Clifton Emahiser – Skon Edoma (2. časť)

V predchádzajúcej časti som vysvetľoval, ako sa Ezau oženil s troma ženami – Chetitkou, Chivejkou a Izmaelovou dcérou. Z týchto troch žien pochádzalo 14 náčelníkov Edomu. Jedna osoba mi dala do pozornosti, že chetitská a chivejská manželka boli potokmai Chama, a preto boli biele. Nuž, je pravdou, že Chetiti sú potomkami Cheta, druhého Kanaanovho syna (Gen. 10:15), a teda potomkami bieleho Chama, Chivejci sú podobní a taktiež pochádzajú z Kanaana (Gen. 10:16), Chamovho syna. Možno sa čudujete – a čo s tým má spoločné Ezau? Aby sme pochopili vzťah Ezaua ku Kanaanovi, Chamovmu synovi, musíme pochopiť Kanaanov pôvod. Ak nemáme vytvorený dobrý základ pred Ezauovú genealógiu, nikdy neporozumieme jeho príbehu v tom pravom zmysle.

KANAAN NARODENÝ Z INCESTU

Všetko to sa začína pasážou nachádzajúcou sa v Genesis 9:22:

I uvidel Cham, Kanaánov otec, nahotu svojho otca a vonku to hovoril svojim dvom bratom.”

Cham mal niekoľko ďalších potomkov, ktoré bolo možné v tomto verši spomenúť, prečo bol ale zo zvyšku vybraný Kanaan? Existuje na to veľmi dobrý dôvod, pretože Cham, podobne ako neskôr Rúben, mal incestný styk s manželkou svojho otca – alebo inými slovami, so svojou matkou. Z tohto spojenia sa narodil Kanaan. To bol dôvod pre kliatbu, ktorú Noach nad Kanaanom vyslovil. Kliatby ako tieto sú veľmi vážne, keďže nasledujú celé potomstvo dotyčnej osoby navždy. Nešlo o žiadne taľafatky! Všimnete si, že žiadne iné z Chamových detí nemalo na seba uvalenú kliatbu Že šlo o incest, môžeme dokázať pasážou Písma, odkazujúc na Levitikus 18:7-8:

7 Neodkryješ nahotu svojho otca: to jest svojej matky. Je predsa tvojou matkou. Nesmieš ju zneuctiť. 8 Neodkryješ nahotu ženy svojho otca, to je telo tvojho otca.”

Nebola to Noachova osobná nahota, ktorú Cham uvidel, ale nahota jeho matky. Genesis 9:22 je pasážou, pri ktorej, ak budete hľadieť do rôznych komentárov, nenájdete nič iné, iba zmätok. No na pasáž v Levitikus 18:7, 8, komentátori sú o čosi vnímavejší. The Wycliffe Bible Commentary, strana 99 k tejto pasáži uvádza nasledovné:

Nahota tvojho otca. Tieto zákony boli adresované mužom. Tento verš obsahuje zákaz nie proti incestu medzi otcom a dcérou, ale iba proti incestu syna s matkou. Haba matky padala taktiež na otca. Kedže boli jedno telo (Gen. 2:24), akýkoľvek skutok spáchaný voči matke mohol byť považovaný za spáchaný voči otcovi.”

Mala by sa tuná spomenúť jedna vec: kniha Genesis nie je nutne napísaná úplne celá v chronologickom poriadku. Keď Mojžiš zaznamenával všetky tie veci v oveľa neskoršej dobe, pozeral retrospektívne. Noach zrejme nepreklial Kanaana bezprostredne potom, čo sa o tomto Chamovom incidente dozvedel, pretože nemohol vedieť, či Cham spôsobil matke tehotenstvo alebo nie. No v istej dobe, pravdepodobne pri narodení Kanaana, túto kliatbu vyslovil. Pretože ako posledný odkaz je spomenutý verš Genesis 2:24, pozrime sa naň, čo hovorí:

Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.”

Telo” je hebrejským výrazom pod číslom #1320 v the Strong’s Exhaustive Concordance Of The Bible a je vysvetlený ako:

#1320 … bâsâr, baw-sawr’; z 1319; mäso (z jeho čerstvosti); zovšeobecnením telo, osoba; taktiež (ako eufemizmus) ohanbie človeka: — telo, [tuk] mäso [-vý/vá/vé], príbuzenstvo, + nahota, koža.”

Pozrime sa do The Reader’s Digest Great Encyclopedic Dictionary na význam výrazu “ohanbie.” Vo väčšine anglických slovníkov sa nachádza ako “pudendum”:

Pudendum … (1) Vonkajšie genitálie ženy, vulva. (2) Vonkajšie genitálie bez ohľadu na pohlavie … [latinský stredný rod pudendus, gerundium pudere, byť zahanbený] …”

Viem, že je to dosť obrazné, no verím, že z tohto všetkého môžeme lepšie pochopiť, o čo v tejto epizóde šlo, keď je napísané, I uvidel Cham, Kanaánov otec, nahotu svojho otca a vonku to hovoril svojim dvom bratom. Je to hebrejský spôsob vyjadrenia, že hľadel na nahotu svojej matky. Aby sme dokázali, že výraz “telo” môže mať význam “ohanbie”, čiže genitálie či už muža alebo ženy, budem citovať 2., 3., 7., 13. a 19 verš 15. kapitoly Levitikus (po pravde, je nutné prečítať si celú kapitolu:

Verse 2: When any man hath a running issue out of his pudenda

Verse 3: And this shall be his uncleanness in his issue: whether his pudenda run with his issue, or his pudenda be stopped from his issue …

Verse 7: And he that toucheth the pudenda of him that hath the issue …

Verse 13 … and bathe his pudenda in running water …

Verse 19 And if a woman have an issue, and her issue in her pudenda be blood …

Veľmi jasne môžete vidieť, že sa musíme naučiť čítať Písma v správnom kontexte, keďže použité výrazy môžu byť iba substitútom jemnejšieho vyjadrenia nepríjemného výrazu. Nazýva sa to eufemizmus. Inými slovami, výraz “telo” je eufemizmus, a v horeuvedenom prípade doslova znamená “ohanbie” muža či ženy. Mnohokrát nám ujde celý význam pasáží, ak nemáme porozumenie pre eufemizmus, s ktorým sa stretávame. Ak týmto eufemizmom porozumieme, potom môžeme pochopiť, prečo Adam a Eva boli nahí a nehanbili sa. A neskôr môžeme taktiež pochopiť, aký druh “záster” si zhotovili, a akú časť svojho tela sa snažili zakryť. Jednou vecou je nájsť významy rôznych hebrejských a gréckych slov, no úplne inou vecou je ich zaradenie do správneho kontextu v Písme. Aby sme tento kontext pochopili, musíme mať znalosť toho, ako tá-ktorá pasáž zapadá do zvyšku Písem. Ak je nejaká pasáž v nesúlad s inými pasážami, jej mentálny kontext musí byť nesprávny. Tohoto dobrým príkladom je horeuvedená aplikácia.

NOACHOVA KLIATBA NAD KANAANOM A VŠETKÝMI JEHO POTOMKAMI

Kvôli Chamovmu konaniu Noach (a ako hlava rodiny na to mal plné právo) preklial z incestu zrodeného Kanaana a všetkých jeho potomkov navždy, Genesis 9:25:

A (Noach) povedal: “Buď prekliaty, Kanaán, staň sa poníženým sluhom svojich bratov!””

Nešlo o planú hrozbu voči Kanaanovi, pretože Jahveh len nedlho predtým spôsobil potopu, aby takéto konanie eliminoval. Dôvod na kliatbu bol na Kanaanovi, nie na Chamovi, pretože Kanaan bol výsledkom Chamovho spojenia s jeho matkou. Keď pochopíme podstatu Noachovej kliatby, môžeme taktiež porozumieť tomu, prečo sa ostatní členovia Noachovej rodiny odmietli miešať s Kanaanovým potomstvom. Jediný spôsob, ako si mohol Kanaan zaobstarať manželku, bolo získať ju z ne-adamických žien v oblasti, v ktorej prebývali, a tak tomu aj bolo. S touto kliatbou bol Kanaan a jeho potomkovia účinne vyhnaní od zvyšku rodiny. Predstavte si samých seba na mieste členov Noachovej rodiny. Chceli by ste svojich synov a dcéry sobášiť s potomstvom Kanaana, aby sa aj oni dostali do Noachovej kliatby? Kým sme pri téme Noacha, pozrime sa, čo sa dialo tesne pred potopou, a na Jahveho dôvod, prečo ju dopustil. Nachádzame to v knihe Jašer (Jašar) (dvakrát spomínaná v našich súčasných Bibliách), kapitola 4, verš 18:

A ich sudcovia a vládcovia šli k ľudským dcerám a násilím si brali od mužov ich manželky podľa svojej vôle, a ľudskí synovia si brali z dobytka zeme, divých šeliem a vtákov a učili sa ich miešať, aby provokovali Pána; a Boh videl, že celá zem je skazená, pretože každé telo skazilo svoje cesty, všetci ľudia i zvieratá.”

Toto by nám malo dať istý náhľad na dôvod, prečo Noach Kanaana preklial. Musíte rozmieť tomu, že Noach s rodinou boli svedkami celého tohto miešania a kríženia rastlín i zvierat. Noach musel prijať veľmi rýchle a tvrdé rozhodnutie, aby k tomuto opäť nedochádzalo.

Môžete si byť istí, že zvyšok Noachovej rodiny dôkladne vzal do úvahy prehlásenú kliatbu nad Kanaanom, a svojich potomkov po nasledujúce generácie na túto skutočnosť upozorňovali. Postupom času sme na to však zabudli, pretože to isté sa deje i v našej dobe. Nielenže vidíme rasovo miešané manželstvá, ale vedci experimentujú s genetickým inžinierstvom. Článok z 29. januára 2000 na Yahoo News, Associated Press, s názvom “Dosiahnutá dohoda o biotechnologických potravinách”, Montreal (AP), kde sa OSN snaží vytvoriť pravidlá pre geneticky modifikované produkty. Nemôžem sa tuná venovať všetkým detailom, no na strane 2 tejto správy sa uvádza: Geneticky modifikované obilie je už značne rozšírené. V roku 1999 bolo po celom svete kultivovaných okolo 70 miliónov akrov geneticky upravených rastlín. V U.S.A. Geneticky modifikované odrody predstavujú zhruba 25% kukurice a 40% sójových bôbov. Na strane 1 tejto správy sa uvádza: Protokol má za úlohu chrániť životné prostredie pred poškodením zo strany geneticky modifikovaných organizmov. Environmentalisti a niektorí vedci sa obávajú, že biologicky upravované rastliny, zvieratá a baktérie by mohli zničiť naše prirodzené kmene alebo rozšíriť svoje genetické výhody na buriny a ďalšie nežiaduce druhy … “ Existujú rybacie gény v ovocí, hydinové gény v rybách, zvieracie gény v rastlinách, rastové hormóny v mlieku, gény hmyzu v zelenine, stromové gény v zrne a v prípade bravčoviny, ľudské gény v mäse”, uviedol Steve Gilman, organický farmár v Stillwater, N.Y. Ako sa zdá, nič nové pod slnkom.

ODKIAĽ MOHLA POCHÁDZAŤ KANAANOVA MANŽELKA?

Je zjavné, že Kanaan, s naň uvalenou kliatbou, nemohol získať manželku z Noachovej rodiny. Kde potom mohol Kanaan získať manželku či manželky? Budem citovať z The Holy Bible in Modern English od Ferrara Fentona, Genesis 10:5, 20, 31:

5 From these they (the sons of Japheth) spread themselves over the seacoasts of the countries of the nations, each with their language amongst the gentile (non-Adamic) tribes … 20 These were the sons of Ham in their tribes and languages, in the regions of the heathen … 31 These are the sons of Shem, by their tribes and by their languages, in their countries among the heathen.”

Keďže Noach a členovia jeho rodiny boli jedinými prežijúcimi bielymi ľuďmi na zemi s čistým pôvodom, jediné miesto, kde si mohol Kanaan získať ženu, boli nebieli pohania v oblasti Chamovho osídlenia. Tak, ako Ferrar Fenton Genesis 10 prekladá, potopa nemohla zaliať všetkých ľudí na zemi, ako to niektoré kruhy propagujú. Teraz, keď vieme, odkiaľ mohol Kanaan získať manželku, preskúmajme niektoré archeologické dôkazy týkajúce a Chetitov, ktorí boli Kanaanovými potomkami skrze Cheta. Budem citovať z publikácie Archaeology And The Bible, autor George A. Barton, kapitola 3 s názvom “Chetiti”, strany 74-75:

Čím viac rastie naše poznanie o Chetitoch, tým menej jednoduchší sa zdá problém ich rasovej príslušnosti. Niektoré črty ich reči jasne pripomínajú črty indo-európskej rodiny jazykov, no iné, zdá sa, pripomínajú tatarskú príslušnosť … Tuná sú zobrazené dva odlišné typy tváre. Jeden typ mal vysoko položené lícne kosti, pretiahnuté (šikmé) oči, a vlasy v cope, ako ľudia v Mongolsku a Číne; druhý mal vystrihanú hlavu a tvár, ktorá črtami pripomínala ranných Grékov … Medzi spojencami Chetitov sú zobrazení taktiež semitskí Amorejci. Títo mali ustupujúce čelá a vystupujúce brady … Tablet, na ktorom je kronika zapísaná, je v perzskom jazyku neskoro-babylonského obdobia, no dôkazy naznačujú, že ide o kópiu zo staršieho originálu. Ak je obsah tabletu pravdivý, Chetiti si spravili meno v histórii a bol pripravení zapojiť sa do tohto miešania rás, ku ktorému došlo po zvrhnutí prvej babylonskej dynastie … Môže byť, že Indo-Európanov do tohto regiónu nasledovali v roku 2100-2000 pred Kristom Mongoli, prípadne, že Mongoli tam boli skôr a prišli Indo-Európania. V naslednej civilizácii – ako sa zdá z dostupných informácií – nastalo miešanie dvoch rás.”

Pre ďalšie informácie, že desať národov spomínaných v Genesis 15:19-21 bolo takouto zmiešanou rasou, ako je popísané vyššie, nazrieme do Peake’s Commentary on the Bible, strana 116. Táto skupina národov zahŕňala Chetitov i Kanaancov, oba tieto národy mali na sebe Noachovu kliatbu, ako i tí, s ktorými sa miešali:

Keď Izraeliti vstúpili do Kanaanu, našli tam veľmi zmiešanú populáciu, všeobecne označovanú výrazom Amorejci alebo Kanaanci.”

V Genesis 15:19-21 je uvedených 10 národov a tie sa medzi sebou krížili do takej miery, že v Deuteronomy 7:1-2 ich je uvedených len sedem. Kenijci (Keniti), Kenizzejci a Refaim boli úplne absorbovaní ostatnými národmi tejto skupiny, z ktorých pochádzajú dnešní “Židia”. Ako môžete viddieť, rodová línia Kana sa začala miešať s líniou Kanaana, narodeného z incestu, a samozrejme, v tejto skupine boli Chetiti a Kanaanci. The Adam Clarke’s Commentary on the Bible, Abridged by Ralph Earle, stranae 38, uvádza nasledovné:

Keniti. Tuná sa spomína desať národov, aj keď neskôr je ich iba sedem, pozriDeut. vii. 1; Skutky xiii. 19. Pravdepodobne niektoré z tých, ktoré existovali v dobe Abrama, sa pred dobou Mojžiša zmiešali s ďalšími, preto z desiatich ostalo iba sedem.”

Pozrime sa teraz na Genesis 15:19, a zistime, aký druh miešania rás sa v tej dobe v Palestíne vyvíjal. Aby sme dostali lepší obraz, zahrnieme verše 18 po 21:

18 V ten deň Pán uzavrel s Abramom zmluvu a povedal: “Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky až po veľkú rieku Eufrat; 19 Kenejcov, Kenezejcov, Kadmoncov, 20 Hetejcov, Ferezejcov a Refaimcov, 21 Amonitov, Kanaánčanov, Gergezejčanov a Jebuzejcov.””

Jedným z týchto národov medzi Kanaancami boli Keniti (Kenejci) (#7017), ktorí boli potomkami Kaina. Keďže Kain bol z potomstva Satana, jeho satanská krv sa šírila medzi všetkými týmito národmi, spomínanými v tejto pasáži. Týchto ľudí sa týkala Kainova kliatba (Genesis 3:14) i Noachova kliatba (Genesis 9:25), a na dovŕšenie tohto bolo potrebných spomínaných 400 rokov.

Medzi týmito desiatimi národmi je jeden ďalší národ hodný spomenutia, Kenizejci, keďže sú príbuzní Ezaua, ktorý sa manželstvom spojil s Chetitmi a Chivejcami, prinášajúc Noachovu kliatbu na svojich potomkov s týmito ženami. Tento konkrétny národ pochádal zo spojenia Ezaua a jeho chetitskej manželky Ady. Matthew Poole’s Commentary On The Holy Bible, zväzok 1, strana 38, o Kenizejcoch uvádza toto:

Kenizejci, pokladaní za Idumejcov, údajne pochádzali z Kenaza, Ezauovej rasy. Zdá sa však, že to nekorešponduje s Deut. ii. 5, kde Boh výslovne Izraelitom ohľadom Idumejcov hovorí, Nedám vám žiadnu z ich zemí, &c.”

Keďže Kenaz bol iba jedným zo 14 náčelníkov Edomu, toto tvrdenie o súhlase s Deuteronomiom 2:5 je zbytočný. Kenizejci sú skutočne z Ezaua. The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, zväzok 3, strana 782, o Kenazovi a Kenizejcoch hovorí nasledovné:

KENAZ Jednotné číslo klanového pomenovania Kenizejec, syn Elifázov a vnuk Ezaua (Gen. 36:11; 1 Kron. 1:36), jeden z náčelníkov Edomu(KJV – vojvodcov) (Gen. 36:15, 42; 1 Kron. 1:53).”

Niektorí sa môžu čudovať, prečo sú kenizejci spomínaní pred zjavnou Ezauovou dobou. Ide o otázku “prediktívneho proroctva”. Musíte zvážiť to, že Mojžiš zapisoval všetko dodatočne, a že Písma nie sú nutne v chronologickom poriadku. Neskôr sa všetky tieto skupiny spomínané v Genesis 15:19-21 politicky spojili s kompozitnou skupinou všeobecne označovanou Júda. (The Interpreter’s Dictionary of the Bible, zv. K-Q, strana 6)

PARALELA S LÓTOVÝMI DCÉRAMI

Ďalší slávny prípad incestu v Písme sa týka Lótových dcér. Na pochopenie podobnosti tohto príbehu je nutné poznať pozadie príbehu o Lótovi. Lót bol synom Harana, a synovcom Abraháma (Abrama), ktorý sa kvôli predčasnej smrti svojho otca dostal do Abrahámovej opatery, a keď sa Abrahám rozhodol ísť do krajiny Kanaan (Genesis 11:31), Lót dal dokopy svoj majetok, pozostávajúci predvšetkým z dobytka, ktorý v tom čase nebol veľmi veľký, aby zabránil ich spoločnému ustájeniu v rovnakej ohrade. Nakoniec sa ich majetok tak zväčšil, že boli nútení rozdeliť sa, po hádke medzi svojimi pastiermi. Časť ich problému vychádzal z faktu, že väčší priestor potreboval nielen Abrahám a Lót, ale v krajine žili i kanaanski pastieri, s ktorými súperili. Lót využil štedrosť svojho strýka, požadujúc hojnejšie zavlažovanú zem pri Sodome. Ako sa ukáže, toto Lótovo rozhodnutie prinesie jeho rodine nešťastie.

Asi o 8 rokov neskôr po svojom rozchode kvôli nedostatku pastvín bo Lót vzatý do zajatia Chedorlaomerom, spolu s ďalšími obyvateľmi Sodomy, načo Abrahám postavil armádu a pustil sa do ich prenasledovania. Abrahám nepriateľov napadol počas ich spánku, tak náhle, že za sebou zanechali pri úteku všetko, vrátane zbraní, a utiekli do hôr. V ich tábore Abrahám anšiel svojho synovca, jeho ženu i dcéru spolu s ich majetkom. Táto výprava Abrahámovi zabezpečila medzi Kanaancami slávu i prestíž, ktorá by mala Lótovi zabezpečiť úctu a vďačnosť ľudu Sodomy, ktorí boli Abrahámovým pričinením zachránení pred otroctvom. Ako sa zdá, opak bol pravdou.

Pri príprave tohto článku som sa zamýšľal nad tým, kým mohla byť Lótova žena? Kde ju vzal? Iste nie spomedzi týchto ľudí v Sodome! Ako zvyčajne som hľadal všetko, čo som k tejto téme mohol nájsť. V The Interpreter’s Dictionary of the Bible, zväzok K-Q, strana 162, som našiel:

Hoci rozprávanie v Genesis 12:10-20 výslovne neuvádza, že Lót sprevádzal Abrama a Sáru do Egypta, po návrate do Palestíny sú menovaní spolu (Genesis 13:1) Okrem toho, Zvitky od Mŕtveho mora, Genesis Apocryphon xx. 11, 33, 34, uvádza nielen Lóta sprevádzajúceho Abrama do Egypta, ale taktiež zastávajúceho úlohu hovorcu k faraónovmu vyslancovi (riadky 22, 24), nadobudnúc veľký majetok a manželku (riadok 34).”

To je veľmi zaujímavé, pretože pri tej istej príležitosti Abrahám a Sára získali egyptskú slúžku, Hagar, ktorá sa postupom času stala matkou Izmaela, ktorý mal následne dcéru menom Bašemat, ktorú si vzal Ezau za manželku. Z toho vieme, že Lót sa neoženil medzi ľud Sodomy. K tejto informácii sa vrátime pri hlbšej štúdii Ezaua.

Spomínate si, že Lót, Abrahámov synovec, si pre seba vybral okolie Sodomy a žil tam v prítomnosti veľmi skazených a sexuálne zvrhlých ľudí, a ich tolerancia zla sa stala katastrofickou. Taktiež si spomeniete, ako bol Lót odvedený ako zajatec, keď bolo mesto Sodoma dobyté nepriateľmi, a ako bol Lót Abramom zachránený. Napriek všetkému, čo sa stalo, Lót sa vrátil späť do Sodomy, a tam ho našli anjeli, ktorí prišli do Sodomy. Dvaja z anjelov, ktorých hostil Abrahám, šli do Sodomy, hľadajúc desať spravodlivých, aby mohlo byť toto mesto zachránené pred zničením. No jediným spravodlivým, ktorého našli, bol samotný Lót. Ten priviedol anjelov, vyzerajúcich ako obyčajní ľudia, do svojho doma, a pohostil ich podľa zvyku tej doby, starajúc sa o nich ako o vzácnych hostí.

No ako dovečerali, okolo Lótovho domu sa začali zhromažďovať všetci muži Sodomy. Pretože keď sa sodomskí muži dozvedeli, že v Lótovom dome sú cudzinci, muži príjemného vzhľadu, zhromaždili sa pred domom, stojac na ulici a snažiac sa vylákať ich von. Lót vedel, že Sodomčania chcú mužov sexuálne zneužiť, a ponúkol im miesto anjelov svoje dve panenské dcéry. Nemajúc prirodzené túžby, sodomskí muži Lótovu ponuku odmietli. Potom, ako sa Lót odmietol podrobiť ich túžbam, Sodomčania sa snažili prelomiť Lótove dvere a násilím vniknúť do domu, kde sa títo dvaja mladí muži nachádzali. Tesne predtým, ako sa muži Sodomy vovalili do Lótovho domu, aby sa anjelov zmocnili, títo ich ranili okamžitou slepotou. Napriek svojej slepote sa sodomskí muži snažili dostať dnu, aby sa týchto anjelov v podobe mladých mužov zmocnili.

Títo anjeli Lóta inštruovali: Zhromaždi okamžite všetkých členov svojej rodiny a vyjdi z mesta, pretože v túto noc, toto mesto, so všetkými svojimi obyvateľmi, bude zničené. Vediac to, Lót obišiel domovy svojich zaťov a informoval ich o blížiacej sa pohrome. No títo dvaja zaťovia, legálni budúci manželia jeho dcér, odmietli jeho zdanlivo poplašnú správu. Konečne nastávalo ráno, anjeli súrili Lóta, aby vzal svoju ženu a dcéry a rýchlo odišiel, aby neboli zničení spolu s mestom. No Lót váhal opustiť svoj dom v Sodome, s očakávanými budúcimi vnukmi skrze manželstvá jeho zaťov a dcér, zanechať všetko to, čo tak ťažko nadobudol. A tak dvaja anjeli nakoniec vzali Lóta, jeho dve dcéry a egyptskú ženu a doslova ich vytiahli z mesta predtým, než bolo zničené. Jeden z anjelov potom Lótovi povedal, aby pri úteku za nič nepozerali za seba, aby sa nezastavili na planine, ale vyšli do hôr čo najrýchlejšie, aby neboli zničení!

Akonáhle boli Lót s rodinou v bezpečnej vzdialenosti do Sodomy, Jahveh spôsobil pád ohnivého dažďa na mesto a ďalšie mestá na planine. S ohňom sa objavili obrovské mraky síry a dymu, pokrývajúce celú planinu, mestá boli zničené spolu s ich obyvateľmi, ani jedna osoba, muž, žena či dieťa, neunikli tomuto strašnému zničeniu. Nakoniec, Lótova žena zaostala, aby si trošku oddýchla, obzrúc sa za Sodomou, a bola zasiahnutá miliónmi častíc soli a síry, až bola nakoniec úplne pokrytá týmito ako kôrou. Existuje dôvod, prečo sa Lótova žena obzrela k Sodome. V knihe Jašer, kapitola 19, verš 52, je zaznamenané, že mala ďalšie “dcéry, ktoré zostali v Sodome”. Keď zvážime všetky aspekty tohto príbehu, je to skutočne smutný príbeh.

Lót a jeho dcéry boli touto deštrukciou tak vyľakaní, že sa rozhodli neostať v Zoare, meste Jahvem ušetrenom, aby v ňom mohli prebývať, a pokračovali v putovaní do hôr, až našli jaskyňu, v ktorej začali prebývať. Kvôli svojmu rozhodnutiu usadiť sa pri Sodome prišiel Lót o ženu i celý majetok. Po istom čase v jaskyni sa začali Lótove dcéry obávať, že by rodina ich otca nemala mužských potomkov, čo sa v tej dobe považovalo za veľkú pohromu. Z ich pohľadu sa zdalo, že s výnimkou Zoaru bola zničená celá zem. Dcéry sa rozhodli Lótovo potomstvo zachovať. Prebývajúc so svojim otcom, prostredníctvom incestných vzťahov, staršia Lótova dcéra otehotnela a stala sa matko Moabčanov; podobne počala jeho mladšia dcéra a stala sa matkou Ammončanov (Genesis 19:23-38). Podobne ako Kanaan, ktorého preklial Noach, ani potmostvo Lótovho incestu nemalo prosperovať. Taktiež, podobne ako Kanaan, Moabčania a Ammončania boli odsúdení na manželstvá mimo svojej rasy. Pre ďalšiu časť príbehu nazrieme do knihy Jašer, kapitola 19, verš 60:

A po tom Lót a jeho dve dcéry odišli odtiaľ, a prebýval na druhej strane Jordánu so svojimi dvoma dcérami a ich synmi, a synovia Lóta rástli, a šli a vzali si pre seba manželky z krainy Kanaan, a tie počali a boli plodné a rozmnožovali sa.”

Keď si Lótovi synovia Moab a Ammon brali ženy Kanaancov, preberali na seba i Noachovu kliatbu nad Kanaanom. Noachova kliatba nad Kanaanom nekončila u dotyčného, ale pokračovala skrze všetkých jeho potomkov a všetkých, ktorí sa s nim sobášili. Tieto kliatby v Písme boli veľmi vážne. To je jeden z dôvodov na dôkaz, že Rút nebola Moábčanka, pretože ak bola, Noachova kliatba nad Kanaanom by padla na rodokmeň nášho Spasiteľa!!!

Spomeniete si, že som predtým citoval z knihy Archaeology And The Bible autora George A Bartona: Jeden typ mal vysoko položené lícne kosti, pretiahnuté (šikmé) oči, a vlasy v cope, ako ľudia v Mongolsku a Číne.” Možno si spomeniete, že v článku “Smrtiaca doktrína univerzalizmu” som spomenul: “A keď už hovoríme o Ammónčanoch, viete, že dnešní Japonci sú moderní Ammónčania? Alan Campbell napísal o tom malú brožúru pod názvom The Kings of the East. Taktiež Thomas E. Plant napísal o tejto téme brožúru The Japanese, Who are they? Inými slovami, boli to Ammónčania, ktorí napadli Pearl Harbor.” Ak sa pozriete na dnešných Japoncov, môžete vidieť tie isté mongolské črty, predovšetkým šikmé oči. Týmto môžete povedať, že Amončania a Mobačania sa s v biblických dobách miešali s týmito Chetitmi.

Z tohto všetkého máme lepšiu predstavu o tom, ako chetitská a chivejská manželka Ezaua vyzerala pred Rebekou, keď táto riekla (Genesis 27:46): “ Omŕza ma život pre Hetejky.Biely vojak, vracajúci sa po 2. svetovej vojne domov s japonskou manželkou, privádzal domov ženu s Noachovou kliatbou, nehovoriac o tom, že nebola a nie je rasovo čistá.

AKO ZLÉ TO BOLO V SODOME

Na získanie predstavy, aké zlé to v Sodome bolo, budem citovať knihu Jašer, kapitola 18, verše 14-15. V skutočnosti ide len o malý kúsok príbehu, pretože toho, čo sa v Sodome dialo, bolo veľa viac, než čo tu citujem:

14 Av čase osláv všetci povstali a zmocnili sa susedovej manželky, a panenských dcér svojich susedov, a tešili sa s nimi, a každý muž videl svoju manželku a dcéru v rukách svojho suseda a nepovedal ani slovo. 15 A konali tak od rána do večera, potom sa vrátiac domov, každý muž do svojho domu a každá žena do svojho stanu, tak konali štyrikrát v roku.”

Jude 7: “Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa.”

2 Peter 2:6: “Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. ”

Genesis 19:24: “A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána.”

Podobne ako obyvatelia Sodomy a Gomory, desať národov, predstavujúcich národy Kanaanu, pozostávali Kainových a Kanaanových potomkov spolu s Refaim, a títo všetci boli taktiež sexuálne zvrátení ľudia. Ako vieme, že boli takí? Poznáme ich životný štýl a vieme, aký druh ľudí boli, ako je zaznamenané v 18. kapitole Levitikus, verše 24 a 25:

24 Nepoškvrňte sa ani jednou z týchto vecí; veď všetkými týmito vecami sa poškvrňovali národy, ktoré ja vyženiem pred vami. 25 A pretože je poškvrnená aj krajina, ja vypomstím jej zločiny tak, že krajina vyvrhne svojich obyvateľov. ”

Nebudeme čítať celú kapitolu, len poukážeme na to, akým druhom ľudí podľa tejto pasáže boli:

Synovia páchali incest so svojimi matkami.

Otcovia páchali incest so svojimi dcérami.

Bratia páchali incest so svojimi sestrami.

Svokrovia páchali incest so svojimi nevestami.

Synovcovia páchali incest so svojimi tetami.

Strýkovia páchali incest so svojimi neterami.

Švagrovia páchali incest so svojimi švagrinami.

Zaťovia páchali incest so svojimi svokrami.

Starí otcovia páchali incest so svojimi vnučkami.

Vnuci páchali incest so svojimi starými matkami.

Muži spali s manželkami svojich susedov.

Dopúšťali sa taktiež homosexuality.

Nuž, ak sa dopúšťali všetkého tohto, viete veľmi dobre, že sa miešali i rasovo. Toto satanské plemeno sa počas 400 rokov šírilo celým Kanaanom. Nešlo len o satanské potomstvo Kaina, ale taktiež o satanské potomstvo Refaim a Edomčanov. Refaim boli potomkami miešania sa padlých anjelov (ktorý zanechali svoj pôvodný stav) a ľudských dcér, a je zaznamenané, že sa medzi nimi nachádzali obri (mutanti so šiestimi prstami na rukách a nohách). Z tohto dôvodu Jahveh dal Izraelu nariadenie pozabíjať každého jedného muža, ženu i dieťa medzi nimi, a toto nariadenie nikdy nezrušil – akurát ho pozastavil.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: