Tag Archives: pomazanie

Clifton Emahiser – O Trojici

(Pozn. Christian Freeman: Týmto článkom síce predbieham v publikovaní Cliftonovho periodického Watchman’s Teaching Letter, ale kvôli dôležitosti tejto témy je to nutné).

 

Čo budem v tejto lekcii prezentovať, sa radí medzi hlavné doktríny nachádzajúce sa v Biblii, a bez jej pochopenia sa človek nedostane k značnej časti ovietenia, ktoré sa na stránkach Biblie nachádza. V skratke, nedá sa sedieť na dvoch stolíčkách – nemôžeme mať svadbu i trojicu! Je pravdou, že v Písme sa hovorí o vzťahu Otec-Syn, no nie je to “Boh v troch osobách”, ale jeden Boh v troch manifestáciách (zjaveniach)! Áno, existuje Otec, a áno, existuje Syn, no samotný Kristus objasnil túto záležitosť v dvoch veľmi dôležitých pasážach, nachádzajúcich sa v Jánovi 12:45 & 14:6-9:

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Problém s Genesis 4:1

Mnohí možno odpovedia: “Nevedel/a som, že v tomto verši je nejaký problém.” Pokiaľ človek nechápe, že v tejto pasáži je hebrejský text veľmi prekrútený, dôjde – podobne ako u väčšiny toho, čo kedy čítal – k nesprávnemu záveru.

Než naše posúdenie začneme, prečítajme si tento verš, ako je uvádzaný vo väčšine prekladov: “Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a povedala: “Získala som človeka od Pána.””


Čítať ďalej

Rev. John Dowling – Kresťanstvo prvotné a pápežské (z knihy “The History of Romanism”)

§ 1. – Požehnaný zakladateľ kresťanstva si vyvolil svoj príchod medzi nízkymi a opovrhovanými. To súhlasilo s duchom toho Svätého Náboženstva, ktoré prišiel ustanoviť. Bola doba, kedy množstvo jeho nasledovníkov, užasnutých a presvedčených všemohúcnosťou zobrazenou v jeho zázrakoch, bolo rozhodnutých „nasilu ho učiniť kráľom“, no namiesto podpory tohto plánu nám inšpirovaný dejepisec uvádza, že znova sa utiahol na vrch celkom sám. (Ján 6:15) V odpovedi na otázky rímskeho miestodržiteľa vyslovil tieto pamätné slová: „MOJE KRÁĽOVSTVO NIE JE Z TOHTO SVETA“, a jeho celkové správanie od maštale po kríž, a z kríža na horu nanebovstúpenia, bolo v striktnej súčinnosti s touto zásadou pôvodného kreseťanstva.

Čítať ďalej

Bertrand L. Comparet – Predpokladajme, že sme Izrael – čo to mení na veci?

Čo by ste mi povedali, alebo o mne, ak by ste vedeli, že som objavil, že som dedičom veľkého majetku, bohatstva, moci a zodpovednosti, a že, namiesto radosti nad veľkým privilégiom a venovaním sa práci s týmto majetkom, by som jednoducho povedal: “Nuž, a čo, že som dedič, čo to mení na veci?” Nemusíte nič hovoriť, viem, čo by ste si pomysleli.

Keď však dokazujeme z Biblie, z histórie a archeológie, že anglo-saské a príbuzné národy sú modernými potomkami Domu Izraela, ktorému Boh svojou prísahou prisľúbil mnohé privilégiá a požehnania, mnohí nezúčastnene povedia, “čo to mení na veci?”

Čítať ďalej

Clifton Emahiser – Falošnosť letníčnych a charizmatických hnutí, časť 2.

Zopakujem ešte raz: Pravý a nutný deň Letníc nastal, no čoho sme dnes medzi týmito hnutiami svedkami, je úplný podvod a nie je v tom nič kresťanské. V týchto hnutiach nachádzame niekoľko znepokojujúcich aspektov. Sú to fanatici, vymýšľajúci falošné heretické proroctvá, ktoré Písmo v žiadnom prípade nepodporuje. Jedna skupina charizmatikov, sídliaca v Kansas City, štát Missouri, demonštruje, ako ďaleko sa dá zájsť v zneužívaní božského úradu proroka. Kniha Some Said It Thundered od Davida Pytchesa, túto skupinu propagujúca, sa stala bestsellerom. Stovky, ak nie tisíce cirkví organizujú svoje prorocké duchovné služby podľa “Kasas City Prophets” (Proroci z Kansas City). Spojení s jedinou cirkvou (predtým Kansas City Fellowship, neskôr premenovaná na Metro Vineyard Fellowship), títo muži uvádzajú, že by nemali byť označovaní za “prorokov”. Skôr preferujú štylizáciu “prorocky obdarení”. Takto sa dištancujú od starozmluvných prorokov a nehlásajú ani svoju neomylnosť.

Čítať ďalej