Clifton Emahiser – Problém s Genesis 4:1

Mnohí možno odpovedia: “Nevedel/a som, že v tomto verši je nejaký problém.” Pokiaľ človek nechápe, že v tejto pasáži je hebrejský text veľmi prekrútený, dôjde – podobne ako u väčšiny toho, čo kedy čítal – k nesprávnemu záveru.

Než naše posúdenie začneme, prečítajme si tento verš, ako je uvádzaný vo väčšine prekladov: “Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a povedala: “Získala som človeka od Pána.””


Väčšina ľudí na to povie: “To je úplne jasné. Adam bol otcom Kaina.” Ak je to aj vaša interpretácia, budem vám musieť náladu pokaziť.

Dokiaľ človek nepochopí pravý význam Genesis 4:1, väčšina zo zvyšku Písma zostane tajomstvom. Aby som vám dokázal, že hebrejský text v Genesis 4:1 je skutočne oklieštený, použijem nasledujúce dva svedectvá:

The Interpreter’s Bible, dvanásťzväzkové dielo 36 ‘konzultantov-editorov’, plus 134 ďalších ‘prispievateľov’, podáva k tomuto veršu nasledujúce pozorovanie, zv. 1, strana 517:

“Ako sa zdá, Kain bol pôvodne predkom Kenitov … Význam mena je “‘obrábač kovov’ alebo ‘kováč’; tuná však, je prezentované ako odvodené od slova s významom ‘získať’, ‘nadobudnúť’ — čo je jedna z obľúbených etymológií v Genesis častých — odtiaľ matkine slová Získala som človeka. ‘Od Pána’ je podanie nasledujúce LXX a Vulg., ’eth Yahweh, čo je doslova , ‘s Jahvem’, a tak tuná nejasne (s pomocou [preklad RSV] sa v hebrejskom texte nenachádza). Zdá sa pravdepodobné, že ’eth by malo byť ’oth — tak, ‘znamenie Jahveho’ — a že tieto slová sú mätúce …”

Na druhom mieste, The Interpreter’s One-Volume Commentary On The Bible, editor Charles M. Laymon, uvádza na strane 6 k tejto pasáži nasledujúci komentár: “…za podmienok, ktoré sú nejasné (verš 1b sa dá sotva preložiť, tobôž mu porozumieť). Jeho mladší brat bol pomenovaný Ábel, čo vychádza z hebrejského výrazu pre dych.”

Teda, ak Genesis 4:1 je “nejasný” a “sa dá sotva preložiť, tobôž mu porozumieť”, ako môže niekto niečo jeho citovaním dokazovať? Okrem toho, ak tieto výrazy sú mätúce, kde je základ pre takúto premisu? Malo by byť teda úplne zrejmé, že pre odpoveď sa musíme pozrieť niekam inam.

Máme našťastie iné zdroje, no poniektorí ich odmietnu napriek chybnému hebrejskému textu.

Budem teraz citovať pár pasáži, ktoré väčšina oponentov učenia o 2 líniách potomstva označí za “židovské” zdroje, ktoré by podľa nich mali byť zdiskreditované spolu a vrátane Talmudu. Nakoľko Tóra a Stará Zmluva je prvou časťou Talmudu, v súlade s ich zdôvodnením by sme mali z našej Biblie vyhodiť celú Starú Zmluvu (aké absurdné!). Prvý zdroj, aramejský targum (aramejčina bola jedným z jazykov ktoré Mesiáš a jeho učeníci poznali), zvaný Pseudo-Jonathan, ku Genesis 3:6, unikátny v tom, nakoľko identifikuje anjela Sammaela ako “hada”:

A žena videla Sammaela, anjela smrti, a bála sa a poznala, že strom bol dobrý k jedeniu, a že bol liekom na osvietenie očí, a že po strome bolo treba túžiť, že činil človeka múdrim. Brala z jeho ovocia a taktiež (ho) dala svojmu manželovi a on jedol.”

Odsúdia i aramejský targum Pseudo-Jonathan ku Genesis 4:1: “A Adam vedel, že Eva počala od Sammaela, anjela (smrti) a oťarchavela a porodila Kaina. A on bol ako tí zhora a nie ako tí zdola. A povedala: ‘Získala som človeka od anjela Pána’ .”

Táto interpretácia Genesis 4:1 je zaujímavá, pretože hovorí o “anjelovi smrti” plus “tých zhora” a “tých zdola”. To je, zdá sa, v súlade s Jánom 8:23, kde Jahšua kanánskej odrode “Židov” hovorí: “ … Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta.” Satan bol zhora až do svojho zvrhnutia, keď padol ako blesk; Lukáš 10:18.

The Palestinian Targum ku Genesis 4:1: “A Adam poznal svoju ženu Evu, ktorá túžila po Anjelovi; a ona oťarchavela, a porodila Kaina, a povedala, Získala som človeka, anjela Pána …”

V ďalšej rabínskej práci: Pirke de Rabbi Eliezer, 21: “A videla, že jeho podoba nebola ako podoba pozemských bytostí, ale nebeských bytostí, a prorokovala a povedala: Získala som človeka od Pána.”

Z týchto odkazov by sa zdalo, že problém s Genesis4:1 je vo vynechaní niektorých slov z hebrejského textu. Budem teraz citovať Genesis 4:1 z bežného prekladu a vložím potenciálne potrebné slová v kurzíve z targumu Pseudo-Jonathan, takže získa nejaký význam:

A Adam poznal svoju ženu Evu, ktorá oťarchavela zo Sammaelom, a počala a porodila Kaina, a on bol ako nebeské bytosti, nie ako pozemské bytosti, a povedala: Získala som človeka od anjela Pána.”

Aj keď sa niektorým nemusí páčiť zdroj aramejských targumov, stále je nutné pripusti, že tieto dôkazy uvádzajú Písma do kontextu a mnoho hebrejských učencov to uznáva.

Jedným takýmto zdrojom je Clarke’s Commentary, zväzok 1, strana 58, a v ňom sa poukazuje na kontextuálny problém s Genesis 4:1 v protiklade k 1. Jána 3:12, a vedomý si toho, že význam gréckeho slova “zlého” v tomto verši znamená “od Satana”, uvádza nasledovné: “… Pokiaľ nebola bod Božskou inšpiráciou, nebola by nazvala svojho syna (ani by neuvažovala nad tým, že by bol prisľúbeným potomstvom) Jehovah; a že pod takýmto vplyvom nebola dokazuje jej omyl, pretože Kain, tak vzdialený od Mesiáša, bol z toho zlého; 1. Jána 3:12 …”

SPOJITOSŤ MEDZI GENESIS 3:15 A 4:1

Pokiaľ nie je verš v Genesis 4:1 správne chápaný, človek jednoducho nedokáže Genesis 3:14-15 pochopiť. Než sa pohrúžime do druhej pasáže, pozrime sa na ňu najprv v bežnom preklade: “14 Tu povedal Pán, Boh, hadovi: “Preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou! Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život! 15 Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.” . ”

The Wycliffe Bible Commentary podáva viac než priemernú interpretáciu Genesis 3:14-15

“14. Prekliaty (’ārûr) budeš. Pán vyčlenil pôvodcu pokušenia na špecifické odsúdenie a degradáciu. Od tejto chvíle sa musí plaziť v prachu a kŕmiť sa ním. Bude sa plaziť v zahanbení, a zo všetkých smerov bude voči nemu namierená nenávisť. Človek ho vždy bude považovať za symbol degradácie urážateľa Boha (porovnaj Izaiáš 65:25). Nemal predstavovať iba hadiu rasu, ale i moc kráľovstva zla. Pokiaľ bude existovať život, ľudia ho budú nenávidieť a snažiť sa ho zničiť. 15. Nepriateľstvo ustanovujem. Výraz ’êbâ označuje nepriateľstvo hlboko v srdci človeka (porovnaj Numeri 35:19, 20; Ezechiel 25:15-17; 35:5,6). Ty mu zraníš ( shȗp). Proroctvo neustáleho zápasu medzi potomkami ženy a potomkami hada v snahe zničiť jeden druhého. Sloveso shȗp je zriedkavé (porovnaj Jób 9:17; Žalm 139:11). V oboch prípadoch je to isté. Pri preklade rozšliape, sa to vzhľadom na odkaz týkajúci sa hlavy hada zdá zodpovedajúce, no nie tak celkom presné v opise útoku hada na pätu človeka. Tento výraz je taktiež prekladaný ako čaká na, mieri na, alebo (LXX) sleduje. Vulgáta to prekladá ako conteret, ‘rozdrví’, v prvom prípade, a v druhom insidiaberis, ‘striehne’, v prípade druhom. V tejto slávnej pasáži, zvanej protevangelium, ‘prvé evanjelium’, vyhlásenie dlhotrvajúceho zápasu, neustáleho nepriateľstva, rany na oboch stranách, a konečné víťazstvo potomtva ženy. Boží sľub, že hlava hada bude rozdrvená poukazovala na príchod Mesiáša a garantoval víťazstvo. Toto uistenie znie v ušiach Božích prvých stvorení ako požehnaná nádej na vykúpenie.”

Všimnite si komentár u Wycliffe k veršu 14, kde sa uvádza: “Od tejto chvíle sa musí plaziť v prachu a kŕmiť sa ním.” To sa v dejinách aj doslovne naplnilo, keď “Židia” v Európe prehrabávali mestské skládky odpadu, hľadajúc čokoľvek, čo sa dá opraviť a opäť predať. Nielen to, ale sú známi ako vetešníci a starožitníci, doslova podnikajúc s odpadom, špinou a nemorálnosťou sveta.

Wycliffe ďalej dodáva: “Bude sa plaziť v zahanbení, a zo všetkých smerov bude voči nemu namierená nenávisť. Človek ho vždy bude považovať za symbol degradácie urážateľa Boha. Nemal predstavovať iba hadiu rasu, ale i moc kráľovstva zla.” [zdôraznenie moje] Toto je ozaj exemplárne zobrazenie potomkov Kaina.

Všimnite si taktiež komentáre vo Wycliffe k veršu 15, “Tento výraz je taktiež prekladaný ako čaká na, mieri na, alebo (LXX) sleduje.” To je zaujímavé, pretože keď Jahveh rozprával ku Kainovi v Genesis 4:6-7 a povedal mu: 6 Tu povedal Pán Kainovi: “Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? 7 Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách …” Výrazy “hriech”, “číha” a “dvere” opisujú Kainovo prirodzené genetické správanie, a nemá nič spoločné s osobným rozhodnutím, ako mnohí tvrdia. Strong’s Concordance napríklad takto opisuje výraz “číha”:

“Číha — #7257 râbats, raw-bats’: prvotný slovný koreň; prikrčiť sa (na štyroch končatinách, ako číhajúce zviera); ležať, striehnuť:— prikrčiť sa, padnúť, skrútiť sa, ležať, odpočívať, sedieť.”

Nakoľko Genesis 3:15 rozpráva o vojne medzi potomstvom ženy a potomstvom hada, toto zobrazenie “potomstva hada” je veľmi presné a zjavuje sa v potomkoch Kaina, teda v kanaánskom druhu “Židov”. Všimnite si, ako Wycliffe tento zápas medzi dvoma potomstvami opisuje: “… vyhlásenie dlhotrvajúceho zápasu, neustáleho nepriateľstva, rany na oboch stranách, a konečné víťazstvo potomtva ženy.” Tento zápas dnes trvá už okolo 7500 rokov. Hlavným cieľom “hadích” potomkov Kaina je úplne zničenie “potomstva ženy”. Kto nerozumie protevanjeliu, jednoducho nemá najmenšieho poňatia o tom, čo sa na svete dnes deje!

S týmto osvetlením Genesis 4:1 všetko ostatné do seba zapadá, a všetky podporné verše Písma pre učenie o dvoch líniách potomstva sú navzájom pekne poprepájané. Niet pochýb o správnom význame poprepájaných pasáži s Genesis 3:15. Protevangelion 10:1-7 posiľňuje tvrdenie Biblie svojím tvrdením (hovorí Jozef, manžel Márie); The Lost Books of The Bible and The Forgotten books of Eden:

1 A keď nastal jej šiesty mesiac, Jozef sa vrátil zo stavby domov, čo bolo jeho povoalním, a vstúpiac do domu, našiel Pannu ťarchavú: 2 I stuhla jeho tvár, a povedal: Ako sa môžem teraz pozrieť na Pána, môjho Boha? Alebo, čo poviem ohľadom tejto mladej ženy? 3 Pretože som ju dostal ako Pannu z chrámu Pána, môjho Boha! A nezachoval som ju takú! 4 Kto ma takto podviedol? Kto spáchal toto zlo v mojom dome, a zviedol Pannu, takto ju znečistiac? 5 Neuskutočňuje sa vo mne presne to, čo s Adamom? 6 Pretože v okamihu jeho slávy, prišiel had a našiel Evu osamote a zviedol ju. 7 Presne to isté sa stalo mne …” [zdôraznenie moje]

Ján 8:44 sa týmto teraz stáva úplne zrozumiteľným. Niet potom pochýb, že Mesiáš hovoril o zákonníkoch a farizejoch ako o skutočných genetických potomkoch Satana skrze Kaina. Preklad Biblie od Smitha & Goodspeeda uvádza Jána 8:44 takto:

Diabol je otec, z ktorého pochádzate, a chcete vykonávať želania vášho otca. Ten bol od počiatku vrahom, a nemá nič spoločné s pravdou, pretože pravdy v ňom niet. Keď klame, hovorí podľa svojho pravého charakteru, pretože je klamár a otec lží.”

Niet preto pochýb, že ak Mesiáš identifikoval zákonníkov a farizejov ako vinných za preliatu krvo od Ábela po Zechariáša, nemôžu byť iným, než skutočným potomstvom Kaina, Lukáš 11:49-51.

Taktiež sa ozrejmuje Josephus vo Vojnách 2:8:2: “Pretože medzi Júdejcami existujú tri filozofické sekty. Stúpenci prvej, ktorí sú farizeji; stúpenci druhej, saduceji (sadukajovia); a tretia sekta, ktorá sa pridržiava striktnejšej disciplíny, sú nazývaní Esénmi. Títo poslední sú rodenými Júdejcami, a zdá sa, že voči sebe majú väčšiu náklonnosť, než ostatné sekty.”

Z tohto to vyzerá tak, že zo spomínaných troch siekt len Eséni by sa mohli potenciálne hlásiť k nepoškvrnenému pôvodu od Izraelitov z kmeňa Júdu. Prečo Josephus nespomína farizejov a saducejov ako rodených Židov? Je možné, že Biblia správne uvádza v Zjavení 2:9 a 3:9: “… A poznám … rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú židmi [Júdejcami], a nie sú, ale sú synagógou satana. … Hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú židia [Júdejci], a nie sú, ale luhajú. … ”?

Jahšua Mesiáš nielenže obvinil zákonníckych a farizejských „Židov“ z luhania o ich rodokmeni, ale taktiež im jasne povedal, že nie sú z jeho stáda; Ján 10:26-27: “26 ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. 27 Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.”

Kontext znamená celú Bibliu, nielen malú pasáž. Nesúlad s celým kontextom naznačuje problémy v zápise alebo preklade. Niekdy práve kontext prevláda nad hebrejským či gréckym písmenom.

Clifton A. Emahiser’s Teaching Ministries

1012 N. Vine Street, Fostoria, Ohio 44830

Tel.: 01-419-435-2836, Fax 01-419-435-7571

E-mail caemahiser@sbcglobal.net

Reklamy

4 Comments

 1. Etiene
  Posted 9. mája 2013 at 10:26 | Permalink

  Problematický verš v znení KJV (anglicky).:

  Gen 4:1 And AdamH121 knewH3045 (H853) EveH2332 his wife;H802 and she conceived,H2029 and bareH3205 (H853) Cain,H7014 and said,H559 I have gottenH7069 a manH376 fromH854 the LORD.H3068
  Gen 4:2 And she againH3254 bareH3205 (H853) his brotherH251 (H853) Abel.H1893 And AbelH1893 wasH1961 a keeperH7462 of sheep,H6629 but CainH7014 wasH1961 a tillerH5647 of the ground.H127
  ——————————————————-

  Problematický verš v znení GEB (nemčina).:

  Gen 4:1 Und der Mensch erkannte Eva, sein Weib, und sie ward schwanger und gebar Kain; und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit Jahwe.
  Gen 4:2 Und sie gebar ferner seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, und Kain wurde ein Ackerbauer.
  ——————————————————–

  Problematický verš v znení SK (slovenčina).:

  Gen.4:1 Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina, a riekla: Nadobudla som muža s hospodinom.
  Gen 4:2 A zase porodila, jeho brata Ábela. A Ábel pásol ovce, a Kain obrábal zem.
  ——————————————————–
  Celý problém je v tom, že prečítaním týchto dvoch veršov vidíme jasne význam, že sa prakticky jedná o dvoch bratov, ktorý sa narodili tesne za sebou. Zarážajúce na tom je, že druhý sa narodil bez toho aby Adam poznal znovu svoju ženu Evu. Tento záznam tam chybuje.
  Ak tam chybuje tento závažný záznam, tak dvojveršie chce povedať niečo iné, čomu doposiaľ nerozumieme. Ďalej je až nadmieru zarážajúce, že v Gen.5:1-3 (Toledot Adam H8435), žiadny syn menom Kain a Ábel nefiguruje, ale direkt až onen SÉT. Toledot, znamená – kniha rodov, poradie narodených od počiatku.
  Prečo je vynechaný Kain a Ábel z tohoto záznamu poradia narodených?
  Ešte raz opakujem.: dvojveršie Gen.4:1-2 nám hovorí niečo iné, čomu sme doposiaľ neporozumeli.
  Nadobudla som MUŽA s Hospodinom, môžeme si byť istý, že sa tu hovorí o dieťati? Veď dieťa a MUŽ je obrovský rozdiel v podstate. Ak teda hovorí pokračovanie, že “…a zase porodila jeho brata Ábela”, tak sa taktiež jedná o MUŽA. To sú v podstate dvaja MUŽovia spolu.
  Kde týchto dvoch, Kaina a Ábela, teda máme hľadať, kam a ako ich máme zaradiť do konceptu nášho chabého myslenia a vnímať duchovne?
  Som za to, že v Tomto prípade sa nejedná o biologických bratov v tele človeka a som za to, že Písmo musíme vnímať predovšetkým “duchovne”, nielen antropologicky, že nemáme hľadať v Písme logiku nášho teľa, ale logiku nášho ducha, zapojiť do myslenia Ducha, t.j. využiť tú pomoc, čo márne hľadal Adam a nemohol nikde nájsť (Gen.2:18), ktorú nakoniec dostal tým, že mu Boh odňal polku a vlastnoručne vybudoval – utvoril ženinu.
  Keď sledujeme pozorne priebeh vzniku hriechu, musí nám napadnúť, že tento rozhovor s hadom, vlastne prebieha každému človeku v hlave. Všetci do jedného sme schopní komunikovať jak s Hadom tak s Duchom. Had je ten, z nás hovoriaci Kain, naše vlastné EGO pachtiace po zisku tela. Ábel však, Božím zásahom vloženia ducha do “ženiny” sa premenil na (pretože bol nepotrebný) v ženskú hemisféru mozgu a mozok bol schopný samostatne myslieť. Takže som za to, že Kain a Ábel predstavujú v Gen.4:1-2 dve mužské hemisféry monolitu mozgu. Až Duchom bol spustený skenovací systém (mužská/ženská hemisféra) rozpoznávania dobra od zla – duálneho sveta , v čom nachádzame podporu v ostatných veršoch. To bol posledný zásah Boha na človekovi v Siedmy deň, v ktorom tvoril na SVOJ OBRAZ.
  Gen.5:3 – Adam splodil syna na SVOJU PODOBU a podľa SVOJHO OBRAZU a nazval jeho meno Set.
  Je potrebné rozoznávať dve veci a oddeľovať od seba, telesno a duchovno.
  V porozumení týchto veršov Gen. kap. 1-5 sú základom pochopenia ostatného.
  K výkladu, alebo detailnejšiemu náhľadu skúste pozrieť tabulku.:

 2. Etiene
  Posted 22. mája 2013 at 10:15 | Permalink

  Dodatok ku komentáru “Problém s Genesis 4:1” z 9. Máj 2013 o 10:26
  (Ale len veľmi skrátene, pretože náuka je veľmi obsiahla)
  ———————————-
  V konečnom dôsledku, ak prijmete tento vyššie uvedený výklad, je nutné rozlišovať medzi sebou spojenia.:
  “”””muž a žena versus Muž a Žena””””
  Označenie muž a žena- v duchovnej sfére, symbolizujúc zlo a dobro (aj muž a mužena).
  Označenie Muž a Žena – v bytostnom reálnom svete (napr. Manžel a Manželka, chlapec a dievča, osoba mužského rodu a osoba ženského rodu, a podobne. Proste reálny ľudia).

  Ako som vyššie opísal, Kain a Ábel reprezentujú obsah mozgovej klenby v monopolárnom svete, kde obe hemisféry zastupujú len “mužský aspekt” v človeku. Proste hmisféry typu.: muž – muž. Do tejto skupiny patrili všetci ľudia rodu Adama tvorených v šiestom tvoriteľskom dni (tu je koreň vysvetlenia čísla 666). Všetko to ľudstvo s mozgovým typom muž/muž. Až v siedmom dni, keď ho požehnal a posvätil, keď ešte ani nebolo človeka, aby bol obrábal zem, ponúkol Adamovi “pomoc”, ktorá by bola jemu roveň, ale Adamovi sa táto pomoc nenašla. Vtedy uvalil Boh na Adama spánok, vzal jednu jeho stranu (nie rebro) a jeho miesto na tele uzavrel.

  Grécka Septuaginta jednoznačne tvrdí.: „…elaben mian ton plueron – vzal jednu jeho stranu“,
  Hieronimus vo Vulgáte tvrdí tiež.: „…tulit unam de costis eius – vzal jednu jeho stranu“. V latinčine má slovo costa význam „strana“, až pozdnolatinsky pribudol aj význam „rebro“, pričom latinčina bola dlho chrámová „úradná reč“.
  Verš 2:22 v našich bibliach hovorí.: Boh vybudoval (hebr.banah) rebro (jednu jeho stranu), ktoré vzal z Adama, bola – vybudovaná (banah – stavaná/dobudovaná) ako pristavba niečoho k niečomu, čo už bolo hotové – v hlbšom zmysle: čo už bolo po ruke, nie stvorená lusknutím prstov.
  Došlo k úprave tým spôsobom, že bolo vzatá z Adama strana niečoho, ako sa ďalej dozvedáme, a bolo vložené „Žene“, ktorá ešte nemala meno Eva. Hebrejské „banah“ sa vzťahuje na stavebnú činnosť a je použité aj I.Kr.6:6-36, kde sa opisuje stavba Chrámu a presne vo verši 7 je použité hebrejské „banah“. Keď sa hlbšie zaujímame o stavebné postupy tejto stavby, tak prídeme na to, že text vlastne opisuje renováciu pôvodnej stavby, ku ktorej bolo ešte pristavené niečo nové „…a staval ho 7 rokov !!! (spomeňme si pozdejšie na tento číselný údaj – 7, ktorý má v biblickej symbolike nesmierny význam ukončenia, dovŕšenia niečoho). Tak sa musíme pozerať aj na význam „banah“ v tvoriteľskom akte Gen.2:22. Adamova polovica bola základ už jestvujúceho stavebného materiálu. Avšak dve strany tvoria celok a „Ženine“ bola vo forme „prístavby-banah“ vložená druhá polovica niečoho. Čo to bolo?
  Vložený bol DUCH, ako ženský aspekt.
  Sumárom môžeme povedať, že kapitola Gen.2. pojednáva o tom, že Adam nemohol nikde najsť pomoc vo forme, ako mu ju ponúkal sám Boh. Pomocou sa rozumie všetko to, čo obsahujú napríklad tieto verše.:
  2.Moj.2:23 – …Ich volanie o pomoc vystúpilo k Bohu.
  2.Moj.22:23 – …Vedz, že ak bude kričať ku mne o pomoc, istotone počujem jej krik.
  2.Kr.20:4 – …Aby hľadali pomoc od Hospodina.
  Hab.1:2 – … Dokedy budem Hospodine, pokorne volať o pomoc
  Iz.10:3 – …ku komu sa budeme utiekať o pomoc?
  Jer.8:19 – …počuť hlas volania o pomoc

  Jób urobil súhrn stiesnených momentov, kedy človek volá o pomoc Boha vo veršoch.:
  19:7, 24:12, 29:12, 30:20, 30:24, 30:28, 35:9,
  ale ľudia pokryteckého srdca ukladajú hnev,
  nevolajú o pomoc, keď ich zväzuje = 36:13 až15 !!!
  Touto pomocou je vlastne onen Duch, ktorý nás spája priamo s Bohom a dostávame od neho pomoc v najrôznejších formách.
  Táto pomoc je zakódovaná slovne vo veršoch Gen.2:23-24. Ako tomu ale máme rozumieť?
  Tu musíme trošku predbiehať udalosti, aby nám to dalo jasný obraz.
  V 2:23 je povedané.: …je telo z môjho tela a táto sa bude volať MUŽENOU, lebo táto je vzatá z muža.

