Tag Archives: Babylon

Clifton Emahiser – Skon Edoma (6. časť)

V poslednej časti som sa zaoberal ďalším materiálom o Féničanoch. Uviedol som tému starého “Múra vládcov” v Egypte a egyptský príbeh o Sinuhem. Pokračoval som 400-ročným výpadkom histórie Izraela v Egypte a tým, že o tom, že Izrael v Egypte vôbec bol, existuje jediný známy záznam.

Musím sa však vskutku vrátiť a niektoré záležitosti v predchádzajúcej časti okomentovať. Willis Mason West vo svojej knihe Early Progress, strany 55-57 uvádza: “Dávno pred rokom 1000 pred Kristom v mnohom prevýšili Egypt a Babyloniu v obchode…”

Čítať ďalej

William Finck – Klasické a biblické záznamy identifikujúce Féničanov

© 2006

Archeológia, ako ju poznáme dnes, je viac-menej mladá veda, ktorá sa vyvíjala pod ťarchou mnohých predpokladov ohľadom histórie, ktorým sa bežne dôveru, no nemusia byť nutne správne. Ide taktiež o veľmi ne-exaktnú vedu, kde sa dajú rôzne interpretácie s každým novým objavom spochybňovať. Ale archeológia nie je história, archeológovia nie sú historici, a ich odvetvie dostalo súčasnú podobu iba po prekonaní nižšej pozície, ktorú kedysi zastávalo ako časť katedry antropológie na typickej univerzite.

Čítať ďalej

William Finck – Galilea pohanov?

Táto fráza – “Galilea pohanov” – sa objavuje v Mat. 4:15, a ide o citát z Iza. 9:1 [v slovenskom preklade z roku 1995 je to ale Iz. 8:23, budeme sa ale pridržiavať pôvodného, tzn. anglického delenia – pozn. prekl.] (kde sa objavuje “Galilea národov”). Mat. 4:14 usudzuje, že Izaiášovo proroctvo sa naplnilo, keď Jahšua opustil Nazaret pre (Mat. 4:13) “Galileu pohanov”. Bolo však toto samotné naplnením Izaiášovho proroctva? A Mat. 4:16, ktorý cituje Žalm 23:4? Určite NIE! Skôr šlo len o začiatok napĺňania proroctva, ktorého naplnenie si istý čas vyžiadalo.

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Skon Edoma (3. časť)

V predchádzajúcej časti som uviedol, že Kanaan, Chamov syn, sa narodil z incestného styku a poukázal na pár veršov, ktoré tento fakt potvrdzujú. Šlo o prípad Chama, hľadiaceho na nahotu svojho otca, ktorá sa následne ukázala byť nahotou matky. V rôznych komentároch k tejto téme bolo ťažké čosi hodnotné nájsť, keďže sa autori okolo tohto vykrúcali, prezentujúc to ako macochu či konkubínu, a v niektorých prípadoch je to tak vnímané.


Čítať ďalej

William Finck – Mylné predstavy ohľadom Pavla a ‘Cirkvi’

Mnoho ľudí hľadí na utláčateľské monštrum, ktoré samé seba nazýva rímsko-katolíckou cirkvou, a následne zo stvorenia tohto monštra a jeho potomstva obviňujú Pavla z Tarzu, ako keby ten niečo také vymyslel. Týmto spôsobom takíto ľudia iba opakujú lži rímskej cirkvi, ktorými si nárokuje apoštolský základ, a venujú im hodnovernosť, ako keby boli pravdivé, čo celkom iste nie sú!

Takmer každému by malo byť evidentné, že apoštoli pravdepodobne napísali mnoho ďalších listov, než sú tie, ktoré v našich Bibliách máme, a ktoré, ak by sme ich poznali, by pravdepodobne prispeli k úplnejšiemu obrazu ich ideálneho modelu pre fungovanie a štruktúry skutočne kresťanskej komunity. Avšak nie mimo ducha jednoduchosti, ktorý je cieľom kresťanského učenia, možno nepotrebujeme nič viac než inštrukcie, ktoré máme. V tomto texte preskúmame, čo presne novozmluvné knihy, a predovšetkým Pavlove listy, skutočne uvádzajú k organizácii a vedení kresťanskej komunity.


Čítať ďalej