pre viac informácií o „eunuchoch“ budem citovať z The Interpreter ‘ s Dictionary of the Bible , zväzok E-J, strana 179-180:

EUNUCH ( vykastrovaný ) . Alternatívne: ÚRADNÍK, VELITEĹ. Správca ženských priestorov v kráľovskom paláci, zvyčajne vykastrovaná mužská osoba. Existujú ženatí eunuchovia (Gen. 39:1), no Potifar nemusel byť doslova eunuch, keďže tento výraz mohol označovať len jeho úrad. No ak by však bol eunuchom, jeho hnev proti Jozefovi by bol oveľa zúrivejší. Tento výraz zvyčajne naznačuje neplodnosť (1. Sam. 8:15, Iza. 56:3) v Izraeli (porovnaj v Babylone (Dan. 1:3), v Perzii (Ester 2:3), v Etiópii (Jer. 38:7, Skutky 8:27)).

Títo muži mohli byť vysokopostavenými úradníkmi (Gen. 39:1, Sk. 8:27). No v Izraeli boli vylúčení zo zmluvnej kongregácie, ako boli všetky telesne poškodené osoby (Lev. 22:24, Deut. 23:1). To činilo hrozbu exilu kalamitou (Iz. 39:7):

A niektorí z tvojich vlastných synov, ktorí vzídu z teba, ktorým sa staneš otcom, budú vzatí a skutočne sa stanú dvornými úradníkmi v paláci babylonského kráľa.

Nie je isté, že k naplneniu tohto proroctva došlo, alebo že Daniel bol eunuch (2. Kráľov 20:17-18), aj keď Herodotos naznačuje, že zajatci boli všeobecne kastrovaní. Týrska Jezebel využívala eunuchov (1. Kráľov 22:9, porovnaj 2. Kráľov 8:6, 9:32). Dávid mal takých úradníkov (1. Sam. 8:15, 1. Kronická 28:1) Poslední júdski králi ich poznali (2. Kráľov 24:15, Jeremiáš 41:16). Zákon dodržiavajúci eunuch je chválený (Šalamúnova múdrosť 3:14) a v mesiánskom kráľovstve, napriek Deuteronomiu, títo kastrovaní vyhnanci budú zaradení pred neverných z Izraela (Izaiáš 56:3-5) …

Jeremiášovi 41:16 nachádzame dôkazy, že Cedekijah mal eunuchov zo svojho ľudu pre svoj hárem žien a detí. To môže byť jeden z dôvodov, prečo sa naňho Jahveh tak hneval. Taktiež to bol etiópsky eunuch menom Ebedmelech, ktorý zachránil Jeremiáša. Tento Etiópčan bol Kúšita, bezpochyby z rovnakého kmeňa ako bola Mojžišova manželka, ktorá bola bielou ženou. „Cudzinec“, o ktorom sa hovorí spolu s „eunuchom“ v Izaiášovi 56:3, je preto viac ako pravdepodobne taktiež etiópsky Kúšita. Ako Kúšiti sa označovali dva rôzne národy a aby sme chápali „cudzinca“ a „eunucha“ Izaiáša 56:3, budeme musieť poznať rozdiel. Kvôli tomu použijem krátky citát z súborného diela rádiových kázní Bertranda L. Compareta, pod názvom Your Heritage, pod názvom „Koho si vzal Mojžiš?“, strana 67 (tieto kázne sa postupne objavia online v našej cirkevnej knižnici – pozn. prekl., pokiaľ máte záujem o tlačenú verziu v anglickom jazyku (354 veľký strán), je dostupná za 20 dolárov + 10 percent poštovné na adrese uvedenej v závere). Táto kompletná zbierka jeho rádio kázní je oveľa obsiahlejšia než predchádzajúca 54-stranová brožúra s rovnakým názvom.:

Keď si myslíte, že ste našli nejakú nezrovnalosť v Jahveho slove, nejaké protirečenie, ktoré sa dá využiť ako základ pre konfliktné doktríny, nikdy nemôžete bezpečne spočívať na tom, čo nájdete v anglickom preklade, pokiaľ ste to (prinajmenšom) neskontrolovali v dobrom lexikone. Najlepšie referenčné príručky sú hebrejské a grécke slovníky v Strong ‘s Exhaustive Concordance, ktorá je omnoho dôkladnejšia ako väčšina ostatných. Často nájdete, že nedostatočné znalosti v ranných prekladoch boli akceptované ako doktríny. V tomto sa pokračuje, aj keď pôvodný výraz nepodporuje význam, daný mu v preklade. Vráťme sa k Mojžišovi a jeho manželke. V Numeri 12:1 hebrejský výraz neuvádza „etiópskej“, uvádza „kušitskej“, čo boli potomkovia Kúša, alebo obyvatelia krajiny Kúš. Spomeňte si, že Noach mal troch synov – Sema, Chama a Jafeta. Genesis 10:6 nám hovorí, že synovia Chama boli Kúš, Micrajim , Put a Kaánan. Noach a jeho manželka boli obaja bieli, takže ich deti boli prirodzene rovnakej rasy … (Genesis 6:9 taktiež uvádza, že Noach bol dokonalý (čistý) vo svojich generáciách (v synoch, ktorých splodil)).

V biblických dobách existovali dve rozdielne krajiny nazvané Kúš, jednou bola Etiópia, ležiaca na juh od Sudánu v Afrike. No v staroveku existoval i iný Kúš, vo východnej Mezopotámii, ktorá bola v iných dobách časťou babylonského impéria. Títo ľudia neboli s určitosťou nikdy čierny. Tento Kúš prekvital okolo roku 1500 pred Kristom, počas Mojžišovej doby, exodus z Egypta sa odohral v roku 1486 pred Kristom. Koho by sme očakávali, že bude žiť v tomto Kúši, východne od riek Tigris a Eufrat, a z akého ľudu si Mojžiš vzal svoju manželku? Všimnite si, že v Biblii nie je absolútne nič, čo by vypovedalo, alebo iba naznačovalo, že Mojžiš bol niekedy v Etiópii či na nejakom inom mieste, odkiaľ by si mohol vziať černošku za ženu. Biblia nám vraví, odkiaľ si Mojžiš vzal manželku, a kto táto manželka bola. Spomeňte si, že Mojžiš zabil Egypťana, ktorý bil Izraelitu.

Z tohto môžete vidieť, že môžeme v horeuvedených odkazoch nahradiť výraz „Etiópčan/etiópsky“ výrazom „Kúšita/kúšitský“, keďže výraz „Etiópčan/etiópsky“ len zahmlieva túto otázku. Mali by ste už začať vidieť, že táto pasáž v Izaiášovi 56:1-8 nemá nič do činenia s univerzalizmom, práve naopak. Mali by ste taktiež začať vidieť, ako nebezpečné je čítať akýkoľvek preklad Biblie bez konzultovania pôvodných jazykov, v ktorých boli napsíané!!! Nemôžete inak pochopiť odkaz Písma!

PODOBNÁ PASÁŽ V APOKRYFE

V Apokryfe sa nachádza podobná pasáž o eunuchovi ako v Izaiášovi 56:3. Nachádza sa v Šalamúnovej múdrosti 3:14 a znie takto:

(Šťastný je) i bezdetný, čo nerobí nič ošklivé a nič zlé nezamýšľa proti Pánovi! Za vernosť dá sa mu skvelá odmena, utešený údel v chráme Pánovom.“

Táto pasáž, podobne ako Izaiáš 56:3, taktiež nehovorí o univerzalizme. Aby som vám to dokázal, budem citovať celú 3. kapitolu Šalamúnovej múdrosti. Budem pridávať vysvetlenia v hranatých zátvorkách, aby bolo jasné, že moje vysvetlenie nie je časťou textu. Ak je chápaná v správnom svetle, je to vynikajúca pasáž. Verím, že budete prekvapení:

1 Duše spravodlivých (Jahveho synovia a dcéry) sú však v Božích (Jahveho) rukách, muka sa ich nedotkne. 2 Nemúdri (iné rasy) sa nazdávali, že je po nich; za nešťastie posudzoval sa ich odchod, 3 za skazu (žiaden ďalší život) ich poberanie od nás. – Oni sú však na pokoji. 4 Lebo keď aj, podľa mienky ľudí (enoš) , pretrpeli (Jahveho ľud) muky, jednako ich nádej bola plná nesmrteľnosti. 5 Po nedlhom treste (synovia a dcéry Jahveho) prijmú veľké dobrodenie, pretože ich skúšal Boh a zistil, že sú ho hodni. 6 Vyskúšal ich (synov Adama) ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú (prečistenú ) obetu. 7 Skvieť sa budú v čase svojho (budúceho) navštívenia, prebehnú sťa iskry cez trstinu („Židia“ a ostatní ), 8 (svätí Izraela) súdiť budú ľudstvo, nad (izraelskými) národmi panovať a Pán bude večne vládnuť nad nimi. 9 Tí, čo mali v neho (Jahveho) nádej, poznajú pravdu a čo boli verní, v láske zotrvajú pri ňom, lebo milosti a zľutovania sa dostane jeho vyvoleným (Izraelu ). 10 Ale bezbožníci (skutoční potomkovia Satana) utŕžia trest podľa toho, ako zmýšľali, oni, čo pohrdli spravodlivým a odpadli (zavrhli) od Pána. 11 Veď je nešťastný, kto pohŕda múdrosťou a ukáznenosťou, prázdna je ich (Židov) nádej, neplodná ich (Židov) námaha a ich (Židov) diela neužitočné. 12 Nerozumné sú ich (Židov) manželky a ich (Židov) deti hanobné, zlorečené je ich (Židov) plemeno. 13 Šťastná bezdetná, keď žije nepoškvrnene (inou rasou) , a čo nepoznala hriešne (rasovo-miešané) obcovanie. Bude mať plod (deti) pri prehliadke duší. 14 (Šťastný je) i bezdetný, čo nerobí nič ošklivé a nič zlé nezamýšľa proti Pánovi! Za vernosť dá sa mu skvelá odmena, utešený údel v chráme Pánovom. 15 Lebo dobré snahy prinášajú krásne ovocie, neodumrie nikdy koreň múdrosti. 16 Deti cudzoložníkov (rasovo miešajúcich sa) však nie sú vydarené a plod hriešnej lásky hynie (je zničený) . 17 I keď dlho žijú, nemajú ich za nič, bez cti bude nakoniec ich staroba (budúce pokolenia) . 18 Ak však zomrú včasne, nebudú mať nádeje (na vzkriesenie) ani útechy v deň súdu, 19 lebo zlý je koniec nečestného (rasovo-miešaného) rodu.

Ak si myslíte, že to bolo niečo výnimočné, zvášte iba nasledujúcich šesť veršov 4. kapitoly:

1 Lepšia (je) bezdetnosť s čnosťou (čistotou rasy) , nesmrteľnosť (život večný) je v jej spomienke; lebo ju uznáva Boh i (adamickí) ľudia. 2 Ak (rasová čistota) prítomná je napodobňujú ju, ak je naďaleko, tak mrú túžbou po nej. (Rasová čistota) Vo večnosti vykračuje, vencom zdobená, jak víťaz, lebo v zápolení čistých bojov vyhrala. 3 Veľký kŕdeľ detí nie je necudníkom (ne-Adamitom) na osoh, z výhonkov, čo nie sú pravé (inej rasy) , nepúšťajú koreň hlboko, nechytajú sa pevnej postate. 4 Ak aj načas vyháňajú do ratolestí (našej rodiny) , to, čo nie je pevné (rasovo zdravé) , vykyvoce vietor, prudkosť víchrov to vyvalí z koreňa (nášho rodokmeňa) . 5 Slabé (rasovo miešané) vetvy budú olámané, ich plod (potomkovia) bez úžitku, nezrelý na jedlo (ako partner pre náš druh) , a vôbec na nič sa nehodí. 6 Lebo deti, narodené zo snov protizákonných (rasové miešanie) , pri svojom súde (utrpení) dosvedčujú planosť svojich rodičov.

Nemusíte súhlasiť s komentármi, ktoré som v horeuvedených pasážach zo Šalamúnovej múdrosti v Apokryfe uvádzal v hranatých zátvorkách, ale nemôžete odstrániť výrazy „výhonky, ktoré nie sú pravé“, „deti cudzoložníkov“ a „sny protizákonných“. Každopádne, navrátiac sa k téme eunuchov ako kňazov v chráme, musíme zvážiť, že to bolo nariadenie iba pre Áronových potomkov, pretože Levitikus 21:17 hovorí:

Hovor Áronovi a povedz: „Žiaden muž z tvojho semena počas ich pokolení, ktorý ma chybu, sa nesmie priblížiť, aby predkladal chlieb svojho Boha.“

Pretože toto predkladanie chleba (môžeme to nazvať prijímaním) predstavovalo telo Jahšuu, prisľúbeného Mesiáša, ktorý mal prísť, v tom čase bolo potrebné mať kňazov, ktorí boli bezchybní zdravím i vzhľadom. The Adam Clarke ‘s Commentary on the Bible , Abridged by Ralph Earle , strana 171, ohľaodm verša 17 hovorí toto:

Nikdy nebol prijatý múdrejší, racionálnejší a vynaliezavejší zákon týkajúci sa posvätných záležitostí. Muž, ktorý slúžil v svätých potrebách, ktorý sa považoval za interpreta vôle Božej, nemal byť ničím, v osobe či správaním, čo by neprispievalo k tomu, aby bol rešpektovaný v očiach tých, ktorým slúžil.

Aj keď je to dobrá poznámka, verím skôr tomu, že tento zákon bol pirjatý s ohľadom na telo prisľúbeného Mesiáša. Bol to znak pre áronské kňazstvo, aby očakávali ako Vykupiteľa Izraela očakávali dokonalú obeť, a ktorá bude povahou bezchybná. Títo kňazi Árona, úplne zdraví a dokonalého vzhľadu, teda predstavovali Jahšuu, ktorý sám bol vo svojom Kňazstve a vo svojom tele bol dokonalý. Iní áronskí kňazi s telesnými chybami mohli vykonávať menej závažné úlohy v chráme. Je jednoducho neuveriteľné, čo všetko niektorí včítavajú do týchto pasáží! Našiel som iba jediný komentár, ktorí o tom ozaj hovorí (a nejde o siahodlhú poznámku), a to v Matthew Poole ‘s Commentary on the Bible , zväzok 1, strana 244:

… Dôvod je čiastočne typický, aby mohol plnejšie reprezentovať Krista, vznešeného Veľkňaza, ktorý bol predstavovaný kňazom i obeťou, a preto obaja museli byť bez kazu…

Môžeme teda dôjsť k záveru, že kastrovaný muž by nepredstavoval a nemohol predstavovať kňaza alebo obeť pez kazu, a preto nebol vhodný predstavovať dokonalého Vykupiteľa Mesiáša. Na takúto reprezentáciu dokonalej Obete v Jahšuovi to musel byť muž z Áronovej rodiny, bez akejkoľvek chyby – i bez kastrácie. Keď porozumieme týmto záležitostiam v správnom svetle, dávajú veľký zmysel. Propagovať doktrínu univerzalizmu z Izaiáša 56:1-8 je jednoducho klamstvo!

NIEKTORÍ VRAVIA, ŽE BOLI DVAJA ROZLIČNÍ IZAIÁŠOVIA

Pretože sa zdá, že v písomnom štýle medzi prvou a druhou časťou Izaiáša je veľká rozdielnosť, mnohí tvrdia, že túto knihu musel napísať viac ako jeden autor, teda dvaja Izaiášovia. Po pozitívnejší pohľad na túto otázku budem citovať z The Post-Captivity Names of Israel autora Rev. Williama Pascoe Goarda, strana 16:

Tak veľký je rozdiel v tóne a stanovisku medzi prvou sekciou, ktorá sa zaoberá pádom národov v období pred Kristom a obnovením, opísaným, ako prichádza na konci prorockého obdobia, že mnohí predpokladali, že existovali dvaja Izaiášovia. Nech je ako chce, téma je jedna.

ZAVÁDZAJÚCI KOMENTÁR K IZAIÁŠOVI 56:1-8

Zakaždým je to k mojej nespokojnosti, keď musím citovať zo zdroja, ktorý už povahou nie je najlepší. Tentokrát je to z knihy nazvanej The Institute of Biblical Law autora Rousasa Johna Rushodoonyho. Čokoľvek iné mohol napísať, jeho komentáre týkajúce sa Izaiáša 56:1-8 majú ďaleko od žiaducich. Váham dokonca, či ich vôbec použiť zo strachu, aby som nespôsobil zmätok medzi tými, ktorí nemajú pevný základ. Je to každopádne dobrý príklad omylu v interpretácii ohľadom veľmi dôležitej témy. Pre precvičenie mentálnej obratnosti, pozrite sa, koľko nesprávnych vyjadrení dokážete nájsť v tomto citáte, nachádzajúcom sa na stranách 84-85:

Nielen smrť a choroby mali byť od ľudu života oddelené, ale taktiež eunuchovia a bastardi (Deut. 23:1-2). Zakázané boli rôzne formy sebapoškodzovania (Deut. 14:1,2, Lev. 19:27), ako bolo tetovanie (Lev. 19:28). … S ohľadom na zákaz eunuchov a bastardov, t. j. ich zákaz prístupu do kongregácie, je to do desiatej generácie. Podľa jednej okrajovej poznámky v Talmude vstúpenie do kongregácie Pána znamenalo „byť schopný priženiť sa k Izraelitom“, a podľa inej poznámky vyjadrenie „do jeho desiateho pokolenia“ znamenalo „toto stigma je večné“. Zákaz manželstiev bol pravdepodobne reálnym faktorom, potrestanie by manželstvo sťažovalo. No to nevedie ku koreňu problému. Zákaz nebol na vieru, t. j. neuvádza sa, že bastardi a eunuchovia, ani v Deut. 23:3, Ammónčania a Moábčania, že nemôžu byť veriacimi. V skutočnosti existuje zvlášť silný prísub požehnania veriacim eunuchom v Izaiášovi 56:4-5 a ich miesto ako prozelytov bolo reálne i v ére tvrdého farizejizmu (Skutky 8:27-28). Moábčanka Rút sa vydala dvakrát, najprv za Naominho syna, potom za Boáza, aby sa tak stala predkom Ježiša Krista (Rút 1:4, 4:13, 18-21, Matúš 1:5). Niet dôvodu spochybňovať, že eunuchovia, bastardi, Ammónčania a Moábčania sa regulérne stávali veriacimi a boli vernými uctievačmi Boha … Celá integrita a poctivosť vyžadovaná zákonom bola voči každému „cudzincovi“ (Lev. 19:33-34) a iste nebola odopieraná mužovmu nemanželskému dieťaťu, eunuchovi, Ammónčanovi či Moábčanovi … Pre takúto interpretáciu je istý základ vo výrazoch Deut. 23:7-8, kde sa po tretej generácii Edómčanom priznáva vstup do „zhromaždenia Pánovho“.

Dúfam, že ste boli pritom všímaví! V tejto krátkej časti tu prezentovanej by ste mali pohotovo odhaliť niekoľko anomálí. Niekedy netreba veľmi veľa slov na odhalenie myslenia človeka. Všimli ste si, ako spravil z nášho Vykupiteľa potomka Moábčanov? Nie je zďaleka sám, kto to tvrdí, keďže takmer všetci tvrdia to isté. A tento chlapík napíše 900-stranovú knihu o biblickom zákone? Všimlite si, ako do jedného koša dáva bastardov, eunuchov, Ammónčanov a Moábčanov, a rovnako s nimi zaobchádza, a dokonca naznačuje, že Edómčanom bol umožnený vstup do zhromaždenia? Na jednom mieste dáva dokopy bastardov a eunuchov, a poznamenáva, že im bol zakázaný vstup do kongregácie do desiatej generácie. Divil som sa, ako môže eunuch mať desať pokolení, keď nemôže mať deti? Zrejme toto nemá ani zďaleka z Písma! Všetky tieto témy by mali v skutočnosti byť posudzované osobitne, a to je dobrá ilustrácia, aby som vám ukázal, prečo. Všimli ste si, ako používa výraz „cudzinec“ ako všetko zahŕňajúci výraz, kým hebrejský text v Strong ‘s Concordance používa výrazy s číslami 1616, 4033, 5235, 5236, 5237, 2114, 8435, 1125 a 376 na rôzne druhy cudzincov? Ak používa biblický výraz „cudzinec“ nesprávne vo všeobecnom anglickom používaní, koľko iných slov takto vzal mimo kontext? Nerád poukazujem na niekoho ako na príklad, ale musíme sa naučiť skúmať všetky knihy , a dielo každého človeka by malo byť otvorené pre kritickú recenziu. Odvažujeme sa dokonca neveriť na 100 percent žiadnemu prekladu Biblie. Všimli ste si, ako berie eunuchov Izaiáša 56:4-5 za prozelytov, ako by boli z inej rasy a boli akceptovaní iba preto, že sú „veriacimi eunuchmi“? Z tejto poznámky sa dá detekovať, že (autor) verí v univerzalizmus, akoby v Kráľovstve mohla byť akákoľvek rasa, len aby verili. A keď už hovoríme o Ammónčanoch, viete, že dnešní Japonci sú moderní Ammónčania? Alan Campbell napísal o tom malú brožúru pod názvom The Kings of the East . Taktiež Thomas E. Plant napísal o tejto téme brožúru The Japanese, Who are they? Inými slovami, boli to Ammónčania, ktorí napadli Pearl Harbor. Plantova brožúra sa na strane 15 snaží tvrdiť, že „Židia“ sú z Izraela, ale celkovo je jeho japonská premisa veľmi zaujímavá. Kým posudzujeme rôzne skupiny, ktoré sa nemali miešať s Izraelom, mali by sme k nim prirátať i Edómčanov, o ktorých sa Rousas John Rushdoony zmieňuje.

EDÓMČANOM NAVŽDY ZAKÁZANÉ MIEŠAŤ SA S IZRAELOM

Viem, že neustále mi budete citovať Deuteronomium 23:7, kde sa uvádza:

Nebudeš mať odpor k Edómčanovi, lebo je to tvoj brat. Nebudeš mať odpor k Egypťanovi, lebo si sa stal cudzím usadlíkom v jeho krajine.

Mám štyri dôvody na to, aby som veril, že táto pasáž bola buď k textu pridaná, alebo modifikovaná z originálu. Všetci Ezauovi potomkovia boli bastardi (rasoví miešanci), a preto sa na nich vzťahuje verš 2 tejto kapitoly. Niet jednoducho spôsobu, podľa verša 2, aby sa Edómčania mohli kvalifikovať pre vstup do Jahveho domu. Po druhé, Edómčania boli rovnako nepriateľskí voči Izraelu ako bol Ammón i Moab, keď bol Izrael na svojom pochode do Kanaánu. Kvôli tomu bolo Ammónu a Moábu zakázané naveky vstúpiť do Jahveho domu (v. 4) Nepriateľstvo Edomu je zaznamenané v Numeri 20:18, 20-21:

18 Edom mu (Izraelu) však povedal: „Cezo mňa neprejdeš, aby som ti nevyšiel v ústrety mečom.“ … 20 Napriek tomu (Edom) povedal: „Nesmieš prejsť“ A tak Edom vytiahol, aby sa stretol s ním, s veľmi mnohým ľudom a silnou rukou. 21 Edom teda odmietol povoliť Izraelovi prejsť jeho územím. Izrael sa preto odvrátil od neho.

Z tohto je zrejmé, že Edom zaobchádzal s Izraelom rovnako zle ako Ammón či Moáb. Nielen to, no Amalekiti (edómsky kmeň) boli prví, ktorí sa postavili proti Izraelu a bolo im prorokované, že budú vo vojne s Izraelom pokolenie za pokolením počas celej histórie, táto vojna trvá až do dnešného dňa. Je to vyslovený nezmysel a hlúposť, aby Izrael prijal medzi seba nejakých Edómčanov (Exodus 17:16)! Nielen to, ale Saul, prvý kráľ Izraela, bol poverený zabiť každého amalekitského (edómskeho) muža, ženu, ideťa a všetok ich dobytok! (1. Samuelova 15:3). To pre mňa len ťažko predstavuje bratskú lásku k Edómčanom! To je tretí dôvod, prečo verím, že Deuteronomium 23:7 bolo buď pridané alebo neskôr zmenené nejakým pisárom (bezpochyby nejakým „židovským“ pisárom). Po štvrté, Edómčania sa počas obdobia Deut. 23 miešali s potomkami Kaina. V Genesis 15:19-21 sa uvádza 10 kanaánskych kmeňov, a medzi nimi je uvedený edómsky kmeň Kenizejcov. Títo Kenizejci pochádzajú skutočne z Ezaua. The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible , zväzok 3, strana 782 hovorí o Kenazovi a Kenizejcoch toto:

KENAZ Singulárna forma klanového označenia Kenizejec, syn Elifázov a vnuk Ezaua (Gen. 36:11, 1. Kronická 1:36), jeden z náčelníkov Edomu (KJV vojvodcov) (Gen 26:15, 42, 1. Kronická 1:53)

DESAŤ NÁRODOV SA STÁVA SIEDMYMI

Zaujímavé a dôležité je, že sa zdá, že Ezau zmiešal svoju krv i s touto skupinou desiatich národov! V Genesis 15:19-21 je uvedených 10 národov a tie sa rasovo miešali tak, že v Deut. 7:1-2 je uvedených iba sedem. Keniti, Kenizejci a Refaimci sú úplne absorbovaní ostatnými národmi, z ktorých pochádzajú „Židia“. The Adam Clarke ‘s Commentary on the Bible , Abridged by Ralph Earle, strana 38, uvádza toto:

Keniti. Tu sa uvádza desať národov, hoci neskôr je ich iba sedem, pozri Deut. 7:1, Skutky 13:19. Pravdepodobne niektoré z nich, ktoré existovali v Abramovej dobe, splynuli s inými v dobe Mojžiša, takže z nich zostalo iba sedem.

V Peake ‘s Commentary on the Bible , strana 116 nachádzame o tejto zmiešanej skupine národov, o ktorých hovorí Genesis 15:19-21, nasledujúce:

Keď Izraeliti vstúpili do Kanaánu, našli tam veľmi zmiešanú populáciu všeobecne označovanú výrazom Amorejčania či Kanaánčania.

Nedávno som našiel nezrovnalosť týkajúcu sa výrazu „Edómčan“ v Deut. 23:7, a vysvetlím a zdokumentujem tento problém v ďalšom vyučujúcom liste. Akonáhle je tento problém vysvetlený, táto pasáž vás už viac nebude miasť. To, čo si myslíme, že tento verš hovorí, a čo skutočne hovorí, sú dve odlišné veci. Akonáhle je tento verš objasnený, bude to ako výbušná bomba vo všetkých kruhoch Identity. Je úžasné, akonáhle sú veci dané na pravú mieru, aké vysvetlenie prinášajú!

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: