William Webster – Interpretácia Skaly z Matúša 16:18 v podaní cirkevných otcov (1. časť)

Historické vyvrátenie nárokov rímskeho katolicizmu vrátane kritickej recenzie diela Jesus, Peter and the Keys

Matúš 16:18 je kritickou pasážou Písma pre základ nárokov autority rímsko-katolíckej cirkvi. Celá štruktúra rímskej cirkvi spočíva na interpretácii skaly a kľúčov. A 1. vatikánsky koncil jasne uvádza, že jeho interpretácia Matúša 16 je tou interpretáciou, ktorej sa Cirkev pridržiava od samotného počiatku, a nejde teda o doktrinálny vývoj. Koncil nástojil na tom, že jeho interpretácia je založená na jednoznačnej zhode otcov. Týmto prehlásením si 1. vatikánsky koncil nárokuje na dvetisícročný konsenzus pre svoju interpretáciu a učenie. Výslovne sa uvádza, že iba rímsko-katolícka cirkev má autoritu na interpretáciu Písma a je nezákonné interpretovať ho v protiklade voči tomu, čo nazýva “jednomyseľnou zhodov otcov”. Tento princíp neznamená, že každý jeden otec súhlasí s tou-ktorou špecifickou interpretáciou Písma, znamená vša, že existuje všeobecný konsenzus interpretácie, a 1. vatikánsky koncil tvrdí, že sa s týmto konsenzom zhoduje. Je veľmi dôležité toto povedať, pretože to súvisí s nárokom rímskej cirkev ako o jedinej pravej Cirkvi založenej Kristom, nezmenenej od samotného svojho počiatku.

Rímsko-katolícki apologéti, v snahe podporiť nároky 1. vatikánskeho koncilu, apelujú na isté vyjadrenia cirkevných otcov, o ktorých tvrdia, že sú jednohlasnou a jednoznačnou evidenciou viery v pápežský primát v rannej Cirkvi. Tieto argumenty sa stručne dajú zosumarizovať nasledovne:

• Otcovia pri odkaze na apoštola Petra často rozprávajú vznešeným jazykom, naznačujúc osobný primát.

• Početní otcovia interpretujú skalu z Matúša 16 ako osobu Petra.

• Aj keď niektorí z otcov interpretujú skalu ako Petrovo vyznanie viery, neodeľujú Petrovo vyznanie od jeho osoby.

• Otcovia odkazujú na rímskych biskupov ako na Petrových následníkov.

Rímski apologéti sa historicky často utiekali k použitiu vybraných vyjadrení hlavných cirkevných otcov, interpretujúc ich ako podporu pápežského primátu. Príklad tohto typu argumentácie sa dá vidieť v nasledujúcich odkazoch na diela Cypriana, Ambrosia a Augustina rímskym apologétom:

Sv. Cyprian z Kartága (zomrel v roku 258 A.D.) vo svojom liste Corneliovi Rímskemu (cca 251 A.D.) hovorí o rímskej cirkvi ako o ‘Petrovom stolci (cathedra Petri)’ a ‘základnej Cirkvi, v ktorej má kňazská jednota svoj zdroj’ (Ep. 59, 14). Sv. Ambrosius (zomrel v roku 397 A.D.) uvádza, že ‘kde je Peter, tam je Cirkev’ (Komentár k Žalmom 40, 30)…Uznanie autority pápeža sv. Augustinom je prejavované slávnymi slovami, ktorými víta rozhodnutie zo strany pápeža:: Roma locuta est; causa finita est—Rím prehovoril, prípad je uzavretý (Kázeň 131, 6:10). Prečo Augustin verí, že rímsky biskup má konečné slovo? Odpoveďou je, že Pápež je následníkom sv. Petra – fakt jasne uznávaný Augustinom v jeho Liste Generosovi (cca 400 A.D.) v ktorom menuje všetkých 34 rímskych biskupov od Petra po Anastasia (List 53, 1,2).

Hore uvedené argumenty sú veľmi bežné. Sú to presne tie isté argumenty, nachádzajúce sa v diele The Faith of the Early Fathers rímsko-katolíckeho patristického učenca Williama Jurgensa ako dôkaz údajnej viery v pápežský primát v rannej Cirkvi. A Karl Keating používa ten istý odkaz na Augustina vo svojej knihe Catholicism and Fundamentalism. Skutočne však vyjadrenia týchto otcov podporujú nároky na pápežský primát? Je to to, čo mali svojimi vyjadreniami na mysli? Fakty toto tvrdenie nepodporujú. Tieto vyjadrenia sú podávané úplne mimo kontext zvyšku týchto otcov, prekrúcajúc takto pravý význam ich slov. A v prípade Augustina, ako uvidíme, sú jeho slová v skutočnosti nesprávne citované. Príliš často sú vyjadrenia otcov izolované a citované bez akejkoľvek správnej interpretácie, často vyvolávajúc dojem, že otec vyučoval nejaký špecifický názor, keď v skutočnosti tomu tak nebolo. No pre tých, ktorí nie sú oboznámení s dielami cirkevných otcov sa takéto argumenty môžu zdať vcelku presvedčivé. Príklad tohto druhu metodológie sa dá vidieť v nedávnom rímsko-katolíckom diele s názvom Jesus, Peter and the Keys. Toto dielo je rímskymi katolíkmi prezentované ako definitívny dôkaz učenia cirkevných otcov o význame skaly z Matúša 16 a Petrovej úlohe. No skutočné odkazy na otcov citovaných v tomto diele sú veľmi selektívne, často vypúšťajúc dôležité citáty z ich celkového diela, ktoré demonštrujú názor opačný voči tomu, čo sa ponúka. To, čo objavíme – ak dáme tvrdenia otcov do kontextu a korelácie s ich celkovým dielom – je, že ich skutočná perspektíva je často protikladom voči tomu, čo 1. vatikánsky koncil a títo rímski apologéti tvrdili.

Vo svojej knihe Catholicism and Fundamentalism Karl Keating uvádza, že reformátori vynašli novú exegézu Matúša 16, aby im napomáhala v ich vzbure proti pápežstvu. Toto je úplná dezinformácia. Ako uvádza historik Oscar Cullmann, názor reformátorov nebol novou interpretáciou nimi vymyslenou, ale načúvaním patristickej tradícii: ‘Vidíme teda, že exegéza, ktorú reformátori uvádzali…nebola prvýkrát vynájdená pre ich boj proti pápežstvu; spočíva na staršej patristickej tradícii’ (Oscar Cullmann, Peter:Disciple–Apostle–Martyr (Philadelphia: Westminster, 1953), s. 162).

Preskúmanie diel otcov skutočne odhaľuje vyjadrenie konzistentného názoru, ale nie je to názr rímsko-katolíckej cirkvi, ako bude demonštrovať dokumentácia hlavných otcov Východu a Západu v tomto článku. Tento článok je striktne historickej povahy. Jeho zámerom je dokumentovať patristickú interpretáciu skaly z Matúša 16:18. A dôkazy budú demonštrovať, že protestantské a pravoslávne chápanie textu je zakorenené v tomto patristickom konsenze. Zo striktne písomného uhla pohľadu je rímsko-katolícka interpretácia Matúša 16:18 odlúčená zo svojho správneho biblického kontextu. Rímska cirkev uvádza, že Matúš 16 vyučuje, že Cirkev je vybudovaná na Petrovi a teda na rímskych biskupoch vo výlučnom zmysle. Čo sa veľmi zriedka spomína, je fakt, že Efezanom 2:20 používa presne ten istý jazyk, aký sa objavuje v Matúšovi 16, keď uvádza, že Cirkev je vybudovaná na apoštoloch a prorokoch s Kristom ako základným (rohovým) kameňom. Ten istý grécky výraz pre “vybudovaná” v Matúšovi 16 sa nachádza i v Efezanom 2:20. Z biblickej perspektívy to dokazuje, že aj keby sme mali skalu z Matúša 16 intepretovať ako osobu Petra, Nová Zmluva nevníma Petra v tejto úlohe ako jedinečného. Kristus je základom a Cirkev je budovaná na všetkých apoštoloch a prorokoch v zmysle budovania na ich učení. A navyše, rímsko-katolícka intepretácia vsúva do textu Matúša 16 význam, ktorý úplne absentuje. Tento tex o neomylnosti či následníkoch absolútne nič neuvádza.

Otcovia Cirkvi neizolovali špecifické verše z ich celkového biblického kontextu a následne mali biblické perspektívu základu Cirkvi, ktorá nie je rímskou. Dokumentácia interpretácie otcov bude taktiež doplnená komnetármi hlavných rímsko-katolíckych, protestantských a pravoslávnych historikov, aby bol poskytnutý vedecký konsenzus pravého porozumenia citovaných cirkevných otcov. Predovšetkým preskúmame komentáre Tertulliana, Origena, Cypriana, Eusebia, Augustina, Ambrosia, Jána Chrysostoma, Theodoreta, Cyrila Alexandrijského, Hilaria z Poitiers, Hieronýma, Epifania, Basila zo Seleukie, Paula z Emesy a Jána z Damašku.

TERTULLIAN (A.D. 155/160—240/250)

Tertullian sa narodil v severoafrickom Kartágu a pred svojím konvertovaním na kresťanstvo v cca 193 A.D. sa venoval právu. Ako kresťan bol plodným autorom a bol nazývaný ‘Otcom latinského kresťanstva’. S veľkou pravdepodobnosťou bol laikom a jeho diela boli značne čítané. Mal veľký vplyv na cirkevných otcov následných generácií, predovšetkým na Cypriana. Je prvým zo západných otcov, ktorý Matúša 16 komentoval. V jednom zo svojich diel Tertullian stotožňuje skalu s osobou Petra, na ktorej bude Cirkev vybudovaná:

Bolo niečo odopreté poznaniu Petra, ktorý je nazývaný ‘skalou, na ktorej mala byť vystavaná cirkev‘, ktorý taktiež získal ‘kľúče kráľovstva nebies’, s mocou ‘zväzovať a rozväzovať v nebesiach i na zemi? (Alexander Roberts and James Donaldson, Ante-Nicene Fathers (Grand Rapids: Eerdmans, 1951), zväzok III, Tertullian, Prescription Against Heretics 22).

Aj keď Tertullian uvádza, že Peter je skala, neuvádza to v pro-pápežskom význame. To vieme z iných jeho komentárov. No ak izolujeme túto jednu pasáž, bolo by ľahké do nej včítať pro-rímsku interpretáciu. Tertullian však v ďalších komentároch k Matúšovi 16:18–19 vysvetľuje, čo má na mysli, keď hovorí, že Peter je skala, na ktorej bude vybudovaná Cirkev:

Ak, pretože Pán povedal Petrovi, ‘Na tejto skale vystaviam svoju Cirkev,’ ‘tebe som dal kľúče od nebeského kráľovstva;’ alebo, ‘Čokoľvek zviažeš či rozviažeš na zemi, bude zviazané či rozviazané v nebesiach,’ preto predpokladáte, že moc zväzovania a rozväzovania sa odvádza k vám, to jest, ku každej Cirkvi spriaznenej s Petrom, čo za človeka ste, podvracajúc a úplne meniac zjavený zámer Pána, udeľujúc (ako tomu bolo) tento (dar) osobne na Petra? ‘Na Tebe,’ hovorí, ‘postavím svoju cirkev;’ a, ‘Dám ti kľúče’…a, ‘Kohokoľvek zviažeš či rozviažeš’…V (Petrovi) samotnom rástla Cirkev; to jest, skrze (Petra) samotného; sám (Peter)vyjadril tento kľúč, a pozrite sa, aký kľúč: ‘Muži Izraela, nech to, čo poviem, dopadne na vaše uši: Ježiš Nazaretský, muž určený Bohom pre vás,’ a tak ďalej. (Peter) sám bol teda prvým, kto v Kristovom krste otvoril vstup do nebeského kráľovstva, v tomto kráľovstve sú ‘rozviazané’ hriechy, ktoré boli predtým ‘zviazané;’ a tie, ktoré neboli ‘rozviazané’ sú ‘zviazané,’ v súlade s pravou spásou…(Alexander Roberts and James Donaldson, The Ante-Nicene Fathers (Grand Rapids: Eerdmans, 1951), zväzok IV, Tertullian, On Modesty 21, s. 99).

Keď Tertullian hovorí, že Peter je skala a Cirkev je na ňom vybudovaná, má na mysli, že Cirkev je budovaná skrze jeho kázanie evanjelia. Týmto kázaním Tertullian vysvetľuje význam kľúčov. Tie sú deklaratívnou autoritou pre ponuku odpustenia hriechov skrze kázanie evanjelia. Ak ľudia na posolstvo reagujú, sú oslobodzovaní zo svojich hriechov. Ak ho odmietajú, zostávajú vo svojich hriechoch spútaní. Slovami tesne predchádzajúcimi tomuto citátu Tertullian výlučne popiera, že tento prísľub sa môže aplikovať na niekoho iného, než Petra, a preto žiadnym spôsobom v tomto verši nevidí Petrov primát s následníkmi v rímskych biskupoch. Patristický učenec Karlfried Froehlich uvádza, že aj keď Tertullian učí, že Peter je skalou, nemá na mysli rovnaký význam ako rímsko-katolícka cirkev:

Tertullian považoval Petra z Matúša 16:18–19 za predstaviteľa celej cirkvi alebo prinajmenšom jej ‘duchovných’ členov.’ (Karlfried Froehlich, Saint Peter, Papal Primacy, and Exegetical Tradition, 1150-1300, s. 13. Prevzaté z The Religious Roles of the Papacy: Ideals and Realities, 1150-1300, ed. Christopher Ryan, Papers in Medieval Studies 8 (Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1989)

Je bežnou praxou rímsko-katolíckych apologétov vypúšťať časť hore uvedeného Tertullianovho citátu v snahe prezentovať ho ako propagátora pápežského primátu. Tohto vynikajúci príklad sa nachádza v nedávno vydanej rímsko-katolíckej obhajobe pápežstva s názvom Jesus, Peter and the Keys. Autori uvádzajú nasledovnú čiastočnú citáciu Tertulliana:

Preskúmam teraz váš názor, aby som videl, či si uzurpujete toto právo pre Cirkev. Predpokladáte, pretože Pán povedal Petrovi, ‘Na tejto skale postavím svoju Cirkev, Dal som ti kľúče od kráľovstva nebeského’ [Mat. 16:1819a] alebo ‘čokoľvek zviažete alebo rozviažete na zemi bude zviazané alebo rozviazané v nebesiach’ [Mat. 16:19b], že moc zväzovania a rozväzovania bola preto odovzdaná vám, to je, každej cirkvi spriaznenej s Petrom? Čo za človeka ste, podvracajúc a úplne meniac zjavený zámer Pána, udeľujúc (ako tomu bolo) tento (dar) osobne na Petra? ‘Na Tebe,’ hovorí, ‘postavím svoju cirkev;’ a, ‘Dám ti kľúče’…, nie Cirkvi, a čokoľvek vy zviažete či rozviažete, nie čokoľvek oni zviažu či rozviažu (Scott Butler, Norman Dahlgren, David Hess, Jesus, Peter and the Keys (Santa Barbara: Queenship, 1996), s. 216-217).

Pri porovnaní tejto citácie s hore uvedenou je jasné, že títo autori vynechali poslednú polovicu citátu. Vynechaná časť citátu definuje, čo Tertullian mal na mysli vyjadrením, že Kristus postavil svoju Cirkev na Petrovi a venoval mu autoritu. Opäť, čo mal na mysli týmito slovami je to, že Kristus vybudoval svoju cirkev na Petrovi, budujúc ju skrze jeho kázanie evanjelia. Toto je význam, ktorý je jasne v protiklade voči rímsko-katolíckej perspektíve. Vypustenie tohoto znamená prekrúcať Tertullianovo učenia a vyvolávanie dojmu, že vyučoval čosi, čo dotyčný neučil. Takže, hoci Tertullian uvádza, že Peter je skala, nemal na mysli to, čo uvádza rímsko-katolícka cirkev. Peter je skala, pretože jemu bolo dané privilégium byť prvý, kto otvára ľuďom kráľovstvo Božie. To je podobné vyjadreniu Maxima z Tours, ktorý hovorí: ‘On je nazývaný sklaou, pretože bol prvým, kto položil základy viery medzi národmi’ (Ancient Christian Writers (New York: Newman, 1989), The Sermons of St. Maximus of Turin, Sermon 77.1, s. 187).

Nielenže v Tertullianovej exegéze Matúša 16 vidíme jasné popretie akejkoľvek viery v pápežský primát, takéto poprenie je taktiež vidieť z jeho praxe. Neskôr vo svojom živote sa Tertullian oddelil od katolíckej cirkvi, aby sa stal montanistom. Jasne sa nepridržiaval názoru vyjadreného 1. vatikánskym koncilom, že rímsky biskpu bol konečným kritériom ortodoxnosti a inkluzívnosti Božej Cirkvi.

2 Comments

  1. Ľubomír
    Posted 5. septembra 2014 at 08:05 | Permalink

    Aspoň, že v proti-katolíckej otázke sa zhodneme.

  2. Ľubomír
    Posted 5. septembra 2014 at 08:07 | Permalink

    Ináč všimol som si, že tu píše ešte jeden Ľubomír. Ja som do tých prihlasovacích údajov napísal i priezvisko. Neviem prečo sa nezjavuje.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: