Rev. George R. MacFaul – Bol Peter vôbec pápežom?

Rímska katolícka cirkev tvrdí, že Kristus dal Petrovi autoritu nad ostatnými apoštolmi, že táto autorita, daná Petrovi, prechádzala na jeho následníkov, že jedinými a výlučnými Petrovmi dedičmi sú rímski biskupi. Katolícka cirkev tvrdí, že Peter založil rímsku cirkev a bol jej biskupom 25 rokov. Butler’s Catholic Catechism , strana 15 a 16, obsahuje nasledujúce vyjadrenie: ‘Kto je viditeľnou hlavou Cirkvi? ‘ ‘Pápež, ktorý je Kristovým zástupcom na zemi a zvrchovanou a viditeľnou hlavou Cirkvi.’ ‘Koho pokračovateľom je Pápež ako viditeľná hlava Cirkvi?’ ‘Sv. Petra, hlavného z apoštolov, Kristovho zástupcu na zemi a prvého pápeža a biskupa Ríma.’

Bol Peter vôbec rímskym biskupom? Táto otázka je pre rímsko-katolícku cirkev najdôležitejšia, pretože na nej stojí a padá celý pápežský systém. Ak Peter nebol pápežom v Ríme, potom pápeži neboli nikdy jeho nástupcami.

Krátka štúdia Novej Zmluvy poskytne každej úprimnej osobe presvedčivý dôkaz, že Peter nebol nikdy pápežom. Dá sa pohotovo vidieť, že…

KRISTUS ODMIETOL UZNAŤ MEDZI SVOJIMI UČENÍKMI NEJAKÉHO PÁPEŽA

Spasiteľ nikdy neuviedol Petra ostatným učeníkom povediac: „Pozrite, ustanovil som Petra za svojho nástupcu, prijmite ho ako vášho pápeža a hlavu Cirkvi, volajte ho Svätý Otec, uctievajte ho a poslúchajte ho.’ Naopak, Ježiš učinil toto jasné vyhlásenie, ktoré je diametricky protikladné k rímskemu učeniu: „Ale vy sa nedajte nazývať Rabbi, lebo jeden je váš učiteľ, kým vy všetci ste bratia. Okrem toho nenazývajte nikoho na zemi svojím otcom, lebo jeden je váš Otec, Ten nebeský. Ani nech vás nenazývajú vodcami, lebo jeden je váš Vodca, Kristus. Ale najväčší medzi vami bude vašim služobníkom. Ktokoľvek sa povyšuje, bude ponížený, a ktokoľvek sa ponižuje, bude povýšený.“ Matúš 23:8-12.

APOŠTOLI NIKDY NEUZNÁVALI PETRA AKO PÁPEŽA

Pavol sa k Petrovmu prvenstvu nevyjadruje. Napísal 13-14 listov, a ani raz neodkazuje na Petrovu autoritu nad ostatnými. Ak by takáto autorita existovala, nehovoril by o nej?

Pavol sa považuje za rovnocenného Petrovi, hovoriac: „Lebo sa nepokladám za takého, ktorý by bol čo len v najmenšom zaostával za vašimi naznamenitejšími apoštolmi.“ 2. Korinťanom 11:5. Ak by bol Peter pápežom, odvážil by sa Pavol takto rozprávať?

Pavol Petra otvorene kritizoval, hovoriac: „Ale keď prišiel Kéfas (Peter) do Antiochie, odporoval som mu do tváre, lebo bol odsúdený.“ Pozri Galaťanom 2:11-16. Ako by sa Pavol odvážil otvorene Petra kritizovať za neschopnosť praktizovať to, čo kázal, vo svojom konaní k národom, ak by bol Peter pápežom?

Peter bol považovaný len za jeden z pilierov Cirkvi. Bol ako Jakub a Ján, jeden z pilierov Cirkvi, nie jej hlava.

Žiaden pisateľ Novej Zmluvy nehovorí o Petrovi ako o pápežovi? Čo má znamenať ich mlčanie? Môže ísť o nejaké sprisahanie voči nemu? Prečo ignorujú jeho autoritu? Prečo? Peter nebol nikdy pápežom. Všetci pápeži boli bratia.

PETER NIKDY NEKÁZAL ANI NEKONAL AKO PÁPEŽ

Jediný raz, kedy Peter vôbec ako pápež konal, bolo vtedy, keď použil svoj meč a odsekol Malchusovi ucho, Ján 18:10. Pápeži často používali zbrane, keď v Antiochii nekráčal v súlade s pravdou, Galaťanom 2.14. – Pápeži tak konali po stáročia, keď protirečil a oponoval učeniu Krista, Matúš 16:21-23 – V tomto ohľade excelovali všetci pápeži. To bolo všetko pápežstvo, ktoré mal Peter v sebe. Bolo toho dosť, no Kristus ho zachránil z moci toho zlého.

Peter bol ostatnými poslaný kázať. „Keď apoštoli v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala Božie slovo, poslali k nim Petra a Jána.“ Skutky 8:14. To neznie príliš pápežsky. Namiesto toho, aby on posielal iných, Peter bol sám poslaný kázať

Peter nepredsedal jeruzalemskému koncilu. Nezvolával Koncil, ani ho neotváral. Riadenie zhromaždenia prevzal Jakub. Ak bol Peter pápežom, prečo neukázal svoju autoritu? Pozri Skutky 15.

Peter odmietol, aby pred ním Kornélius pokľakol. „Keď Peter vstúpil, Kornélius mu vyšiel naproti, padol mu k nohám a vzdal mu úctu. Ale Peter ho zodvihol a povedal: „Vstaň, aj ja som iba človek.““ Skutky 10:25-26. Aké odlišné od pápežov, ktorí nútia ľudí, aby pred nimi pokľakli!

Peter netvrdil, že má moc odpúšťať hriechy, no pápeži si túto moc nárokovali. Peter povedal Šimonovi, aby sa za odpustenie modlil k Bohu. „Preto rob pokánie z tejto nešľachetnosti a pokorne pros Boha, aby ti odpustil úmysel tvojho srdca, ak je to možné.“ Skutky 8:22.

Peter sám seba označuje iba za staršieho alebo pastora. „Peter, apoštol Ježiša Krista, dočasným usadlíkom, ktorí sú rozptýlení v Ponte, Galácii, Kappadokii, Ázii a Bitýnii, vyvoleným.“ 1. Petra 1:l. „Preto nabádam starších medzi vami, lebo som tiež starší ako oni a svedok Kristových utrpení aj účastník slávy, ktorá má byť zjavená. Paste Božie stádo vo vašej starostlivosti, nie z donútenia, ale ochotne, ani nie z lásky ke nepoctivému zisku, ale horlivo, ani nie ako panujúci nad tými, ktorí sú Božím dedičstvom, ale staňte sa príkladom stádu.“ 1. Petra 5:1-3.

Peter je absolútne ticho ohľadom svojej pozície ako pápež. Kázal evanjelium v deň Letníc a vyzýval ľudí, aby oľutovali svoje hriechy, uverili v Ježiša a boli pokrstení, ale nehovoril o svojej veľkej moci a vysokej pozícii. Bol azda príliš skromný, alebo nevedel, že bol zvolený pápežom? Napísal dva listy, no nikdy sa o svojom pápežskom úrade nezmieňuje. Ktorí z rímskych pápežov konali ako Peter?

Peter nikdy neslúžil omšu, ani nevykonával spovede, nikdy nenariadil človeku, aby sa modlil k Márii či k svätým, používať ruženec, nikdy neobhajoval používanie svätenej vody, či ostatkov, nikdy nenariadil ľudu, aby sa zdržiavali v piatok a počas Pôstu mäsitého pokrmu, nikdy nevyhlásil, že sa kňazi a mníšky nesmú sobášiť; nikdy nežiadal, aby mu bozkávali nohy, nikdy nežil v paláci s vojakmi ako svojou strážou a stovkami služobníkov, ktorí spĺňali každú jeho potrebu. Prečo takto nikdy nekonal? Pretože pápežom nikdy nebol.

PETER BOL ŽENATÝ

V „Škatuli otázok“ časopisu Catholic Register v kanadskom Toronte sa objavilo nasledovné: „Počul som, že sv. Peter bol ženatý, je to tak?“

„Áno, sv. Peter bol ženatý, no bol medzi tými, ktorí zanechali všetko, aby nasledovali Pána a hlásali Evanjelium. Zákon, podľa ktorého kňazi nemajú byť ženatí, nie je božím zákonom, ale zákonom, ktorý nazývame eklesiastikálnym, a Cirkev ho prijala preto, že slobodné kňazstvo je z mnohých dôvodov účinnejšie … A stále skúsenosť celých kresťanských čias dokazuje, že tento experiment, ak to takto môžeme nazvať, bol znamenitým úspechom …“

Sme radi, že redaktor v Catholic Register uznáva, že Peter bol ženatý, a že zákon, podľa ktorého sa kňazi nemajú sobášiť, nie je Božím zákonom.

Že tento tzv. zákon činil kňazstvo rímskej cirkvi účinnejším nemôžeme garantovať, a že tento experiment – pretože ho za experiment považujeme – bol úspechom, rovnako tak popierame. Naliehame na všetkých kňazov, aby pozorne čítali Pavlove slová týkajúce sa úradu biskupa: „Biskup má preto byť bezúhonný, manžel jednej manželky… muž, ktorý vedie znamenitým spôsobom svoju domácnosť, ktorý drží deti v podriadenosti s celou vážnosťou, ak niektor naozaj nevie viesť svoju domácnosť, ako sa bude starať o Boží zbor?“ 1. Timotejovi 3:1-7.

Dávame do pozornosti všetkých rímskych katolíkov fakt, že zákon, podľa ktorého by sa kňazi nemali sobášiť, nielenže nie je Božím zákonom, ale je to zákon diabolský. Pavol o ňom rozpráva ako o „doktríne démonov“. „Ale inšpirovaný výrok su určitosťou hovorí, že v neskorších časoch niektorí odpadnú od viery, tak, že budú venovať pozornosť zvádzajúcim inšpirovaným výrokom a náukám démonov, pokrytectvu ľudí hovoriacich lži, ktorí sú označení vo svojom svedomí ako vypaľovacím železom, ktorí zakazujú manželstvo, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré stvoril Boh, aby ich s vďakou užívali tí, čo majú vieru a presne poznajú pravdu.“ 1. Timotejovi 4:1-3.

Rímski katolíci všeobecne veria, že apoštoli žili v celibáte ako dnešní kňazi. No Rorne, aby svoju stranu obránila, odpovedala tým, že keď sa Peter stal kňazom, či pápežom, svoju ženu opustil.. V oddelení pre otázky magazínu Catholic Observer sa objavilo nasledujúce vyjadrenie: „Sv. Peter bol ženatý predtým, než sa stal apoštolom, ale prestal so svojou ženou žiť potom, čo bol povýšený do úradu a vznešenosti kresťanského kňazstva.“

The Menace veľmi vhodne toto očiernenie proti Petrovi zodpovedalo tvrdením: „Ak sv. Peter prestal žiť so svojou ženou, jeden musel opustiť druhého. Ak sv. Petra opustila žena, potom bol úbohým základom pre Cirkev. Na druhej strane, ak ženu opustil sv. Peter, potom bola rímsko-katolícka cirkev založená na zanedbávateľovi manželky.“

Vieme, že toto tvrdenie, že Peter opustil svoju ženu, je klamstvo. Pavol jasne uvádza, že i potom, ako sa stal Peter apoštolom, bol stále ženatý: „Či nemáme právo vodiť so sebou sestru ako manželku, tak ako aj ostatní apoštoli a Pánovi bratia a Kéfas (Peter) ?“ 1. Korinťanom 9:5.

Slovo hovorí: „Biskup musí byť bezúhonný, manžel jednej manželky.“ Prečo potom pápež Gregor VII hovorí: „Opustite svoje ženy! Zavrhnite svoje deti! Opustite svoj domov! Moje kňazstvo sa nebude ženiť!“? Prečo? Pretože nebol nástupcom Petra.

NIET ŽIADNEHO DÔKAZU V PÍSME, ŽE PETER BOL VÔBEC V RÍME

Rímsko-katolícka cirkev učí, že Peter bol prvým pápežom, vládnucim v Ríme 25 rokov. Vyzývame teda rímsko-katolícku cirkev, aby uviedla jediný dôkaz z Písma na podporu tohto tvrdenia. Ak Peter Rím navštívil, Nová Zmluva o tejto návšteve nehovorí nič. Slovo Božie hovorí o Petrovi, ako o apoštolovi Židov (sic – Júdejcov, pozn. prekladateľa), pozri Galaťanom 2:7-8. Pri čítaní Skutkov apoštolov, napísaných apoštolom Lukášom, vidíme Petra pri práci v Jeruzaleme, Cézarei a Antiochii. Ak bol v Ríme 25 rokov ako pápež, prečo sa Lukáš o tejto skutočnosti nezmieňuje? ŽIADEN historik by nevynechal príležitosť zmieniť sa o najdôležitejšej udalosti v živote človeka.

V roku 58 Pavol napísal list Rimanom. V tomto liste sa zmieňuje o viac ako 20 osobách, no nepíše ani slovo o Petrovi, neposiela žiadne pozdravy pápežovi Petrovi. Ak by sa tam Peter nachádzal, určite by sa o tom Pavol zmienil. V roku 61 Pavol odchádza do Ríma a navštevuje všetkých bratov. Nestretáva sa tam s Petrom, ak by tam tento bol, určite by sa videli. V roku 62 a 63 píše Pavol z Ríma Filipanom, Kolosanom, Efezanom a Filemónovi. Hovorí o niekoľkých svojich spolupracovníkoch, no ani slovo o Petrovi. V roku 66, krátko pred svojou mučeníckou smrťou, Pavol píše z Ríma Timotejovi a oznamuje mu, ako naňho všetci, okrem Lukáša, zabudli. Verí niekto, že ak by bol v Ríme Peter, že by Pavla zanedbal? Nikdy! V rokoch 41 až 66, keď – ako sa tvrdí – bol Peter v Ríme, nemôžeme nájsť nikde v celej Novej Zmluve jedinú pasáž, ktorá by to potvrdzovala. Prečo? Jednoducho pretol, že Peter pápežom nikdy nebol.

KRISTOV ZÁSTUPCA NA ZEMI JE DUCH SVÄTÝ

Pred opustením zeme Ježiš učinil tento sľub: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta (veku) .“ Matúš 28:20. Ako je s nami? Prostredníctvom Ducha Svätého, a nie viditeľným zástupcom, zvaným pápež. Ježiš poveda: „Je to na váš úžitok, že odchádzam. Lebo ak neodídem, určite k vám nepríde Pomocník, ale ak odídem, pošlem vám ho. A ten, keď príde, dá svetu presvedčivé dôkazy o hriechu… Ale keď príde ten duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy…“ Ján 16:7-13.

Tento sľub bol naplnený v deň Letníc. Od tej doby bol rovnaký Boží dar venovaný všetkým skutočným kresťanom. Dnes nepotrebujeme žiadneho pápeža, aby nás viedol. Našou autoritou je Božie Slovo. Každý, koho Ježiš spasil, má prísľub vedenia Duchom Svätým, osvetľujúcim mu jeho cestu.

Bol Peter rímskym pápežom? NIE! ŽIADEN PÁPEŽ TEDA NEMÔŽE BYŤ JEHO NÁSTUPCOM. Následne sa celá pápežská stavba rozpadá na kusy. Prečo? Pretože bola založená na lži.

7 Comments

 1. martin
  Posted 3. júna 2009 at 00:36 | Permalink

  musím sa priznať, že som googloval a zostal som trochu rozčarovaný – čo citácia zo sv. písma, všade jemne pozmenené slovo a ak sa človek zamyslí, tak to už dáva iný význam. Spomínam si z evanjelia na slová Ježiša Krista:

  “A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev…”

  “Ty si Peter, Skala…”

  To sú len dve nájdené citácie z mnohých, ale všade nejako pomenený slovosled, eventuálne, pridané, alebo ubrané slová.

  Ako vlastnem mám vnímať tento článok? Zase môžem skĺznuť do roviny, že nebolo zavedené slovo pápež, eventuálne biskup, ktorý by bol nad ostatnými. Teda bolo to v štýle hesla francúzskej revolúcie – sloboda, rovnosť bratstvo, alebo opäť slová fancúza – A. Dumasa: “jeden za všetkých, všetci za jedného”

  Občas žasnem, ako vznikli cirkvené dogmy. Všetko je v podstate len o výklade, ak tomu správne rozumiem. No, budem sa držať príslovia – šuster drž sa kopyta, idem sa venovať niečomu bohumilému – spánku.

  pokiaľ si správne spomínam, takto nejako mi bolo na hodinách náboženstva vysvetlený prvý pápež.

 2. christianfreeman
  Posted 3. júna 2009 at 05:00 | Permalink

  Martin: spravne vravis, pozmenene slovo a uz sa to “vali”, ako sa vravi…rozhodne sa v Pisme nenachadza “Ty si Peter, Skala…” Problem je snad v tom, ze som nepouzil pri preklade z anglictiny katolicky preklad, ale ak by si mi chcel argumentovat jeho “pravostou”, velmi by si nepochodil…
  Ano, vznik cirkevnych dogiem je zaujimavy…vid postupne uverejnovane kapitoly z knihy Rev. Johna Downlinga na tomto blogu.

 3. Pavel
  Posted 17. augusta 2009 at 14:18 | Permalink

  Tedy, překládat z angličtiny původně řecký text, který zaznamenává slova v aramejštině, to chce kus odvahy.. gratuluji..

 4. christianfreeman
  Posted 17. augusta 2009 at 14:21 | Permalink

  není zač. díky. 🙂 to bys nebyl Ty, abys nerejpnul, viď?

 5. Pavel
  Posted 18. augusta 2009 at 21:05 | Permalink

  a je to skutečně rýpání nebo důležitá věcná poznámka?

 6. Sudruh Jozko
  Posted 8. septembra 2011 at 17:27 | Permalink

  No, tiez som guglil daco celkom ine a nasiel tieto bludy :-D. Autorovi ale sluzi ku cti, ze zrejme fakt hlada pravdu, inak by si hadam nedal tolko roboty s tym ;-). Tak naco je nam teda ten papez, vazeni.. Naco nam je hocijaky system? Preto, lebo KAZDA organizacia v case a priestore, potrebuje hierarchiu a pravidla. Hla, autor by nemal ani Pismo, ani jeho preklad, ani ucenia, ani rozumy, keby to nebol Kristus prostrednictvom ludskej organizacie udrzal cele tie tisicrocia. Takze, nebyt paraaaadne dobre zorganizovanej organizacie, inteligentov z kruhov cirkevnych, teologov.. – tak by sme sedeli volakde na strome a hoblikovali si figurky z dreva :o). Asi tak. Europa stoji na krestanstve, este aj dnes, aj ked uz upada akosi, ale co mame a vieme, nam z hodnej casti sprostredkoval cirkevny system. Ze sme ovecky Bozie, vsetci rovni a kazdy moze byt osvieteny Duchom, to je pekna utopia hehe :-D. Ono to prakticky su same hovadiny, pretoze tomu ani nezijeme, ani nemame cas, ani vzdelanie, ani niet denne na beznom poriadku povypravat sa s Panom a posediet zaliaty Duchom. Tak, a preto treba ludi a organizaciu, ktora nam to lievikuje do hlavy a do duse, aby sme celkom neosprosteli v tomto zmaterializovanom svete. Vdaka Bohu, vdaka Jezisovi, ze tu zanechal katolicku cirkev, cize vseobecnu, no a ze sa z nej odrecykluje kazdy rok desiatok spekulantov, ktori z dobreho umyslu vylepsit svet vylepsovanim vseobecnej cirkvi i tak dosiahnu len dalsie triestenie (co tak “budte jedno, ako ja som s mojim Otcom jedno”), to je trapas, nas, krestanov. Cest praci, zdravim 🙂

 7. Ľubomír
  Posted 5. septembra 2014 at 09:07 | Permalink

  V Písmu je jasne napísané kto je skala. Ak je u mnohých skala Peter, tak nech na neho na Konci vekov čakajú. Ja budem čakať na Ježiša (Yahushuu).

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: