Monthly Archives: október 2009

Clifton Emahiser – Skon Edoma (3. časť)

V predchádzajúcej časti som uviedol, že Kanaan, Chamov syn, sa narodil z incestného styku a poukázal na pár veršov, ktoré tento fakt potvrdzujú. Šlo o prípad Chama, hľadiaceho na nahotu svojho otca, ktorá sa následne ukázala byť nahotou matky. V rôznych komentároch k tejto téme bolo ťažké čosi hodnotné nájsť, keďže sa autori okolo tohto vykrúcali, prezentujúc to ako macochu či konkubínu, a v niektorých prípadoch je to tak vnímané.


Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Skon Edoma (2. časť)

V predchádzajúcej časti som vysvetľoval, ako sa Ezau oženil s troma ženami – Chetitkou, Chivejkou a Izmaelovou dcérou. Z týchto troch žien pochádzalo 14 náčelníkov Edomu. Jedna osoba mi dala do pozornosti, že chetitská a chivejská manželka boli potokmai Chama, a preto boli biele. Nuž, je pravdou, že Chetiti sú potomkami Cheta, druhého Kanaanovho syna (Gen. 10:15), a teda potomkami bieleho Chama, Chivejci sú podobní a taktiež pochádzajú z Kanaana (Gen. 10:16), Chamovho syna. Možno sa čudujete – a čo s tým má spoločné Ezau? Aby sme pochopili vzťah Ezaua ku Kanaanovi, Chamovmu synovi, musíme pochopiť Kanaanov pôvod. Ak nemáme vytvorený dobrý základ pred Ezauovú genealógiu, nikdy neporozumieme jeho príbehu v tom pravom zmysle.

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Skon Edoma (1. časť)

Ako som vám v časti “Smrtiaca doktrína univerzalizmu” (Kto je tento patriarcha, Júda, časť 22) sľúbil, objasním a zdokumentujem problém s Deuteronomiom 23:7. Ako som vám už uviedo, v našej súčasnej (anglickej) Biblii sa nachádza odhadom 27 tisíc chýb v preklade. Niektoré iné preklady sa pokúsili mnohé tieto nezrovnalosti napraviť, no tých je mnoho a stále prevažujú.. Jednou z nich je preklad v Deuteronomiu 23:7. Začnem citátom tejto pasáže:

Čítať ďalej

William Finck – Mylné predstavy ohľadom Pavla a ‘Cirkvi’

Mnoho ľudí hľadí na utláčateľské monštrum, ktoré samé seba nazýva rímsko-katolíckou cirkvou, a následne zo stvorenia tohto monštra a jeho potomstva obviňujú Pavla z Tarzu, ako keby ten niečo také vymyslel. Týmto spôsobom takíto ľudia iba opakujú lži rímskej cirkvi, ktorými si nárokuje apoštolský základ, a venujú im hodnovernosť, ako keby boli pravdivé, čo celkom iste nie sú!

Takmer každému by malo byť evidentné, že apoštoli pravdepodobne napísali mnoho ďalších listov, než sú tie, ktoré v našich Bibliách máme, a ktoré, ak by sme ich poznali, by pravdepodobne prispeli k úplnejšiemu obrazu ich ideálneho modelu pre fungovanie a štruktúry skutočne kresťanskej komunity. Avšak nie mimo ducha jednoduchosti, ktorý je cieľom kresťanského učenia, možno nepotrebujeme nič viac než inštrukcie, ktoré máme. V tomto texte preskúmame, čo presne novozmluvné knihy, a predovšetkým Pavlove listy, skutočne uvádzajú k organizácii a vedení kresťanskej komunity.


Čítať ďalej

William Finck – Herodotos, Skýti, Peržania a proroctvo

Cieľom tohto exposé je ukázať, ako ten, kto nie je plne oboznámený so sekulárnou históriou (ktorá sa väčšinou nachádza v gréckej klasickej literatúre), nepochopí plne Písmo. Júdsky národ, pozostávajúci z väčšej časti zo “zlých fíg” (dnes zvaných “Židia”), bol rozptýlený až po roku 70 A.D., ako bolo prorokované v Jeremiášovi 24:8-10, 26:6, 29:17-19 a inde, čo sám Kristus potvrdzuje v Lukášovi 21:24. Zatiaľčo Jakub v 1:1 hovorí o “dvanástich kmeňoch v disperzii”, a Jakub zomrel pred rokom 70 A.D., o čom svedčí Josephus, Jakub neoslovoval tzv. “Židov” rozptýlených v roku 70 A.D, a rovnako tak sa Židia mimo Judey nemohli odvolávať na pôvod z iných než iba troch kmeňov – Júda, Benjamín a Levi – a iba malá časť z nich znovu osídlila Judeu po svojom návrate z Babylonu.

Čítať ďalej