Mário Révész – Prečo je na svete toľko rás? Má na to Biblia odpoveď? (kritická recenzia článku)

(tvrdenia recenzenta zvýraznené červenou farbou)

 

Rasa. Nie je to neznáme slovo. Vlastne pre 21. storočie až priveľmi známe. Najznámejšie od toho odvodené slovo je rasizmus. Ale vlastne čo je rasa? Predstavuje časť ľudstva, ktorá má isté charakteristické črty , ktoré sú dostatočné na oddelenie nejakej skupiny. Samozrejme neznamená to, že europoidná – biela či negroidná – čierna rasa sú dve odlišné druhy človeka. Nie je to vôbec tak.

Výkladový slovník nám ponúka nasledujúce definície výrazu “rasa”:

1. Lokálna geografická alebo globálna ľudská populácia odlišovaná ako viac-menej odlišná skupina geneticky prenášanými fyzickými charakteristikami.

2. Skupina ľudí zjednocovaná alebo klasifikovaná dokopy na základe spoločnej histórie, národnosti či geografického rozdelenia: germánska rasa.

3. Genealogická línia, rodokmeň.

4. Ľudia v zmysle skupiny.

(Zdroj: http://www.thefreedictionary.com/Race)

 

Moderná veda, aj vzhľadom na hrôzy prežité počas 2. svetovej vojny, sa otázke rasy (rás) vyhýba ako čert svätenej vode. Ak sa však zaoberáme touto otázkou z hľadiska biblického, musíme si z očí zložiť klapky moderného vnímania tejto otázky v 21. storočí a pohrúžiť sa do pôvodného významu Písem ako boli zapísané a vnímané ľuďmi danej doby. Faktom je, že z daného hľadiska sú biela, čierna i ázijská rasa odlišnými druhmi humanoidov (ľudí, ak chcete) – podobne ako pozeráme, napríklad, na nemeckého ovčiaka a čivavu.

Vieme, že schopnosť rozmnožovať sa funguje len medzi jednotlivcami toho istého druhu čo sa týka človeka aj černoch sa môže páriť s belochom a vznikne nový prírastok. Je to podobné ako u zvierat. Pes. Tiež ho stretneme v rôznych farbách no nikdy nepovieme, že to nie je pes.

Pripomeňme si najprv príkaz Boží z Biblie: “Potom Boh povedal: “Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!” A stalo sa tak. 25 Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.” (Genesis 1:21-22)

Zámerne som zvýraznil podstatnú skutočnosť, ktorú mnohí prehliadajú, konkrétne to, že rozmnožovanie bolo dané podľa druhu. Inými slovami, tak, ako spomína autor, aj príslušníci dvoch rôznych rás môžu splodiť potomka, rozhodne to však nebude “podľa svojho druhu”. Pre lepší príklad siahnem do ríše zvierat. Boh stvoril koňa, stvoril aj somára. Nestvoril však ich hybrid – mulicu. Toto je už výsledok neschváleného miešania sa. Podobne na tom je aj geneticky modifikované rastlinstvo (paradoxne Filón Alexandrijský vo svojich spisoch naznačuje, že Kain bol prvým, ktorý vytváral hybridy rastlín). Pokiaľ ide o psov, iste, aj potomok spomínaného nemeckéo ovčiaka a čivavy bude “pes”, ale so správnym označením – “bastard” (hebrejsky mamzer, Strong‘s #4464)

A teraz sa chcem zamerať na slová s [sic. z] Biblie. Prvá kniha biblie, kniha Genezis opisuje stvorenie prvého ľudského páru. Nie je v nej zmienka o iných pároch.

A už sme v podstate mimo Biblie, a to sme ešte len začali. Genesis v prvej kapitole ohľadom stvorenia ľudí uvádza: “A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.” (Genesis 1:27, zdôraznenie moje). Inými slovami, 1. kapitola Genesis vo všeobecnosti rozpráva o stvorení ľudí – množstva, z ktorých je Adam a Eva z Genesis 2 jedným párom z mnohých. Toto tvrdenie je možné ľahko overiť nahliadnutím do hebrejského textu Starej Zmluvy. V Genesis 1:27 nachádzame výraz “adam” (awdawm) – bez určitého člena, tento výraz podobne nachádzame aj v Genesis 2:5, 2:7, 2:8, 2:15, 2:16, 2:18, 2:22-25 a na mnohých iných miestach v Písmach. Naproti tomu vo verši Gen 2:19-21, 2:23 atď. nachádzame “ha awdawm”, teda výraz s určitým členom, prekladaný ako vlastné (osobné) meno. Teda, Písmo per se iné páry nespomína, z kontextu sa však ich existencia dá predpokladať (o tom neskôr).

Biblia tvrdí, že Boh stvoril len Adama a Evu [viď odstavec vyššie, toto tvrdenie nie je pravdivé], jediných ľudí, z ktorých vznikli všetky národy zeme – Gen5:1-2 + 28; Sk17:26.

Tomuto tvrdeniu verí mnoho ľudí. Nanešťastie pre nich, nie je to tvrdenie ani biblické, ani vedecké a poukazuje skôr na úprimné želanie dotyčných, než na znalosť problematiky.

Biblická chronológia nám hovorí, že k stvoreniu Adama a Evy došlo zhruba pred 7500 rokmi (cca 5500 rokov pred Kristom, datovanie Septuaginty (LXX), datovanie arcibiskupa Jamesa Usshera podľa hebrejského Masoretského textu uvádza rok 4004 pred Kristom). Je platné tvrdenia autora tohto článku, že o Adamovi a Eve ako o jediných ľuďoch, z ktorých vznikli všetky národy zeme? Posúďme dôkazy.

6 míľ od mesta Urfa v juhovýchodnom Turecku bol nemeckým archeológom Klausom Schmidtom objavený chrám Gobekli Tepe – datovaný takmer 11 tisíc rokov do minulosti, teda cca 9 tisíc rokov pred Kristom. Podľa autora tohto článku absolútna nemožnosť (viac pozri na http://www.smithsonianmag.com/history-archaeology/gobekli-tepe.html)

Už niekoľko rokov trvá kontroverzná debata medzi konvenčnými historikmi a proponentami nových teórií ohľadom dáta stavby známej egyptskej Sfingy. Robert Schoch datuje jej výstavbu do obdobia cca 7000-5000 pred Kristom. Opäť, pre proponentov tvrdenia v článku zrejmá nemožnosť.

Pre ďalšie informácie k tejto tématike pozri http://www.earlyworld.de/RedatingtheSphinx.htm a http://www.davidpbillington.net/sphinx3.html) Vnímavý čitateľ si môže sám pre seba vyhľadať aj informácie o tzv. Kennewickom človeku (Kennewick man) prípadne cro-magnonskom človeku (Cro-magnon man) spolu s ich približným datovaním, ktoré siaha ďaleko za hranicu 5500 rokov pred Kristom.

Tvrdenie, že všetky národy zeme vznikli z jedného ľudského páru je rovnako tak vedecky i biblicky neopodstatnené. Iste, vytrhnutím z kontextu sa dá tvrdiť to, čo tvrdí autor. Je paradoxom, že si autor všíma Genesis 5:1 (“Toto je zoznam Adamovho potomstva….”) no uniká mu rozdelenie v Genesis 10 a Genesis 12:3: “Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!”. Tuná, v tomto poslednom spomínanom verši, je dôležité poukázať na to, ako klamlivé môže byť spoliehanie sa na preklad, a tento príklad dokonale poslúži na potvrdenie nášho tvrdenia.

Výraz “pokolenia” je prekladom hebrejského výrazu mišpacha(h) (Strong’s #4940) s týmto významom slova: 1) klan, rodina, kmeň, ľud, národ, cech, druh, šľachta. V preklade kráľa Jakuba (KJV) sa tento výraz prekladá 289-krát ako “rodina”, čo je “skupina osôb zdieľajúca spoločný pôvod”. Čitateľovi odporúčam do pozornosti štúdiu Arnolda Kennedyho “Zneužitie slov “všetci”, “ktokoľvek” a podobne” (http://ucoy.blogspot.com/2008/07/zneuitie-slov-vetci-kad-ktokovek-at.html) a štúdie Cliftona A. Emahisera All the Kindreds of The Earth Be Blessed? Časť 1 (http://emahiser.christogenea.org/site/refuting-universalism/305-all-the-kindreds-of-the-earth-be-blessed) a Časť 2 (http://emahiser.christogenea.org/site/refuting-universalism/305-all-the-kindreds-of-the-earth-be-blessed)

Neskôr bola na zem zoslaná potopa. Pršalo mnoho dní na zem, toto bol trest všemohúceho Boha. Jediný [sic. jediní], ktorý za zachránili pred potopou boli Noach (Noe), Sem, Chet, Jafet a ich manželky, ktorý boli v korábe. A znich sa rozšírilo ľudstvo a znova bola naplnená zem. – Gen 9:18-19.

Tvrdenie, že sa pred potopou zachránili, je nebiblické a obšírnejšie som venoval sa mu vo svojom príspevku “Bola Noachova potopa celosvetová?” (pozri: https://christianfreeman.wordpress.com/2009/04/01/frederick-forkrist-bola-noachova-potopa-celosvetova/).

Dnes žijúci ľudia patria k jedinému druhu, ako som už spomínal, Homo Sapiens. New York 1963, H. L. Carson píše: „Rasa je jednoducho jedna z čiastočne izolovaných génových skupín, do ktorých sa ľudský druh rozdelil počas ranného zemepisného rozšírenia a po ňom. Na každom s piatich hlavných kontinentov zeme sa rozvinul jedna rasa… Počas tejto fázy dejín u človeka v skutočnosti došlo ku genetickej divergencii (odklon, odchýlenie) a my môžeme merať a skúmať výsledky tejto divergencie na tom, čo dnes zostáva so starých geografických rás. Ako by sa dalo očakávať, zdá sa, že divergencia súvisí so stupňom izolácie… Keď na kontinentoch dochádzalo k vytváraniu rás a tisíce populácií na celom svete uviazli v izolovaných génových skupinách, boli ustálené rozdiely vo frekvencii génov, ktoré dnes vidíme … Paradox, pred kt. stojíme je v tom, že každá skupina ľudí sa navonok javí odlišná ale pod týmito rozdielmi je základná podobnosť.“ Čiže jednoduchšie povedané: v ranných ľudských dejinách bola skupina ľudí izolovaná od ostatných a manželstvo sa uzatváralo len v rámci skupiny, tým sa zvýraznili u ich potomkov isté kombinácie genetických čŕt. Ako príklad by som uviedol i samotnú rodinu v europoidnej rase. V jednej rodine prevláda blond farba vlasov ale v inej hnedá farba, to isté sa týka aj očí či iných čŕt. Niekto je tmavší, niekto svetlejší… Keď sa pozrieme na dvoch ľudí tej istej rasy uvidíme veľ odlišností. A keď sa pozrieme na fotky s pred 300 rokov, tak zbadáme mnoho zmien v jeho rodine, čo potom možno povedať o 6000 rokoch ľudstva od stvorenia prvých ľudí. Preto ja tvrdím, že je len jedna rasa tak ako je len jedna planéta na ktorej je objavený život. Rasizmus je v skutočnosti len v mysliach ľudí, ktorý napodobňujú svojich rodičov alebo sú uchvátený tým, čo robí jeho priateľ/ka, či obľúbenec v škole.

Ako mohol čitateľ zo spomínanej štúdie o Noachovej potope zistiť, rozhodne nešlo o jediných prežijúcich, preto tvrdenie, že “dnes žijúci ľudia patria k jedinému druhu” je prinajmenšom divné, rovnako ako tvrdenie H. L. Carsona, ktoré si dovolím zopakovať: “Keď na kontinentoch dochádzalo k vytváraniu rás a tisíce populácií na celom svete uviazli v izolovaných génových skupinách….” Faktom je, že Carson si ako vedec môže hovoriť vlastne čokoľvek. Problém z biblického hľadiska ale je – a je to zároveň otázka pre tých, ktorí sa tvrdenia o univerzálnej, teda celosvetovej potope pridržiavajú, menovite pravdepodobnosť vývinu troch hlavných rasových druhov z jedného rasového druhu za relatívne krátke časové obdobie. Pre tých, ktorí nemajú ani potuchy, o čom hovorím – biblická chronológia nepustí. Podľa LXX vychádza potopa na obdobie cca 3245 pred Kristom, čo je zhruba pred 5256 rokmi. Snáď len hlupák by chcel tvrdiť, že sa za tento čas dokázali vytvoriť rasy a zároveň sa zaľudniť zem tak, aby o nejakých 250+ rokov po údajne celosvetovej potope (teda v čase narodenia Abraháma) bola zem osídlená rôznymi národmi.

 

Niektoré kladené otázky:

-boli Adam a Eva len symbolické osoby?

Počul som tvrdenie, ktoré znelo: Adam a Eva predstavujú celé ľudstvo, dá sa povedať, že Boh stvoril viacero ľudí resp. Párov a sú pomenované len týmito dvomi menami. Preto Adam znamená človek a Eva matka všetkých živých. Moja odpoveď znie:

Gen5:3 „Adam žil stotridsať rokov. Vtedy sa stal otcom syna na svoju podobu, na svoj obraz, a dal mu meno Set.“ Určite sa nestali otcom jedného človeka všetci muži rannej doby, všetky prvé páry. Nemohlo mať viacero párov jedného syna.

Viď komentár o Adamovi vyššie.

Lk3.23-38 „Ježiš…,a bol, ako sa domnievali synom Jozefa… syna Dávida…syna Abraháma… syna Adama.“ 1.Na miesto mena Adam tu mohlo byť meno iného človeka no nie je, prečo by Lukáš zapisoval meno všetkých osôb rannej doby? Mohol zapísať skutočné meno prvého človeka, od kt. je Ježiš. 2.Abrahám Dávid boli a sú známe historické osoby, prečo by tak nemohol byť aj Adam?

Júd14: „Enoch, siedmy muž od Adama …“ Enoch určite nebol siedmym mužom od celého ľudstva. Bol siedmim v poradí. Prečo sa nespočítali páry ktoré boli stvorené a potom sa nespočítal počet mužov až k Enochovi a nevzniklo nejaké číslo? Moja odpoveď znie: lebo Adam bol skutočnou historickou osobou.

Keďže Biblia je knihou (záznamom) Adamovho rodu (pokolenia), správne je uvedené, že Enoch bol siedmym mužom od Adama. Podobne, ak by som písal svoj rodokmeň, rovnako sa budem zamieravať na svojich predkov, nie na predkov, dajme tomu, môjho suseda.

-odkiaľ vzal Kain manželku?

Často kladená otázka, ktorá „sa nedá vysvetliť“. No lenže existuje odpoveď aj na ňu. Aká?, spýtajme sa rovno Biblie. Gen 5:3-4? „… a Adamových dní po tom čo sa stal otcom Seta bolo 800 rokov. Medzitým sa stal otcom synov a dcér“. Kain bol syn Adama a jedna s Adamových dcér sa musela stať jeho manželkou. Tie časy boli ľudia ešte blízko k dokonalosti, ešte nebolo vidieť deformáciu, ktorá bola spôsobená dedičným hriechom. Vieme, že dnes, po uzatvorení manželstva s blízkym príbuzným a po splodení dieťaťa v tomto manželstve, sa zväčša narodí postihnuté alebo inak deformované dieťa. Tak žeby to nebolo aj predtým? Nie, nebolo. Ale v knihe Levitikus, bohužiaľ neviem presne kde, Boh zakazuje krvismilstvo, teda pohlavný styk medzi blízkymi príbuznými, dovtedy ho nezakazoval teda podľa biblie bol styk medzi príbuznými do tej doby – do doby Mojžiša – bezpečný. Gen 4:16-17 „Kain odišiel spred tváre Hospodina a usadil sa v krajine Nod na východe od Edenu. Potom Kain poznal svoju ženu, a tá oťarchavela a porodila Enocha“. Je dobré si všimnúť, že tento verš nehovorí, že Kain svoju manželku stretol v tej krajine Nod ale, že tam s ňou mal pohlavný styk, dá sa povedať, že sa zoznámili určite už predtým.

Pekné vysvetlenie, no, ako mnohé vyššie uvedené, nepravdivé. Ak si čitateľ dobre všimne, zoznam Adamových potomkov v Genesis 5 neobsahuje ani Kaina, a ani Ábela. Za prvého syna označuje Seta (Strong’s #8352, Šet, náhrada, kompenzácia), ktorý bol náhradou za Ábela, ktorého Kain zabil (Gen. 4:25). Dôvod neuvedenia Kaina a Ábela je jasný. Kain nebol Adamovým synom (keďže verš Gen. 4:1 vôbec nehovorí to, čo sa môže na povrchu javiť) a Ábel pravdepodobne zomrel bezdetný, preto je z genealógie vynechaný. Je evidentné, že Kain bol vyhnaný ešte pred narodením Seta, pričom jeho označenie (aby ho nikto nezabil) nám z kontextu napovedá, že v tom čase museli existovať aj ďalší ľudia (čo rozhodne Biblia nepopiera). Argumentácia manželkou z dcér Adama z Gen. 5:4 je preto infantilná a autorovi rozhodne chýba poznanie o zvyklostiach dávnych národov vo vzťahu k vyhnancom z rodiny (ako príklad môže poslúžiť Škótsko so svojimi rodinnými klanmi). Okrem toho, Biblia nám hovorí, že Kain po svojom vyhnaní postavil mesto – mesto človek pre 3 ľudí rozhodne nestavia.

2 Comments

  1. teerenak
    Posted 8. júla 2011 at 11:02 | Permalink

    ty hlupak pastor napis ze to cervenym si pisal ty a neosocuj inych ludi ze tu das svoje bludy pod cudzim menom

  2. Posted 30. júna 2012 at 20:37 | Permalink

    Zaujímavá recenzia, rozobraté krok po kroku. Ja osobne stebou úplne súhlasím ! Biblia je totálne rozporuplná a nedôverihodná.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: