Clifton Emahiser – K Jánovi 8:44

V tomto príspevku sa trošku od témy odkloníme. Keďže Ted R. Weiland nedávno uverejnil brožúru “Eve, Did She Or Didn’t She?”, spomínajúc ma 14-krát spolu s pár ďalšími dobrými učiteľmi Dvoch línií potomstva (rodokmeňov), mám dojem, že je čas venovať mu svoju odpoveď. Dotyčnému som zaslal aj kópiu nasledujúceho:

SMITH & GOODSPEED K JÁNOVI 8:44

“Diabol je otcom, z ktorého pochádzate, a chcete vykonávať želania svojho otca. On bol vrahom od počiatku, a nemal nič spoločné s pravdou, pretože v ňom pravdy niet. Keď klame, hovorí vo svojej pravej podstate, pretože je luhár a otcom lží.”

Môžete vidieť, že tento verš nehovorí v duchovnom význame, ako by vám chcela väčšina zástancov jednej línie potomstva nahovoriť. Ak je tomu tak, ako by mohol byť niekto zabitý duchovne? Interpretovať tento verš v duchovnom význame by bolo absurdné. Keď sa v tomto verši hovorí o vražde, hovorí sa o zavraždení Ábela Kainom. Nehovorí o duchovnom zavraždení Ábela, ale o skutočnom zavraždení. Nie som jediný, kto tento verš takto chápe. The New Treasury of Scripture Knowledge, ktorého editorom bol Jerome H. Smith, vydaný u Thomas Nelson Publishers, strana 1203, chápe Jána John 8:44 ako tvrdenie vražde Ábela Kainom, pretože odkazuje na Genesis 4:8.

Spomínaná kniha je plná krížových odkazov. Pokiaľ viem, v žiadnom prípade táto kniha učenie o dvoch líniách potomstva nepropaguje, ani nemá na to dôvod.

Pozrime sa na Genesis 4:8, na čo táto kniha z Jána 8:44 odkazuje:

“Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: “Vyjdime si von!” A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho.

Pre dôkazy napomáhajúce dokázať, že Ján 8:44 hovorí l “Židoch” ako o potomkoch Kaina, a toho, že Smith & Goodspeed túto pasáž preložili správne, preskúmame výraz Z, ako v “Diabol je otcom, Z ktorého pochádzate.”

Strongovo číselné označenie v gréčtine je 1537. The New Testament Word Study Dictionary, autor Dr. Spiros Zodhiates, venuje 5 strán interpretácii výrazu Zv jeho použití v gréckom jazyku, strany 529-534. Nemôžem zjavne citovať tuná celý tento dokument, ale budem citovať len to, čo je relevantné k Jánovi 8:44:

1537. “… Predložka spájajúca sa s genitívom, v primárnom význame “von z”, “z”, ako pri hovorení o takých objektoch, ktoré boli jeden pred druhým … O pôvode či zdroji niečoho, t. j. primárny, priamy, bezprostredný zdroj … O osobách, mieste, rode, rodine, podmienkach, v zmysle jedného odvodeného z alebo patriaceho niekam … O zdroji, t. j. osobe alebo veci, z ktorého niečo vychádza, je odvodené alebo k čomu patrí …”

ĎALEJ K VÝRAZU “Z” V JÁNOVI 8:44

Skutočne musíme výraz Z v Jánovi 8:44 preskúmať, pretože je kritickým v pochopení, že “Židia” sú potomkami Kaina. Tvýraz Zje v Strong’s Concordance označený ako grécky výraz #1537. Väčšina zástancov jedného rodokmeňa bude tvrdiť, že Ján 8:44 by sa mal brať len v duchovnom význame, že nehovorí o skutočnom genetickom potomstve Satana skrze Kaina. Jeffrey A. Weakley (zástanca jedného rodokmeňa) vo svojom booklete z roku 1994 s názvom The Satanic Seedline, Its Doctrine and History, strana 24, vo svojej snahe zdiskreditovať účenie dvoch rodokmeňov, o Jánovi 8:44 hovorí nasledovné (v booklete ide o debatu s “Argumentom” a “Odpoveďou” výlučne z jeho strany): “To nedokazuje, že Kain bol z toho zlého fyzicky, ale skôr, že bol z toho zlého duchovne. Pozrime sa na časť 1. Jána 3:8: ‘Kto pácha hriech, je z diabla …’ Pri štúdiu Jána 3:8-12 je význam krištáľovo čistý. Musí hovoriť o niekom, komu slúžime duchovne. Ak hovoríme o fyzických potomkoch, potom všetci sme fyzickými potomkami Satana, pretože sme všetci zhrešili. ‘Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva …’ (Rim 3:23) … Takže ak sme všetci zhrešili a ak ten, kto pácha hriech, je z diabla, musíme dôjsť k záveru, že všetci pochádzame z diabla … Takže o čom sa hovorí? Ste z diabla fyzickým pôvodom, alebo ste z diabla, pretože mu slúžite (alebo ste mu slúžili v minulosti)?” … “ARGUMENT [zástancov dvoch rodokmeňov]: Ján 8:44 hovorí, ‘Ste zo svojho otca, diabla … To dokazuje, že diabol je ich fyzickým otcom’ ”…“ ODPOVEĎ [Jeffrey A. Weakley]: ‘Nesprávne. To opäť raz dokazuje, že diabol je ich duchovným otcom (ten, ktorému slúžia)’ .”

Musíme teda určiť, či Ján 8:44 hovorí o duchovnom diablovi alebo o diablovi fyzickom. Výraz Zv Jánovi 8:44 je pre toto určenie kritický. Výraz v gréckom slovníku je #1537. V Jánovi 8:44 je touto gréckou formou ἑκ, ktorá je niekedy ἑξ. To si môžete overiť vo väčšine gréckych interlineárov (Biblie s gréckym textom a prekladom – pozn. prekl.). New Testament Greek Study Aids autora Waltera Jerryho Clarka na strane 230 o tomto gréckom výraze hovorí: “z (niečoho) …s genitívom, skrze, von z”. Intermediate New Testament Greek, autor Richard A. Young, strana 95 o tomto gréckom výraze ἑκ uvádza nasledujúce: ἑκ často predstavuje špeciálne zovšeobecnenie ‘od’ alebo ‘z’. Napríklad, prorok povedal, že Boh povolá svojho Syna z Egypta (Matúš 2:15)” Z Greek to English Interlinear, autor George Ricker Berry, strana 31 z jeho “Greek-English New Testament Lexicon”, získavame ohľadom ἑκ toto: ἑκ, alebo pred samohláskou ἑξ, predložka spojená s genitívom, z, od”. Thayer Greek-English Lexicon of the New Testament, strana 189 vyjadruje ἑκ takto:

… z, ako oddelenie od, niečo, s čím existovalo tesné spojenie…” Inými slovami, “farizeji” v Jánovi 8:44 mali tesné genetické spojenie z alebo od “diabla”.

V Novej Zmluve nachádzame 32 ďalších miest, kde sa tento grécky výraz (1537) ἑκ použitý v rovnakom význame. Pozrime sa, či tieto ďalšie pasáže hovoria o fyzických alebo duchovných bytostiach: V Matúšovi 1:3 hovorí o “Faresovi” a “Zerachovi” ako Z “Tamar”. Znie to “duchovne”? Opäť v Matúšovi, 1:5, sa uvádza, že “Boaz” počal Obeda Z Rút. Opäť, znie to niekomu “duchovne”? V Matúšovi 1:18 sa hovorí o “dieťati”, ktoré bolo Z Ducha Svätého. Opäť, príde to niekomu ako “duchovné”? V Matúšovi 1:20 sa opäť hovorí o “dieťati” Z Ducha Svätého. Opäť, znie to “duchovne”? In Markovi 5:8 Vykupiteľ prikázal nečistému duchu, aby “vyšiel Z muža”. Znie tento “muž”, z ktorého bol duch vyhnaný, nejako ako “duchovne”? V Lukášovi 2:36 sa hovorí o “Fanuelovi” Z kmeňa Ašer. Vyzerá to na skutočnú osobu či ducha? V Skutkoch 13:21 sa hovorí o mužovi Z kmeňa Benjamín”. Opäť, hovoríme tu o “duchovnom” význame? V Rimanom 1:3 sa uvádza, že Jahšua je podľa tela Z z potomstva Dávidovho”. Ako zástancovia jedného rodokmeňa tvrdia, že môže ísť o “duchovný” význam, keď sa tam jasne píše, “podľa tela”? Koniec koncov, je to ten istý výraz Z, ako je použitý v Jánovi 8:44?!?! V Rimanom 16:10 sa hovorí o “tých Z Aristobulovej [domácnosti].” Môžeme sa opäť opýtať, či ide o skutočnú osobu, alebo niečo zvláštne “duchovné”? V Rimanom 16:11 sa hovorí o “tých Z [domácnosti] Narcissa.” Uplatňuje sa tu výraz Z na nejakú skutočnú postavu, alebo to máme považovať za niečo “duchovné”? V 1. Korinťanom 11:12 sa hovorí o “žene Z muža”. Viem si predstaviť nejakého zapáleného zástancu jedného rodokmeňa, vysvetľujúceho svojej žene, že nie je skutočnou osobou! Vo Filipanom 4:22 sa hovorí o “tých Z Caesarovej domácnosti”. Hádam, že my, zástancovia dvoch rodokmeňov, máme predpokladať, že Caesar bolo niečo duchovné! V Hebrejom 7:5 sa hovorí o “synoch Z Leviho” a “Z Abrahámových bedier”. Tipujem, že zástancovia jedného rodokmeňa by chceli, aby sme verili, že Levi a Abrahám boli akými druhom “duchovného” preludu! V 1. Jána 3:8 sa nám hovorí: “Kto pácha hriech je Z diabla”. Diabol (Satan) bol pôvodným porušiteľom Zákona, a o tom je hriech! V 1. Jána 3:12 sa ďalej píše, že “Kain bol Z toho zlého”.

Zástancovia jedného rodokmeňa skutočne cvičia s touto pasážou rečnícku gymnastiku. Jeffrey A. Weakley uvádzal, že táto pasáž je taktiež “duchovná”. V Zjavení 3:9 sa uvádza: “Hľa, dám ti ZO Satanovej synagógy tých…” Synagóga je domom uctievania Satana. “Židia” skutočne uctievajú svojho otca, Satana, a vlastnými slovami priznávajú, že pochádzajú od Kaina. Mám vo svojom vlastníctve citát z publikácie Liberal Judaism, vydanej v januári 1949 rabínom Dr. Abbom Hillel Silverom, ktorý uvádza, rozprávajúc o vtedy novom štáte Izrael: “… koncept potulného Žida … pretože Kainova kliatba, kliatba vyhnanca a ‘tuláka’ po zemskom povrchu bola odstránená …” Iba zástancovia jedného rodokmeňa nechápu, že Kain mal byť “tulákom”, “vagabundom” a mať na sebe “Kainovu kliatbu”. Pomenujte inú skupinu, ktorá dnes do tejto kategórie zapadá. V Zjavení 5:5 sa hovorí o “Levovi Z kmeňa Júdu”. Máme taktiež predpokladať, že je to niečo “duchovné”, a poprieť, že Jahšua prišiel v tele? V Zjavení 7:5-8 máme e: “Z kmeňa Júdu … Z kmeňa Rúben … Z kmeňa Gad … Z kmeňa Ašer … Z kmeňa Naftali … Z kmeňa Manaše … Z kmeňa Simeon … Z kmeňa Levi … Z kmeňa Issachar … Z kmeňa Zebulun … Zkmeňa Jozef … Z kmeňa Benjamín.” Ak máme byť konzistentní (čo je výraz, ktorý zástancovia jedného rodokmeňa neradi používajú), ak rovnaký grécky výraz, ktorý je tuná v týchto odkazoch použitý, je povahy fyzickej, potom je rovnako tak fyzický i výraz Z v Jánovi 8:44!!!!! Je veľmi pohodlné hádzaž výraz “duchovný” kdekoľvek chcete vystavať bariéru a neakceptovať pravdu, ktorú kázal Jahšua: “Vy ste ZO svojho otca, diabla.” Jahšua jednoducho “Židom” kázal, z koho pochádzajú.

Taktiež by som chcel povedať, že väčšina ľudí, ktorá výraz “duchovný” takto používa, nemá ani predstavu, čo tento výraz znamená. Slovník by mohol viesť k predstave duše či ducha bez tela, niečoho tajomného či mystického. Biblický význam pre výraz “duchovný” je: život v protiklade k smrti. Ako tento popis výrazu “duchovný” zapadá do Jána 8:44? Je to zrejmé, nijako!

ZÁSTANCOVIA JEDNÉHO RODOKMEŇA VYUČUJÚ NEBEZPEČNÚ NÁUKU!

Teraz vám uvediem veľmi dobrý príklad “nepriateľstva” medzi dvoma rodokmeňmi z Genesis 3:15, z knihy Germany Must Perish od amerického “žida” Theodora N. Kaufmana:

Strana 11, “Celkom očividne, bojovať opäť raz v demokratickej obrane proti Nemecku s cieľom zachrániť tú krajinu pred zničením predstavuje, aj keď vojnu prehrá, nemecké víťazstvo. Bojovať, vyhrať a tentokrát neukončiť germanizmus naveky úplným vyhladením toho ľudu, ktorý šíril svoje doktríny znamená sláviť vypuknutie ďalšej nemeckej vojny v novej generácii.”

Strana 15, “A tak to je s ľudom Nemecka. Môžu na čas odpovedať civilizačným silám, môžu zdanlivo adoptovať umelé maniere a vonkajšie prejavy civilizovaných národov, ale stále v nich prebýva bojový duch, ktorý ich nakoniec doženie, ako tigra, k zabíjaniu. A žiadne množstvo odôvodňovania či civilizovania – minulého, súčasného či budúceho – bude niekedy schopné túto základnú povahu zmeniť.”

Strana 83, “Neexistuje in fine (nakoniec), žiadne iné riešenie okrem jedného: Nemecko musí navždy zmiznúť z tejto zeme! A našťastie, ako môžeme teraz vidieť, to nie je viac neuskutočniteľné.”

Strana 86, “Celkom prirodzene, masaker a celkové vyhladenie musí byť vylúčené … Ostáva len jeden spôsob zbavenia sveta germanizmu navždy — a to je zničiť zdroj, z ktorého vychádzajú tieto krvilačné duše, zabránením ľudu Nemecka, aby sa opäť rozmnožili. Táto moderná metóda, vede známa ako eugenická sterilizácia, je zároveň praktická, humánna a dokonalá.”

V SKRATKE: Kvôli tomuto dnes “Žid” podporuje každú bielu ženu, aby skákala do postele s černochmi, Mexičanmi či Mongolmi! Keď hovoríme o “Germánoch”, hovoríme o rovnakom kmeni, z ktorého pochádzal Vykupiteľ Jahšua. Germáni sú pravým kmeňom Júdu spolu s Írmi a Škótmi, a “Židia” sú falošným kmeňom Júdu. Možno teraz môžeme vedieť, o čom vlastne “plánované rodičovstvo” naozaj je (povedzte, ešte chcete naďalej navštevovať svojho “židovského” doktora?) Ak nedokážete vidieť prirodzené “nepriateľstvo” medzi “Židmi” a Nemeckom, musíte byť slepí! Táto “židovská” nenávisť nie je izolovaná len voči Nemecku, ale komukoľvek s germánskou krvou, všade tam, kde Nemci, Íri či Škóti žijú. Áno, tvrdím, že zástancovia jedného rodokmeňa sú, ako “Židia”, “slepými sprievodcami”. Dve “potomstvá” z Genesis 3:15 sú vo vojne, a to vo vojne na život a na smrť.

VIAC NEPRIATEĽSTVA Z GENESIS 3:15

Na “židovskej” konferencii z 12. januára 1952 v Budapešti, “Žid” rabín Emanuel Rabinovich, hovoril pred Bezpečnostnou radou európskych rabínov. Nasledujúci text je časťou prejavu, ktorý možno nájsť v knihe Williama Guya Carr Pawns In The Game na stranách 105-106:

“… Môžem s ubezpečením uviesť, že sa práve narodila posledná generácia bielych detí. Naša kontrolná komisia bude v záujme mieru a zníženia rasového napätia zakazovať bielym sobášiť sa s bielymi. Biele ženy sa musia intímne stýkať s členmi tmavých rás, bieli muži s čiernymi ženami. Takto biela rasa zmizne, zmiešanie tmavých a bielych znamená koniec bieleho muža, a náš najnebezpečnejší nepriateľ sa stane iba spomienkou. Vstúpime do éry desaťtisíc rokov pokoja a dostatku, Pax Judaica, a naša rasa bude bez debaty vládnuť nad svetom. Naša nadradená inteligencia nám poľahky umožní získať nám vládu nad svetom tmavých ľudí.”

“Židia” pokračovali vo svojom vystatovaní sa: “… Náš cieľ sme takmer dosiahli. 2. svetová vojna našim plánom do veľkej miery napomohla.. Dosiahli sme, že sa milióny kresťanov medzi sebou zabíjali, a ďalšie milióny sú v pozícii, v ktorej nám nemôžu uškodiť. Len málo stačí ku kompletnej kontrole hlúpych gojim.”

RASOVÝ PLÁN PRE 20. STOROČIE”

Nasledovná deklarácia zámeru bola daná v roku 1912 britským komunistickým teoretikom na najvyššej úrovni, Israelom Cohenom, ako je zaznamenaná v brožúrke Who’s Who In The World Zionist Conspiracy autora Jamesa Combsa, strana 40:

Program ‘rasového miešania’. Musíme si uvedomiť, že najsilnejšou zbraňou našej strany je rasové napätie … V Amerike budeme mať na muške dômyselné víťazstvo. Popri podnecovaniu černošskej menšiny proti bielymi, budeme sa snažiť vnútiť bielym pocit viny za ich vykorisťovanie černochov. Napomôžeme černochom získať prominentnosť v každej oblasti života, v povolaniach, vo svete športu a zábave. S touto prestížou bude černoch schopný miešať sa s bielymi a spustiť proces, ktorý pre našu vec získa Ameriku.”

NÁLEZ V EBLE

Ako som vám už prisľúbil, prinášam vám informácie o archeologickom náleze na mieste, známom ako Ebla. Budem citovať z The Thompson Chain-Reference Bible, “Archeologický dodatok”, strany 1791-1793. Keďže tento dodatok Thomson neustále updatuje, vaše vydanie môže prinášať odlišný text:

“… Najimpresívnejší z týchto kopcov je známy ako Tell Mardikh, nachádzajúci sa cca 30 míľ južne od moderného Aleppa, týči sa do výšky 50 stôp a zaberá územie 140 akrov … Na jar oku 1964 Dr. Paolo Matthiae, profesor blízkovýchodnej archeológie na Univerzite v Ríme získal povolenie na vykopanie Tell Mardikh spolu so svojou ženou Gabrielou a dostatočným archeologickým tímom asistentov.

“Počas prvých pár rokov vykonávali prieskumy v rôznych častiach kopca. Odkryté boli mestské brány, podobné bránam Šalamúna v Gezeri a Megidde, a dva malé chrámy kaplnkového typu, podobné slávnym chrámom v Šecheme, Megidde a Hazore — všetky datujúce sa do obdobia rokov 2000 až 1600 rokov pred Kristom, obdobia zvaného Stredné bronzové obdobie I a II.

“V roku 1968 archeológovia objavili kráľovskú sochu, obsahujúcu venovanie istej osoby menom Ibbit-Lim, ‘Pána mesta Ebla bohyni Ištar.’ Veľmi skoro bolo jasné, že odkrývajú pozoruhodnú metropolu kráľovstva Ebly, obrovského semitského impéria, ktorého centrum sa nachádzalo na pláňach modernej Sýrie. Z občasných odkazov naň v dávnych ápisoch – z Uru, Lagaša, Nippuru, Mari a Egypta — archeológovia prítomnosť takejto civilizácie v severnej Sýrii dávno predpokladali. Mnoho miest a historických udalostí bude odteraz zapadať na svoje správne miesto.

“V roku 1973 začala práca na Eble z rannej doby bronzovej, ktorá je datovaná do obdobia rokov 2400 až 2225 pred Kristom. Archeológovia našli tabuľu, že mesto bolo v tom období rozdelené na dve časti — akropolu (vyššie položené mesto) a nižšie mesto. Akropola obsahovala štyri komplexy budov: metský palác, palác kráľa, palác služobníkov a stajne. Nižšia úroveň mesta bola rozdelená do štyroch štvrtí, z ktorých každá mala bránu: brána Mesta, brána Dagana, brána Rasap a brána Sipis.

“V roku 1975, pri odkrývaní mestského paláca, hlavného administratívneho centra, narazili na ruiny veľkej trojpodlažnej palácovej budovy, ktorá prekvitala štyri generácie pred narodením Abraháma. Obsahovala priestranný dvor (100 až 170 stôp, so stĺporadím rytých drevených a kamenných stĺpov ozdobených zlatom a lapis lazuli), vežovú miestnosť a menšie miestnosti pri vchode do nádvoria. Vo vežovej miestnosti sa nachádzalo 42 klinopisných tabúľ s obchodnými záznamami a malá školská cvičná tabuľa.

“Počas nasledujúceho roka pracovali v dvoch miestnostiach pri vchode do nádvoria. V prvej miestnosti sa nachádzalo okolo tisíc obchodných a administratívnych tabúľ, ktoré sa našli ‘rozhádzané a neusporiadané’. Druhá miestnosť bola veľká knižnica – autentické kráľovské archívi – obsahujúca 15 tisíc tabúľ, ktoré boli poukladané na drevených policiach. Keď však palác ľahol popolom, plamene strávili drevené police a tabule popadali na seba …

“V neďalekej miestnosti bolo ďalších tisíc tabúľ, spolu s písacími potrebami. O nej predpokladali, že šlo o miestnosť pisára. V inej izbe našli 800 tabúľ, spolu s nádherne rytými drevenými soškami, pečaťami a plaketami z dreva, zlata a lapis lazuli. Našli jeden plát zlata … Profesor Pettinato zistil, že hlavná časť tabúľ bola napísaná v sumerskom klinovom písme — najstaršom písomnom jazyku sveta. Samotné tabule sa však datovali do uprostred tretieho tisícročia pred Kristom. Jedna veľká tabuľa bola slovník, uvádzajúci sumerské ekvivalenty okolo 3 tisíc eblajských slov. S pomocou tohto lexikonu bol Pettinato schopný rozlúštiť mnoho ďalších eblajských tabúľ. Okolo 20 percent tabúľ bolo v severozápadnom semitskom jazyku, ktorý Pettinato nazval paleo-kanaančina, alebo stará kanaančina, hoci použité písmo bolo taktiež sumerské klinové. Tento, hovorí Pettinato, bol jazykom, ktorým sa rozprávalo v Eble a je výrazmi a gramatikou bližší k biblickej hebrejčine viac než akýkoľvek iný kanaansky dialekt, vrátane ugaritčiny.

“Obsah a význam tabúľ

“Doteraz nájdených tabúľ je takmer 20 tisíc, väčšina z nich väčších rozmerov. Tie, ktoré boli preložené – iba malá časť z nich – hovoria o ekonomike, administratíve, vzdelávaní, náboženstve, obchode a dobýjaniach obrovskej obchodnej ríše, o ktorej spomienky boli stratené v historických tradíciách Blízkeho Východu.

“… to, čo našli, vrhá toľko svetla na mnoho aspektov výskumu v oblasti dávnej histórie a biblickej archeológie, že mnohí pokladajú tabule z Ebly za oveľa významnejšie z hľadiska objasnenia dávnej histórie a pozadia Biblie, než akýkoľvek iný známy archeologický objav.

“So svojou ríšou mesto Ebla, ktorého populácia je na jednej tabuli udaná v počte 260,000, predstavovalo jednu z najvýznamnejších mocností na Blízkom Východe staroveku, počas 3. tisícročia pred Kristom. Jeho komerčný a politický vplyv sa tiahol ďaleko za jeho hranice – od Sinaja na juhozápad k Mezopotámii na východe. Ako hlavné obchodné centrum mesto ovládalo východno-západné obchodné trasy pre pšenicu a dobytok zo západu, cédrové drevo z Libanonu a kovy a textílie z Anatólie — domova Chetitov — spolu s obchodom striebra a zlata a niekoľkými ďalšími komoditami z Cypru a ďalších stredozemných krajín.

“Ebla bola prekvitajúcou semitskou civilizáciou. Jej ‘umenia prosperovali a jeho remeselníci boli preslávení pre kvalitu svojho obrábania kovov, textílií, keramiky a drevorytín. Vyrábali oblečenie z purpuru a zlata, bronzové zbrane a drevený nábytok. Ich vzdelávací systém bol vysoko rozvinutý. Udržiavali záznamy vo svojom vlastnom jazyku na hlinených tabuľkách, ktoré uchovávali v archívoch hlboko v podzemí kráľovského paláca.’ Všetko to existovalo viac než tisíc rokov pred brilantnou civilizáciou Dávida a Šalamúna.

“Ebla mala kráľa a kráľovnú. Podobne ako Izrael, svojich kráľov pomazávali a mali prorokov. Kráľ viedol štátne záležitosti, a jeho kráľovná bola na rovnako vysokej úrovni. Korunný princ pomáhal s domácimi a administratívnymi záležitosťami, zatiaľčo druhý syn pomáhal svojmu otcovi v zahraničných záležitostiach. Tabule sú rovnako informatívne o štruktúre štátu a o kráľovskej dynastii. Uvedených je šesť kráľov, medzi ktorými sa nachádza Ebrum. Podobnosť jeho mena s Eberom, otcom Semitov, podľa Genesis 10:21 je zarážajúca, keĎže ide prakticky o rovnaké meno, aké mal biblický Eber, priamy potomok Noacha a pa-pra-pra-starý otec Abraháma.

“Ďalšie mená nachádzajúce sa v týchto textoch a neskôr používaných biblickými postavami sú: Abrahám, Ezau, Saul, Michael, David, Izrael a Iš-ma-il (Izmael).

“Počet bohov, ktorých v Eble uctievali, sa pohyboval v počte cca 500, a medzi nimi bol El a Ja. El je skrátená forma Elohim, neskôr používaného Hebrejmi a na ugaritských tabuliach. Ja skrátenou formou mena, o ktorom sa niektorí domnievajú, že môže ísť o Jahveh, či Jehovah, a bolo používané pre ich zvrchovaného boha a bohov vo všeobecnosti. Ďalšími hlavnými bohmi boli Dagan, Rasap (Resef), Sipis (Samis), Astar, Adad, Kamis, Milik …

“V záznamoch o obchode a zmluvách Ebly tabule uvádzajú mená stoviek jednotlivých miest, medzi ktorými sú Urusalim (Jeruzalem), Geza, Lachiš, Joppa, Aštarot, Dor, and Megiddo, ako aj mestá na východ od Jordánu. Jedna tabuľa (č. 1860) spomína mestá na planine – v rovnakom pradí ako v Genesis 14:2 (Sodoma, Gomora, Admah, Zeboiim a Bela, čiže Zoar) — ako mestá, s ktorými Ebla vo veľkej miere obchodovala. To bolo po prvýkrát, kedy sa tieto mená objavili mimo Biblie. Dr. David Noel Freedmen poukázal na to, že tento záznam predčí veľkú katastrofu zahŕňajúcu Lóta, o ktorej sa mnohí moderní učenci domnievali, že ide o úplnú fikciu.

“Texty obsahovali kanaanske príbehy o Stvorení a Potope a kanaansky zákonník. Tabuľa s príbehom o stvorení – nádherne rytá báseň s desiatimi riadkami — sa viac podobá na podanie Genesis než akýkoľvek iný objav. Časť z nej v základe znie: Existovala doba, kedy nebolo žiadne nebo, a Lugal (‘vznešený’) ho vytvoril z ničoho. Nebola zem, a Lugal ju stvoril, nebolo svetlo, a on ho učinil.

“Príbeh o Potope je podaný v piatich stĺpcoch na malej tabuľke … Ebla je iba čiastočne odkrytá, no odkrytá bola časť kráľovského paláca, dva chrámy, pevnosť, tri mestské brány a tabule, ktorých je skoro 20 tisíc … V jednu dobu Ebla dokonca vládla a prijímala poplatky od Mari. Došlo však k obratu a staroveká Ebla bola zničená. Toto zničenie však zjavne bolo neúplné, pretože Ebla sa tešila akémusi druhému životu počas ranného obdobia 2. tisícročia pred Kristom. … Okolo roku 1800 pred Kristom sa Ebla stala vazalským štátom významného kráľovstva Aleppo, o ktorom sa hovorí v listoch z Mari ako o Jamhad. Okolo roku 1600 pred Kristom Naram-Sin, kráľ Akkadu, porazil Eblu v boji a mesto zničil. Z tejto katastrofy sa Ebla nikdy nespamätala a ostala pochovaná pod svojimi troskami až do doby, kedy ju začali k životu preberať moderní archeológovia”

Z toho všetkého zisťujeme, že ľudia zmieneného časového obdobia boli oveľa rozvinutejší, než sme si kedy dokázali predstaviť. V ďalšej lekcii sa budeme vo väčšej miere zaoberať témou Egypta. Egypt celkom určite život Ezaua ovplyvnil, keďže si vzal za ženu Bašematu, vnučku Abraháma a Egypťanky Hagar. Príbeh Egypta môže byť síce rozsiahly, ale zaujímavý.

2 Comments

  1. Ľubomír
    Posted 6. augusta 2012 at 15:27 | Permalink

    Kto pácha hriech je z diabla… Myslím, že tu bolo autorovi veľmi jasne dokázané, že nemá pravdu. Keby sa trochu namáhal, zistil by to sám z Biblických textov. Namiesto toho tu rozoberá používanie “z”, ktoré nič nedokazuje. Rovnako to môžu použiť aj rasisti aj synovia pokoja. Rasistická teória sa do biblie dá napasovať len z obrovskými ťažkosťami a nutný predpoklad je čitateľ neochotný samostatne myslieť a študovať Bibliu ako zdroj duchovného poznania. Jedným takým bol aj smutne preslávený Breivik, ktorému sa nepáčila prisťahovalecká politika, tak povraždil množstvo nevinných ľudí. Neviem či čítal takéto panflety, ale určite by ho povzbudili v tejto hanebnej činnosti. Keby bol radšej prečítal z Biblie: ” Naozaj, teraz poznávam, že Boh NIKOHO neuprednostňuje, ale že Mu je príjemný, kto v KTOROMKOĽVEK NÁRODE sa Ho bojí a koná spravodlivo…” Môžete vykrúcať, že v ktoromkoľvek sa myslí len v rámci Izraela alebo že národy sú vlastne kmene Izraela – ale v tom prípade by Boh predsa len niekoho uprednostňoval, pričom On tvrdí niečo iné. Hovorí o tom Sk10,34, Rim 2,11; Gal 2,6; Ef 6,9; Kol 3,25 a mnoho iných miest. Skončite s týmito šialenými teóriami, kým nespôsobíte nešťastie sebe aj iným…

  2. christianfreeman
    Posted 6. augusta 2012 at 19:19 | Permalink

    tak toto už je riadne pritiahnuté za vlasy, ale kto chce psa biť, palicu si nájde, nie? Sorry, ale mňa ani nikoho z mojich bratov a sestier s Breivikom nespájaj, toto by som si vyprosil. ….A najbližšie skús Bibliu ako celok, nie vytrhávanie veršov, potom Ti to pôjde…

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: