Bertrand L. Comparet – Spása alebo vykúpenie?

Dlhú dobu cirkvi kážu dobrú zvesť o spáse (záchrane) a zabúdajú, či dokonca popierajú, že v Biblii sa nachádza ešte čosi iné. Nastal čas, aby ste – tí, ktorých toto posolstvo zaujalo – plne zvážili oveľa dôležitejšiu dobrú zvesť, dobrú zvesť o vykúpení, pretože to sa vás týka. Bez prinajmenšom spásy nemá člověk nič, pretože by nemal žiaden život po tomto živote. Na strane druhej, čo spásou (záchranou) získava? V Starej Zmluve sa výrazom „spása“ (záchrana) prekladajú štyri hebrejské slová. Slovný koreň všetkých týchto štyroch slov je jednoducho bezpečie, záchrana pred nebezpečenstvom či zničením. V Novej Zmluve sa jako spása (záchrana) prekladajú dva grécke výrazy, s rovnakým koreňom slova. Spásou člověk získava život, je zachránený pred smrťou, ale nikde nie je uvedené, či naznačené, na akej úrovni či aký štandard tento život bude mať. Táto otázka musí byť zodpovedaná čímsi viac než len byť spaseným, a bezpochyby, vstupuje do toho i otázka odmeny za chvályhodný život.

Chcem vás učiť o najväčšej nádeji a príležitosti, ktorá sa pred vami nachádza, vykúpenie, čo je veľmi odlišná záležitosť, pre ktorú sa používa mnoho rôznych výrazov s rôznymi významami. Vykúpiť znamená kúpiť späť niečo, čo ste predtým vlastnili.

Ak by som mal dosť peňazí, mohol by som kúpiť celé Los Angeles, ale bez ohľadu na to, koľko peňazí by som mal, nemohol by som nič v Los Angeles vykúpiť, pretože nič tam nebolo predtým moje. Prečo je tak dôležité vedieť niečo o získaní niečoho, čo bolo predtým naše? Pretože Jahšua nám povedal, že keď sa začnú vo svete odohrávať udalosti, ktoré v tejto dobe prežívame, potom máme pozdvihnúť hlavy, pretože naše vykúpenie sa priblížilo. Poďme sa na to pozrieť.

V knihe Levitikus Jahveh stanovil pravidlá. Ak človek schudobnel a musel predať alebo založiť svoju domácnosť, nestratil svoj majetok navždy. On alebo jeho príbuzní ho mohli vykúpiť, alebo ho zaň vykúpil Jahveh v Jubileu. Levitikus 25:25-28 zaznamenáva: „Ak tvoj brat schudobnie a predá zo svojho vlastníctva, nech predstúpi jeho výkupca, jeho najbližší príbuzný a nech vykúpi, čo jeho brat predal. Ak niekto nebude mať výkupcu a dochodilo by mu to, totiž zadovážil by si toľko, koľko činí výkupné, nech si spočíta roky od predaja a zvyšok nech nahradí tomu, komu to odpredal; tak sa znova vráti k svojmu vlastníctvu. Ak si však nemôže zadovážiť toľko, aby nahradil to, čo predal, ostane to v rukách kupujúceho až do jubilejného roku. V jubilejnom roku tento nech odstúpi a on nech sa vráti k svojmu vlastníctvu.”

S významom „vykúpiť“ alebo „vykúpenie“ sa používajú štyri hebrejské slová, hlavne výraz ga’al. Tie majú význam „oslobodiť“, formou splatenia alebo pomsty. Dva z týchto výrazov taktiež majú význam separácie a výraz ga’al taktiež znamená „príbuzný“, osoba, ktorá má právo vykúpiť. Kde vlastník prišiel o majetok predajom alebo exekúciou a vo svojej chudobe nemohol vykúpiť svoje vlastníctvo, mohlo byť zaňho vykúpené, ale iba niekým, kto sám mal právo dedičstva ako príbuzný. Napríklad, keď bol prorok Jeremiáš v jeruzalemskom väzení, jeho synovec ho žiadal o vykúpenie zeme, o čom rozpráva Jeremiáš, kapitola 32.. Kde existovalo mnoho príbuzných, právo vykúpenia mal iba najbližší z nich, ale ak ten tak učniť nemohol alebo nechcel, toto právo prešlo na ďalšieho v rade. To je ilustrované v 3. a 4. kapitole knihy Rút. Boaz nemohol vykúpiť Noeminu zem, až kým sa neopýtal najbližšieho príbuzného, ktorý to odmietol, čo ponechalo Boazovi právo vykúpenia.

A tak je to s vykúpením našej dávnej slávy, nemôžeme to učiniť sami, a ani to za nás nemôže dosiahnuť žiaden človek. Žalm 49:7(8) zaznamenáva: „Nikto nemôže brata vykúpiť, ani Bohu cenu zmierenia zaň vyplatiť.” Naším najbližším príbuzným je náš Boh Jahveh, ako Stvoriteľ a Boh, on je naším Otcom.

V Jeremiášovi 31:9 je zaznamenané, čo tomuto prorokovi povedal Jahveh: “…lebo som otcom Izraela a Efrajim je môj prvorodený.” Ako Jahšua je naším bratom, na čo poukazuje Hebrejom 2:10-12. Ako zároveň Otec a náš Brat, je skutočne naším najbližším príbuzným, ktorý má právo i schopnosť vykúpiť. Keďže on učinil svoje zákony spravodlivými, dodržuje ich vo svojich vlastných skutkoch.

Vykúpenie je iba pre tých, ktorý boli predtým Jahveho, Jeho ľud Izrael. Ako nám pripomína Izaiáš 63:19: „Takí sme, akoby si nad nami oddávna nepanoval, ako tí, nad ktorými nikdy neodznelo Tvoje meno.” Podobne v 43. a 44. kapitole Izaiáša Jahveh vyhlasuje: „Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Rozpomeň sa na tieto veci, ó Jákob, ó Izrael, veď si môj sluha! Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia. Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil!” Jahšua prišiel vykúpiť nás a Lukáš 1:68 na to poukazuje: „Požehnaný Jahveh, Boh Izraela, že navštívil svoj ľud a vykúpil ho.” Cena za výkupné bola splatená na Kalvárii, no výkupné nie je kompletné, pretože odstránenie votrelcov a obnovenie nášho vlastníctva je dlhodobý proces, neustále pokračujúci. V Izaiášovi 63:4 Jahveh hovorí: „Lebo deň pomsty mal som na mysli, prišiel rok môjho vykúpenia!” To je rok, ktorý očakávame s nádejou, vidiac znamenia jeho priblíženia sa.

Čo také sme stratili, čo potrebujeme mať vykúpené? Všetky práva, moc a slávu, ktorú mal pôvodne Adam ako syn Jahveho. Uvádza sa, že bol vytvorený na Jahveho obraz. No sme teraz Jahveho obraz? Je Jahveh nedokonalý, podriadený chorobám, starnutiu a smrti, neschopný konať dobro a odolávať zlu? Vy sa v takýchto podmienkach nachádzate, prišli ste o Jahveho obraz a preto musí byť pre vás vykúpený.

Adamovi bolo prisľúbené vládnutie nad celou zemou, no prišli sme o všetku vládu okrem našich vlastných domovín. Ľudia vo východnom Nemecku, Maďarsku, Československu, v pobaltských národoch a časti Fínska stratili dokonca i vládu nad svojím vlastným územím. (Toto bolo písané v 70. rokoch 20. storočia, preto odkaz na už neexistujúce Československo a narážka na sovietsku okupáciu – pozn. prekl.).

No obnovenie Jahveho obrazu je nám prisľúbené. Napríklad v Hozeášovi 13:14, 1. Korinťanom 15:48-49, Filipanom 3:20-21 a Rimanom 8:13-39, je nám prisľúbené obnovenie našej vlády nad celým svetom.

Ako sme o to prišli? Náš predok Adam, ich predal alebo vymenil so Satanom za poznanie, či skúsenosť, dobra a zla. Jahveh mu prikázal mať účasť len na dobre, nikdy nie na zle. Preto Pavol v Rimanom 7:14 uvádza: „Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný hriechu.”

Dnes sa zúfalo snažíme uniknúť najstrašnejšej a najpotupnejšej forme otroctva – komunizmu. No po niekoľko tisíc rokov sme neustále vo forme otroctva, v našej nedokonalej forme. Výrazy použité v pôvodných jazykoch na vyjadrenie základných myšlienok vykúpenia sú zvolené starostlivo. Spomeňte si, v hebrejčine, bolo významom týchto slov navrátiť, čo bolo stratené, a čo uskutočňoval najbližší príbuzný, kúpou alebo pomstou. V gréčtine, ktorou bola písaná Nová Zmluva, boli použité tri výrazy – agorazo, v zmysle „kupovať na trhu (otrokov)“, exagorazo, v zmysle „kupovať z trhu, bez možnosti ďalšieho predaja, a lutroo, v zmysle „oslobodiť zaplatením ceny“.

Všetky tieto slová a významy platia. Skrze Adama sme predali, resp. stratili naše vlastníctvo a náš Jahveho obraz a dostali sme sa do otroctva Satanovho sveta. Vystavení na trhu otrokov sme boli vykúpení a oslobodení zaplatením strašnej ceny, ktorú za nás zaplatil Jahšua. Náš príbuzný pre nás obnovuje to, čo bolo stratené, zaplatením ceny i pomstením sa.

Cena bola zaplatená, ale Satan sa nevzdal vykúpených vecí. Ako uvádza Pavol v Rimanom 8:22-23: „Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti. A nielen ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela.” Uchvatiteľ musí byť zvrhnutý strašnou Jahveho silou pri návrate Jahšuu, „Lebo deň pomsty mal som na mysli, prišiel rok môjho vykúpenia!”

To zahŕňa, samozrejme, spásu, ale i oveľa, oveľa viac. Je to vykúpenie, obnovenie našej moci a slávy ako Jahveho synov. Kvôli tomu by sme sa mali úprimne spojiť v poslednej modlitbe v knihe Zjavenia: „Príď, Pane Jahšua!“

Kritická poznámka od Cliftona A. Emahisera: K tomu môžem iba dodať, že v otázke „vykúpenia“ nemáme žiadnu voľbu: buď sme „príbuzní“ alebo nie sme. Nemôžeme sa teda rozhodnúť byť vykúpení, a ani rozhodnúť nebyť vykúpení! Ako sa uvádza v Hebrejom 12:8: buď sme „synovia“, alebo sme „bastardi“. Dnes väčšia časť svetovej populácia spadá do tej druhej kategórie!

Reklamy

One Comment

  1. Jozef Noga
    Posted 30. decembra 2009 at 12:28 | Permalink

    Je to zvlastne ked to tu citam! Tak ze Boh stvoritel, zaplatil vykupne a vykupil nas z otroctva! Stali sme sa slobodni, vo zmysle ze uz nepatrime satanovi! Znovu patrime Bohu! Je to tak naozaj pisane a sedi to! Prichadza druhy krok, a to je zvestovanie tejto dobrej spravy celemu svetu! Cize evanielium! Podla vsetkeho je to potrebne aby sa to sirilo a aby sa to ludia dozvedeli! Tak dolezite, ze tym Jezis poveril vsetkych svojich ucenikov! Mame sa dozvediet tu radostnu spravu, ze uz nepatrime medzi otrokov satana a znova je nasim panom Boh stvoritel! Co na to satan? Iste sa mu to nepaci, iste nespi, a ako vieme je velmi velmi mudry! Tak mudry ze vie oklamat ludi a zviest ich! On neprestal zit a je tu aj nadalej! Tak ze co asi teraz robi? V proroctvach je pisane ze ma moc zvadzat a zviest ludi a keby mu to bolo dovolene, zviedol by znova mnohych a pise sa ze i tych ktori uverili v Jezisa! Tak ze co teraz robi? Bohu sa postavit nemoze! Nemoze mu odopriet, to co si spat kupil! Ale ked ze clovek dostal pri stvoreni slobodnu volu, to je posledne, na co moze este zautocit! Zviest a zastavit cloveka ktory bol vykupeny a zvestuje sa mu tato zvest! Ako to chce urobit? Hlupi nieje! Nieco pravdepodobne vymysli, alebo uz vymyslel! Pokusal sa ako prve zastavit vykupenie! Zabit Jezisa, zviest ho a nepodarilo sa! Bolo dokonane, cize zaplatene!!! Druhu vec ktoru sa snazi robit, je ze sa snazi zastavit to posolstvo! Tak ako sa snazil vzdy! NEUSPEL! Preto ze to mu tiez nebolo dovolene! Slovo bozie je mocnejsie a ked bolo povedane ze sa bude sirit a zvestovat po celom svete, bolo to mocne rozhodnutie boha a on to nedokazal zastavit! Ako mudry, prisiel vsak na nieco ine! Velmi VELMI mudre!!! Podobne nieco spravil v raji Adamovi a Eve! Nevedel zastavit slova bozie ktore sa k Adamovi dostali, tak ich zacal pouzivat a ucelovo prifarbovat, a ked ze vedel ze jedine co moze zmenit vdaka slobodnej volbe ktoru clovek dostal, zacal menit sposob ako clovek bozie slovo chape, a ako sa k nemu postavi! Bozie nariadenie ohlade stromu poznania oznacil ako vypocitave Bozie klamstvo a nepravdu! Co sa stalo? Adamovi a Eve to bolo ziadostive, lubilo sa im to a uverili slovu satana a jeho vykladu! Bozie slovo ktore malo pomahat, zostalo vdaka ludskemu rozhodnutiu bokom! Neformovalo viac zivot cloveka, jeho potomstva, a celeho sveta! ale boli to slova Satana ktore clovek prijal, a tie slova ho dostali tam kde bol! Myslim ze dnes robi to iste! Svetom leti slovo ze clovek bol vykupeny a moze pokracovat v napredovani a zdokonalovani sa! Staci tomu uverit, prijat, a nechat sa formovat slovom Bozim k dokonalosti! Satan vidi, ze slova o tejto skutocnosti nedokaze zastavit, tak robi znova to co v rajskej zahrade! Tvrdi ze to tak nieje! Tvrdi ze to co Boh povedal, nieje pravda! Ako prefikane to dokaze zasa zastavit a asi to nikto z nas nedokaze zmenit! Proste si chce svoje este utrhnut! Prichadza k cloveku a snazi sa ho presvedcit ze Jezis tu sice bol, ale je vam to na nic! Nic sa nezmenilo! Zostanes tam kde si! A ponuka ako vzdy ponukal! Ved je tu celkom fajn! Kam by si isiel! Co tam po slobode! Staci sa dobre zapojit, urobit nieco sikovne a moze ti tu byt fajn! Boh ta chce urcite zasa vyviest niekde do puste alebo cojaviem kde! Tu to mas jasne! Jasne pravidla! Mozes sa mat ako kral! Takto nejako sa asi prihovara aby zabranil tomu aby sme tie slova o vykupeni brali vazne a nechali Boha prist znovu do nasich zivotov! Dokonca je tak neobycajne sikovny, ze keby si aj to vsetko co ponuka odmietol, a zacal uvazovat ze tie slova o vykupeni mozu byt pravdou, vytasi z rukava ESO! Povie ti ze NO DOBRE! ALE TO NEPLATI PRE TEBA! BOH VYKUPIL LEN ISTU RASU! TY MUSIS ZA SEBA ZAPLATIT SAM A BOJOVAT! MUSIS SA OCISTIT OD PARAZITOV, PRISTAHOVALCOV, VYBOJOVAT SI SVOJU ZEM!!! Chytre od neho!:-) Neda sa ho podcenovat a v rukave ma toho este urcite dost! Jedno je iste! Nevzda sa! My mame volbu! Pocuvat jeho, alebo SLOVO BOZIE! Ktore sa vzdy naplnilo! Aj ked ho niekto oznacoval za klamstvo! a co je najkrajsie, to je to, ze dava cloveku zadarmo a bez boja! Staci len vziat si z jeho ruk, z jeho ust a prijat to! Je to tazsie ako by sa zdalo ale taky je Boh mocny a tak mocne je jeho slovo! Tazke je to preto ze sa tomu tazko veri! Lahsie sa veri tomu, ze je to hlupost, fanaticke,nerozumne! Ved rozum nam hovori nieco uplne ine! ked chces v tomto svete nieco mat, treba za to bojovat! Boh vsak hovori ze je to dalsie satanove klamstvo! BOH UZ VYBOJOVAL! PRE KAZDEHO! KTO UVERI! UVERI JEHO SLOVAM! UVERI JEMU!!! JozefNoga,Bratislava

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: