Tag Archives: William Finck

William Finck – Rasa z Genesis 10

Na tejto planéte sa nachádzame iba raz. Niet žiadnej druhej šance. Jedna história, jedna Biblia, jedna cesta zo záhrady Eden po zozbieranie Pšenice. Ak nenachádzame základy našej rasy v Genesis 10, potom naša história – naša Biblia – je absoútne nespoľahlivá a sme zaborení v márnosti, bez žiadneho zmyslu života a žiadneho záznamu o našom pôvode, a žiadnej nádeji na budúcnosť. Často začínam ústne vysvetlenie 10. kapitoly Genesis citátom Epikteta, požičaného z úvodných strán Thayerovho Greek English Lexicon of the New Testament “počiatok vzdelania je skúmanie mien”, a ako musím s Epiktetom súhlasiť!

Čítať ďalej

William Finck – Klasické a biblické záznamy identifikujúce Féničanov

© 2006

Archeológia, ako ju poznáme dnes, je viac-menej mladá veda, ktorá sa vyvíjala pod ťarchou mnohých predpokladov ohľadom histórie, ktorým sa bežne dôveru, no nemusia byť nutne správne. Ide taktiež o veľmi ne-exaktnú vedu, kde sa dajú rôzne interpretácie s každým novým objavom spochybňovať. Ale archeológia nie je história, archeológovia nie sú historici, a ich odvetvie dostalo súčasnú podobu iba po prekonaní nižšej pozície, ktorú kedysi zastávalo ako časť katedry antropológie na typickej univerzite.

Čítať ďalej

William Finck – Galilea pohanov?

Táto fráza – “Galilea pohanov” – sa objavuje v Mat. 4:15, a ide o citát z Iza. 9:1 [v slovenskom preklade z roku 1995 je to ale Iz. 8:23, budeme sa ale pridržiavať pôvodného, tzn. anglického delenia – pozn. prekl.] (kde sa objavuje “Galilea národov”). Mat. 4:14 usudzuje, že Izaiášovo proroctvo sa naplnilo, keď Jahšua opustil Nazaret pre (Mat. 4:13) “Galileu pohanov”. Bolo však toto samotné naplnením Izaiášovho proroctva? A Mat. 4:16, ktorý cituje Žalm 23:4? Určite NIE! Skôr šlo len o začiatok napĺňania proroctva, ktorého naplnenie si istý čas vyžiadalo.

Čítať ďalej

William Finck – Mylné predstavy ohľadom Pavla a ‘Cirkvi’

Mnoho ľudí hľadí na utláčateľské monštrum, ktoré samé seba nazýva rímsko-katolíckou cirkvou, a následne zo stvorenia tohto monštra a jeho potomstva obviňujú Pavla z Tarzu, ako keby ten niečo také vymyslel. Týmto spôsobom takíto ľudia iba opakujú lži rímskej cirkvi, ktorými si nárokuje apoštolský základ, a venujú im hodnovernosť, ako keby boli pravdivé, čo celkom iste nie sú!

Takmer každému by malo byť evidentné, že apoštoli pravdepodobne napísali mnoho ďalších listov, než sú tie, ktoré v našich Bibliách máme, a ktoré, ak by sme ich poznali, by pravdepodobne prispeli k úplnejšiemu obrazu ich ideálneho modelu pre fungovanie a štruktúry skutočne kresťanskej komunity. Avšak nie mimo ducha jednoduchosti, ktorý je cieľom kresťanského učenia, možno nepotrebujeme nič viac než inštrukcie, ktoré máme. V tomto texte preskúmame, čo presne novozmluvné knihy, a predovšetkým Pavlove listy, skutočne uvádzajú k organizácii a vedení kresťanskej komunity.


Čítať ďalej

William Finck – Herodotos, Skýti, Peržania a proroctvo

Cieľom tohto exposé je ukázať, ako ten, kto nie je plne oboznámený so sekulárnou históriou (ktorá sa väčšinou nachádza v gréckej klasickej literatúre), nepochopí plne Písmo. Júdsky národ, pozostávajúci z väčšej časti zo “zlých fíg” (dnes zvaných “Židia”), bol rozptýlený až po roku 70 A.D., ako bolo prorokované v Jeremiášovi 24:8-10, 26:6, 29:17-19 a inde, čo sám Kristus potvrdzuje v Lukášovi 21:24. Zatiaľčo Jakub v 1:1 hovorí o “dvanástich kmeňoch v disperzii”, a Jakub zomrel pred rokom 70 A.D., o čom svedčí Josephus, Jakub neoslovoval tzv. “Židov” rozptýlených v roku 70 A.D, a rovnako tak sa Židia mimo Judey nemohli odvolávať na pôvod z iných než iba troch kmeňov – Júda, Benjamín a Levi – a iba malá časť z nich znovu osídlila Judeu po svojom návrate z Babylonu.

Čítať ďalej