  V hebrejskom texte 1:27 – „…ako muža a ženu ich stvoril“ sú použité hebr. slová „sâkâr a û -neqebâh“ , ktorými sa označujú pohlavia zvierat, niečo ako samec a samica, teda muža a ženu prenesene s dôrazom na pohlavie. Nie však len jedného – ale (predchodcu) človeka všeobecne (a to v mn.čísle) ako živočíšny druh
  Vyššie sme si povedali, že človek všeobecne, zo šiesteho tvoriteľského dňa s mozgovým typom muž-muž (menovite Kain a Ábel), a Gen.2. hovorí práve o tvorení Ducha (Boh tvoril na svoj obraz a svoju podobu) sa jeden z týchto dvoch a tým bol Ábel, premenil na zoženštelého muža, čiže muža – ale ženského rodu “MUŽENA” a z tohoto ženského rodu onen ženský aspekt v nás, v každom jednom.
  Gen.2:24 je absolútnou lahôdkou svojim významom, pretože má svoje významové ekvivalenty (niečo, čo má rovnakú, zodpovedajúcu hodnotu alebo význam) v NZ. Pavol v Liste Efežanom 5:22-33 sa zdôveruje v tejto súvislosti o Mužovi a Žene ako o tajomstve velikom – verš 32, ktoré skrýva v sebe práve onen vzťah muža a ženy s malým “m” a “ž” z kapitoly Gen.2:24, kde stojí doposial nepovšimnutý významový rozdiel
  – porovnaj.:
  Gen.2:24 hovorí – “Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedným telom”.
  Tento verš hovorí o “mužovi” s malým “m”, teda o hovorcovi nášho mozgu. Je jedno či Muža alebo Ženy fyzicky, pretože obaja majú vo svojej lebke oboch aj “muža a aj ženu”.
  Ďalšia fascinujúca vec na výroku tohoto veršu je, že slovo “ľnúť” je špatne interpretované a po správnosti by tam malo byť slovo “prilepený”, ako to hovorí orig.Hebr. text., teda verš by mal znieť .:
  “Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude prilepený ku svojej žene, a budú jedným telom”.
  Jedná sa o tú najmenšiu komunitu ženy a muža, neoddeliteľne prilepených v mozgu človeka a zdielajúcich spoločný priestor (rozvod nie je možný).
  Ostatné verše z NZ. hovoria podobne, ale o človeku (človek ako MUŽ a ŽENA fyzicky) a o manželovi a manželke.

  Kapitola 2 sa uzatvára vyhlásením.:
  A boli obidvaja nahí, Adam i jeho žena a nehambili sa.
  Boh nám jasne dáva najavo tým, že nerozvíja príbeh ďalej, zbytočnými zápletkami, pretože tu ide skutočne len o podanie, ako sa z “muža”, stala “žena” a pomenoval ju “muženou”. V tomto momente ešte nebolo dôležité hovoriť o následkoch a preto je text uťatý v momente, keď sa ešte ani Adam a ani jeho žena nehambili – mozok ešte nepracoval. Bol vysvetlený len princíp tvorenia Ducha v tele ľudskom.

  Kapitola 3 už hovorí o samotnom hriechu, ako k nemu došlo a čo všetko plynie zo spolupráce “muža a ženy” z kapitoly 2.

  pokračovanie nabudúce….

 3. Etiene
  Posted 24. mája 2013 at 09:21 | Permalink

  Ešte dovysvetlenie k predchádzajúcemu komentáru.
  Škoda, že stránka neposkytuje dodatočnú možnosť úprav už napísaného komentáru… (???)

  Citujem z predošlého komentu .:

  “””Kapitola 2 sa uzatvára vyhlásením.:
  A boli obidvaja nahí, Adam i jeho žena a nehambili sa.”””

  Ak si predstavíte, že títo dvaja – muž a žena, sídlia v našich uzatvorených hlavách, neviditeľný pred očami svetských pozorovateľov, tak akákoľvek hamba je tu bezpredmetná. Logika mozgu tohoto typu (muž/žena) nepostrehla potrebu hambiť sa. Hrozba pohoršenia sa eliminuje, pretože v uzatvorenej “bedni” nieto sa koho hambiť.

  “Adam i jeho žena” – no, možno namietate, že práve tu sa hovorí o Adamovi ako človeku, nie, treba však pojať tento verš ako vysvetlenie pôvodu onoho muža s malým “m” z pôvodného Adama ako osoby, pretože Písmo v mnohých veršoch používa spojenie kde sa konkretizuje zlo, ktorého pôvodcami sú “synovia Adamovi”, to znamená naše EGO, ktoré je “mužom” v našej hlave a pochádza pôvodne od Adama.
  Nie je tu ani len slovkom spomenutá “ženina, ktorú pozdejšie Adam pomenoval EVA”, ale len “i jeho žena s malým “m”, teda “”mužena””… “.

  Slovné spojenie “synovia Adamovi” sa spomína napr. v Knihe Sirachovej 40:1 a v Knihe Kazateľovej v kap.9 je spomenuté niekoľko krát slovné spojenie “synovia človeka”, čo je vlastne špatne preložený pravý zmysel – “SYNOVIA ADAMOVI”
  Kniha Kazateľova poukazuje na jednu veľmi vzácnu múdrosť v 10:2, ktorá hovorí.:
  Srdce múdreho je po jeho pravici, ale srdce blázna po jeho ľavici.
  Tým sa myslí, že “žena-mužena” stelesňujúca pravú stranu mozgu, je tou, ktorá sprostredkováva múdrosť podávanú ako “pomoc” od Boha. Len “blázon” odopiera túto pomoc a spolieha sa sám na seba, vlastný rozum, a jeho srdce je tým pádom jeho vlastné EGO v ľavej hemisfére, resp. jeho srdce je telesne na ľavej strane, čo je príznačné pre všetkých “prvorodených” s väzbou na materiálno, teda k zemi a v konečnom dôsledku zostáva na úrovni zvieraťa (teda, na úrovni človeka zo 6. tvoriteľského dňa – 666). Dôraz pre ťažisko pravdy a snahy, v tomto výroku je však kladený na srdce a pravú stranu (ženu-muženu-ducha).

  To slúbené “pokračovanie nabudúce….”
  príde nabudúce.

 4. Etiene
  Posted 31. mája 2013 at 12:25 | Permalink

  Keďže existuje dnes už veľmi veľa verzií prekladov a dokonca aj hebrejských tzv. originálov textov, nevieme s presnosťou povedať, ktorá verzia je originálu najbližšia svojou výpovednou hodnotou. Jednotlivé odchýlky v slovíčkárení nám dávajú veľakrát úplne iný zmysel a tým vlastne kontext textu dostáva iný charakter.
  Nasledovný výber je z Hebrejskej Biblie.:
  Gen.4:1
  … otehotnela, a porodila Kaina.
  Povedala, dostala som dieťa mužského pohlavia s Pánovou pomocou.
  4:2
  Potom ona tiež porodila jeho brata Ábela

  Vybral som jednu verziu, ktorá hovorí vyslovene o tom, že bola pri tom aplykovaná “Pánova pomoc”. To je ale úžasná vec, Adam dostáva “pomoc”, ktorú on márne hľadal, avšak ju ešte nevie odhaliť, posúdiť využiteľnosť a samozrejme vôbec nevie doceniť schopnosti tejto pomoci.
  V kapitole 3 sa odohráva dej prebiehajúci priamo v hlave “ženiny” (ktorú Adam neskoršie pomenoval Eva) a práve z tohoto prameňa plynúcich informácií by sme mali pochopiť, že nie “fyzická Žena” bola predmetom sľubu “pomoci” udeleného Bohom, ale “žena – mužena”.
  Ani by sme si nemali primitívne namýšľať, že pád prvého páru do hriechu bol učinený práve sexom. To predsa nie je možné, pretože už v šiestom tvoriteľskom akte (Gen.1:27 a 28) stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu (fyzicky), požehnal ich a riekol im, ploďte sa a množte, tým sa sex ako nástroj aktu rozmnožovania musí z pohnútok hriechu vylúčiť. Boh predsa nepožehná niečo, a vzápätí to zavrhne ako smrteľný hriech.
  Neviem, či čitateľ dostatočne jasne pochopí pravý zmysel kapitoly 3 ktorý vlastne len opisuje náhlu zmenu “Ábela/muža na nové semä/muženu” (to jest – človek začal po prvýkrát samostatne myslieť) a Ábelova vražda Kainom je len metafora premeny (umŕtvenia) a zrod ženského aspektu v myslení človeka.
  Poviete si, no dobre, ženský aspekt, ale čo to znamená od tohoto momentu pre človeka, aký to bude mať prínos v budúcnosti? Čo je to vlastne hriech?
  Toto sú tie najpálčivejšie otázky, ktoré nám dopomôžu vymotať sa zo slepých uličiek Genezisu.

  Mužský a ženský aspekt v človeku.
  Muž a Žena (fyzicky), dva protipóly, ktoré sa vzájomne priťahujú.
  Ale nie o tejto polarite chcem hovoriť, pretože tieto aspekty v človeku prebiehajú v duchovnej úrovni (fyzikálne v priestore kde sa svetlo pohybuje nekonečnou rýchlosťou, bezčasovo). Tu už platia iné zákony fyziky (Quantovej), tu sa priťahujú póly s rovnakou polaritou, teda mínus s mínusom a plus s plusom. Duchovno s duchovným a materiálne s materiálnym, napr. “Vrana k vrane si sadá, rovný rovného si hľadá”.

  Boh bol človeku “nápomocný” a vložil do jeho vnútra kúsok zo svojho Ducha, môžeme povedať, že nám ho na cestu našim životom prepožičal. Tento Duch (Boží) je ten, ktorý nám sprostredkováva myslenie, t.j. každý jeden počin človeka sa najprv naplánuje, premyslí, zosumarizuje sa priamo v mysli a pristúpi sa k činu. Toto je ten moment, ktorý nám pripomína, že všetko ide tak, ako to je zaznamenané v Gen.3.

  Rád by som pokračoval
  nabudúce.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: